Groot deel van Nederland ingesneeuwd PLAN VAN SIEMENS VOOR EILAND IN NOORDZEE Üiomeini dreigt greep 1 p situatie te verliezen Ambtenaren komen met tegenvoorstellen VERKEER VERLAMD, WERK ONBEREIKBAAR, HUIZEN GEBLOKKEERD STERK GEVARIEERDE SALARISKORTING Ernstig ongeval op Morsweg ■apenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-, ■jacteur: Wini Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tof 19.u Imenten: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. dacteur: J. J. Hallewas - Woensdag 14 februari 1979,69e jaargang no. 21273 Molukse kinderen Koude oostenwind „Waar ligt de weg naar Am- bon", eerste aflevering van een nieuwe serie programma's over Molukse kinderen op Ne- d.II om 18.59 uur. Om 20.32 uur „Countdown" met de groep Kiss en om 22.15 uur Guatemala. Ned.I om 20.00 uur laatste deel van „Marie Curie" en om 20.55 uur „Het program ma met de MAP". Af en toe ij zei of sneeuw. Krach tige aan de kust harde oosten wind, middagtempera turen om het vriespunt. Morgen zon: 7.57—17.53. Schev. hoogw.: 5.09 en 17.18. Laagw.: 0.56 en 13.18. (Van onze sociaal-economi sche redactie) DEN HAAG Siemens Ne derland zal op 15 mei, bij de viering van het honderdjarig bestaan, een film uitbrengen over de mogelijkheden tot uitbreidingen in de Noordzee. Daarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid om voor de Nederlandse kust kernener giecentrales te bouwen en ha vens aan te leggen. Drs. B. Henny, hoofddirecteur van Siemens Nederland, maakte dat gisteren bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. wat de huidige technologie aan mogelijkheden biedt om in zee uit te breiden. „Neder land is vol", zo zei Henny, de zee biedt de enige kans tot expansie". De directeur wilde nog niet ingaan op het haalbaarheids- en kostenas pect van de plannen. „De 'film is nog niet klaar", zo zei hij „de première komt niet vóór 15 mei. Wij willen al leen nu laten zien wat op die plek mogelijk is". ngepdat het lentijndag 15,-js. De roos ird gegeven ■■j blijk van ^nrdering Hftr het vele ■■rk dat deze nnen en uwen tij- ns de afge- len vorstpe- jde hebben •zet. Weinig ilen jen kers Jr.©- o ied hebben 0:"i hun ge- Ir juist ^Jdaag voor ontvangers Kgy hart on- BB de riem ^lekende. ERIKAANSE AMBASSADE IN TEHERAN GEPLUNDERD :AN (AFP/DPA/Rtr) Nog geen dagen nadat hij door innerlijke Clheid van het leger aan de was gekomen, dreigen, volgens ten in Teheran, Khomeini en premier Barzagan de greep op de te verliezen. Vanmorgen hebben lerrillastrijders met automatische de Amerikaanse ambassade in bezet en geplunderd. Drie Ame- zouden om het leven zijn geko- Er bevonden zich zeventig Ameri- in het gebouw, waaronder de am- leur William Sullivan. Troepen die zijn aan aan Khomeini snelden het strijdtoneel, maar slaagden er aan de beschietingen een eind te Zij probeerden naderhand te on- idelen over de invrijheidsstelling diplomaten. elke Amerikaanse invloed uit Iran willen verwijderen. Een linkse groep „De Fe- dayeen van het volk" gaf een verklaring uit waarin werd gezegd dat hoewel zij Khomeini's oproep van gisteravond om de spreiding van wapens tegen te gaan, respecteerde zij toch van mening was dat het volk over wapens diende te be schikken „tot de uiteindelijke overwin ning". Khomeini dreigde gisteren het leger in te schakelen om de rust te herstellen. Dit alles zou opnieuw bloedvergieten beteke nen in een land waar in de machtstrijd' van de afgelopen drie dagen naar schat ting zeker rond duizend mensen om het leven zijn gekomen. Volgens Khomeini moet er rust komen om de maandag door hem beneomde voorlopige regering in staat te stellen al gemene verkiezingen voor te bereiden als aanloop tot de vestiging van de islamiti sche republiek en in de allereerste plaats de broodnodige sanering van de in de afgelopen maanden ernstig verstoorde economie aan te pakken. Ook gisteren gingen gewapende revoluti onairen door met politieke zuivering op grote schaal en met het arresteren op ei gen houtje van generaals en buitenlan ders. Het zal bijzonder moeilijk worden voor de regering om de wapens die uit de kazernes gestolen werden terug te ha len, vooral van de diverse uiterst links en en rechts georiënteerde groepen die ook meevochten omdc machtswisseling tot stand te brengen ,lran bevindt zich thans in de kritiek.