Halfn^joeeautomobnisten fraudeertmetbelasting H kladde wegen wervallen verkeer van Nederlandse industrie Jfceeordproduetie Belgische para's naar Zaïre j Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071-122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. £ddóe Sou/io/nt t Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas if-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) mnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Woensdag 7 februari 1979,69e jaargang no. 21267 Nationaal Songfestival Regen en ijzel Het Nationaal Songfestival met Sandra Reemer vanuit het Rai Congrescentrum te Amsterdam op Ned.I om 20.00 uur. Ned.II om 19.25 uur Kenmerk over Nicaragua om 21.20 uur „De god van Bome" en om 22.35^fKiur de documentaire Regen en ijzel. Middagtempe- raturen even boven het vries punt. Vrij krachtige oosten wind. Morgen zon: 8.10-17.40. Schev. hoogw.: 0.43 en 13.10. Laagw.: 8.39 en 21.06. t/m t vai Met DUW i ils. Ii /rolij (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Controleurs van de belasting dienst hebben vorig jaar een half miljoen auto mobilisten betrapt die geprobeerd hadden on der de motorrijtuigenbelasting uit te komen. In nagenoeg al deze gevallen werd naast de ver schuldigde belasting een boete van 100 procent opgelegd. Dit resulteerde in een bedrag van 170 miljoen gulden. De boeten dekken tot op heden het tekort aan ontvangsten dat ontstaat door dat er toch nog steeds mensen zijn die buiten schot blijven. De controle door het Centraal Bureau Motorrij tuigenbelasting te Apeldoorn is bijzonder inten sief: controleurs van de belastingdienst hebben vorig jaar ruim 5,8 miljoen foto's gemaakt op de weg, van de politie kwamen bovendien 700.000 en van de douane 500.000 opgaven bin nen. Voor de schatkist had deze intensieve con trole tot resultaat, dat het gehele bedrag aan motorrijtuigenbelasting, dat op grond van het aantal motorvoertuigen (4,3 miljoen) zou moeten worden ontvangen (ongeveer 1,8 miljard gulden in 1978) ook inderdaad is binnengekomen. De 500.000 gevallen van niet-betaling worden door de belastingdienst niet alle beschouwd als fraudegevallen. In veel gevallen betreft het men sen die gewoon vergeten hebben te betalen en het komt ook voor, dat men meent dat de gara ge de belasting al heeft voldaan, aldus de heer H. Vermeulen, hoofd van het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting. Volgens hem is er een harde kern van 250.000 automobilisten die blij ven proberen onder de belasting uit te komen. Bijna een kwart van de betrapten diende een bezwaarschrift in; 2.844 automobilisten gingen zover, dat zij bij de rechter in beroep gingen te gen de opgelegde boete. Zonder veel resultaat overigens. Slechts in vijf gevallen gaf de rechter de autobezitter gelijk. Volgens de heer Vermeulen had een groot deel van de naheffingsaanslagen met forse boete het afgelopen jaar wellicht nooit nodig geweest als de betrokkenen tijdig bij het bureau in Apel doorn om informatie hadden gevraagd. Het bu reau heeft nu een telefonische inlichtendienst in gesteld. g j Mogelijk oplossing voor Bronbeek Een mogelijke oplossing voor het tehuis voor oud- militairen Bronbeek in Arn hem is andere bejaarden toe te laten. Staatssecretaris Wallis de Vries van CRM heeft dat gisteren gezegd in de Tweede Kamer bij de behandeling van zijn begro ting. Vrijwel alle kamerfrac ties namen het tijdens het debat op voor de 42 oud- KNIL-militairen die het te huis bewonen. Volgens het CDA zouden zeker de oud sten overplaatsing nauwe lijks overleven. Ook de WD drong er ten zeerste op aan de sluitingsplannen niet uit te voeren. Hij kondigde gis teren aan een motie hiero ver in te dienen. Acht Bron bekers demonstreerden gis teren op het Haagse Bin nenhof tegen sluiting van het tehuis. Nadat ze zo'n 1200 handtekeningen had den overhandigd, zijn ze op de publieke tribune in de Tweede Kamer gaan zitten om de defensiedebatten bij te