herstelt schade aan Bestek '81 Ministerraad CONSUMENT WERD OPTIMISTISCHER Carter biedt onderhandelingen met Palestijnen aan IT 1! Zaterdag 24 maart 1979,69e jaargang no. 21306 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND DEN HAAG (ANP) Bij een In januari gehouden enquête bleken volgens het CBS de Nederlandse consumenten wat minder pessi mistisch te zijn geworden over de economische toestand en de ei gen financiële toestand. Dit in vergelijking met een in oktober 1978 gehouden enquête. Duidelijk minder pessimistisch was men geworden over de ontwik keling van de werkloosheid in de komende twaalf maanden. In ja nuari verwachtte 63 procent van de 2.000 ondervraagden een stijging van de werkloosheid terwijl dit in oktober 1978 nog 77 procent was. Bijna elf procent rekende op een daling van de werkloosheid tegen nog maar zes procent in oktober. Een kwart van de ondervraagden meende dat de werkloosheid hoog zal blijven tegen dertien procent in oktober j.l. De kooplust voor huizen bleef dalen. In januari meende maar vijf tien procent van de ondervraagden, dat het ogenblik nogal gunstig was om een huis te kopen. Een jaar eerder was het percentage nog 34, waarna het daalde tot 26 in mei 1978 en 18 in oktober 1978. Bij na 68 procent vond het ogenblik minder gunstig. Nederland heeft 14 milj oen inwoners DEN HAAG (ANP) —Nederland heeft nu 14 miljoen inwoners of iets meer, het tijdstip, waarop de veertien miljoen werd volgemaakt, is niet precies bekend, maar eht moet in de verstreken periode van dit jaar zijn gebeurd. Er waren vol gens de CBS-cijfers namelijk 13.985.000 inwoners op 1 januari j.l. en daar de be volkingsgroei in de buurt van de 8.000 per maand ligt, moet het aantal van 14 miljoen nu wel zijn bereikt. In april 1970 werd de grens van 13 mil joen gepasseerd. In Negen jaar zijn er dus een miljoen inwoners bijgekomen. Het zal volgens het CBS aanmerkelijk langer dan tien jaar duren alvorens er nog een miljoen inwoners bijkomt, gezien de huidige bevolkingsontwikkeling acht het CBS het zelfs niet uitgesloten dat de vijftien miljoen helemaal niet wordt ge haald. (Van onze parlementaire redactie)" DEN HAAG Het kabinet heeft een oplossing gevonden voor het herstel van de hon derden miljoenen guldens schade, die de plannen in het kader van Bestek '81 hebben opgelopen. „We zijn eruit", riep een opgeluchte minister president vrijdagavond na af loop van dagenlang vergade ren. Hoe die oplossing luidt, zal pas volgende week worden bekendgemaakt in de „Voort gangsnota Bestek '81" voor het parlement. De heer Van Agt zei, dat ook in dit moeilijke overleg het beginsel werd gehandhaafd, dat gaten in de bezuini gingsplannen moeten worden gedicht met middelen uit dezelfde sectoren, waarin ze zijn ontstaan. Dat betekent dat het kabinet een nieuw voorstel zal doen voor een eigen bijdrage in de ziektekosten van ziekenfondspatiënten. Uitvoerig is in het kabinet ook aan dacht besteed aan de risico's, die zou den ontstaan als het financieringste kort van de overheid de 6 procent van de uitgaven te boven zou gaan. Er I HUI In "II Willi zijn nog geen wezenlijke maatregelen beraamd om een dergelijke overschrij ding, die men nog altijd onaanvaard baar vindt, te voorkomen. „Van maatregelen zal pas sprake zijn als aangenomen moet worden dat de grens is of zal worden overschreden. Zover is het nog niet, al is de moge lijkheid wel aanwezig", aldus de pre- mier.'Hij wees erop, dat het jaar 1979 nog maar pas op dreef is, zodat het zicht op de ontwikkelingen slechts be perkt is. „Maar de eventuele over schrijding van de grens van 6 procent, die in beginsel gehandhaafd blijft, was een bespreking waard. Maar meer ook niet". In dit kader is ook langdurig gespro ken over het feit, dat de mogelijkheid bestaat dat werknemers in de quartai re sector (vooral verzorgende beroe pen) dit jaar hun loonsverhoging niet gelijk op laten lopen met die bij de overheid, hoewel zij dit als trendvol gers in het verleden wel deden; de CAO-bejaardentehuizen is daarvan een voorbeeld, daar heeft men geen kor ting als bij de ambtenaren toegepast, hoewel het kabinet erop had gere kend. „We zullen die ontwikkeling niet laten betijen. Het kabinet heeft een ferme, kloeke opstelling gekozen. We zullen doen wat in ons vermogen ligt om te voorkomen, dat de salarisstijging van de trendvolgers niet spoort met onze doelstellingen", aldus de minister-pre