Engelse ambassadeur en butler vermoord I Nieuwbouw Academisch Ziekenhuis opgeschort Van Agt wil geen CD A-lij sttrekker meer worden Staatssecretaris wil advies over medicijnenpakket Autovakanties? Vrij Uit heeft ze nog voort uitzoeken. AANSLAG IN DEN HAAG Nationaal i geschenk j loningin lestemd 'J.gehandicapte mind voor Voor nieuwe vliegtuigen VLIEGERS EISEN DRIE MAN IN COCKPIT PREMIER ONDERSCHRIJFT BETOOG FABER (CDA) Eeidóe (Bo Donderdag 22 maart 1979,69e Jaargang no. 21304 Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas- •redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (10.00 tot 19.00 uur) mementen: kwartaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Liefde half om half „Liefde half om half', blijspel met o.a. Ko van Dijk en Je roen Krabbé op Ned.II om 20.40 uur. Om 22.35 uur Tele- vizier-magazine over Neder landse militairen in Libanon. Ned.I om 18.00 uur samenvat ting finale basketbal om 19.50 uur „Wat heet beter" en om 22.20 uurJ)enk-beeld". buien Wisselend bewolkt en enkele regen- of sneeuwbuien met windstoten. Krachtige wind uit zuidwest tot west, later iets afnemend. Middagtempe- raturen ongeveer 5 graden. Morgen zon op: 6.38, onder: 18.57. Schev. hoogw.: 10.18 en 23.15. laagw.: 5.29 en 18.28 mmMt et recht \ente voor leidse Courant IDEN Ter tegenheid van fe prille lente en aanstaande ■buizing van de idse Courant een ander id in de bin- ■nstad vandaag n extra dikke, uit vier delen be staande krant van maar liefst 44 pa gina's. De eerste twee de len bestaan uit de dagelijkse nieuws- t, bet derde deel vormt de jaarlijkse voor- jaarsbijlage UIT 4 THUIS en bet vierde deel is be lemaal gewijd aan de automatisering I de verhuizing van de redactie. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Engelse ambas sadeur in Nederland de 58-jarige sir Richard Sykes is vanmorgen rond 9 uur bij een aanslag vóór zijn ambtswoning in het Westeinde te Den Haag zo ernstig gewond geraakt dat hii enkele uren later in het Westeinde ziekenhuis is overleden. Zijn huisknecht die bij de aanslag eveneens zwaar werd gewond overleed kort vóór de am bassadeur. Van de twee onbekende mannen die de aanslag met een pistool met lange loop pleegden ontbreekt nog ieder spoor. Zij wis ten direct na de schietpartij via de achter het Westeinde gelegen Laan te ontkomen. Sir Richard Sy kes was sinds begin 1977 ambassa deur in Nederland. Kort ervoor in 1976 werd hij door de Engelse re gering naar de Ierse hoofdstad Dublin gezonden om daar de moord op de Engelse ambassadeur door de Ira te onderzoeken. De vraag of de Ira met de aanslag van vanmorgen in Den Haag iets te maken heeft durfde niemand te beantwoorden. Sire Richard Sykes stond vanmor gen rond 9 uur op het punt zich per auto naar de Engelse ambassa de aan het Lange Voorhout in Den Haag te begeven. Terwijl zijn huis knecht het portier van de auto reeds had geopend klonken plotse ling enkele schoten, die de ambas sadeur en de huisknecht troffen. De ambassadechauffeur had de te genwoordigheid van geest om pijl snel naar het nabij gelegen West einde ziekenhuis te rijden,waar de twee slachtoffers onmiddellijk naar de operatiekamer werden overge bracht. In de loop van de ochtend overleden zij echter aan de opgelo pen zeer zware verwondingen. Minister Van der Klaauw van Bui tenlandse Zaken, die kort na dei aanslag de Tweede Kamer hiervan op de hoogte had gebracht, kwam te laat in het ziekenhuis. Hij moest daar vernemen, dat de ambassa deur en diens huisknecht al waren overleden. Intususen was al een opsporingfsbevel uitgegaan naar de twee daders, waarvan de politie nauwelijks meer wist dan aat zij tussen 35 en 40 jaar waren en geen overjas droegen. De aanslag heeft zich zo snel vol trokken, dat de chauffeur nauwe lijks een signalement kon verschaf fen. Er werd bij de schietpartij geen woord gezegd of ge schreeuwd. De twee daders pleeg den de aanslag koelbloedig en snel. Vófdat sir Richard Sykes naar Den Haag kwam had hij al een staat van dienst in diploimatieke dienst achter de rug. Zo stond hij onder meer in Washington, Havan na en Peking. Ook werd hij als deskundige beschouwd voor wat betreft veiligheidsmaatregelen voor diplomaten, q In de auto werden vijf kogelgaten aangetroffen. HAAG De gelden