Midden-Oosten Carter zelf naar i Roda-supporters tv-beelden bedreigen NOS-sport Wiesenthal heeft 400 gevallen van oorlogsmisdaden BEELDSCHERMEN GAAN FRANSE TELEFOONGIDSEN VERVANGEN Opzienbarende vredesmissie 2 tlm 11 maart Ccidóc Souxont Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallew Jhef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Dinsdag 6 maart 1979,69e jaargang no. 21290 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Het kleine huis Aflevering van de Amerikaan se serie „Het kleine huis" op Ned.I om 18.59 uur. Om 22.20 uur „58 miljoen Nederlanders en de zeevaart". Ned.II om 20.27 uur laatste deel van „De Onedin lijn" en om 22.10 uur VARA-visie over positie van bejaarden. Zonnige perioden, maar later op de dag meer bewolking en tegen de avond mogelijk re gen. Tot vrij krachtig toene mende wind uit zuid tot zuid west. Miminum temperaturen van 3 graden aan de kust tot dichtbij het vriespunt in het binnenland. Mi ddagtemperatu- ren omstreeks 10 graden. Morgen zon op: 7.17, zon on der 18.27. Hoogw.: 8.36 en 21.14. Laagw.: 4.09 en 16.43. AMSTERDAM rai Voordelige Trein-Toegang-biljetten bij NS-stat/ons computer, waarin al deze gegevens „opge borgen" zijn- Tegen 1990 zal elke Franse partement Ille-et-Vi- laine, kosteloos een apparaat in huis dat Videotex heet en uit een toetsenbord be staat verbonden met een klassiek tv-toe- stel, op het scherm waarvan de gevraag de gegevens verschij nen- Via het toetsen bord kunnen zij tele foonnummers, adres sen en tal van andere inlichtingen vragen, die dan vrijwel on middellijk op het scherm verschijnen. Het apparaat staat uiteraard in verbin ding met een centrale telefoon-abonnee over zijn Videotex be schikken. De veel plaats innemende dik ke telefoongidsen ver dwijnen geleidelijk aan, en behalve ande re voordelen, is de Videotex altijd „bij", omdat elke nieuwe abonnee, elke veran dering in adres en nummer onmiddellijk in de computer ge stopt kan worden. Vandaar dat ook de inlichtingendienst van de telefoon over bodig wordt. De kosten van het drukken en bezorgen van de klassieke tele foongidsen en-^het in stand houden van de telefonische inlichtin gendienst bedragen gemiddeld 100 francs per abonnee per jaar. De kosten zullen te gen 1981 tot 120 francs opgelopen zijn. De Videotex daaren tegen kost maar 100 franc per abonnee per jaar. De 30 mil joen apparaten, die de Franse industrie vervaardigt en die per stuk 400 francs kosten, zullen door de PTT spoedig afge schreven kunnen wor den. Door het fabrice ren van de toestellen zal de elektronische industrie duizenden arbeidsplaatsen kun nen handhaven. Daarnaast denkt de PTT het Videotex-sy- steem rendabel te maken door het voor andere doeleinden te verhuren. Zo denken zij het systeem te verhuren aan bankin stellingen om de klanten in de gele genheid te stellen op elk willekeurig ogen blik de stand van hun rekening te con troleren. Eveneens wordt gedacht aan verhuur van het sy- sjeem aan de talrijke postorderbedrijven, aan wie de abonnees via de Videotex on middellijk bestellin gen zouden kunnen doen. Ooievaar zeer vroeg in Oudewater OUDEWATER Op het stadhuis in Ou dewater is gistermiddag een ooievaar neergestreken. Gesproken mag worden van een vroege vogel, want het is sinds 1961 niet meer voorgekomen dat een oo ievaar zo vroeg in het jaar uit het zui den kwam. In dat jaar werd het nest op het stad huis al op 21 februari bezet. De ooievaar die nu op het sinds 1656 bestaande nest is geland, zal het moeilijk hebben om aan voedsel te komen. Veel sloten in Ou dewater zijn nog bedekt met ijs en door de strenge winter is de visstand gedeci meerd. PARIJS Frankrijk dat telefonisch lang „achterop" was, is be zig de meeste andere moderne landen in te halen. Het is tot de overtuiging gekomen dat een telefoongids iets onpraktisch en ouderwets is en dat het boek simpelweg afgeschaft moet wor den, omdat er een veel snellere, betere en niet duurdere me thode is om telefoon nummers te achterha len en allerlei andere inlichtingen te krij gen: een