fm idae 0omantH Hoogleraren laten wet en seh appeli i k onderzoek versloffen BELANGRIJK herkoop Ibont van zeehonden erhinderen 1 Kohl-uitzending speelt rol in Duitse verkiezingsstrijd] Patiënten moesten koffie met zout drinken Piet Hein niet naar Rotterdam rreenpeace il Steekpartij in Meren wijk Vlucht van 10.000 km om kostschool te ontlopen [Ml Het Motor huis D,t Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - lef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) lonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 16 maart 1979,69e jaargang no. 21299 John Denver De Amerikaanse zanger-gita rist John Denver komt in „Voor de vuist weg" op Ned.I om 21.55 uur. Om 19.40 uur „Skishow '78". Ned.II om 20.27 uur deel 6 van „Centennial" en om 22.05 uur Brandpunt over proble men met Surinaamse drugs verslaafden. Aanhoudend koud Veel bewolking en mogelijk regen of sneeuw. Weinig wind, maar in het waddenge bied eerst nog matige oosten wind. Minimumtemperaturen omstreeks 1 graad. Middag- temperaturen van 3 tot 6 gra den. ROTTERDAM (ANP) Het koninklijk jacht „Piet Hein" komt voorlopig niet naar Rotterdam. Het Koninklijk Huis heeft de gemeente laten weten dat het nog eens wil na denken over de beste bestemming voor het schip. Ad junct-directeur mr. Chr. van Krimpen van het gemeente lijk havenbedrijf schat dat de definitieve beslissing nog wel een paar maanden op zich laat wachten. Het gemeentebestuur van Rotterdam wil de „Piet Hein" best hebben. Het idee van een museumschip werd vorig jaar afgekeurd, maar het gemeentelijk havenbedrijf wil het schip graag gebruiken als directievaartuig. Toen dat vorige maand bekend werd ontstond er enige opschudding in de gemeenteraad. Sommige PvdA-raadsle- den vinden dat Rotterdam het jacht niet moet overne men, ook al werd dat aangeboden voor een symbolische gulden. De PvdA-kritiek richt zich op het onderhoud van het schip (te duur volgens sommigen) en op het feit dat een koninklijk jacht niet thuishoort in een „rode" ge meente. Het Koninklijk Huis heeft de gemeente daarop geschre ven dat het de verschillende bestemmingen nog eens wil afwegen. Het jacht „Piet Hein" was een geschenk van het lerlandse volk bij het huwelijk van prins Bernhard en liana. Soestdijk zoekt al meer dan een jaar een andere itemming voor het schip, omdat het te duur wordt in iderhoud. 'ea( •ANTHONY (Reuter) Zeven leden van „Greenpeace", de organisatie die protes- irt tegen de jacht op zeehonden, hebben leren hun vertrek aangekondigd van het ilijke hoofdkwartier op Newfoundland, woordvoerder van „Greenpeace", John flzzel, verklaarde dat het protest in de toe- ;t andere vormen aan zal nemen. „We Hen ons er nu voornamelijk op toeleggen et aan de man brengen van zeehondenbont t voorkomen". lid van de organisatie, Ed Chavies, vloog roensdag naar het jachtterrein ter hoogte van ■abrador, waar per dag ongeveer 10.000 zee- onden worden gedood. Eén jong zeehondje vergoot hij met groene verf om de huid zo aardeloos te maken voor de jagers. John izzel zei hierover: „Je kunt het vergelijken iet een schipbreuk. Als je één opvarende kan idden is het de moeite waard". Canadese regering heeft het de betogers it jaar erg moeilijk gemaakt, aldus de oordvoerder. Alleen Ed Chavies kre.eg toe- ernming om, in gezelschap van twee ambte aren, een bezoek te brengen aan het jacht- irrein. Zodra hij verf op het zeehondje gooi- e werd deze toestemming ingetrokken. „Het ichtterrein wordt nu zo goed beschermd, dat daar niet veel meer kunnen doen". Greenpeace" wil nu een campagne gaan voe- m om de mensen te overreden geen zeehon- enbont meer te kopen. Minister Pais zet knelpunten op een ri j (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Pais van Onderwijs en Wetenschappen wil paal en perk stellen aan laks heid bij het wetenschap pelijk onderzoek aan de Nederlandse universitei ten en hogescholen. Hij is bezig met een nota, waar in de knelpunten in het wetenschappelijk onder zoek op een rij worden gezet. Dat daar alle reden voor is blijkt uit een tot nu toe