Leger Iran zet ontrouw luchtmacht betaald Volvo is in uw buurt Massaal Frans verzet tegen ontslagen eiden verdoezelt gevaar van bouwen n de Leeuwenhoek Unilever onderzoekt 35-urige werkweek Groningen wil krakers subsidiëren JUISTE AANTAL SLACHTOFFERS ONBEKEND A. Mulder B.V. Rijnsburgerweg 86 b en 103 a. Rijnsburg. tel. 01718-29302 V.A.ReysenZn. Hoge Rijndijk 352. Leiden, tel. 071-141356/141367 IVOLVO! Zaterdag 10 februari 1979,69e jaargang no. 21270 Het Aspen-mysterie Zaterdag: „Het Aspen-myste rie", nieuwe Amerikaanse se rie over een projectontwikke-i laar op Ned.II om 21.30 uur. Ned.I om 20.40 uur „Gunsmo- ke". Zondag: Ned.I om 20.10 uur „Tv-privé". Ned.II om 16.10 uur concert met lOcc en om 20.40 uur de film „De taal is gansch het volk". Rustig winterweer Flinke zonnige perioden met middagtempera turen van en kele graden boven het vries punt Matige oostenwind. Morgen zon: 8.05-17.45. Maan: 17.24, 7.30. Scheveningen Hoogwater: 3.08, 15.17. Laag- water: 11.55,23.13. vakbond voor huisvrouwen in Kiel n onze correspondent) ÖNN In het Noordduitse Kiel is gisteren eerste „Vakbond voor Huisvrouwen" op fe it. Ongeveer 1500 mensen, waaronder ook fuismannen" hebben zich al als lid aanje- _jd, terwijl de vraa; naar informatiemateri- |l overweldigend is. principiële uitgangspunt van de nieuwe jkbond is de feitelijke erkenning van het Êsvrouw-zijn als beroep. Concrete eisen: Een prbetering van de ouderdomsvoorziening en de ziekteverzekering, een eigen ongeval- fcverzekering en hulp bij terugkeer in het „normale" beroepsleven. Dit laatste duidt er volgens de vakbondsleiders op dat men niet uitgaat van het traditionele beeld van moeder de vrouw die altijd thuis moet zijn. De machtige overkoepelende vakbondsorgani satie DGB is niet erg gelukkig met het initia tief omdat zij meent dat andere organisaties de belangen van de huisvrouw al zeer goed behartigen. Maar dit wordt bij de nieuwe vak bond ten stelligste ontkend. Tot nu toe heeft geen enkele vakorganisatie zich intensief be ziggehouden met de specifieke belangen van de huisvrouw Van Agt:Bronbeek' blijft DEN HAAG Minister-president mr. Van Agt ver wacht, dat het militaire bejaardentehuis bronbeek" zal blijven voortbestaan. De premier die zijn persoonlijke verwachting weergaf, sprak er in schertsende toon over, nadat hem na afloop van- de vergadering van het kabinet in één adem werd gevraagd of „Bronbeek" en shirtreclame nog aan de orde waren geweest in de ministerraad van gisteren. „Zolang de bejaarde heren in Bronbeek hun uniform niet van shirtreclame voorzien zullen ze er wel mogen blijven zit ten", was zijn antwoord. Stroomverbruik fors omhoog ARNHEM (ANP) Het elektriciteitsverbruik in Nederland is vorig jaar met 5,3 procent ten opzichte van 1977 toegenomen. Dat is aanzienlijk meer dan de toename in het jaar daarvoor. Die bedroe z 2,2 procent. De sterke groei van het elektriciteitsverbruik werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door het relatief sterke verbruik in de indus trie 4,6 procent meer in 1978 tegen 0,5 procent in 1977. Dat blijkt uit mededelingen van de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteits bedrijven in Nederland (VEEN). De VEEN beziet het sterk gestegen elektrici teitsverbruik in de industrie met gemengde gevoelens, omdat de industriële activiteit daar bij is achtergebleven. Ook in de huishoudelijke sector, aldus de ver eniging, is ondanks de acties voor beperking van het elektriciteitsverbruik, de toename van het verbruik niet onaanzienlijk: 6,6 procent groei vorig jaar tegen 4,4 in 1977. Het