sident, die geen details wilde verstrek ken. De ministers Gardeniers (CRM) en Al- beda (Sociale Zaken) hebben gisteren de vakbonden duidelijk gemaakt dat er hoe dan ook tot 1981 zevenhonderd miljoen gulden bezuinigd moet worden op de begroting van CRM, is het niet op de lonen, dan maar op andere uit gavenposten. Ook is gedreigd met een prijsmaatregel voor bejaardentehuize- nals de loonstijging voor bejaardenhel pers niet een stuk wordt terugge draaid. Het kabinet had erop gerekend dat op de salarissen van hen wier inkomen op dezelfde wijze geregeld wordt als dat van het overheidspersoneel even veel zou moeten worden gekort als met de ambtenaren het geval is ge worden. In de nieuwe CAO voor be jaardentehuizen is die korting echter niet gerealiseerd. Met een schok be merkte het kabinet dat dit een gat zou slaan van 700 miljoen gulden zou slaan in de bezuinigingsoperatie als alle trendvolgers zo zouden reageren. De vakbonden toonden zich gisteren na het overleg met de vakbonden zeer ontstemd. HHHH Oliedepots llozambique n brand «APUTO (RTR) - In de op na grootste stad van Mo- ibique, Beira, zijn vrijdag iedepots aangevallen en in irand gestoken, zo is officieel neegedeeld. In Maputo is la- er meegedeeld dat Rhodesië de grootste aanval op Mozam bique heeft ingezet sinds de nafhankelijkheid in 1975. Het nergiebevoorradingscentrum van Beira is volledig vernie- de schade loopt in de vele miljoenen. Het is de vijf de keer deze maand dat Rho desië een aanval onderneemt Op Mozambique. Een defensie- woordvoerder in de Rhodesi- Jche hoofdstad Salisbury zei dat men in Rhodesië niets weet van een dergelijke aan- ril op brandstofdepots. Miljotnen mtnstn hebban gewoon geen leven I kennen slechts verdrukking armoede en onrecht LEVEN OP AARDE samen bouwen II VASTEN AKTIE postgiro 5850 te utrecht bankgiro 620 alle banken Geen krant ontvan gen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 122244 en per spe ciale koerier wordt, de krant alsnog; gebracht. Die Charlie toch. LONDEN De Britse dierenbescherming had het deze week moeilijk: in een park in het plaatsje Buckinghamshi re ten noord-westen van Londen zat de kat Charlie boven in een boom. meer dan 25 meter boven de grond. Wat men tot nu toe ook probeerde, het beest bleef in zijn be narde positie. De kos ten van de „reddingso peratie" beliepen al een bedrag van 1100 gul den. Brandweerlieden, waterstralen en van de grond af geschoten pij len konden Charlie niet uit zijn hachelijke posi tie verlossen. Totdat men het ei van Colum bus vond: door het af zagen van de tak waar op de kat zat. is Char lie tenslotte op moeder aarde teruggekeerd. In deze hoge boom in het Langley Park hield Charlie het zes dagen Come-back Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. n,e lef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) lonnementën: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Zaterdag: „Come-back", thril ler van Dick Maas op Ned.II om 21.50 uur. Ned.I om 19.10 uur „De P.T.Ted-show". Zondag: Ned.I om 20.05 uur film „Bij de beesten af'. Ned.II om 21.05 uur speelfilm „Faustrecht der Freiheit". Zonnig Zonnig weer met weinig wind. Middagtemperatuen om streeks 10 graden. Morgen zon: 6.33-19.00. Maan: 5.14-15.42. Scheveningen hoogwater: 0.38, 13.06. Laagwater: 9.26,21.56. CAIRO, WASHINGTON (AF- P/AP) De Verenigde Sta ten zijn bereid om met de PLO te onderhandelen mits deze Palestijnse organisatie Israël erkent en resolutie 242 van de Veiligheidsraad en dus het bestaansrecht van Is raël aanvaardt. Dit heeft de Amerikaanse president Carter gezegd in een vraag gesprek met een correspon dent van het persbureau voor het Midden-Oosten. „Zodra de PLO deze punten aanvaardt als gespretebasis zullen wij onmiddellijk in contact treden met deze orga nisatie. Intussen kunnen Pa lestijnen op de westelijke Jor- daanoever en in Gaza, en zelfs degenen die daar buiten wonen als ze willen, deelne men aan de onderhandelin gen", aldus Carter. De Ameri kaanse president deelde mee dat de volgende fase van de onderhandelingen, over het Palestijnse zelfbeheer, zich zal afspelen in El Arisj, de hoofdstad van de Sinaï Een bestuurslid van de Pales tijnse bevrijdingsorganisatie PLO heeft gisteravond het aanbod van Carter afgewezen. Hij zei daarentegen dat er sancties tegen Amerika moe ten worden genomen, onder meer door het weigeren van olie. In een interview met de Isra ëlische