oskou waarschuwt China (Sowxa/nt 2? Vrijheid ]DA-ers nzake ibortus j) riblappen >175 schouderham D 66 wint, VVD verliest CHINEZEN VALLEN VIETNAM Bestuur wil maatregelen tegen directie Alkmaars ziekenhuis bircmënhiais r Rapenhurg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J Hallewas - f-redacteur. Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) \J nnementen: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Maandag 19 februari 1979,69e jaargang no. 21277 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dr. Anne Vondeling „Een groot uur: U" met dr. Anne Vondeling op Ned.I om 21.55 uur. Om 19.55 uur „De natuur en de mens" over het hertekalf. Ned.II om 21.20 uur „Soort bij soort", televisiespel van de Ierse auteur Norman Smythe en om 20.27 uur „Geheim commando". Vorst houdt aan Zwaar bewolkt, maar geen neerslag van betekenis. Wei nig wind. Middagtemperatuur ongeveer min 4 graden. MOSKOU-PEKING-HANORREU- TER-UPI-AP) - De Sovjet-Unie heeft de Chinese Volksrepubliek, die zaterdag het grensgebied van Vietnam is binnengetrokken, ge waarschuwd, dat zij haar verplich tingen jegens Vietnam zal nakomen en verder geëist, dat China zijn aanval staakt „voor het te laat is". China heeft te kennen gegeven, dat het geen Vietnamees gebied begeert en er alleen op uit is om de gren zen te beschermen. De VS beraden zich met andere landen over de mo gelijkheden om de terugtrekking van Chinese troepen uit Vietnam en van Vietnamese troepen uit Cam bodja te bevorderen, maar zijn van mening dat het grensconflict, on danks het Russische dreigement, niet zal uitgroeien tot een wereld crisis. Hanoi heeft gisteren gemeld, dat de Vietnamese troepen de Chinese op mars hebben bedwongen en dat in de afgelopen twee dagen „duizenden tegenstanders buiten gevecht zijn ge steld". China, dat zaterdag op grote schaal, gesproken wordt van onge veer 170.000 man, het grensgebied van Vietnam is binnengedrongen, heeft bij monde van vice-premier Deng Xiaoping (Teng Hsiao-ping) verklaard, dat China slechts een be perkte actie tegen Vietnam op het Een oude Chinese vrouw wijst aan Chinese grenswachten, waar vanuit Vietnam op haar dorpje is geschoten. De Chinese bewoners in het grensgebied zijn als gevolg van de beschietingen naar nabijgelegen grotten getrokken om daar te schuilen. oog heeft en deze actie zal „niet op bredere basis worden geplaatst of op enigerlei wijze worden uitge breid." Eerderhad het Chinese le- gerblad laten weten dat China ziji\, offensief, voorgesteld als een tegen aanval op Vietnamese agressie, zou beëindigen zodra de „vrede en stabi liteit in het grensgebied zou zijn hersteld". De Amerikaanse en Russische mari ne hebben hun activiteiten in Zuid- oost-Azië vergroot. Schepen van bei de vloten kruisen rond in de Zuid- chinese Zee voor de kusten van Chi na en Vietnam, zo hebben Japanse militaire kringen medegedeeld. Hanoi heeft verklaard, dat het niet met China zal onderhandelen maar zal blijven doorvechten om alle Chi nese aanvallers terug te slaan. De Oostbloklanden hebben unaniem het Chinese optreden veroordeeld. In Moskou werd betoogd voor de Chinese ambassade, een betoging die overigens vreedzaam is verlopen. Secretaris-generaal Waldheim van de VN heeft vertegenwoordigers van zowel Vietnam als China ontvangen. Een woordvoerder van de VN heeft verklaard, dat de Veiligheidsraad voorlopig niets zal ondernemen. (zie ook pagina 7. ler krijgen bij de beoordeling van het abortusontwerp (ruimte voor toetsing van het ontwerp aan de individuele itwoordelijkheid. Hoewel uiteraard gestreefd zal worden een eensluidend fractiestandpunt, zal er geen „fractiedis- ne" worden toegepast. ;zei zaterdagmiddag CDA-fractieleider Lubbers voor de •microfoon. Over het abortusontwerp zelf zei hij het een e zaak te vinden, dat de overheid in de wet voorwaarden voor een zorgvuldige afweging omtrent het al dan niet *n van abortus. „Het wetsohtwérp stelt terecht, dat de heid niet bevoegd is om via de rechter elk individueel van abortüs te beoordelen. Het