beeldscherm. Over twee jaren krij gen de eerste abon nees, die van het de- HAAG Het drankverbruik in land is in het afgelopen jaar weer Vooral dat van sterke berekeningen van het voor de Statistiek is uik van gedistilleerd in 1978 procent toegenomen tot iets dan drie liter alcohol per hoofd de bevolking. Per Nederlander werd liter bier gedronken, wat twee pro- meer was dan in 1977. Het wijnver- steeg met een procent tot 12,18 li- DEN HAAG De President van de Haagse rechtbank, mr. Lyckema heeft de Noord- wijkse Kraakbond veroor deeld tot het ontruimen van de gekraakte appartementen van het Badmotel aan de Noord wijkse Ruy terstraat. Ook heeft de rechter een machtiging gegeven aan hore- ca-exploitant De Raad om die ontruiming eventueel met behulp van de politie te ver richten. In het korte geding over de kraakactie van 10 fe bruari verweerden de gedaag- Noordwijkse Kraakbond veroordeeld de leden van de kraakbond zifch door te stellen dat ze op die datum niet bij de actie .aanwezig waren en ook niet de bewoners zijn van de ge kraakte appartementen. De dikke boeken, die aan druk ken en bijwerken per abonné zo'n 200 francs per jaar kos- LEIDERDORP Een 18-jari- ge jongen uit Aarlanderveen heeft vanmorgen omstreeks 8 uur een gebroken been opge lopen bij een ongeval op de Engelendaal in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde doordat een automobilist die rechts af de Gallaslaan wilde inslaan door de zon werd verblind en de bromfietser niet zag aan komen. De jongen is naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden overgebracht. Heli's dichten gat in dijk HILVERSUM ANP Woedende televi siekijkers nemen het niet, dat NOS-sport geen beelden meer wil uitzenden van voetbalwedstrijden van Rode JC, tenzij minder reclame langs het veld gemaakt wordt. De Nos heeft het geweten, want de dienst wordt overstroomd met tele foontjes, waarin allerlei bedreigingen worden geuit. Bob Spaak, hoofd NOS- sport en Carel Enkelaar, hoofd NOS-te- lëvisie blijven er nogal nuchter onder. Volgens Bob Spaak is op' het Roda-ter- rein in Kerkrade geen sprake meer van de normale hoeveelheid reclame. De bor den hangen driehoog en de cameramen sen kunnen de teksten gewoon niet meer ontwijken, stelt hij. Al eerder heeft hij contact gehad met het bestuur van Rode JC over deze hoeveelheid reclame, maar men wilde niets veranderen, omdat men aan contracten vastzit Bob Spaak ontkende verder dat ook MW geboycot zou worden, zoals geruch ten wilden beweren. Enige tijd geleden is met deze Maastrichtse club wel contact over de reclame op het MW-terrein ge weest, maar totnutoe heeft de NOS ech ter niets gehoord, aldus Bob Spaak. worden vervangen door schermpjes, waar alle gegevens opgeroepen kunnen worden.... WArpoe ...en je zelfs straks het gedrukte nieuws aan huis kunt krijgen via- Videotex. (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN De Oostenrijkse nazi speurder Simon Wiesenthal heeft mo menteel 400 gevallen van oorlogsmisda den in onderzoek, waaronder enkele zeer zware. Hierbij bevinden zich ook enkele gevallen waarbij Nederlanders zijn be trokken. Wiesenthal zal de namen van deze Nederlanders pas vrijgeven als „de tijd daar rijp voor is", zo zei hij giste ren in Groningen, waar hij voor een ge hoor van ruim 1200 mensen sprak over zijn werk. De komende uitzending in Nederland van de televisieserie Holocaust zal naar de mening van Wiesenthal een stroom van brieven en telefoontjes tot gevolg hebben over mogelijke verblijfplaatsen van oorlogsmisdadigers. Wiesenthal ba seert deze verwachting op de reacties na de uitzending in Duitsland. „De mensen daar zijn zich bewust geworden van wat zich tijdens de tweede wereldoorlog heeft afgespeeld. Zij willen zich niet mede schuldig voelen door het geheim houden van verblijfplaatsen van oorlogsmisdadi gers". De interesse in Nederland voor het op sporingswerk is vooral na de zaak Siert Bruins sterk gestegen. Deze zaak riep een kettingreactie van informatie en tips op, aldus Wiesenthal. Naar zijn mening is een proces