-te frae, er moet een einde komen aan d* c naos, de staat moet worden beschermd en verraders of hen die terreur uitoefenen, slachtpartijen begaan en alleen maar vernielen, zal ik de handen laten afhakken", zo zei Kho meini in zijn eerste officiële toespraak tot het land na de machtsovername. WKEN vele bekende Nederlan- heb ik me op oudejaars- d voorgenomen om niet te roken. b het niet lang volgehou- maar ik kan ook geen maken. vachten is nu nog op een 'ttenfabriek, die reclame ne wil maken. Ir die heeft zich nog niet ADVERTENTIE St**»** piano's™, "2JWT. 2.495.- IMSr- 2.795.- iJtór- 2.845.- umr- 3.395.- bjmr- 5,400.- iMir. 3.375.- 5.059.: 3.390.- SJflOr. 5.450.- tMST5.195.- utor. 5.900.- XMtr- 2.695.- BECHNER Li.SOO: 9.900.' lrmsbx'S 5.86ov: 5.295.. Son,UM605I1.900.- TCHAIKA LX120 &M5T- 6.450.- »J59= 5.410.- CHERNY Vleugels^ 8.900.- BECHNER 155 u^wr-11.400.- iay Sons 19JOO^ 16.909.- ESTONiA 1L5ÓOT-20.990.- ugels v.a. 4500gld. Op sommige plaatsen was de sneeuwval zo erg (zoals bijvoorbeeld in Veendam), dat te hulp gesnelde vrijwilligers de mensen bijna uit hun huizen moesten graven (Van onze verslaggevers) DEN HAAG/LEIDEN Een groot deel van Nederland is sinds gistera vond ernstig getroffen door zware sneeuwval en ijzel. Als gevolg daar van werd vooral vanmorgen het ver keer een aantal wegen afgesloten worden, konden mensen niet of zeer vertraagd op hun werk komen, ble ven op tal van plaatsen de scholen dicht, raakten woningen en hier en daar zelfs hele wijken geïsoleerd, konden strooiwagens nauwelijks of in het geheel niet hun werk doen. Treinen bleven op de dichtbevolkte stations achter, omdat tal van wis sels niet werkten, of draadbreuken ontstonden. Daarom reed de Sprin ter Zoetermeer-Den Haag niet, was geen treinvervoer mogelijk tussen Rotterdam en Den Haag en tussen Alphen ad Rijn en Leiden, reden an dere treinen met zeer grote vertra ging. Bus- en tramvervoer werd ont regeld, tussen Den Haag en Delft viel het tramverkeer zelfs geheel uit. Bussen namen deze dienst over. Iedereen moest vanmorgen met lang durige vertragingen rekening houden, ook de automobilisten, die eveneens de nodige moeilijkheden ondervon den. De vertragingen zullen ook van avond optreden. Het barre poolweer werd gisteravond ingeluid in Noord-Nederland, dat vrij onverwacht met hevige sneeuwval en 7 uur vanmorgen liep het al mis. In zeer korte tijd raakten tal van trei nen in moeilijkheden, onder meer ijzel werd geconfronteerd.,Het gevolg omdat een aantal wissels vastgelopen was, dat op de wegen een chaotische situatie onstond met tal van aanrij dingen, slippartijen en met automobi listen, die niet verder konden of was. Geruime tijd was op verschil lende baanvakken zelfs geen vervoer mogelijk. Het gehele openbaar ver voer kampte daardoor met zoveel durfden. Het treinverkeer liep toen problemen, dat aanzienlijke vertra- in het noorden eveneens voor een groot deel vast. De rest van Neder land was gisteravond al gewaar schuwd, dat de zware sneeuwval zich naar het zuiden zou verplaatsen. Voor vroege beginners viel vanmor gen de eerste aanblik echter nogal mee. Zij waren in zoverre de geluk kigen, dat zij hun werk redelijk op tijd konden bereiken. Maar kort vóór gingen ontstonden. Op verschillende plaatsen moest het bus- en tramver keer zelfs worden stilgelegd. De au tomobilisten hadden het wellicht nmog veel moeilijker. Zij moesten zich niet alleen door de hevige sneeuwval worstelen, maar bevonden zich soms op zeer gladde wegen.Als ze tenminste al de portieren van hun auto hadden kunnen loskrijgen. In de loop van de