oordeel moet uit de nleving zelf komen. Maar de overheid heeft dan wel de om ervoor te zorgen, dat die beoordeling door de arts e vrouw en eventuele andere betrokkenen op zorgvuldige plaatsvindt", aldus Lubbers. veede vice-fractievoorzitter van het CDA, drs. van Leijen- zei gistermiddag in het radioprogramma „Avro's Magazi- dat hij het betreurt, dat het wetsontwerp geen toetsing- lelijkheden biedt voor de rechter. „Ik ben van mening dat echter wel bevoegd moet zijn om over de juistheid van :ussen te oordelen", aldus van Leijenhorst. )lement als de dooi echt is ingeval- :ullen we misschien uit ons ment worden verlost.... Voor 35 mille aan sieraden gestolen OÉGSTGEEST Voor vijf- endertig mille aan sieraden is vannacht gestolen uit een woning aan de Rhijngeester- straatweg in Oegstgeest. Ook een woning aan de Juffer- manstraat werd bezocht. Hier wordt niets vermist. Beide woningen werden betre den via het balkon. Een van de ruiten van de balkondeu ren werd vernield. De bewo ners waren tijdens de inbraak niet aanwezig. Boeren in het noorden van het land hebben de afgelopen dagen onder druk van de barre weers omstandigheden gigantische hoe veelheden melk moeten laten weglopen. De koeien moesten uiteraard gemol ken worden, maar de melk kon niet worden afgeleverd en de voorraadtanks za ten vol. Helikop ters van de lucht macht voerden wel plastic melk tanks aan, maar niet alle boeren konden op deze manier geholpen worden. Meer nieuws over het weer zie pagina OPINIEPEILING: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Als er op dit moment Tweede de belangrijkste winnaar. De regeringscoalitie van CDA en VVD zou geen meerderheid meer behalen en voor het eerst in de Neder landse parlementaire geschiedenis zou er een meerderheid ontstaan van de linkse- fracties PvdA, D'66, PPR,PSP en CPN. Dit blijkt uit de resultaten van het door de socioloog Maurice de Hond bewerkte Rooie Haan-NIPO-verkiezingsonderzoek, dat in de maand januari werd gehouden. Volgens het onderzoek zou het CDA twee Kamerzetels ver liezen en op 47 komen. De WD zou vijf ze tels moeten prijsgeven, en op 23 kamerzetels komen. CDA en WD samen komen daarmee uit op 70 zetels. De PvdA zou volgens de on derzoeksresultaten drie zetels winnen en daar mee op 55 zetels komen. D'66 zou met een winst van vijf zetels een dertien leden tellende fractie krijgen. De CPN zou van twee op vier zetels komen. De PPR blijft gelijk en de PSP komt van één op twee zetels. Het linkse blok zou een krappe meerderheid van 76 zetels krijgen. Volgens de enquêteresultaten zouden tenslotte de SGP en de GPV gelijk blijven (drie, respectievelijk één zetel en de Boeren partij en DS'70 zouden in het geheel niet meer in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. LEIDEN Als er de komende twee we ken geen verande ring in de weersom standigheden op treedt zal de rugby- competitie vermoede lijk niet meer worden uitgespeeld. Volgens directeur Jan de Groot is het dan niet meer mogelijk het programma rond te krijgen. „Begin mei sluiten de terreinen voor het rugby. Dan hebben we nu nog ongeveer twee maanden voor een competitie die normaal drieëneenhalve maand vergt. We zullen dan waarschijnlijk met vriendschappelijke wedstrijden doorgaan". Er zullen dit jaar als er niet meer in de competitie wordt gespeeld dan ook geen clubs kunnen promoveren of degraderen. ADVERTENTIE !n krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur imer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt krant alsnog gebracht NA ONREGELMATIGHEDEN IN LABORATORIUM: (Van een onzer verslaggevers ALKMAAR Het isotopen-laboratori um van het Centraal Ziekenhuis in Alk maar, waarover vorige week in bestuur lijke en medische kringen zoveel beroe ring is ontstaan en het kantoor van het geschorste hoofd ervan dr.G.Hilvers is dit weekeinde in het belang van het on derzoek door een notaris verzegeld. De patiëntenadministratie, die volgens de directie verdwenen zou zijn, is door de voorzitter van het bestuur burgemeester C. Roozemond