niet gepubli ceerd overzicht van de Erasmus-universiteit in Rotterdam, waar de on- derzoeksprestaties van de sociale faculteit zijn gere gistreerd. Ruim 20 procent van de (46) hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers heeft de afgelopen vier jaar op onderzoeksgebied niets of vrijwel niets gepres teerd, zo blijkt uit het overzicht. Het bewijs daarvan is dat de betrokkenen in de genoemde pe riode geen enkele publicatie of slechts één of twee artikeltjes (van soms één velletje) op hun naam brachten. Als verdediging voeren sommigen aan, „dat er op het moment niets belangrijks te melden is" of „da^ er in de wereld al genoeg papier is vol geschreven". Het overzicht is gemaakt door de Commissie Wetenschapsbeoe fening van de sociale faculteit, met de bedoeling te achterhalen of er zwakke vakgroepen of in dividuele onderzoekers waren. Twee vakgroepen werden zo ne gatief beoordeeld, dat de com missie het nodig vond daarmee gesprekken te gaan voeren. Vog- lens dr. W. van Voorden, voor zitter van de commissie, hoopt men via „maatschappelijk werk" te bereiken dat de produktie van de faculteit wat beter wordt. Wetenschappers op universitei ten en hogescholen worden geacht hun werktijd te besteden aan onderwijs (40 procent), on derzoek (40) en bestuurszaken (20). Er wordt wel beweerd dat het bestuurswerk tegenwoordig zoveel tijd en energie opslorpt, dat men aan onderzoek niet meer toekomt. Maar deze stel ling gaat voor de sociale facul teit van de Erasmus-universiteit niet op, zo heeft de politicoloog dr. Rinus van Schendelen vast gesteld. Het leeuwendeel van de bestuurstaken wordt verricht door „junioren", dat wil zeggen pas afgestudeerde doctorandus sen. Nog geen tien procent komt uit de categorie hoogleraren en lectoren. Opvallend daarbij is, dat de wetenschappers, die hoog scoren wat betreft wetenschap pelijke publicaties, ook veel deelnemen aan het bestuurs- (Van onze correspondent) BONN Zelden eerder zal zijn voorgekomen dat een Ne derlands publiek invloed uit oefent op verkiezingen in een Duitse deelstaat. Deze keer is dat^. het geval in Rijnland- Paltz waar (evenals in West- Berlijn) komende zondag par lementsverkiezingen worden gehouden. In het stamland van Helmut Kohl, waar hij minister-president was voor dat hij als oppositieleider naar Bonn werd geroepen en waar hij bij de verkiezingen van vier jaar geleden het droomrecord van 53,9 procent voor de CDU op zijn persoon lijk conto kon boeken, wordt de tv-uitzending waarin hij door Nederlanders werd aan gevallen als zeer beledigend ervaren en derhalve als strijdmiddel in de arena van de verkiezingen geworpen. In een advertentie van de CDU bijvoorbeeld worden met een verwijzing naar deze uitzending de kiezers opgeroe pen om „de linkse rabauwen in de Bondsrepubliek een les je te leren". Op verkiezing sbijeenkomsten van de CDU komt dit thema telkens terug en wordt Kohl om zijn optre den bejubeld. Opinie-onder zoekingen waaruit in februari nog tevoorschijn kwam dat de huidige - lijstaanvoerder, minister-president Bernhard Vogel, nauwelijks op de helft van de stemmen hoefde te re kenen, toonde na de uitzen ding met Kohl plotseling een heel ander beeld, namelijk dat de CDU wel eens 54 pro cent van de stemmen zou kunnen halen. Voor het overige hebben de verkiezingen buiten de twee deelstaten lang niet die be langstelling in de Bondsrepu bliek gekregen die er vorig jaar bestond toen de FDP uit de parlementen van Hamburg en Nedersaksen verdween, omdat zij niet de nodige vijf- procent-drempel kon halen en toen iedereen in de Bondsre publiek met spanning naar Hessen keek en zich afvroeg of de CDU met Alfred Dreg- ger in staat zou zijn het roer over te nemen en daardoor de politieke verhouding in Bonn te beïnvloeden. Dat het er nu zo kalmpjes aan toe gaat wordt vooral veroorzaakt door het feit dat eigenlijk niemand grote ver anderingen verwacht. In West- Berlijn, waar de sociaal-demo craten al meer dan dertig jaar in de regering zitten, is het de CDU vier jaar geleden voor het eerst gelukt