£eidóe (Soma/nt MILJOENENFRAUDE IN BOUWWERELD Laatste poging Carter Israël mee te krijgen Verzekeraars willen betere beveiliging tegen inbraak Toestand Jminister i§ Peynenburg kritiek Nieuwe regeling Europese valuta van kracht CNV wil nieuw overleg over metaal-cao VERTREK NAAR CAïRO UITGESTELD Dinsdag 13 maart 1979,69e jaargang no. 21296 !ort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ;hef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) 'OnÏÏAbonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Zuiderstraat 12 „Zuiderstraat 12", aflevering uit de serie „Ons goed recht" met Jan Blaaser op Ned.II om 21.17 uur. Om 22.27 uur VARA-visie over vredesreis Carter. NecLI om 20.00 uur documen taire „Als de golven der zee" en om 23.10 uur „Panora- miek" met verslag Europese top in Parijs. Veel bewolking en enige tijd regen. Matige tot vrij krachti ge wind, eerst uit zuidwest, later draaiend naar noord west Middagtemperatuur on geveer zeven graden. Morgen zon op: 6.58. Onder: 18.41. Hoogw.: 3.45 en 15.57. Laagw.: 11.42 en 23.58. hem ehouc erschij Administratie van diverse bedrijven in beslag genomen RLEM (ANP) Tijdens een gecom- lineerde actie van de Haarlemse politie, iscale recherche en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid zijn gisteren twee direc- ren van bouwondernemingen aange houden op verdenking van fraude. Het tweetal, de 29-jarige H. R. uit Haarlem en de evenoude P. K. uit Hoofddorp wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrifte in facturen en in de loonadministratie. Daarnaast werden tegelijkertijd en met medewerking van de plaatselijke politie korpsen in de Haarlemmermeer, Heem stede, Beverwijk en Haarlem huiszoekin gen verricht waarbij diverse administra ties van bouwondernemingen in beslag werden genomen. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar frauduleuze handelingen door bouwondernemingen in Haarlem en omstreken en is enige maan den geleden gestart. Het betreft voorna melijk ontduiking van werkgeverspre mies, het niet afdragen van premies van sociale verzekeringen en fraude van loon- en omzetbelastingen. Het totaalbe drag hiervan beloopt naar schatting mil joenen guldens. Er worden nog meer ar restaties verwacht. IAFTREDEN WELLICHT gezet! NOODZAKELIJK irbrokj Vien Ni* 60—5 60—L 2). Eind .341, 5. Mi (Van onze parlementaire redactie) M >EN HAAG De toestand van minister M.WJ. Peynenburg MWetenschapsbeleid), die gisterochtend vroeg een hartaanval Ireeg, is nog steeds kritiek. Dit heeft een woordvoerder van et departement desgevraagd verklaard. In regeringskringen loudt men er rekening mee, dat Peynenburg, ook al zou hij eheel herstellen, op medische indicatie zal moeten aftreden. 'eynenburg (51) maakte het hartinfarct door, terwijl hij was pgenomen in het Haagse Westeinde Ziekenhuis, voor een vaa- operatie aan een been. Onmiddellijk na het infarct werd de sinister, die bewusteloos was geraakt, overgebracht naar de fdeling hartbewaking van het ziekenhuis. Daar kwam hij na orte tijd weer bij bewustzijn. )p zijn departement en in het kabinet heeft de- plotselinge iekte van Peynenburg grote ontsteltenis veroorzaakt. In het abinet neemt Peynenburg een bijzondere positie in, omdat hij aast bewindsman van Wetenschapsbeleid ook de belangrijkste >ersoonlijke advieseur is van minister president Van Agt. MUNT Die moet ik Heb&efI Voor •die u voor 7,50 kon be machtigen.... blijken gewone koffiemuntjes te zijn. ambtenaar die er mee adver- fcrde, vroeg ook nog eens vijf u'den voor het aangetekend "zenden. Muskusrat van halve meter GRONINGEN(ANP) De Groninger politie heeft een muskusrat van een halve me ter gevangen. Het dier dat zich agressief gedroeg, liep in de Groninger binnenstad. Met behulp van een hondenvang- stok kon het worden gepakt. De politie heeft het dier afge maakt. Diepe val uit hemel scheiding te „vieren" sprongen Gene