wonen. Speciale bijlage Auto-RAI De Personenauto-RAI, de tweejaarlijkse internati onale automobielshow, opent morgen in Amster dam voor de 41ste maal zijn poorten. Honderd duizenden mensen zullen tot en met zondag 18 februari weer met bewonderende blikken langs de door 118 exposanten bijeengebrachte modellen schuiven. Ter gelegenheid van dit evenement treft de lezer vandaag een speciale autobijlage aan. In de RAI zelf zijn de exposanten momen teel nog druk doende al bet fraais nog eens ex tra op te poetsen. UITGEHONGERDE BEVOLKING DREIGT MET OPSTAND TEGEN MOBOETOE BRUSSEL/KINSHASA (UPI/Rtr) Belgische para chutisten treffen de komende dagen voorbereidingen om naar Zaïre te vertrekken. De ruim 300.000 Europese, dat wil zeggen voornamelijk Bel gische burgers die in dit Af rikaanse land verblijven, zijn ernstig bevreesd dat de hon gerende lokale bevolking met name rond de Zaïrese hoofd stad Kinshasa, binnenkort tot geweld- en plunderacties zal overgaan. De autoriteiten in Kinshasa hebben gisteravond berichten van Zaïrese oppositiegroepe ringen in Brussel tegengespro ken dat zich in de buitenwij ken van Kinshasa al ernstige incidenten hebben voorge daan, ontstaan door de onte vredenheid van de zwarte be volking. In recente berichten uit Zaïre is de situatie van de lokale bevolking als wanhopig omschreven als gevolg van acute voedseltekorten en een inflatie die vorig jaar de 75 procent bereikte. De Zaïrese minister van economische za ken bevestigde de situatie vo rige maand toen hij zei: „Overal kom je levende ske letten tegen die slechts met lompen zijn bedekt". Het nieuws van de militaire luchtbrug lekte gisteravond uit na een vertrouwelijke persbijeenkomst waarop mi nister van buitenlandse zaken Simonet vertelde dat ongeveer 250 parachutisten naar de ba sis Kitona nabij Kinshasa worden gezonden in het ka der van de Zaïrese-Belgische militaire samenwerking. Uit politieke bronnen in Brussel werd echter vernomen dat Si monet de para's wil zenden voor de veiligheid van de Eu ropeanen aldaar. Ook maakte Simonet bekend, in tegenstel ling tot andere berichten dat Kinsjhasa niet om de para's had gevraagd. De Belgische premier Paul Vandenboey- nants probeerde de Belgische bevolking gisteravond gerust te stellen door te zeggen dat het uitsluitend om een routi ne-oefening ging. (Van een onzer verslaggevers) !IDEN - De plotseling opkomende glad- (d heeft het verkeer in het hele land vanmor- a weer danig parten gespeeld. Vele wegen ver derden weer in ware glijbanen. De overgang n normaal berijdbare naar spekgladde wegen ram zo onverwacht, dat menig automobilist er or werd overvallen. „Hoewel, de mensen zijr Steravond toch al gewaarechuwd en kregen ook nmorgen via de radio tijdig te horen dat het passen zou zijn geblazen", aldus de verkeers- inst van de rijkspolitie in Driebergen. verschillende plaatsen deden zich kettingbotsingen voor en akten automobilisten lelijke schuivers. Volgens de politie Ven de gevolgen veelal beperkt tot blikschade. In Den Haag ten zich vanmorgen 59 aanrijdingen voor, 5 mensen liepen wondingen op bij valpartijen. Typerend beeld voor Napels kinderen spelen noodgedwongen op een mest vaalt. jaar is sprake van een verbetering. In het laatste kwartaal is een stijging van 2,5% geboekt, in vergelijking met dezelfde peri ode in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Sta- kwartaal van 1977. In de maand december van het afgelopen jaar lag het cijfer zelfs nog-een punt hoger, op 123. De productie, genomen over het hele vorig jaar, is daar mee voor het eerst hoger dan in het top- Kinderen in Napels ziek van armoe NAPELS (AFP) Vijftig kinde rartsen hebben in Napels verklaard dat er geen sprake is van een „ge heimzinnige kinderziekte,, of een „onbekend virus" dat de dood zou hebben veroorzaakt van zestig kin deren in Napels. Het gaat in feite om verschillende al bekende aan doeningen van de luchtwegen, die allemaal zijn terug te voeren tot een