Êcid6c @owta/nt Kans op herplaatsing PTT-ers steeds kleiner Suarez wint verkiezingen in Spanje Huren met vijf procent omhoog GEEN ZETEL VOOR CAREL HUGO 1 ©A CrE RECïaJ ™,<,00d" Leidse scholier (16) blijkt broer te hebben gedood BU WEIGERING VAN SPREIDING MASSADA Waarde gulden daalt >vv Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, poslbus 11. 2300AA. lel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden Directeur-hoofdredacteur' J J Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19 00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 2 maart 1979,69e jaargang no. 21287 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Victor Borge deel 22.50 uur. Om 20.27 5 van „Centennial". Ned.I om 20.35 uur „Sonja's Goed Nieuws Show" om 21.55 uur „Van Makassar naar Bo- vensmilde" en om 22.50 uur Haagsche kringen met minis ter-president Van Agt Regen Regen of natte sneeuw. Middag- temperaturen ongeveer 4 gra den. Krachtige en aan de kust harde wind uit zuid tot zuid west. Morgen zon: 7.28-18.18. Schev. hoogw.: 4.54 en 17.12. Laagw.: 0.37 en 13.06. MADRID (UPI/AFP) Toen vanmorgen driekwart van de stemmen van de gisteren in Spanje gehouden parlementsverkiezingen geteld waren, stevende de Centrumpartij van premier Suarez met enige zekerheid op de overwinning af. Op dat moment had de Centrumpartij 35 procent van de stemmen, tegenover 29 procent voor de socialisten van Gonzalez en 9 procent voor nisten. Prins Carel Hugo, de echtgenoot van prinses Irene en leider van de Carlistische partij, komt niet in het parlement. Als kan didaat voor de provincie Navarra werd hij verslagen door drie Centrumkandidaten, een socialist en een kandidaat van de Navar- raanse partij. Door het slechte weer er was hevige sneeuwval in Noord-Spanje en Granada en veel regen in andere gebieden was de op komst gisteren ongeveer 70 procent, iets la ger dan bij de eerste verkiezingen na de dood van Franco, die in juni 1977 werden gehouden. In veel dorpen in de provincies Valencia, Leon, Vigo, Burgos, Navarra en Jaen moesten de verkiezingen zelfs tot zater dag worden uitgesteld vanwege de slechte verbindingen. En woordvoerder van premier Suarez heeft zich hierover bezorgd uitgedrukt. Volgens minister van binnenlandse zaken Martin Vil la zal de Unie van het Centrum van premier Suarez met „meer dan 170 zetels" in het par lement terugkeren. De absolute meerderheid bedraagt 176. In de oude kamer had Suarez' partij 166 zetels. De socialisten verklaarden te verwachten dat zij het verschil nog zou-- den inlopen. Björn Borg bedreigd De populaire Zweedse tennnis- ser Björn Borg staat volgens ver spreide pamfletten op de dodenlijst van de Internatio nale Rode Briga de, omdat hij in november vorig jaar tijdens een tennistrip door Is raël bij de Dode Zee poseerde in een Israëlisch mi litair jack en bo vendien een Uzi machinepistool droeg. Deson danks traint hij in Stockholm ge woon door, zij het dat hij onder poli tiebescherming is VADER NAM SCHULD OP ZICH LEIDEN Niet de 50-jarige vader, maar de jongste zoon (16) blijkt zijn 22-jarige broer met een broodmes om het leven te hebben gebracht. Dit heeft de Leidse politie hedenmorgen meegedeeld naar aanleiding van een noodlottige steekpartij die dinsdagmiddag plaats vond in eep woning aan de Tromp straat in Leiden. De politie kwam achter de ware toedracht van de steekpartij doordat de verklaringen van de diverse gezinsleden niet met elkaar overeenstemden. Nadat de vader dinsdagmiddag de ambulance had gewaar schuwd omdat zijn 22-jarige zoon John door twee steken in borst- en buikstreek levensgevaarlijk was gewond, had hij de verantwoordelijkheid voor de steekpartij opgeeist. Hij ging vol komen overstuur met de politie mee en verklaarde, dat hij de steken in dolle drift had toegebracht Vandaag zou hij worden voorgeleid aan de officier van Justitie. Een nader onderzoek toonde echter aan, dat de vader de steken onmogelijk kon hebben toegebracht. Wel bleek dat de 16-jarige zoon daarvoor verantwoordelijk moest zijn. Tijdens de hierna volgende verhoren bekende de scholier in drift te hebben gehandeld. Na deze bekentenis trok de vader zijn eerdere verklaringen in en zei dat hij zijn jongste zoon had willen beschermen. De jongen was enige dagen thuis