CDA wil ogheldering over ««vriie oliemarkt" Rotterdam Luns was lid van NSB Gesprek Carter en Begin vanavond onder zware druk Overname Nederhorst was allang van de baan Secretaris-generaal: gegevens totaal irrelevant Clos en Leembruggen vraagt surséance aan 2tim11 maart Winter 1979 was baren boos met 71 vries dagen DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Donderdag: 1 maart 1979,69e jaargang: na 21286 Kort Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Blossom Dearie .Beeldspraak" over de zange res, pianiste Blossom Dearie I op Ned.I om 22.20 uur. Om 21.05 uur „De wereld van het Neen? om 21.40 uur deel 12 van T.illip" en om 22.30 uur Televizier-magazine over ge brek aan huisartsen. Zonnige perioden Zonnige perioden. Middagtémpera turen rond 5 graden. Matige westen wind. Morgen zon: 7.2618.20. Schev. hoogw.: 5.36 en 17.54. Laagw.: 1.22 en 13.51. e parlementaire redactie) DEN HAAG Naar aanleiding van de publicatie in onze krant van dinsdag jï. over het vermoeden, dat de grote olie maatschappijen de prijzenbeschikkingen in sommige landen ontduiken door olie- (produkten) op de vrije markt te verko pen, heeft minister Van Aardenne (Eco nomische Zaken) gisteravond in de Tweede Kamer veel kritiek gekregen. CDA—woordvoerder van Houwelingen, die optrad als woordvoerder van het CDA tijdens de eerste termijn van het debat over het Internationaal Energie programma, wilde van de bewindsman weten of hem dit gedrag van de oliecon cerns bekend was. Dit in samenhang met het feit, dat de regering het (nog) niet nodig heeft gevonden de oliemaat schappijen te verplichten alle informatie over de energievoorziening beschikbaar te stellen. Tot nu toe gebeurt dat op vrijwillige basis. Van Houwelingen legde ook verband met de huidige prijsontwikkeling van oliepro- dukten. Op de vrije markt zijn die pro- dukten momenteel veel duurder dan bij voorbeeld in Nederland, als gevolg van het prijstoezicht van de regering. De olieconcerns zijn daar niet tevreden over en hebben de minister gevraagd de for mule voor de prijzen zodanig te verande ren, dat de ontwikkelingen op de vrije markt meer in de binnenlandse prijzen tot uitdrukking komen. Volgens Van Houwelingen komt dit stre ven in een heel ander licht te staan, als het waar is, dat de maatschappijen zelf in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor het stijgen van de „vrije" prijzen. „Overweegt de minister maatregelen om onnodige prijsverhoging tegen te gaan?" aldus Van Houwelingen. Hij kreeg bijval van de SGP-er Van Dis, die wilde weten of de leveringskortingen van sommige olieconcerns (Shell, Esso, BP) wel terecht Volgens vakbonden Bloemen voor de sneeuw ploegen Het Is natuurlijk niet doen lijk ledereen die tijdens de afgelopen sneeuw- en vorstperiode de (koude) handen uit de mouwen heeft gestoken daarvoor te huldigen. Daarom heeft deze krant met de West- landse bloemenkwekera een symbolische hulde aan al deze mannen en vrou wen gebracht, door enkele van hun vertegenwoordi gers een fraaie bos rozen aan te bieden. Mannen van de sneeuwruim- en strool- ploeg, politie en brand weer, broeders van de am bulance en de wegenwach ters: Bedankt allemaal! Prof. Diepenhorst „UITSTEL CDA- FUSIE RADICALE VERGISSING DEN HAAG Aan de vooravond van de partijraden van KVP, ARP en CHU, waar belangrijke beslissingen genomen worden over de CD A-fusie, spreken steeds meer CD A-prominenten en par tijorganen zich voor of tegen uitstel van de fusie uit Prof. Diepenhorst zegt in het blad van de gereformeerde kerken dat „het een donkere bladzijde zou zijn in de geschie denis van de antirevolutionairen indien een goebedoeld, maar belist eenzijdig ad vies van prof Goudzwaard door de par tij, die zich voorheen zelden radicaal ver giste, zou worden opgevolgd". Prof Goudzwaard adviseerde vorige week tot uitstel. De kamercentrale Amsterdam van de ARP heeft gisteren het advies van Goudzwaard gesteund. Op pagina 6, zet prof. Goudzwaard zijn motieven uiteen; oud-minister Rool- vïnk stelt daar argumenten vóór de fusie tegenover. De besturen van