om de grootste partij te worden. Hierbij speelde ongetwijfeld de ontvoering van CDU-lijst- trekker Peter Lorenz door terroristen een rol, daarna was SPD-burgemeester Klaus Schïitz in allerlei vervelende kwesties verwikkeld. Maar hoewel de CDU de grootste partij is, is zij nog een heel eind weg van de absolute meerderheid die nodig is om socialisten en liberalen uit de Senaat van de voormalige hoofdstad te verdrijven. Bo vendien heeft de nieuwe bur gemeester, Dietrich Stobbe, zijn zaakjes goed voor elkaar: de betrekkingen met Oost- Berlijn - een wezenlijk ele ment in de politiek van deze geïsoleerde stadsstaat - zijn op dit moment vrij goed, ver schillende overeenkomsten tussen Oost en West hebben zelfs de atmosfeer verbeterd. Voorts is het Stobbe gelukt om meer geld in Bonn los te krijgen voor de economische ontwikkeling van zijn stad. Tegenover het vertrouwen dat Stobbe daarmee onder de be volking heeft verkregen zal zijn tegenspeler bij de CDU Richard von Weizsaecker die nog niet zo lang geleden naat West-Berlijn is gekomen, veel moeite hebben om het succes van vier jaar geleden te conti nueren. Óndanks het feit dat hij in korte tijd blijkens opi niepeilingen vooral bij oudere kiezers veel sympathie heeft weten te wekken. De FDP re kent erop dat zij wederom ongeveer 7% van de stemmer zal krijgen en daarmee zi. aan zij met de SPD in Ra- thaus Schoeneberg zal terug keren. De grootste angst bij de SPD bestaat daarin dat haar potentiële kiezers zo ze ker zijn van het succes dal zij onvoldoende gemobiliseerd kunnen worden en daarmee de CDU in het zadel kunnen tillen. Dit zou overigens wel een sensatie zijn. In Rijnland-Paltz bestaat een soortgelijke situatie. Het is een christen-democratisch bol werk dat al decennia lang vast in de handen van de CDU is. Minister-president Vogel (een broer van de SPD- minister van justitie in Bonn), is een beminnelijk en daarom bemind man die het uitste kend met het gewone volk kan vinden en die het dialect van deze vriendelijke deel staat beheerst. Vogel bena drukt in zijn toespraken het „goede van het land" en het goede dat de CDU daarvoor gedaan heeft. De vleug van internationale glamour die SPD-lijsttrekkdr Klaus von Dohnanyi met zich meebrengt moet het daar zo goed als ze ker tegen afleggen. De „rode baron", zoals deze staatsmi nister op het departement van buitenlandse zaken in Bonn wel wordt genoemd, is een er udiet en gecultiveerd diplo maat, wiens das geen moment scheef zit. Evenmin als Vogel houdt hij van grote woorden of van felle aanvallen op zijn Met dank voor het aanbrengen van een nieuw kwartaalabonnement, voor u het Engelse Dart-spel. Een leuk kadootje. nietwaar! NOTEER m.i.vals nieuw kwartaalabonnee van de Leidse Courant woonplaats: Stuur als dank voor de moeite het Dart-spel naar: naam adres woonplaats Deze bon in open envelop zonder postzegel sturen naar: antwoordnr. 349. Leiden. tegenstander waardoor de verkiezingsstrijd in Rijnland- Paltz een uiterst beschaafd karakter draagt. Von Doh nanyi, die zich door zijn par tij nogal eens ten achter ge steld voelt, wil bij deze ver kiezing bewijzen wat hij waard is. Zelfs zijn tegenstan ders geven toe dat hij inder daad een gevaar betekent voor de CDU wanneer hij lang in Rijnland-Paltz had ge woond. Nu zou de SPD het al als een succes voor Dohnanyi beschouwen wanneer hij meer dan 40% van de stemmen weet te winnen (in '75 kreeg de SPD 38 De liberalen tenslotte worstelen vooral om hun overlevingskans, namelijk meer dan vijf procent van de stemmen. De overige partijen hebben evenals in Berlijn nauwelijks aanhang van bete kenis. (Van een onzer verslaggevers) VELDHOVEN Patiënten van het psy chiatrisch tehuis Genderhof in het Bra bantse Veldhoven zijn verplicht geweest koffie met zout te drinken, koffie te drinken uit vuile bloemenvazen en met borden te lopen met daarop voor hen beledigende teksten. Dit maakte deel uit van een „moderne psychotherapeutische techniek" De bewoners (mensen die zich moeilijk kunnen aanpassen in de maatschappij) hadden zich begin