televisie zei Carter dat hij na de ondertekening van het vredesverdrag een „vrij korte periode" van verhevigd terrorisme verwacht door de PLO en enkele Arabische lan den. Ook moet rekening ge houden worden met economi sche sancties en met een toe genomen instabiliteit in het gebied. Maar zo vervolgde Carter, „Ik meen dat dit maar vrij kort zal duren. Daarom bevat de sluiting van de vrede tussen Israël en Egypte veel meer voordelen dan risico's". Alle Israëlische strijdkrachten in het noorden van het land zijn met het oog op de onder tekening maandagavond van het verdrag in staat van pa raatheid gebracht. De Israë liërs houden rekening met eventuele Palestijnse pogingen om een actie vanuit Zuid-Li- banon te ondernemen. President Sadat is vandaag onder grootscheepse veilig heidsmaatregelen naar de VS vertrokken voor de onderteke ning van het vredesverdrag. Van binnenlandse zijde wor den geen moeilijkheden ver wacht, maar problemen zou kunnen komen van acties van Arabische extremisten van buiten Egypte. Uit voorzorg zijn alle politieverloven inge trokken en zijn tienduizenden politiemannen in het hele land paraat. Doodvonnis Bhoetto bevestigd RAWALPINDI (AFP) Het hooggerechtshof van Pakistan heeft vanmorgen het verzoek tot revisie van het doodvonnis dat over de voormalige pre mier Ali Bhoetto was uitge sproken, verworpen. Bhoetto heeft nog zeven da gen de tijd om gratie te vra gen aan generaal Zia. Maar hij zei reeds eerder dat hij nooit gratie zou vragen aan de man die hij koos als zijn legercommandant en die hem via een coup medio 1977 ten val bracht. CRM DREIGT BONDEN: BEZUINIGEN MOET i Kinden boek centraal in Finale LEIDEN - Voor de tweede maal deze week ttn extra dikke krant van in totaal 32 pagina's. De zaterdagse bijlage FI NALE is nameüik dit keer geheel gewijd aan (wee onderwerpen; aan de jeugd - bet is immers Bet Jaar van bet Kind - to aan bet boek. Dit laat ste in verband met de boekenweek, die donder dag a^ van start gaat. KNOCK OUT!! Verder dan de eerste ronde kwam Ken Norton (foto links) niet gisteravond in Las Vegas tegen Earnie Shavers. Het gevecht dat was af gesloten op twaalf ronden van drie mi nuten duurde welge teld nog geen 62 se conden Larry Holmes, (foto rechts) die zij we reldtitel in het zwaar gewicht verdedigde had zeven ronden nodig tegen Ossie Ocasio, een uitdager uit Puerto Rico. In september komen Shavers en Holmes tegen elkaar uit. Wies je Bouwmeester overleden AMSTERDAM In Amster dam is gisteren op 69-jarige leeftijd overleden de toneel speelster Wiesje Bouwmees ter. Zij overleed in het Wil- helminagasthuis. Iiaar laatste rol op de planken speelde zij in Tsjechow's „Drie Zusters". Wiesje Bouwmeester werd deze week voor de tweede maal deze winter in het zie kenhuis opgenomen. Ze was de dochter van de legendari sche Louis Bouwmeester, bij wie zij haar eerste stappen zette van haar veelzijdige to neelcarrière. Zij werkte bij Toon Hermans, de toneelge zelschappen Globe, Studio en het laatst bij het Amsterdams Publiekstheater. Bekende rol len speelde ze in Oom Wanja en de Drie Zusters van Tje- chow. CDA-kamerlid Van Dam laakt optreden Van Houwelingen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het CDA-ka merlid G. van Dam (van huis uit ARP) heeft zich gistera vond tijdens een spreekbeurt in Baflo volledig gedistan- cieerd van zijn mede CDA- kamerleden Van Houwelingen en Faber en van de AR-hoog-' leraar Goudzwaard. Gedrieën hebben zij zich aldus Van Dam schuldig gemaakt aan een „oprisping van heimwee" naar de oude regeringscoali tie van PvdA en CDA waar door de positie van het CDA werd geschaad. Volgens Van Dam getuigde de opstelling van de drie van weinig ver trouwen in de kwaliteit van het eigen programma en in de eigen daadkracht van de CD A-beginselen. Daarentegen kreeg van Hou welingen vanmorgen voor zijn kritiek op de coalitie van CDA en WD steun van de ARP-jongerenorganisatie Ar- jos. Staatssecretaris mevrouw Smit- Kroes van Verkeer en Waterstaat, die gisteren een werk bezoek bracht aan de Amsterdamse kamer van Koop handel en op hun verzoek per fiets een rondrit maakte door de hoofdstad, raakte op een ge geven moment be hoorlijk in de knel. advertenties J ZONDAG 25 MAART VERONICA DRIVE-INN-SHOW in de Meerhoeve in Oud-Ade Aanvang 20.00 uur DISCO U.S.M. Zondag 25 maart 20.00 uur DORPSHUIS Rijpwetering

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1