en Lyn da Ballard in Antioch in Califomië op een hoogte van 3500 me ter tezamen met hun ad- vokaat met parachutes naar de aar de. Daarmee gaven zij sy mbolisch te kennen, dat zij uit de he mel -naar de aardse werke lijkheid waren teruggekeerd. Boven: het drietal tijdens de vrije val. Beneden: Ly nda tekent de papieren, die een einde maakten aan een 16-jarig huwelijk, met de rug van haar ex-man als lessenaar. PARIJS Het Europees Monetair Stel sel is met ingang van vandaag van kracht geworden. Tijdens de top-confe- rentie die gisteren in Parijs is begonnen, is daartoe Desloten. Acht van de negen EEG-partners doen er aan mee. Alleen Engeland blijft halstarrig medewerking weigeren. Het EMS, dat door bezwaren van Frankrijk niet op de afgesproken datum van 1 januari j.l. van kracht kon worden, beoogt een be heersing van de koersen van de valata's van de aangesloten landen. Elke valuta heeft een 'afgesproken waarde gekregen. Verschillen on derling tussen twee valuta's mogen niet groter zijn dan 2,5 naar boven of beneden. Het EMS is vooral belangrijk om het handelsver keer tussen de partnerlanden te vereenvoudi gen. Voorburgse autobezitters staan er gekleurd op Van een onzer verslaggevers) VOORBURG Schilders van Rijkswaterstaat, die de ge luidsmuur aan de Utrechtse- baan in Voorburg een op knapbeurt gaven, hebben gis teren met hun verf-nevelspuit tientallen auto's ongewild een extra verflaag bezorgd. De sterke wind stuurde de verf nevel niet tegen de muur, maar eroverheen. De talrijke, aan de andere kant van de muur in de Van Zegwaard- straat geparkeerde auto's wer den bedekt met een verflaag. Rijkswaterstaat verzoekt de autobezitters die schade heb ben opgelopen contact op te nemen met haar kantoor in Den Haag. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Het is niet zeker dat het overleg over de metaal-cao, dat eind vorige week is vastgelopen, op nieuw geopend wordt. De Federa tie Nederlandse Vakbeweging ziet weinig heil in een voorstel hierover dat het Christelijk Nationaal Vakver bond gisteren heeft gedaan. De metaalwerkgevers (FME) willen zich eerst over het CNV-voorstel be raden. Het CNV stelde gisteren voor de onderhandelingen 'Weinig animo bij FNV te heropenen over een vervroegd uit treden vanaf zes tig jaar in de pe riode van 1979 tot 1983 en een werk week van 39 uur. Volgend jaar zou dan verder ge praat moeten wor den over een ver dergaande verkor ting van de werk tijd. De FNV is tegen de nieuwe voorstellen. Zij wil de vervroegde uittreding al dit jaar verwezenlijkt zien. DEN HAAG De gezamelijke verzekeringsmaatschappijen hebben besloten inboedels en goederen die tegen inbraak ver zekerd worden te gaan indelen in risicoklassen. Daarbij gaat de mate van beveiliging van het verzekerde goed een belang rijke rol spelen. De maatschappijen die hun plannen giste ren op een persconferentie bekend maakten, hebben hiertoe besloten omdat de schade door inbraak „de pan uit rijst". In overleg met een assurantie-tussenpersoon zal in de toe komst een beveilingsbedrijf moeten worden ingeschakkeld om te hoordelen welke maatregelen moeten worden genomen om inbraak tegen te gaan. Daartoe zijn inmiddels een aantal be veiligingsmaatschappijen door de verzekeraars erkend. Op die manier kunnen verzekerden voorkomen dat de premies wor den verhoogd. Van een korting op de premie zal, in geval van een verbeterde beveiliging, volgens de maatschappijen geen sprake kunnen zijn. In 1977 maakten inbrekers voor een totaalbedrag van 325 miljoen buit. Daarbij werd voor nog eens 200 miljoen aan braakschade veroorzaakt. Werd in 1950 nog de helft van alle inbraken oppgelost, tegenwoordig is dat minder dan twintig procent. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht Ambtenaar Üislaat munt üit koffle gpenningen akst. i (N«d) minuten, »t (Wdl) Bel), zateri een Belgl legde arkoers 10TTERDAM (ANP) Een imbtenaar van de gemeente lotterdam heeft per i dvertentie aan munten verza mei aars penningen vso de gemeente Rotterdam ongeboden, die bij nader in derzoek de koffie- en toeemunten van de S gemeentelijke automaten in de mn tines bleken te zijn. te numismatisch maandblad de,fltuntkoerier" waarschuwt de verzamelaar voor het iankopen van dergelijke lenningen, omda t ze geen vaarde hebben en zeker ook nooit zullen krijgen. De ietrokken ambtenaar, die de yenning en voor een kwartje uit ^de wisselautomaten baalde, is |er inmiddels mee gestopt Jn de advertentie werd melding gemaakt van een yenning van de gemeente lotterdam met het wapen van de stad erop. Er stond bij dat leze was geslagen door de lijksmunt in Utrecht. Er zijn vee uitvoeringen: een in .oper/nikkel en de andere van messingdie respectievelijk 3,75 vlden en 4,25 gulden moesten kosten. De verzamelaar kon spt ticb voor 7.50 een setje ,e9s unscbaffen. Verzending per rJWet omgaande post kostte 5 gulden P6 01 txtra voor het aantekenen. Qfyemuntjes worden weliswaar S^Jfo°r de Rijksmunt 'aardigd, maar tegen een le prijs. Een van de leden van de Knesset. Geu- la Cohen, pleegde tien minuten land interrupties, maakte Begin het spreken daardoor on mogelijk en werd vervol gens uit de zaal verwij derd. President Carter luisterde gisteren in de Knesset, het Israëlische parlement, naar de rede van premier Begin nadat hij zelf de volksvertegenwoordigers de „totale hulp van Amerika" had aangeboden. JERUZALEM (Rtr/UPI) Voor een laatste poging om te voor komen dat hij zonder overeen stemming over een vredesver drag uit Israël zou moeten ver trekken, hebben president Car ter en premier Begin van Israël vanmorgen nog een laatste ge sprek gehad in het King David Hotel in Jeruzalem. Volgens kringen rond de Amerikaanse president zou het waarschijnlijk de belangrijkste bespreking tus sen beide leiders zijn, sinds Car ter zaterdagavond in Israël arri veerde. Om 12.15 uur vanmid dag zou Carter Israël verlaten om in Cairo verslag van zijn be sprekingen uit te brengen aan de Egyptische president Sadat. Dit vertrek is vanmorgen met een uur uitgesteld. Eén ding was duidelijk: Carter was er gisteren nog niet in geslaagd beide partijen zover te krijgen dat zij zich bereid verklaarden een verdrag te ondertekenen, hetgeen het uiteindelijke doel van zijn missie was. Volgens premier Begin was er echter spraku van „grote vooruitgang" op enkele punten. Amerikaanse en Israëlische functionaris sen hebben de hele nacht doorgewerkt om een oplossing te vinden voor de nog resterende problemen en daarmee de vredesmissie van Carter te redden. Een van de netelige kwesties daarbij is het koppelen van een vredesverdrag aan het verlenen van zelfbestuur aan de Pales tijnse bewoners van de Westelijke Jor- daanoever en de Gazastrook. Er zou overeenstemming zijn bereikt, behalve over een Egyptisch voorstel dat de auto nomie voor de Gazastrook ook verleend moet worden als de bewoners van de Westelijke Jordaanoever zouden weigeren daarover te onderhandelen. Geen oplossing was er vannacht in zicht voor het probleem van olieleveranties aan Israël uit de velden van de Sinaï, terwijl er daarentegen goede vooruitzich ten waren op een regeling voor de uit wisseling van ambassadeurs. Aan de besprekingen tussen Carter en Begin namen ook de ministers van bui tenlandse zaken en defensie van beide landen deel. Over het verdere verloop van de reis van Carter bestond vanmor gen nog geen zekerheid. De president zou volgens de aanvankelijke bedoeling na zijn ontmoeting met president Sadat op de luchthaven van Cairo naar Was-, hington terugkeren. Maar Amerikaanse functionarissen sloten vanmorgen niet uit dat Carter na zijn gesprek met Sadat nog eens terugkeert naar Jeruzalem, als hij van mening zou zijn dat er hoop was op een definitieve doorbraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1