rechtstreekse leden van het CDA in de vier grote steden hebben vandaag uitstel van de fusie onaanvaard baar genoemd. UTRECHT Het besluit om Nederhorst niet over te nemen is door de Ogem niet deze week maar al veel eerder ge nomen. Dat zegt de federatie bouw- en boutbonden, die beslag heeft weten te leggen op een interne beleidsnota van de Ogem. Die nota, waaruit duidelijk blijkt dat de Ogem al tot afstoten van 'de deelneming in Nederhorst bouw had besloten, is gedateerd 12 januari. De Amro-bank en de Algemene Bank Nederland hebben inmiddels verklaard wel degelijk bereid te zijn geweest „een wezenlijk deel" van de financiering van de overname voor hun rekening te ne men. De Amro en de ABN vinden dat de Ogem deze week ten onrechte de in druk heeft gewekt, dat de banken niet bereid waren kredieten te verlenen. De secretaris van de ondernemingsraad van Nederhorst bouw R.C. Lans is blij dat de knoop nu is doorgehakt Ook hij stelt de indruk te hebben dat Ogem al veel eerder besloot van overname af te zien. Lans bestrijdt dat Nederhorst zo verliesgevend is, dat elk toekomstper spectief voor het bedrijf ontbreekt -Hij wijst er op dat er nog onderhandelingen gaande zijn over contracten met het bui tenland voor een totale waarde van 850 miljoen. De Tweede Kamer is vanmiddag op ver zoek van de PvdA'er Van der Hek in spoeddebat bijeen gekomen om minister Van Aardenne opheldering te vragen over het afketsen van de overname. (Van één onzer verslaggevers) AMSTERDAM Het Rijksinsti- tuut voor Oorlogsdocumentatie beschikt over gegevens waaruit blijkt dat mr. Joseph Luns in de jaren dertig lid is geweest van de NSB. De oud-minister van Bui tenlandse Zaken, thans secretaris generaal van de NAVO, ontkent de juistheid van de documenten en wil op korte termijn spreken met Riod-directeur dr. L. de Jong om duidelijkheid te verkrijgen. Volgens de archiefstukken van het Riod is mr. Luns in zijn studententijd van 1933 tot 1936 lid geweest van de Nationaal Socialistische Beweging van Mussert Het instituut ontleent deze gegevens aan de bewaard gebleven le denadministratie van de NSB, die ver meldt dat aanmelding als lid van de toen 22-jarige Luns geschiedde in het voorjaar van 1933 en tevens de notitie bevat dat het lidmaatschap begin 1936 werd opgezegd. Dr. De Jong heeft verklaard al jaren op de hoogte te zijn van het lidmaat schap van Luns. Hij heeft hier nooit bijzondere aandacht aan willen geven, omdat hij Luns in dit verband plaatst in de rij van tienduizenden Nederlan ders, die destijds lid waren en daar later spijt van kregen en bedankten. De RIOD-directeur acht het zeer waarschijnlijk dat er, zoals mr. Luns suggereert, sprake zou zijn van persoonsverwissling. Het kabinet van mr.Luns in Brussel heeft vanmorgen namens hem de be richtgeving als „totaal irrelevant" be stempeld. Stompwijkse verongelukt ZOETERWOUDE De 28-ja- rige mevrouw E.H.C. Soonius - van der Kroft uit Stomp- wijk is gisteren bij een ver keersongeval in Zoeterwoude om het leven gekomen. De vrouw reed op haar fiets over de Dr. Kortmannstraat toen zij door onbekende oor zaak ten val kwam. Een pas serende vrachtauto kon de vrouw niet meer ontwijken. De Stompwijkse was op slag dood. TEL AVIV/WASHINGTON (UPI) In Washington beginnen vanavond be sprekingen tussen de Israëlische pre mier Begin en president Carter, die volgens Israël kunnen leiden tot een botsing, die de vredesbesprekingen »r jaren in de ijskast kan laten verdwijnen. In dat geval is het duide lijk dat er in de betrekkingen tussen De ontmoeting komt in de plaats van een door Carter voorgesteld en door Begin geweigerd topgesprek tussen hem, Begin en de Egyptische premier Chalil, en wordt bemoeilijkt door ont hullingen van minister Da jan van Is raël dat Egypte zijn voorwaarden aan zienlijk heeft verhard. Carter heeft volgens Dajan gewaarschuwd dat een verdrag binnen tien dagen rond moet zijn, op gevaar van een verandering' van de Amerikaanse Miiden-Oostenpo- litiek. Het Witte Huis heeft zich ge haast te ontkennen dat Carter een ter mijn genoemd heeft. Begin