vanwege de crocusvacantie. Ook het slachtoffer verbleef thuis door vorstverlet In het gezin waren regelmatig moeilijkheden. Dinsdagmiddag rond vijf uur kwamen de spanningen tot een uitbarsting, waarbij de jongste zoon het broodmes greep. De jongen wordt maandag voorgeleid aan de officier van Justitie. De vader blijft voorlo pig nog in het politiebureau totdat het onderzoek geheel is afgerond. DEN HAAG Er zijn grote moeilijk heden met de herplaatsing van PTT- ers, die niet naar het noorden willen worden overgeplaatst. Ruim vijftig procent van het personeel van de Cen trale Directie van de PTT kan name lijk binnen de rijksoverheid niet meer geplaatst worden. Voor hen zijn er geen vacatures. Dit geldt vooral voor diverse groepen van technici. Geringe herplaatsingskansen zijn er voor 37 De rijksoverheid doet al het mogelijke om de mogelijkheden voor herplaatsing' van de betrokken PTT-ers te vergro ten. Daarvoor zijn enkele maatregelen in voorbereiding dan wel utgewerkt, n.l. interne en externe voorrangsmaa tregelen bij herplaatsing en het bevor deren daarvan door om- en herscho ling en opleiding. Dit heeft staatsecre taris Konings van binnenlandse zaken gisteren in de Tweede Kamer medege deeld. Als deze maatregelen onvoldoende blij ken te zijn zal het volgens de staatsse cretaris gezocht moeten worden in bij sturing van het verplaatsingsproces van de centrale directie. Op 1 januari van dit jaar waren bij de centrale directie van de PTT ongeveer 5000 personen werkzaam die voor 21 september 1976 in dienst waren getre den en dus de spreidingsclausule niet hadden getekend. Niet exact is aan te geven hoevelen van hen niet naar het Noorden willen. Alles wordt in het werk gesteld om de bereidheid van de PTT-ers te vergroten, o.a. door een soepele toepassing van het woningtoe wijzingsbeleid in de betrokken gemeen ten in het Noorden, verbetering van de faciliteiten van de mee-verhuizenden, omscholing van PTT-ers buiten de cen trale directie die mee naar Groningen zouden kunnen en willen gaan opdat hun plaatsen kunnen worden ingeno men door hen die niet bereid zijn aan deze verhuizing mee te doen, en veel informatie over woon- en leefmilieu in het Noorden. Opzoek naar Shirley pen maar één ding: gekozen te worden tot de Shirley Temnple van het jaar 1979. Want dat meisje krijgt namelijk de grote kans van haar jonge leven tje om een rol te spelen in de film „Little miss Mar ker". Zoiets ge beurt natuurlijk alleen in New York. de stad waarin alles mo gelijk is. Bedelaar laat vermogen na (Van onze corres pondent Dick Toet) WASHINGTON Overleden Eddie Bernstein (79) na een rijk en arm dubbelleven. Hij laat een vermogen miljoen gulden. Dat vermogen heeft hij onder meer opgebouwd in een 40-jarige loopbaan als bede laar. Eddie Bernstein, die beide benen mist, bracht het voorjaar en de zo mer altijd door in de straten van Washington. Hij bewoog zich voort op een klein hou ten schotje met wieltjes eronder, liet zijn aap kunst jes doen en zag met genoegen het geld in zijn houten sigarenkistje drup pelen. In de herfst veran derde „Eddie de apenman" van ge daante. Hij vertrok naar Florida, deed zijn kunstbenen aan, waarmee hij zich met behulp van een stok uit stekend kon voort bewegen en werd voor enkele maan den een goed ge klede oudere heer van stand. In Pen- sa cola (Florida) dreef hij een luxu euze bar („De re denkousen band met topless ser veersters en een grote klantenkring. Bernstein heeft geen testament na gelaten, wat bete kent dat het geld en de bezittingen zullen worden ver deeld tussen zijn broer en twee zus ters. Ministerie gaat harder optreden tegen tabaks reclame DEN HAAG Staatssecretaris Veder-Smit (Volks gezondheid) wil krachtiger gaan optreden tegen be paalde vormen van rookreclame. In de Tweede Ka mer zei ze giste ren dat de huidige vrijwillige over eenkomst van de tabaksfabrikanten tot beperking van rookreclame de Nep Carnaval is achter de rug en Nijmegen zit met groot aantal nep-briefjes vijf. Da's natuurlijk niet aardig Dodelijk ongeval LEIDSCHENDAM Een 69- jarige inwoner van Putten is gistermiddag om vier uur om het leven gekomen bij een on geval op rijksweg A4 bij Leidschendam. De auto die door de man werd bestuurd raakte van de weg en beland de tegen een