aandeel van het huishoudelijke verbruik is nu 30 procent; dat van de industrie bleef onveranderd 50 procent Gou/ia/ntea 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) nnementen: kwartaal 43.05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur lummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de want alsnog gebracht epecteur van V olksgezondheid- EIDEN „Het gemeentebestuur van Leiden verdoezelt de "varen die kleven aan woningbouw in de Leeuwenhoek". Dit ft de Inspecteur voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland, J. van Kuijen. ie gevaren van woningbouw in de Leeuwenhoek zijn. nooit uidelijk in beeld gebracht, zijn onvoldoende geïnventariseerd, o'n inventarisatie moet getoetst worden aan een groot aantal ilieuwetten. Ook wil ik meer weten over de ontwikkelingen 'n het chemisch onderzoek in de komende twintig jaar. Pas an kan beoordeeld worden of bouwen in de Leeuwenhoek t 'g gevaarlijk is", aldus de Inspecteur voor de Volksgezond- Hd. de wekelijkse bijlage „Finale" gaat de Leidse Courant van- aag in op het „knaleffect" van dit bouwprogramma van de nieente Leiden. Bonden: UTRECHT (ANP) Vol gens de industriebonden FNV bereidt Unilever zich in het geheim voor op een 35-urige werkweek. Het is de bonden geble ken dat het concern van uit het hoofdkantoor in Rotterdam aan alle werk maatschappijen opdracht heeft gegeven om snel rapport uit te brengen over de gevolgen van de invoering van een 35-urige werkweek voor de pro ductie. „Het feit dat een toonaan gevende onderneming zich op drastische werktijdver korting voorbereidt maakt het beleid van de werk gevers in de metaalindus trie extra ongeloofwaar dig", aldus j,Actie", het blad van de industriebon den.' Unilever vraagt zich af hoe de bonden aan hun gegevens komen want vol gens een woordvoerder is er geen sprake van dat het hoofdkantoor opdracht heeft gegeven tot het sa menstellen van dergelijke rapporten. Bii Philips signaleren de vakbondsonderhandelaren een, wat zij noemen, „min der halsstarrige houding dan bij de werkgevers in de metaalindustrie". Phi lips is nameliik bereid over arbeidsverkorting te praten. De bonden maken zich zorg over het vele over werk dat uitzendkrachten bij Philips moeten verrich ten. De werknemersorgani saties willen weten of Phi lips zulke hoge eisen stelt aan nieuw personeel, dat de vacature-vervulling ern stig wordt bemoeilijkt Op weg naar drie miljoen Op naar de drie miljoen is nu ons doel voor de laatste puzzel-weekends die nog res ten voor „Het gehandicapte kind". Vandaag wordt puzzel 22 gepubliceerd en met num mer 26 behoort de actie tb.v. de Stichting „Het „Gehandi capte Kind" tot het verleden. Dan zal blijken of de doel stellingen, die ons in het jaar van het kind voor ogen staan kunnen worden gerealiseerd. Met de opbrengst van puzzel 20 van ruim één ton is de tussenscore inmiddels geko men op ruim 2.274.000.—. De oplossing van kruiswoord puzzel 20 luidde: GEEF ONS DE KANS HEN EEN KANS TE BIEDEN. De oplossing van rebus 20 luidde: UW GELD MAAKT TOCH GELUKKIG. De juiste letters van „Welk van de Drie" waren: 1=B, 2=A, 3=A. GRONINGEN (ANP) - B en W van Groningen zijn in principe bereid een financiële bijdrage te verlenen aan de stichting Geus, praktische kraakgroep Groningen. Voor dat de subsidie zal worden verleend, moet de stichting eerst een begroting indienen bij de gemeente waaruit blijkt welke financiële mid delen de kraakgroep zelf zal inbrengen. Daarna zal er een overeen komst worden gesloten tussen de gemeente en de stichting Geus over de subsidie. De Groninger wethouder