deze week bij de werkgroep psychiatrie zuid, een onder deel van de cliëntenbond, beklaagd over de autoritaire structuur van het door gangshuis en over de „koffie-therapie". In een eerste reactie liet het hoofd van de hulpverleners weten, dat de beschul digingen uit de lucht waren gegrepen. Later werd evenwel in een officieel com munique erkend, dat de therapeutische behandeling niet voldoende was onder bouwd en dat er fouten waren gemaakt. Het staflid Lindenboom van de stichting Groenhove verklaarde, dat de bedoelin gen van de hulpverleners zijns inziens goed zijn geweest. „Er werden moderne psychotherapeutische technieken toege past, waarbij het inderdaad kan voorko men dat de bewoners gedwongen worden zoute koffie te drinken en met borden te lopen. De hulpverleners hebben echter verzuimd daarover eerst overleg te ple gen met de bewoners. Daardoor zijn ze een beetje buiten hun boekje gegaan", aldus het commentaar van de stichting. LEIDEN Een 40-jarige Hagenaar heeft gisteravond om half tien zijn 28- jarige vriendin met messteken verwond in het bijzijn van twee Leidse politie mannen. De agenten konden de vrouw voor ernstigere verwondingen behoeden door tussen het vechtende tweetal te springen. De man werd daarbij met een staaflantaarn op het hoofd geslagen en raakte hierdoor ernstig aan de schedel gewond. Een van de twee agenten werd tijdens de interventie door de man in de schouder gestoken. De tweede agent raakte aan een duim gewond. Het vier tal werd gelijktijdig overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. De Leidse politie werd gisteravond rond negen uur door buren te hulp geroepen om het conflict tussen de man en zijn vriendin in de woning van de vrouw in de Leidse Merenwijk in rustiger banen te leiden. Ongeveer twintig minuten heb ben de agenten met het tweetal staan praten. Het gesprek bleek geen oplossing te bieden. De agenten dachten dat het verstandig zou zijn om de vrouw naar het bureau mee te nemen. Het drietal verliet toen de flatwoning, maar werd achtervolgd door de man. Op weg naar beneden stak hij plotseling mnet het mes toe. Gisteravond konden drie van de vier gwonden na behandeling het AZL weer verlaten. De man moest achterblijven met schedelletsel. »au )odelijk ingeval uropaweg nd^ EIDEN De 20-jarige >uw A.S. W. uit Zoe- mEnvoude is gistermiddag na ongeval op de Europa- 'e£ in het Academisch Zie- enhuis overleden, e vrouw was gewond ge lakt omstreeks half toen door een kettingbotsing op verkeerde weghelft beland- Een tegemoetkomende ito bestuurd door een 25-ja- 'Se Leidse vrouw kon de ito niet ontwijken. Ook deze 'tomobiliste raakte zwaar __/i ^vond en is opgenomen in LONDEN OJPI) De 12-jarige Vincent Kelly uit Zuid-Afri ka heeft het klaarge speeld zowel op de luchthaven van Jo hannesburg als op die van Londen, door douane-, immigratie- en vliegbiljetcontrole te komen en de reis van 10.000 kilometer tussen Johannesburg en Londen, zonder ontdekt te worden, te maken aan boord van een vliegtuig van British Airways. Eenmaal in Londen slaagde Vincent Kelly er ook nog in de 72 kilometer af te leg gen naar het huis van zijn grootmoeder in Leighton Buzzard in Bedfordshire. Hij nad toen nog 8 pence Grootmoeder me vrouw Florence Kelly heeft haar kleinzoon toch maar aan de po litie overgedragen, bang dat hij weer zou vluchten, wat hij vroeger al eens ge daan heeft toen hij in een kindertehuis zat. „Hij mag niet denken dat hij een heldendaad heeft ver richt", zei zij. Vincent Kelly was van huis weggelopen omdat hij naar kost school moest. Vincent zou wel eens gewon nen kunnen hebben. „Ik denk niet dat ie nu nog naar die kost school moet", zei grootmoeder. ADVERTENTIE Wanneer u morgen een nieuwe ol een gebruikte auto gaat kopen, kom dan In elk geval eerst naar de show room van Het Motorhuis. Naast alle typen nieuwe Opeis, hebben wij diverse uit stekende occasions. Een heerlijk kopje koffie en een verrassend hoge Inrullprljs garanderen wij u bij voor baat. O #3 MO*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1