Zeidó& (Sowia/nt mi 1erland i Dodelijke slachtoffers door barre winter WBBBBÊBBBBBÊÊÊ PvdA wil motie van wantrouwen tegen minister Beelaerts LERARENOPLEIDING IN DELFT BEZET Cabinet overbrugt tbortus-conflict Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11. 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - [[redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) [nementën: kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 1G februari 1979,69e jaargang no. 21275 dagblad voor zu:d-holland A gift of song „A gift of song", een concert ten bate van het kinderfonds van UNICEF op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 20.27 uur tweede deel van „Centennial" en om 22.00 uur Brandpunt inter view met prinses Irene. Zaterdagmiddag: Charlie Chaplin-films op Ned.I om 15.55 uur. Veel bewolking, maar met afne mende kans op sneeuw. Matige tot strenge vorst met minimumtemperaturen onge veer min 10 graden en middag- temperaturen omstreeks min 5 graden. Vrij krachtige, aan zee harde wind uit noordoost tot oost. Zon op 7.55 onder 17.55, maan op 22.42 onder 9.34. Scheveningen: hoogwater 5.40- 17.50; laagwater 1.27-13.47. )0PGRAAF VOOR PARENDE DDEN IN BLOEMENDAAL EMENDAAL In de gemeente Bloemendaal wordt bin- rt onder de Duinlustweg een soort loopgraafje aangelegd de paddenkolonie die zich op het landgoed Koningshof t genesteld. De gemeenteraad is met een voorstel daartoe lord gegaan om te voorkomen dat de padden de weg over cn en worden doorgereden. iet aan de overkant gelegen Elswoud namelijk, zijn de tjes gewoon hun paartijd door te brengen. Het wereld luifonds deelt voor drieduizend gulden in de kosten van >g, die in totaal twaalf mille belopen. (van een onzer verslaggevers) DELFT De bezettingsactie op de ruim achttienhonderd studenten tellende Lerarenopleiding Zuid-West-Nederland aan de Delftse Brasserskade is sinds vanmorgen uitgebreid tot het gehele scholencomplex. De circa veertig studen ten, die dinsdag uit protest tegen de be zuinigingsplannen van minister Pais de directievleugel van de school bezetten, hebben gisteravond alle toegangsdeuren van het gebouw afgegrendeld met fiets- kettingen. In Amsterdam en Nijmegen worden momenteel ook Lerarenopleidin gen bezet gehouden. Geen enkele docent van de Delftse Lera renopleiding kreeg vandaag gelegenheid om les te geven. De bezetters lieten al leen diegenen in het gebouw binnen, die bereid waren aan de bezetting mee te werken. Zo'n vijfhonderd studenten, do centen en ander personeel brachten van daag de dag door in de grote ontmoe tingshal van de school. De bezwaren van de studenten richten zich met name te gen de plannen van de minister om het aantal docenten in te krimpen en de nu merus fixus te verlagen. Hoewel Zuid- Holland deze week gespaard is gebleven voor barre toestanden zoals in bet noorden van ons land, hebben wij ook in ons ver spreidingsgebied te kampen met gladde, op som mige plaatsen nauwelijks be gaanbare wegen en langdurige verkeersopstop pingen. Ondanks extra inspannin gen van chauf feurs, agenten en bezorgers kon niet worden voorkomen, dat de krant bier en daar later en bij enkele abonnees niet werd be zorgd. Wij zijn dankbaar voor bet begrip dat wij van vele kanten ondervin den in deze situ atie van over macht. We ver zekeren de le zers dat al bet mogelijke wordt gedaan om de krant op tijd in de bus te krij gen. Directie. Het beeld dat thans in-een deel van Nederland over heerst: auto's diep weggezakt in de sneeuw, wach tend op redding ABOEDHABIEN QATAR VERHOGEN OLIEPRIJS PARIJS (ANP) De Franse oliemaatschappij, Compagnie Frangaise des Petroles (CFP), heeft verklaard dat het door de oliestaat Aboe Dhabi ervan op de hoogte is gesteld dat dit land en Qatar van plan zijn van hun ruwe olie met 7^2 procent te verhogen. De prijs per vat ruwe olie die op het moment 14,10 dollar bedraagt, zal tot 15,12 dollar stijgen, aldus CFP. Qatar en Aboe Dhabi zijn beide lid van de organisatie van olieproducerende en exporterende landen (OPEC). DEN HAAG Het barre weer heeft zowel in Nederland als in het buitenland een aantal dodelijke slachtoffers geëist. In Nederland kwamen voor zover totnutöe bekend zes men sen, in het buitenland minstens twintig