verklaarde gisteren opnieuw dat er diepgaande verschillen tussen de standpunten van Israël en Egypte wa ren, die niet waren uit te wissen. Hij verwachtte niet dat Carter hem de duimschroeven zou aandraaien. „AJs die pressie er wel is, zullen wij haar verwerpen". Hinder De Nederlandse Stichting Ge luidshinder wil een verbod van 1 achtergrondmuziek.... BROODROOF; ^*3 In postkantoren, winkelstraten... I ...wachtkamers en dergelijke. LEIDEN-VEENENDAAL Het textielbedrijf P.Clos en Leembruggen BV in Leiden en zijn dochteronderneming Kam- garenspinnerij Hollandia BV in Veenendaal hebben donder dag voor een periode van anderhalf jaar surséance van beta ling gevraagd. Achterblijvende resultaten in het afgelopen jaar, met name door aanzienlijke verliezen in de industriega- rensector en door onderbezetting van het produktieapparaat, hebben geleid tot liquiditeitsproblemen. De financiers zijn op dit moment slechts bereid op basis van een boedelkrediet de bedrijven verder te financieren. Het Leidse textielbedrijf produceert en verkoopt breiwol onder het merk Leithen en tevens garens voor industriële ver werking. Het bedrijf telt thans 220 personeelsleden in de vesti ging in Veenendaal en nog 50 in Leiden. Een in 1978 aange vangen reorganisatie, die inhield dat men alle activiteiten in Veenendaal zou bundelen, wordt binnenkort afgerond. Een onderzoek door een gespecialiseerd Zwitsers organisatie bureau heeft aangetoond, dat er nog goede perspectieven voor het bedrijf aanwezig zijn. Mits een verdere afslanking tot ruim 200 personeelsleden zou plaats vinden, waarbij het pakket in dustriegarens voor het grootste deel dient te worden afge bouwd. De vakorganisaties zijn over de aanvraag tot surséan ce geinformeerd. (Zie verder pagina 3). Int. watersporttentoonstelling toegang f 7.50 k Trein-Toegang-biljetten bij NS-station: Parkeren op IJsbaanpad (Olympisch AMSTERDAM I (Van een onzer verslaggevers) De Bilt De naar velen hopen voorbije winter behoort tot de negen strengste winters sinds 1848. Maar bij de winter anno 1979 kwam er ook nog bij, dat hij volgens het KNMI bijzonder somber en nogal nat was. De schade die erdoor ver oorzaakt is, liegt er niet om. Zij is nog niet eens volledig bekend. De Nederland se gemeenten rekenen echter al op een winterschade van gezamenlijk meer dan honderd miljoen gulden. De visstand in de binnenwateren heeft een ernstige klap gekregen. Welke gevol gen er zijn voor de wegen, de land- en tuinbouw en voor bijvoorbeeld de parti culiere tuinen is nog niet te overzien. De laagste temperatuur, die 24,4 graden was, kwam in Emmeloord voor. Van de 90 winterse dagen waren er volgens het KNMI 71 beneden het vriespunt, op 32 dagen vroor het de gehele dag. Het te kort aan zon bedroeg maar liefst zestig uren. Op 52 van de 90 winterse dagen scheen deze zon helemaal niet in Neder land. De sneeuw nam deze plaats in, want het aantal „sneeuwdagen" was het dubbele van normaal. Wat was er in die dagen eigenlijk wel normaal? Maar... het KNMI heeft voor de komende dagen zonnige perioden beloofd. OEGSTGEEST BLUFT OP HAAR STANDPUNT Volledige afsluiting Haarlemmertrekvaart OEGSTGEEST De missie verkeer heeft zich andermaal uitge sproken voor volledige afslui ting van de Haarlemmertrek vaart voor autoverkeer. Wet houder J. Thom had de com missie bijeengebracht om de twee alternatieven, die de provincie afgelopen maandag het gemeentebestuur heeft voorgelegd, te bespreken. Het andere alternatief van de provincie was het instellen van eenrichtingverkeer. Met name de heer Kakebeeke be toogde dat door het afbake- weg een gedeelte van de een te smal fietspad i blijven. De heer Ge lderblom, adjudant van de Rijkspolitie herhaalde nogeens zijn voorstel de Haarlemmer- trekvaart af te sluiten voor fietsers en de Haarlemmer straatweg voor auto's. Me vrouw Witte (D'66) drong er bij de wethouder op aan spoedig in goed overleg te treden met de gemeentes Warmond, Voorhout en Lei den teneinde gezamenlijk naar een afdoende oplossing te zoeken. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1