ochtend bleek al snel, dat in tal van bedrijven slechts voor een deel kon worden gewerkt, omdat maar een beperkt aantal men sen was gekomen, dat veel scholen dicht bleven, dat steeds meer onge lukken gebeurden, zelfs trams die in Amsterdam uit de rails liepen. Nood gedwongen moest daarom een groot deel van het openbaar vervoer wor den stilgelegd. De felle sneeuwstorm heeft bovendien ertoe bijgedragen, dat een fabriek in Spakenburg van nacht door brand volledig werd ver- Volgens de weerberichten zou het in de loop van de dag nog erger kun nen worden, omdat nog meer sneeuwval werd verwacht DEN HAAG De bij bet NW aangesloten centrale van Overheidspersoneel (ACOP) heeft een alternatief voor de plannen van mi nister Wiegel voor kortingen op de ambtena rensalarissen! De christelijke centrale voor overheidspersoneel kan voor een goed deel met die plannen meegaan. De ACOP wil het oorspronkelijke plan van minister Wiegel om zes maal egn half procent op de ambtenarensalarissen te korten (hetgeen later werd genuanceerd tot kortingen varië rend tussen 0,4 en 0,6 procent) vergaand diffe rentiëren. De percentages in de tegenvoorstel len van de bonden variëren tussen 0,09 pro cent voor de laagste salraissen en 0,98 procent voor de topinkomens. De christelijke bonden vinden deze percentages te vergaand: daar denkt men aan een variërend percentage tus sen 0,3 procent en 0,7 procent. Voorts wil de ACOP aan de prijscompensatie een maximum van 400 tot 500 gulden per pro cent prijsstijging verbinden. Het geld dat daardoor wordt bespaard zou in een fonds moeten waarmee vervroegde vrijwillige uittre ding van overheidspersoneel zou kunnen wor den gefinancierd. De christelijke bonden den ken aan een maximum van 500 gulden per procent prijsstijging, hetgeen volgens een woordvoerder van de NCBO dicht in de buurt komt van wat de algemene bonden willen. Wiegel had voorgesteld om alle ambtenaren aan dit fonds te laten meebetalen met een va riërend percentage van 0,1 tot 0,3. DEN HAAG Het Eerste Ka merlid De Cloe (PvdA) wil stille re toiletten. Daar door zou volgens hem heel wat er gernis bespaard worden. Naar zijn mening moet in het algemeen toch meer op de geluidsaspecten van het sanitair KAMERLID ERGERT ZICHAAN TOILET-LAWAAI gelet worden. De Eerste Kamer stemde vrijwel al gemeen in met het wetsontwerp op de geluidshin der, dat in de se naat werd verde digd door minis ter Ginjaar. USTUD PAS OVER 10.000JAREN GENÈVE (DPA) De eerstvolgende ijstijd zal de mensheid pas over 10.000 jaar bedrei gen. Dit is de opvatting van professor Her mann Flohn die verbonden is aan het meteo rologisch instituut van de universiteit van Bonn. Hij sprak deze voorspelling uit op de wereld conferentie over het klimaat in Genève, w.aar- aan wordt deelgenomen door ca. 300 weten schappers en regeringsvertegenwoordigers. Naar zijn mening is het vel waarschijnlijker dat de ijskap aan de beide polen smelt door verhitting van de atmosfeer als gevolg van het stijgende percentage kooldioxyde in de lucht. Volgens Flohn zou dit reeds gebeuren als de temperatuur van de lucht met vier graden stijgt. Hij wilde de mogelijkheid van een plót- seling invallend tijdperk van koude niet uit sluiten, maar achtte de kans toch groter dat tegen het eind van de eeuw de atmosfeer van de aarde warmer is dan nu het geval is. ADVERTENTIE LEIDEN Een 7-jarig jonge tje is gistermiddag met een hoofdwond opgenomen in het Diaconessenhuis. De jongen werd door een 30-jarige auto mobilist aangereden toen hij tussen twee geparkeerde au to's de Morsweg wilde over steken. LISSE De 47-jarige A. van Pijpen is gistermiddag veron gelukt op de Lissese Heere- weg. Het slachtoffer stak ter hoogte van de Kanaalstraat onverwacht over. Een vracht wagenchauffeur kon de man niet meer ontwijken. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingden in het Di aconessenhuis van Heemstede.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1