men- „v sen om het leven, waaronder vijftien Deense «i vissers en een te vroeg geboren Engelse twee- linS- Bijzonder tragisch was de dood van een bejaard echtpaar in Koudum als gevolg van koolmonoxyde-vergiftiging. Stuifsneeuw had - namelijk de afvoer van de cv-ketel afgesloten. Mede in dit verband wordt men gewaar- N W'\ schuwd hierop nauwkeurig toe te zien. In een groot deel van West—Europa heerst thans de noodtoestand. Vooral Noord—West— Duitsland heeft zeer ernstig van het barre weer te lijden. Stroomstoringen, overstromin gen, duizenden auto's vastgelopen, vele tiental len dorpen geïsoleerd, dat was vanmorgen nog steeds het sombere beeld in dit deel van West—Duitsland. Dit geldt overigens ook voor Engeland, waar duizenden mensen met hun auto vastliepen in de hoge sneeuw. In Spanje en Portugal heeft men veel overlast van overstromingen als gevolg van de naar men meent hevigste regenval van de afgelo pen dertig jaar. Maar in Griekenland blijft het nog steeds heerlijk weer met in de scha duw een temperatuur van 22 graden. (Van onze verslaggevers) ASSEN De kans is groot dat 1200 militairen, gelegerd in enkele kazer nes in Noord—Nederland dit week einde geen verlof krijgen. Zij zullen zich gereed moeten houden voor alle mogelijke reddingsacties in de drie noordelijke provincies. Daar is de situatie weliswaar enigzins verbe terd, maar de militairen, die van daag opnieuw proberen gestrande automobilisten en geïsoleerde dor pen te bevrijden, zullen vermoede lijk ook morgen en zondag in actie moeten komen. Daarbij behoort ook het voor Libanon bestemde bataljon. Het verkeer in de noordelijke provincies is voor een groot deel nog steeds gestremd. Sommige rijkswegen zijn nog afgesloten, an dere wegen bleken uiterst moeilijk berijdbaar. De Nederlandse Spoorwegen hanteren van daag nog steeds een zogenaamde uitgedunde dienstregeling. Een kwart van de normaal in gezette treinen rijdt niet. Het zijn intercitytrei- nen die moeten plaats maken voor het overige treinverkeer. In dit verband reed bijvoorbeeld niet de intercitytrein Den Haag—Rotterdam naar Groningen. De intercity Den Haag—Rot terdam naar Enschede werd een stoptrein. Na Zwolle wordt -ijs en weder diendende aldus de NS- een pendeldienst onderhouden naar de noordelijke provincies. Dit geldt ook voor de kop van Noord—Holland. Men moet eveneens rekening houden met een vertraagd vliegver keer op Schiphol De situatie in Noord—Nederland is in zoverre wat verbeterd, dat ook wat meer gebruik kon worden gemaakt van helicopters. Gisteren kon dit nog maar in een enkel noodgeval, voor het overbrengen van ernstig zieken. eendam moest een noodhospitaal ingericht worden, omdat gewonden niet naar het ziekenhuis konden worden vervoerd Zelfs sneeuwschuivers liepen in Drente vast in de hoge sneeuw EN HAAG Het kabinet-Van Agt heeft de interne tegen- illingen over enkele details van het abortus-wetsontwerp erbrugd. Volkomen onverwacht stuurde premier Van Agt iteren een briefje naar de Tweede Kamer met de medede- ig dat het ontwerp vandaag aan het eind van de middag i de Tweede Kamer zou worden ingediend. Woensdag had in Agt nog een brief geschreven met de mededeling dat or „een gerezen kwestie" in het kabinet, de indiening van t wetsontwerp opnieuw tenminste een week op zich zou len wachten. Den Haag wordt aangenomen, dat de moeilijkheden in het binet zich toespitsten op uitvoeringsmaatregelen, gekoppeld n het wetsontwerp. In die maatregelen moet veel dieper in itails gegaan worden dan in het wetsontwerp zelf, waarin telbewust bijvoorbeeld geen normen gesteld zijn voor de ate van nood waarin een vrouw moet verkeren wil een lortus geoorloofd zijn. Oppositieleider Den Uyl vroeg gisteren de Tweede Kamer volstrekte openheid van het kabinet over redenen van de interne strubbelingen in het kabinet. Mede aarvan hangt af, zo zei hij, of de PvdA-fractie zelf een itiatief-abortus-wetsontwerp zal indienen. Verwacht wordt, 't het vandaag ingediende abortus-ontwerp nog voor de zo nvakanties in de Tweede Kamer zal worden behandeld. angetje mag van rechter sterven ANGELES (Reuter) sn rechter in Los Angeles *ft toestemming gegeven Dor het afsluiten van het lemhalingsapparaat waar- ouders hun driejarig •ontje in leven houden. et jongetje, dat alleen bij zijn voornaam Benjamin is genoemd, is bewusteloos sinds een auto-ongeluk dat hem vo rig jaar heeft getroffen. Rechter Mat Byrne zei dat het medische bewijs geleverd was dat Benjamin onherstel bare hersenschade had. witsers echtpaar gedood bij ongeval 0ELOFARENDSVEEN en Zwitsers echtpaar is gis borgen om elf uur bij een ïgeval op rijksweg 4 bij oelofarendsveen om het le- eo gekomen. te auto met twee inzittenden zou met een hoge snelheid over de rijksweg richting Den Haag hebben gereden, slipte, sloeg over de kop en beland de in de naast de weg gele gen sloot. Zowel de 29-jarige vrouw als de 24-jarige man overleden ter plaatse. advertenties BEKENDMAKING Carnaval Roelofarendsveen i.v.b. met de winterse weers omstandigheden is de bloe menveiling EMM tijdens de Carnavalfestiviteiten met het oog op evt. storingen van ketels e.d. tel. te bereiken. (Dus even noteren) Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog ge bracht. CDA, WD en D'66: „Misbruik parlementaire spelregels'1 (van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De fractie van de PvdA in de Tweede Kamner overweegt volgende week dinsdag een motie van wantrouwen in te die nen tegen minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning, na het opmerkelijke incident gistera vond tussen de bewindsman en PvdA-kamer- lid Van Dam, waardoor de kamervergadering volkomen onverwacht vroegtijdig werd beëin digd. De PvdA-fractie is woedend over het feit dat minister Beelaerts bij herhaling wei gerde antwoord te geven op vragen van Van Dam, en ziet het als „minachting van het parlement". De fracties van CDA, WD en D'66 op hun beurt zijn woedend op de PvdA, omdat Van Dam gisteravond welbewust een procedure in gang zette waardoor de kamervergadering vroegtijdig zou moeten worden beëindigd. .Misbruik maken van de parlementaire spelre gels", noemde onderkamervoorzitter Kleister- lee (CDA) het na afloop. Van Dam vroeg gisteravond de minister of hij door woord of gebaar wilde aangeven of hij van plan was later nog op zijn vragen (van woensdag in eerste termijn) te antwoorden. Toen Beelaerts, ook na aandrang van kamer voorzitter Vondeling, passief bleef, vroeg Van Dam een schorsing voor intern beraad van zijn fractie. Daarover vroeg Van Dam hoofde lijke stemming. „Ik wist uiteraard dat dan zou blijken dat er geen quorum (76 leden) aanwe zig was. Maar een andere manier om een schorsing te bereiken, hadden wij niet", aldus Van Dam na afloop. Omdat bij de stemming officieel vast kwam te staan dat er te weinig kamerleden in het gebouw waren, was kamer voorzitter Vondeling verplicht de vergadering te sluiten. Eerder op de dag was al gebleken dat de ver- wsijten, die Van Dam deze week over het be leid van Beelaerts had uitgestort, de minister in het verkeerde keelgat waren geschoten. Beelaerts zei over „een ongepast spreken een gepast zwijgen" in acht te willen nemen. Van Dam had Beelaerts en Brokx onder meer ver- egeleken met het blunderende detective-duo Jansen en Jansens uit het stripboek Kuifje. In de Tweede Kamer vindt men niet dat Van Dam met zijn verwijten over het beleid te ver is gegaan. CDA-kasmerlid Kleisterlee, die de voorzittershamer hanteerde toen Van Dam zijn betoog hield, zei gisteravond dat hij van Dam verder spreken zou hebben verboden als hij mèt de minister had gevonden dat de uit latingen ongepast waren. Kamervoorzitter Vondeling toonde enig begrip voor Van Dams optreden. Hij vond dat minister Beelaerts met zijn weigerachtige houding gisteravond „toch wel erg ongebruikelijk" heeft gereageerd. NEDERLANDER TEVREDEN METINKOMEN DEN HAAG Ruim driekwart van de Nederlanders is tevre den met zijn inkomen, 18 procent is dat niet en 6 procent laat zich er niet over uit. Dat blijkt uit een steekproef die het Nipo in de tweede week van januari onder 666 Nederlan ders heeft gehouden. Bij vrouwen bleek de tevredenheid iets groter dan bij man nen, tachtig tegen 73 procent. Van de ondervraagden zei 35 van het beschikbare inkomen net rond te kunnen komen, een procent heeft tekort, 46% komt ruim uit en acht procent houdt over. Zes procent gaf geen antwoord.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1