boom. De be stuurder werd uit het voer tuig geslingerd. De politie vraagt getuigen van het onge val zich te melden, tel 209304. VVD HIELD BEEN STUF ADVERTENTIE Int. watersporttentoonstelling (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De huren gaan op 1 juli met vijf procent omhoog. De meerder heid van de Tweede Kamer heeft hier toe gisteravond na een heftig debat be sloten. Dit besluit betekende een neder laag voor het kabinet en de CDA-frac- tie, die beiden een huurverhoging van zes procent hadden bepleit. De linkse oppositiepartijen en slechts één CDA-lid, fractiesecretaris Kleisterlee, steunden een voorstel van de WD, waarin stond dat de huurverhoging voor de periode tussen 1 juli 1979 en 30 juni 1980 vijf procent dient te zijn. De PvdA had eenzelfde voorstel ingediend, maar daarbij geen periode genoemd. Dat hoef de ook niet, omdat de wet voorschrijft, dat de huurverhogingen jaarlijks worden vastgesteld. Het PvdA-amendement werd echter om louter politieke redenen door de WD verworpen. De liberalen gaven daarmee duidelijk aan dat de huurverho ging van vijf procent een WD-overwin ning was en geen PvdA-zege. PvdA-woordvoerder Marcel van Dam noemde de politieke truc van de WD een kleinzielige en kinderachtige ma- aar toen het WD-amende- ment was aangenomen kon hij toch niet nalaten, een welgemeend „gefeliciteerd" naar de WD te roepen. Staatssecretaris Brokx (Volkshuisvesting) moet nu tegen, zijn zin in de door de Tweede Kamer vastgestelde vijf procent huurverhoging in de Eerste Kamer gaan verdedigen. Dat zal hem veel moeite kos ten, temeer omdat hij gisteren met vele argumenten een huurstijging van zes procent krachtig heeft verdedigd. Hij be tichtte de oppositie en de WD-fractie er van, de beschikbare gegevens over bouw en exploitatiekosten van woningen ver keerd uit te leggen. „Lager dan zes pro cent kunnen we echt niet gaan. Dat is onverantwoordelijk", aldus Brokx. Het geladen woord „onaanvaardbaar", dat vanwege Brokx aanvankelijke harde op stelling werd verwacht, heeft hij overi gens ten aanzien van het vijfprocents- voorstel niet in de mond genomen. Voor de aanvang van de stemmingen heeft hij het aanvaarden van de amendementen van PvdA en WD slechts „met klem ontraden", zonder met aftreden van het kabinet te dreigen. ADVERTENTIE A1s voorbereiding op het Paasfeest zullen, traditiege trouw, in de St. Lodewijkskerk aan de Steenschuur te Leiden, op de zondagen tot Pasen, 's avonds om 19.00 LIJDENSMEDITATIES worden gehouden door de Zeereerwaarde Heer Pastoor Drs. A. Vreeburg. U IS VAN HARTE WELKOM. ADVERTENTIE ADVERTENTIE Zondag 11 maart 't Spant, Leimuiden. Aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs 12.50. Voorverkoop: Speet Leimuiden en Speet Nieuwveen. Zondag 18 maart GRUPPO SPORTIVO Aanvang 20.30 uur. Toegangsprijs 12.50. Beverly Hills, Nieuwkoop. Voorverkoop. Speet Leimuiden en Speet Nieuwveen. DEN HAAG De gulden is dit jaar in waarde afgnomen. Uit berekeningen van de Morgan Guaranty Trust Company, een van de grote Amerikaanse banken, blijkt dat er sprake is van waardevermindering van 0,4 procent in de eerste twee maanden ten opzichte van andere valuta's. Tegenover de dollar is de gulden in die periode 2,2 procent minder waard geworden. Siamese tweeling met slechts één hart gescheiden PHILADELPHIA (AP) - Chi- rurgen in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Phila delphia hebben gisteren na een operatie van zes uur een ruim een week oude Siamese tweeling, meisjes, gescheiden. Dit gebeurde om tenminste het leven van een van hen te redden. De beide kinderen hadden samen één hart, en men moest dus een van bei den opofferen. Behalve het hart deelden de kinderen ook de lever. Na de operatie, uit gevoerd door acht artsen, ver keerde het overlevende kind in hoopgevende toestand. Een rechter had toestemming tot de operatie verleend. niet functioneert Naar haar mening zullen er sancties op overtreding van de overeen komst moeten ko- Alle in Nederland verkrijgbare siga retten moeten vol gens Veder-Smit onder de overeen komst vallen. Overigens is uit een recent onder zoek gebleken dat meisjes van 15 en 16 jaar aanzienlijk meer roken dan jongens op die leeftijd. V4>5^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1