grote oorzaak: slechte leefom standigheden, en eetgewoonten d.w.z. armoede. De artsen wijzen erop dat deze slechte omstandighe den tot een ongunstige ontwikke ling leiden en eisen danook op kor te termijn hygiënische en sanitaire voorzieningen. De stad is onnoeme lijk vuil, de mensen wonen met grote gezinnen vaak op één kamer, en epidemieën, zoals enkele jaren geleden de cholera, kunnen elk moment uitbreken. Bonn adviseert spionnen zich maar te melden BONN (ÜPI) De Westduitse minis ter van binnen landse zaken heeft alle spionnen ge adviseerd zich maar te melden omdat zij toch geen kans meer hebben onontdekt te blijven. Minister Gerhart Baum verstrekte dit gratis advies gisteren via alle persmedia in de Bondsrepubliek. recente successen van de Westduitse contraspionage hebben bewezen dat de spionnen, de minister had het over Oostduit- se agenten, weinig kans hebben niet ontdekt te worden. Volgens Baum konden zij zich maar beter bij de politie melden, dan zouden zij mis schien niet ver volgd worden. In deze kelder, tussen alle mogelijke rommel, deden de jongens hun lugubere ontdekking JONGENS VINDEN LUK JONGE VROUW IN KELDER DEN BOSCH (ANP) De lugubere ontdekking gisteren van een vrouwelijk stoffelijk overschot door enkele jongens in de kelder van een onbewoond huis in Den Bosch stelt de politie vooralsnog voor een raadsel. De jonge vrouw moet volgens een voorlopige schatting al enkele weken geleden zijn overle den. De stoffelijke resten, die over enkele vuilniszakken waren verdeeld, worden in het gerechtelijk laboratorium te Rijswijk onderzocht, terwijl het justitieel onderzoek geleid wordt door de Bosssche Officier van Justitie. l< tistiek. Het hoeveelheidsindexcijfer dat het CBS samenstelt aan de hand van de gemiddele- de dagproductie, bedroeg in het vierde kwartaal 122, tegen 119 in het laatste jaar 1974. De verhoogde poroductie is met name waar te nemen in de chemische en grafi sche industrie in de metaal en in de voe dingsmiddelenindustrie. verkeerscentrale in Driebergen verwachtte dat de gladheid !hts van tijdelijke duur zou zijn, als het tenminste maar (blijven regenen. - openbaar vervoer in verschillende steden werd tijdelijk :t, maar kon vaak in de loop van de ochtend weer op komen. In onze sociaal-economische redactie) HAAG De productie van de Ne- landse industrie herstelt zich. Met 3 ne in de tweede helft van het vorig PIT JAAR. KR'JGEU WE. ÖLUBELRSTIMG) tanks het feit, dat vorig jaar half miljoen Nederlanders tien betrapt omdat zij geen \orrijtuigenbelasting betaal- Belgische filatelisten opgeschrikt door politieactie BRUSSEL (ANP) Belgische postze gelverzamelaars zijn de laatste tijd opgeschrikt door acties die de ge rechtelijke politie in België in bijna het gehele land te gen hen uitvoert. De acties zijn er op gericht de verzame laars te betrappen op ontduiking van btw-betaling. Twee Gentse postzegel verzamelaars zijn al voor de rechter gesleept. Zoals in zoveel lan den houden actieve postzegelverzame laars in België er ruilbeurzen op na. Daar worden in ca fé's zegels geruild. Vaak, als zegels van ongelijke waar de worden geruild, wordt er met geld bijgepast. „En dan is er handel", zo redeneert de ge rechtelijke politie „en er dient btw betaald te worden". De postzegelverza melaars in België hebben de stellige indruk dat de lan delijke actie van de gerechtelijke politie geïnspireerd is door de postzegel handelaren. Bungalow brandt uit ALPHEN Een bungalow aan het Ericapark in de Al- phense wijk Ridderveld is vannacht door brand ver woest. De schade wordt ge raamd op ruim een ton. De eigenaar van de woning, de heer Hermans, liep brand wonden aan de handen op toen' hij zelf probeerde te blussen. De brand brak uit om half vier vanmorgen, vermoedelijk door een defect aan de instal latie voor de centrale verwar ming. De brandweer had het vuur om vier uur onder con- moment natuurlijk dat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1