Oliecoii^eriisbrengeiivoorraden opijavri jeoliemarkPMn^RoUerdam Wordt weer licht in deDonkersteeg. Contessa komt terug. Steeds meer h onderdjarigen in Nederland eerderheid ambtenaren wil ftopping prijscompensatie PRIJZEN LIGGEN ER AANZIENLIJK HOGER Stoptrein stopte niet Regeringsvorming België loopt stuk op franstalige frontvorming Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - f-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19 00 uur) lementen: kwartaal 43,05, jaar 160,70; losse nummers: 55cent. 0owva/nt Dinsdag 27 februari 1979,69e jaargang no. 21284 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Record zwemmen in koud water wee jonge Groenlanders hebben in Silkeborg lenemarken) het wereldrecord „koud water-zwem- nen" verbeterd. De 33 jaar oude Adam Abelsen worn 650 meter in de tijd van 23 minuten Zijn riend verbeterde het wereldrecor voor gehandi- apten door 300 meter in 14 minuten te zwem- nen Hij mist zijn linkerarm Voorwaarde is, dat iet water twee graden celsius onder nul is. Ashley rinkelt hier in charmant gezelschap de luchthaven Heathrow in Londen naar het lliegtuig dat hem naar Los Angeles moet brengen, 'j hoopt in het Guiness Book of Records te ko ten door deze non-stop vlucht in een harnas af Ie leggen. (Van een onzer verslaggevers) thony Wedgwood Beun (Energiezaken) heeft verstrekt worden. Dit systeem is mgevoerd, maar rechtstreeks op de „vnje" mark ROTTERDAM Hoewel zij dit (en stelligste inmiddels een onderzoek gelast naar de activi- sinds het begin van de revolutie m Iran, om afgezet. ontkennen, dm er sterke aanwijzingen dat de te,tenrnnnrn snel inzicht te kunnen krijgen in de binnen- De grote oliemaatschappijen, zoals bh Geïnspireerd om te scheppen „Geïnspireerd om te schep pen", documentaire over de Israëlische schilder/illustrator Jossi Stern op Ned.I om 19.30 uur. Om 22.20 uur „58 mil joen Nederlanders en hun be jaarden". Ned.II om 20.27 uur deel 9 van „De Onedin lijn" en om 22.10 uur VARA-visie over verkiezingen in Spanje. Meer wind Veel bewolking en in het noord en wat regen. Matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind Middagtemperaturen ongeveer 4 graden. Morgen zon: 7.30-18.16 uur. Scheveningen: hoogw.: 4.13 en 16.26 uur; laagw.: 12.19 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Hoewel zij dit ten stelligste ontkennen, zijn er sterke aanwijzingen dat de grote oliemaatschappijen een gedeelte van de stroom ruwe olie, bestemd voor Westeuropese landen, verlegd hebben naar de „vrije" markt in Rotterdam. Dit omdat de prijzen op die markt zo'n vijftig tot honderd procent hoger liggen. In kringen van de „vrije" handel valt te beluisteren dat de maatschappijen soms het argument van „force majeure" (toestand in Iran) misbruiken om niet aan een land te hoeven leveren, waar de prijzen laag zijn. Tot die landen behoort Nederland, maar ook Engeland. In beide landen bepaalt de regering de maximumprijs van olieproducten. In Enge land is de zaak aan het rollen gekomen, door dat een parlementslid van een onbekende een intern memo van de Amerikaanse oliemaat schappij Conoco kreeg toegestuurd. Hieruit bleek, dat dit concern begonnen was met het „rerouten" van olie vein lokale markten naar „vrije" markten zoals Rotterdam. Minister An thony Wedgwood Benn (Energiezaken) heeft inmiddels een onderzoek gelast naar de activi teiten van Conoco. Het memo in kwestie is geschreven door Brian Harding, directeur „Economics and Planning" van Conoco in Engeland. Hij verzet zich tegen de koers van de maatschappij, die erop neerkomt, dat er voorraden ruwe olie vein de Conoeo-raffinaderij in Humberside naar Rotterdam gedirigeerd worden. Harding erkent dat „het op korte termijn onweerleg baar veel voordeliger is om elke beschikbare ton te exporteren", maar wijst tegelijk op de risico's daarvan. De macht van de regering is, zo schrijft Harding, aanzienlijk toegenomen sinds de oliecrisis van 1973-1974, „als gevolg waarvan wij veel te verliezen hebben door of ficiële en officieuze maatregelen". Hoe de situatie in Nederland ligt is moeilijk te doorgronden. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken vertelde dat de export van olieproducten aan vergun ningen is gebonden, maar dat die automatisch verstrekt worden. Dit systeem is mgevoerd, sinds het begin van de revolutie in Iran, om snel inzicht te kunnen krijgen in de binnen landse oliesituatie. De raffinaderijen in het Rijnmondgebied werken vrijwel alle in de eer ste plaats voor de export, zodat het pas na enige tijd zou opvallen, als er „teveel" werd uitgevoerd. Zo is het praktisch niet te acterha- len of bijvoorbeeld West-Duitsland, waar de regering zich niet met de prijzen bemoeit en de producten nu derhalve veel meer opbren gen dan in Nederland, meer uit Rijnmond krijgt dan voorheen. Maar zelfs al zouden de bewijzen op tafel ko men, dan nog is er aan de situatie weinig te veranderen, aldus de woordvoerder, zolang het gaat om een goederenstroom van het ene EEG-land naar het andere. „Zoiets kan dan alleen gezamenlijk worden aangepakt". De woordvoerder wees er verder op, dat de Ne derlandse regering in het geheel geen greep heeft op de ruwe olie, die hoewel bestemd voor Nederland nooit geïmporteerd wordt maar rechtstreeks op de „vrije" markt wordt afgezet. De grote oliemaatschappijen, zoals Shell, Bri tish Petroleum (BP) en Esso ontkennen dat er „rerouting" plaats heeft. Er zouden alleen de normale hoeveelheden olie(producten) van het ene naar het andere land worden vervoerd. BP en Shell, die een force-majeurekorting van respectievelijk 45 en 5-7,5 procent hanteren op hun leveringen, zeggen dat het „belachelijk" zou zijn om het verlies van goodwill te riske ren. Conoco sluit zich daarbij aan. Het interne memo zou niet de koers van de maatschappij weergeven, maar alleen de persoonlijke opinie van directeur Harding. Koeweit heeft intussen besloten zijn olieprij zen met 1,20 dollar per barrel te verhogen, dat betekent met ongeveer negen procent. Als verklaring gaf Koeweit te kennen, dat het land niet van plan is de gevolgen van de hoge olieprijzen te dragen, wanneer de grote geïn dustrialiseerde landen niet in staat zijn hun eigen oliemaatschappijen te controleren. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Steeds meer Nederlanders worden honderd jaar of ou der. Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek waren op 1 januari 1977 in totaal 287 Nederlanders honderd jaar of ou der. De jaren daarvoor waren dat er respectievelijk 252 en 209, terwijl in 1960 nog maar 63 Nederlanders die leeftijd hadden bereikt. Het overgrote deel van de honderdjarigen bestaat overigens uit vrouwen. Op 1 januari 1977 ging het om 209 vrouwen en 78 mannen. Over het geheel genomen zijn er meer vrouwen dan mannen in Nederland. Het afgelopen jaar telde Nederland 13.897.900 inwoners, waarvan 6.990.700 vrouwen en 6.907.200 mannen. Het getalsoverwicht van vrouwen wordt vooral duidelijk in de leeftijdsgroep boven de vijftig jaar. Naarmate de leeftijd daarna toeneemt vormen vrouwen een steeds groter deel van de bevolking. De groep van 65-plussers bestond begin vorig jaar uit 902.700 vrouwen en 646.600 mannen. Vertedering Vader (al of niet in uniform) met kind blijft een ver tederend gezicht. Het krijgt nog meer accent voor een man (en va der). die als VN militair erop uitge zonden wordt om te proberen ande ren uit elkaar te houden dat wil zeggen niet op voet van oorlog met elkaar te le ven. Misschien dat deze foto. wanneer ze le vensgroot in het roerige Midden oosten verspreid zou worden als poster voor de vrede, veel meer zou kunnen berei ken. dan welke militaire eenheid ook. zie ook pag. 9 dividi an onze sociaal-economische redactie) gfRECHT Het lijkt nu wel zeker de prijscompensatie voor hogere btenaren dit jaar zal worden afge- per procent prijsstijging krijgen maximaal 450,- gecompenseerd, de algemene en de katholieke cen- le van bonden van overheidsperso- il heeft gisteren ook de christelijke itrale zich met de aftoppingsgedach- te verenigd. Minister Wiegel heeft de aftopping tot dusverre afgewezen. De bewindsman stond wel open voor het idee om een stukje loonstijging te gebruiken voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaat sen bij de overheid, maar om de sym pathie van de hogere ambtenaren, vere nigd in twee kleinere centrales, niet te verliezen, stelde hij voor van iedere werknemer bij de overheid iets te hef fen, variërend van 0,1 tot 0,3 procent, afhankelijk van de salarishoogte. Hoewel de minister uiteindelijk zelf de