tegen oorlogmisdadigers belangrijker dan hun uiteindelijke veroordeling. Het gaat erom dat er over geschreven en gepraat wordt De Oostenrijkse nazi-speurder Simon Wiesentt op Schiphol. Wiesenthal kwam naar Nederland werk. wat er gebeurd is en dat het niet verge ten wordt. Toekomstige oorlogsmisdadi gers moeten weten dat hun daden ook na veertig, vijftig jaar vervolgd kunnen worden en dat kan preventief werken, aldus Wiesenthal. Belangrijke ontwikkeling vindt hij de op handen zijnde uitlevering door Brazilië aan West-Duitsland van de massa-moor denaar Emile Wagner, die verantwoorde lijk is voor de dood van vele duizenden ia! en zijn echtgenote gisteren bij aankomst voor het houden van twee lezingen over zijn mensen in het kamp Sobibor. Onder zijn slachtoffers waren 33.000 Nederlanders, aldus Wiesenthal. Over de zaak Luns zei Wiesenthal, dat in Oostenrijk gedragingen van personen in de jaren 1933-1936 niet als van belang worden beschouwd. Voorts wees hij erop, dat de NSB in die periode nog een legale groepering was. Het NSB-lidmaat- schap van Luns is volgens hem een in terne Nederlandse kwestie. WASHINGTON (UPI) President Carter heeft in zijn jongste voorstel aan Israël en Egypte de suggestie gedaan dat de twee landen de beide problemen die niet tot een oplossing zijn gekomen tegen elkaar uitwis selen. Carter vertrekt morgen naar Cairo en Jeruzalem om zijn voorstellen kracht bij te zetten. Carter heeft voorgesteld dat Egypte zijn eis tot een schema voor Palestijns zelfbestuur inwisselt tegen de Israëlische wens dat het verdrag met Egypte prioriteit heeft boven de Egyptische verdragen met Arabische sta ten. Het voorstel werd afgelopen vrijdag voor het eerst door president Carter op tafel gelegd tijdens zijn besprekin gen met premier Begin. Deze gaf toen geen blijk van belangstelling. Zondag werd het voorstel verfijnd en op nieuw aan Begin voorgelegd. De Israëlische premier ging er toen mee akkoord het aan zijn kabinet te pre senteren, en dat sprak zich gisteren uit voor aanvaar ding van dit voorstel als basis voor verdere onderhan delingen. Begin zei gisteravond in New York te hopen dat Carter volgende week maandag in Jeruzalem de Knesset toe spreekt. Over Carters voorstel zei hij dat als president Sadat het goedkeurt, er werkelijke vooruitgang is ge boekt op weg naar de ondertekening van een vredesver drag. Morgen zal president Carter zijn voorstel zelf bij presi dent Sadat in Cairo verdedigen. Deze heeft er tot nu toe op gestaan dat in het verdrag specifieke zinsneden worden opgenomen, die het de oude bondgenoten duide lijk maken dat Egypte zijn verplichtingen tegenover de Arabische Liga zal nakomen. Begin zei hierover dat een dergelijke voorziening het verdrag tussen Israël en Egy pte tot een schijn-document zal maken. Aan de andere kant had Israël tot nu toe geweigerd een verdrag te te kenen dat voorwaarden bevat die buiten zijn controle liggen, zoals een tijdschema voor het instellen van Pa lestijnse raden in de Gaza-strook en mogelijk op de westelijke Jordaanoever. Volgens Amerikaanse functio narissen heeft Israël nu het idee van een tijdschema ge accepteerd als een onderwerp van onderhandeling, hoe wel een datum nog niet is vastgesteld. Hiermee zou het verdrag een zichtbare band leggen met een bredere re geling van het Midden-Oostenconflict. ■IIIMIIIIIMIIIWI III» ill I II IIII111II i Helicopters van de Luchtmacht hebben gisteren met honderden zandzakken een gat in de dijk van het Koning- sdiep in Gronin gen gedicht, waardoor voorko men werd. dat een in de polder gelegen nieuw bouwwijk blank kwam te staan. Militairen en vrij willigers zorgden voor het vullen van de zandzak ken. In het Wes terkwartier, het zwaarst door de overstromingen getroffen gebied, kwamen gisteren nog steeds nieu we overstromin gen voor, maar de situatie is nu min of meer sta biel. Zie verder pagina .9 Int. watersporttentoonstelling Carter begeleidt Begin voor een nieuw gesprek naar de deur van het Witte Huis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1