die bijeengebracht worden voor het tionale geschenk ter gelegenheid van de 70ste verjaardig in Koning Juliana, zullen voor het grootste deel ten goede nen aan de Nationale Commissie voor 'het Jaar van het nd en in het bijzonder aan projecten voor gehandicapte aderen en hun ouders in ons land en op de Antillen, t is gisteren in Den Haag meegedeeld door oud-premier De ng, die voorzitter is van het .Nationaal Comité Koningin liana 70 jaar". nvankelijk wilde de Koningin niets van de opbrengst voor chzelf laten bestemmen, maar uiteindelijk heeft zij er toch in gestemd dat een klein deel aan haar persoonlijk wordt steed. Van dat geld zullen schilderijen worden vervaardigd n de vier prinsessen. Want hoewel er tal van schilderijen en idersoortige afbeeldingen van de kleinkinderen bestaan, zijn geen geschilderde portretten van haar eigen dochters. Jan oeting uit Den Haag zal het penseel ter hand nemen om de insessen Beatrix en Christine op het linnen vast te leggen; ck Stapel uit Artois verzorgt de schilderijen van Irene en irgriet. (zie ook pagina 4 -'*r Koningin Juliana, die 30 april 70 jaar hoopt te worden, moest zich gisteren bijzonder inspannen. Zij hanteerde de schop bij het planten van een jonge beuk in het openbare park van het landgoed Groe- neveld ter gelegenheid van de Nationale Boomfeestdag. RECHT (ANP) Staatsse- „1|itaris mervrouw Veder- uit is van plan bepaalde niddelen, die vallen ider de term drogisterijar- kelen uit het ziekenfond- ket te halen. Deze maat- I levert weliswaar gerin ge besparingen op maar de staatsecretaris vindt dat de maatregel met het oog op wat zij noemt een breed geo riënteerd samenstel van maatregelen toch zinvol kan zijn. Daarom heeft zij de Zie kenfondsraad hierover om advies gevraagd mede met het oog op de kostenbeheer sing in de sector van de ge neesmiddelen. Hierbij behoort ook het verstrekken van goedkopere medicijnew wan neer zij gelijkwaardig zijn aan de duurdere. Mevrouw Veder—Smit wil ook een betere omschrijving van wat de arts precies mag voorschrijven en de apotheker precies mag leveren. De apo theker moet in* de visie van de staassecretaris het recht hebben om een ander medi cijn af te leveren dan de arts heeft voorgeschreven.,Maar dan moet hij wel eerst over eenstemming hierover verkre gen hebben met betrokken arts. Dit gebeurt in de prak tijk al, maar het moet aldus mevrouw VederSmit wel in de wet vastgelegd worden. Haar voorstellen komen erop neer, dat goedkopere genees middelen moeten worden ver schaft, wanneer zij evengoed zijn als de duurdere. De hier bij betrokken bonden voelen veel voor dit laatste, wanneer tenminste de kwaliteit gelijk waardig is. irlandse verkeersvliegers r-wn straks met drie man in K cockpit... -als de nieuwe generatie straalvliegtuigen in gebruik Qenomen wordt. H'eer een paar arbeidsplaat- iïerbij. ADVERTENTIE Piano's 2.495.- 3MX 2.795.- ann* 4J*fc 2.845. kim-- 3.395. i bjmr. 5.400.. SJ43r. 3.375.* smk 3.390. &460T- 5.450. IER SMVr- 5.195.- IMtr- 5.900.- IMSr. 2.695.- n bLseer- 9.900.. '""SS; tator. 5.295.. 1&MTC11.900.- SJMr. 6.450.- .„aSS.5-410" •n piano's vonaf 1000 gld. Vleugels "iue3%"8.900.< BECHNER155 1*885/11 .400. >1. 39J«r/16.900. ESTONIA 11SW 20.990.- Steinway Sons I SCHIPHOL (ANP) De Nederlandse verkeersvliegers willen de nieuwe generatie straalvliegtuigen alleen vliegen, wanneer de cockpit van deze toestellen is uitgerust voor drie vliegers. Komen er weer twee vliegersplaatsen, dan zullen zij weigeren te vliegen. Het gaat hierbij om nieuwe vliegtuigen zoals de Airbus A—310, de Boeings 757 en 767, de Fokker F—29 en de Hawker Siddely 146. De vliegers hebben gisteren in een verklaring vastgelegd dat de veiligheid in het geding komt, wanneer de nieuwe toestellen door twee vliegers moeten worden gevlogen. Zij zijn nu met hun verklaring gekomen, omdat de KLM op korte termijn voor de vervanging van de Europavloot een keuze moet ma ken tussen de Airbus A—310 en de Boeing 767. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht rADVERTENTIES MANAUMEUBELEN SIERADEN RIETWERK *AZ KLEDING Corry Hagoort Doezastraat 14, Leiden Motorrijder draait niet op voor vele schadeclaims DEN HAAG Motorrijden hoeven niet te vrezen dat zij mee opdraaien voor de grote hoeveelheid schadeclaims, die deze winter bij verzekeraars zijn binnengekomen als ge volg van de gladheid. De premie voor de verzeke ring van motorrijtuigen wordt per categorie berekend, zo zei minister Van Aardenne van Economische Zaken gisteren op vragen van het PvdA-Ka- merlid De Graaf. Onderscheid wordt gemaakt tussen perso nen- en vrachtauto's, brom mers, motoren en scooters en landbouwtractoren. De Graaf was bevreesd dat de vele schades ook voor de motorrijders tot premieverho ging zou leiden, terwijl de meeste motorliefhebbers zich in de winterse periode nauwe lijks op de weg hebben be vonden. MINISTER PAIS: WACHT OP BESLUITVORMING IN MINISTERRAAD (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) is voorlopig opgeschort. Minister Pais (Onder wijs en Wetenschappen) heeft het ziekenhuisbestuur opgedra gen niet met de nieuwbouw te beginnen in afwachting van de definitieve besluitvorming in de ministerraad. De minister heeft wel toegezegd, dat een beslissing pas wordt genomen na overleg met het AZL. Dit overleg zou plaatshebben in de laatste weken van april. De nieuwbouwplannen van het ziekenhuis verkeren in een vergevorderd stadium. Op 2 april zou de eerste spade de grond ingaan voor het eerste deel van het project In augustus zou nabij de spoorlijn Leiden-Den Haag de eerste paal worden geheid. De lastgeving van minister Pais betekent voor het ziekenhuis opnieuw vertraging en onzekerheid. Directeur drs J.B.M. Verhey van het AZL heeft verbaasd gereageerd op de mededeling van de minister. „Minister Pais stuurde tijdens een bezoek aan China ons daar vandaan een telegram, waarin hij meldde dat wij pas op de plaats moesten maken. Dinsdag heeft hij een persoonlijke toelichting op het telegram gegeven. Wij hebben uiteraard ons ongenoegen over deze gang van zaken kenbaar gemaakt". Het bestuur en directie van het AZL veronderstelde dat de beslissing tot nieuwbouw al definitief was genomen in de mi nisterraad van mei '77. Toen kreeg het zogenaamde plan 'Z' de goedkeuring van de regering. De kosten van dit bouwplan, dat het sluitstuk van een jarenlange studie en een groot aantal alternatieven behelsde bedroegen 400 miljoen gulden. Het Academisch Ziekenhuis heeft tot deze week altijd gemeend dat de voorbereidingen voor de bouwstart zonder beletsel konden worden getroffen, omdat men bij voortduring ministeriële goedkeuringen kreeg. (Zie verder pag. 3) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Van Agt heeft er gen behoefte aan om bij volgende Tweede amerverkiezingen opnieuw lijsttrekker van het CDA te worden. Van Agt heeft dit gister middag duidelijk gemaakt in een persoonlijk gesprek met het CDA-Tweede Kamerlid Sytze Faber. Het gesprek werd gevoerd naar aanleiding van de eerder deze week door Faber gedane uitlating, dat in het algemeen een premier van een coalitie-kabinet bij volgende Kamerverkie- tijenstelsel is zo'n situatie ongewenst en in fei te onmogelijk, omdat pas na verkiezingen blijkt welke nieuwe coalitie gevormd kan worden. Premier Van Agt heeft de stellingen van Faber zonder aarzeling onderschreven. Hij acht het dan ook uit politiek-psychologi- sche redenen niet juist als hij bij komende verkiezingen weer CDA-lijsttrekker zou wor den. Faber heeft het resultaat van zijn gesprek met Van Agt gisteravond kenbaar gemaakt aan de CDA-fractie, tijdens een bijzonder w fractieberaad, dat werd gehouden naar aanlei- zingen geen lijsttrekker dient te worden. Fa-, ding van zowel de kritische uitspraken van ber heeft tegenover Van Agt verklaard, dat zoiets aleen maar goed mogelijk is in een land met een tweepartijenstelsel, waarbij af wisselend de ene of de andere partij een kabi net levert. In zo'n geval kan een demissionaire premier als lijsttrekker zonder problemen het beleid van ziin kabinet tot inzet van de ver kiezingen maken. In het Nederlandse veelpar- fractielid Jan van Hou welingen over het hui dige kabinet als de bovenvermelde uitlatingen van Faber. Na een emotioneel beraad schaar de de fractie zich achter de opvatting van voorzitter Lubbers, dat de uitspraken van Van Houwelingen geen voorbeeld vormen van „po litiek slim opereren", en dat de opmerkingen niet op dit moment niet van belang zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1