van Alkmaar weer opge spoord. Gebleken is dat sinds de forme le sluiting van het isotopen-laboratori um op 14 december vorig jaar dit labo ratorium tegen de wil van het bestuur opnieuw is gebruikt, o.a. voor het on derzoek van het isotoopjodium 131. Dit soort onderzoeken was voor het be stuur op 4 december van het vorige jaar reden om het laboratorium met onmid dellijke ingang te sluiten. Het bestuur gaat zich beraden op nadere maatregelen tegen directeur Hooiveld en adjunct-di recteur Wildvank, omdat zij ervan op de hoogte waren, dat het laboratorium nog steeds werd gebruikt en mede omdat zij hebben doen voorkomen, dat de perso neelsadministratie verdwenen zou zijn. De zes huidige personeelsleden van het laboratorium zijn vandaag medisch ge keurd. Uit veiligheidsoverwegingen heeft men dit weekeinde besloten het isotopen-labo ratorium en het bijbehorend kantoor te verzegelen, evenals de patiëntenadminis tratie. (Zie hierover verder pagina 6 Bezetters niet meer teruggekeerd Iraanse ambassadeur uit functie ontheven WASSENAAR De bezetters van de Iraanse ambassade aan de Rust en Vreugdlaan in Wassenaar zijn daar vanaf zondag niet meer teruggekeerd. Volgens de attaché, de heer Hatef, hadden ze over de radio bericht uit Teheran ontvangen dat de bezetting van de ambassade niet langer noodzakelijk was. De ambassadeur, Ahmed Eghbal, is inmiddels door het minis terie van Buitenlandse Zaken in Teheran uit zijn functie ont heven en teruggeroepen. De eerste secretaris, de heer Helmi, neemt voorlopig de opengevallen plaats in. ADVERTENTIE nationale woon manifestatie Leah Muller en Eric Heiden zijn blij met hun wereldtitel Oranje absent bij maaltijd INZELL Het tumultueuze verblijf van de Nederlandse schaatsploeg in Inzeil vond gisteravond zijn hoogtepunt in de absentie bij de slotmaaltijd van het toernooi om de wereldtitels sprint, die werden gewonnen door Eric Heiden en Leah Muller. Bondsvoorzitter Herman van Laer was woedend over het wegblijven van de Oranjerij ders en -rijdsters en kondigde maatregelen aan. "Ik neem dit zeer hoog op", aldus Van Laer, die eraan toe voegde njets te weten van onenigheid in de sprintploeg. Hij deelde mee hier en daar een gerucht te hebben ge hoord, maar rapport af te wachten van de adviesraad top. Dodeennepbom bij rugby PARIJS/LONDEN Tijdens een vechtpartij in de Parijse metro vond zaterdag een supporter van het rugbyteam van Wales, dat een duel tegen Frankrijk met 14-13 had verloren, de dood. Hij werd na een stevige ruzie door een andere aanhanger met een mes neergestoken. Tijdens de rugbywedstrijd lerland-Engeland in Dublin zorgde een anoniem telefoontje voor de nodige op schudding. Er werd gewaarschuwd dat er in het stadion een bom was geplaatst. Nader onderzoek wees uit dat er sprake was van een nepbom. Traversaro wil weer niet DEN HAAG Aldo Traversaro wil niet op 7 maart te gen Rudie Koopmans om de Europese titel halfzwaarge- wicht boksen. De Italiaan, die had meegedeeld van de oorspronkelijke datum van 21 februari te moeten afzien wegens ziekte, heeft bezwaar tegen de nieuwe datum, omdat er dan geen televisieuitzending van het gevecht kan plaatsvinden. Er is namelijk op 7 maart Europa Cupvoetbal en Traversaro zou de rechten van een t.v.- uitzending ontvangen. De Italiaan stelt maandag 5 of donderdag 8 maart voor. Hockeyers ook naar Spanje AMSTERDAM Een aantal hockeyclubs lijkt het voor beeld van de profvoetballers te volgen door wegens de slechte terreinomstandigheden uit te wijken naar Spanje. De veldcompetitie zou volgens schema aanstaand week einde weer moeten beginnen, ^maar het ziet er naar uit dat er geen wedstrijd wordt gespeeld. SCHC uit Biltho- ven wil trachten de Haagse verenigingen HGC en HCKZ te interesseren voor een trip naar Barcelona. "Het is voor negentig procent zeker dat we gaan", aldus Frank van Rooy, de coach van SCHC. ADVERTENTIE HAAL VERS VOORDEEL magere 500 grarnJZSO" 2e 500 gram gekookte 100 gram J98" 0^ 2e 100 gram

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1