J. Wal lage: „Ons college staat niet principieel afwijzend tegen over kraken. advertenties TEHERAN (AP) Eenhe den vande Iraanse keizerlij ke garde hebben gistera vond een opleidingscentrum van de luchtmacht bezet om een einde te maken aan een betoging tegen de rege ring van premier Sjapoer Bakhtiar onderde kadetten van de basis. Vanmorgen, enkele uren na bet ingrijpen van de garde, werd rond het opleiding scentrum opnieuw gescho ten. Volgens ooggetuigen kwam een gardist om het leven en werden zeven an deren gewond toen het vuur op hen werd geopend vanuit een groep betogers in de buurt van de basis. Op dat ogenblik waren de regeringstroepen nog bezig een sluitend cordon rond het opleidingscentrum te leggen. Inmiddels werd melding gemaakt van zware troepenconcentraties op de belangrijkste wegen van en naar de Iraanse hoofdstad. De keizerlijke garde rukte gistera vond het opleidingscentrum binnen nadat kadetten onder het het roe pen van leuzen als „wij willen aya tollah Khomeini" door de basis wa ren getrokken en ruiten hadden vernield. Over het aantal slachtoffers dat het nachtelijk optreden van de kei zerlijke garde heeft geëist is niets met zekerheid bekend. Aanhangers van Khomeini beweerden dat bij het opleidingscentrum, even ten zuidoosten van Teheran, en elders in de hoofdstad twaalf mensen ge dood. Premier Bakhtiar verklaarde in een vraaggesprek met het officiële Iraanse persbureau PARS dat de moeilijkheden het gevolg waren van botsingen tussen voor- en te genstanders van Khomeini onder de kadetten. Hij zei dat het leger de orde herstelde door traangas granaten af te vuren en in de lucht te schieten. Bakhtiar ver klaarde dat hem niets bekend was van persoonlijke ongelukken. Jonge officieren van de landmacht hebben de afgelopen dagen mas saal hun aanhankelijkheid betuigd aan de sjah. Volgens andere berichten zijn bij de schietpartij op de luchtmachtba sis die een uur geduurd zou heb ben zeker acht mensen gedood.1 Een Amerikaanse journalist werd bij de basis gedood door een ver dwaalde kogel. Bij het aanbreken van de dag ver schenen er militairen in vrachtau- to's in de straten van Teheran. Duizenden aanhangers van Kho meini gings ondanks het nachtelijk uitgaansverbod toch de straat op. (Van onze correspondent) PARIJS Sociale woelingen in de vorm van sta kingen, demonstraties, protesten en schermutselin gen als gevolg van recente golven van ontslagver leningen hebben gisteren in Frankrijk een hoogte punt bereikt. In tal van plaatsen werd geprotes teerd tegen het sluiten van fabrieken en bedrijven en het ontslaan van arbeidskrachten en het niet scheppen van voldoende nieuwe werkgelegenheid. Met name in de staalproducerende streken van Noord-Frankrijk en Lotharingen kwam het tot gro te manifestaties. In een tunnel bij Hagondange brachten demonstranten in de nacht een trein met ijzererts tot stoppen, trokken de kleppen van de wagens open waardoor 1500 ton erts bezijden het spoor terechtkwam. Er zijn minstens vier dagen no dig om het erts op te ruimen omdat er geen machi nes en graafapparaten de tunnel in kunnen. Het hele spoorwegverkeer is omgeleid. In Noord-Frank rijk werd de autosnelweg tussen Brussel en Parijs ten zuiden van Valenciennes door arbeiders van de staalindustrie ter plaatse afgesloten, terwijl het na bij Kamerijk tot botsingen tussen demonstranten en de politie kwam. In Parijs tenslotte hadden drie stakingen plaats in de metro uit protest tegen de onveiligheid en talrijke overvallen in het onder grondse transportsysteem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1