beslissing moet nemen, kan hij er don derdag, als hij opnieuw met de centra les rond de tafel gaat zitten voor de de finitieve oplossing van het salarispro bleem bij de overheid, niet omheen, dat het grootste deel van zijn gesprekspart- NU OOK CHRISTELIJKE CENTRALE AKKOORD ners aftopping wil. Voorzitter Wieringa van de christelijke centrale wees er maandag bovendien op, dat ook het parlement aftopping voorstaat. Deze af topping bij de overheid zal volgens Wie ringa 80 a 90 miljoen gulden opbren gen. Ze moet vervroegde uittreding voor overheidspersoneel mogelijk ma ken. Wellicht komen er aldus 3.000 a 4.000 plaatsen beschikbaar. Herstel vorstschade aan wegen vergt maanden DEN HAAG Het herstel van de vorstschade aan de wegen zal maan den werk vergen. Uit antwoorden van minister Tuijnman (verkeer) op kamer vragen blijkt dat het wellicht tot de volgende winter kan duren voordat alle sachade is hersteld. De omvang van de schade kan nog niet worden vastgesteld. Nu wordt er alleen provisorisch rerepareerd. Het verdere herstel zal zoveel mogelijk worden gecombineerd met normaal on derhoudswerk. HEEZE De stoptrein van half een van Eindhovewn naar Weert is gister middag niet gestopt in Heeze, waar door een tiental reizigers gedwongen was om mee te rijden tot Weert. Daar moest men wachten op de volgende stoptrein naar Heeze, die wèl stopte. Volgens een woordvoerder van de NS was de machinist even vergeten dat hij in een stoptrein reed en niet in een in tercity. lub van 100 nd h thof aatsto In Oi zijn 3 vor «rat i tien afgelo op ni 15.17, ZIET NooiTi^EEREEN^) ftRRDiee JFcFP een vrouwenoverschot van NVOET GEEN ME ISJ 5«> twreRNA LOPEN. STRRKy - IS ER EEN ,4 OVERSC^OTJJ (Van onze correspondent) BRUSSEL In België is gisteravond een vrijwel uitzichtloze politieke situatie ontstaan, nadat de twee politieke bemidde laars, de Vlaamse socialist Nothomb Willy Claes en de Waal se christen-democraat Charles F. Nothomb, er het bijltje bij neer hebben gelegd. Dit tweetal was door koning Boudewijn gevraagd te bemiddelen, nadat regeringsformateur Martens (voorzitter van de Vlaamse christen-democraten) er niet in geslaagd was een regering te vormen. Nu ook de beide be middelaars op hun verzoek door de koning van hun taak ontheven zijn, lijkt er voorlopig geen enkele oplossing in zicht. Gisteren nog hebben beide bemiddelaars op het laatste mo ment getracht de basis te leggen voor een soort „noodrege- ring", een regering bestaande uit Christen-democraten en soci alisten uit beide landsgedeelten plus het FDF het Brusselse front van Franstaligen) en de Volksunie. Die regering zou dan voorrang moeten geven aan de hoogst urgente sociaal-economi sche problematiek. In overleg met het parlement zou ze (maar later pas) aan de Belgische staatshervorming gaan werken. Dat initiatief is echter stuk gelopen op het Franstalige een heidsfront dat de Vlamingen er toe wil pressen het voor hen ongunstige Egmont-pact over de staatshervorming alsnog te aanvaarden. De Franstaligen stellen daar bovendien nog meer eisen en willen verdere verfransing van Vlaamse dorpen rond Brussel, aan GELDERMALSEN Door de kwe ker P.J. Roberti uit Tuil in de Be tuwe zijn gisteren de eerste kasaard- beien van dit jaar aangevoerd op de fruitveiling in Ge- Idermalsen. De Twaalf doosjes van 150 gram werden voor 9,40 gekocht door P.W. van Balle gooien uit Zwijn- drecht.De kweker uit Tuil was vorig jaar eveneens de eerste, toen hij op 20 februari de beien aanvoerde. Op de foto kwe ker Roberti met zijn dochter tij dens het plukken van de „zomerko- ninkjes" ADVERTENTIE Nog deze week vorstuitkering voor bouwvakkers UTRECHT Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid verwacht, dat de werkgevers nog deze week de extra vorstverlet-uitke- ringen kunnen uitbetalen, waarover bij de cao-onderhandelin gen eind vorige week overeenstemming is bereikt. Het fonds heeft begin deze week met grote spoed circulkaires naar de werkgevers gestuurd waarin de extra uitbetaling van het fonds wordt aangekondigd. Alle werknemers die na zes november vorig jaar over 96 uur ;twaalf werkdagen) een vorstverletuitkering hebben gekregen, krijgen met terugwerkende kracht 1,25 per uur (een tientje per dag).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1