Onhoudbare toestand in Britse ziekenhuizen Stakingen dreigen in bouw en metaal Teheran geeft toestemming voor terugkeer Khomeini sss Langer dan een jaar wachten bij politierechter MOEDERS VAN PATKNTJES HELPEN IN DE KEUKEN Middenstanders woedend op FNV Schotse televisiemonteur, door de hond des huizes 'dgehinderd in zijn werk. *40 •""VTel* 02S07-8494 meubelkeur zrtparadijs ZESOL, van 18 jan. lol 8 leb. 1979 Leren bankstellen,1 elementenen salontafels Frontale botsing Rijpwetering RIJPWETERING Een frontale botsing gistermorgen op de Zuidweg in Rijpwete ring is wonderlijk goed afge lopen. Ondanks het feit dat beide voertuigen total loss raakten vielen er geen ge wonden.-— Het ongeluk gebeurde toen een 28-jarige Haagse automo- op Zuidweg biliste op de Zuidweg moest uitwijken voor een gepar keerd staande auto. Door de gladheid raakte zij door deze manoeuvre in een slip en kwam frontaal in botsing met de auto van een 62-jarige man uit Rijpwetering die op dat moment uit tegengestelde richting kwam aanrijden. OORZAAK: TEKORT AAN RECHTERS EN OFFICIEREN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister De Ruiter (Justitie) heeft gisteren in de Eerste Kamer toegegeven dat het doorgaans veel te lang duurt, voordat een zaak bij de politierechter voorkomt. Ge middeld duurt zoiets acht maanden, maar veel langere termijnen zijn ook geen uitzon dering. Het ergst is de situatie in het arron dissement Rotterdam: een achterstand van tweeduizend zaken, die alle tenminste een jaar oud zijn. De minister zei dit tijdens de behandeling van de Justitiebegroting. Zijn gegevens dateren van vorig jaar. Sinsdien is hard ggwerkt om de achterstand te verkleinen. De oorzaak van de vertraging is een tekort aan rechters, officieren van justitie en admi nistratief personeel. Wat de eerste twee cate gorieën betreft zou het bijzonder moeilijk zijn aan geschikte kandidaten te komen. „Maar we blijven ons best doen", aldus De Ruiter. Hoewel er zo spoedig mogelijk verbetering in de situatie moet worden gebracht, is het niet zo, zo zei De Ruiter, dat mensen de dupe van de achterstand kunnen worden. Is er haast geboden - bijvoorbeeld in het geval dat mand wegens het rijden onderinvloed zijn rij bewijs kwijjt is - dan kan een zaak altijd met voorrang worden vqgrgebracht Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank' Amro-bank NV Leiden niroeto... u •redacteur: Wim Buijteweg Advertenties (excl: BTW| ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 - Klachten bezorging: tel. 071-122244 18 00 19 00 ut0 inementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN De toestand voor de pa tiënten in de Britse ziekenhuizen wordt als gevolg van de staking van het niet-medische personeel bedenke lijk. De ziekenhuizen moeten een be roep doen op de burgers om te kun nen blijven functioneren. Moeders van de patiëntjes in het kinderzieken huis van Westminster werken in de keukens, doen de afwas en houden de vloeren in gangen en zalen schoon. Ongeveer 1100 van de 2300 staatszie- kenhuizen kunnen nog enkele spoed gevallen behandelen. Bovendien werkt practisch geen enkele Britse ambulancedienst normaal. Het perso neel van deze openbare diensten be hoort tot de laagst betaalden in Groot-Brittannië. Het linnengoed van de ziekenhuizen wordt niet meer gewassen. Op de bin nenplaatsen liggen torenhoge stapels zakken vol kwalijk ruikend bedde- goed, vuile dekens, handdoeken, witte doktarsj assen en uniformen van ver pleegsters. Ook het huisvuil dat even min weggehaald wordt, vormt nu hoge stapels. De brancardiers, schoonmaaksters, koks, chauffeurs en managers van de ziekenhuizen zijn in staking of doen een stiptheidsactie. In Londen doen de ambulance-bemanningen ook langzaa maan. Zij weigeren zelfs gebruik te maken van hun radiotelefoon, behalve in spoedgevallen. Ook de gemeentelijke arbeiders, die het vuile werk doen, zoals huisvuil op halen, zijn van plan hun actie voor een basisloon van 60 pond per week te verscherpen. De arbeiders eisen een opslag van 15 procent In de stad Cambridge is de staking algemeen. In Liverpool staken de doodgravers; in een lege fabriekshal liggen honderden lijken te wachten op begrafenis. Premier Callaghan heeft in het Lager huis gezegd dat er geen loonstop komt. Hij wil vasthouden aan het loonbeleid dat alle opslagen wil beper ken tot 5 pet. Callaghan tracht de ar beiders bang te maken door te drei gen met verhoogde belastingen. Woensdag 31 januari 1979,69e jaargang no. 21261 De Cyclus De Perzische film „De Cy clus" van Dariusj Mehrjui op Ned.II om 20.32 uur. Om 19.25 uur Kenmerk over Pue- bla en om 21.20 uur „Wladi- mir Horowitz in het Witte Huis". Ned.I om 20.00 uur deel 4 van „Marie Curie" en om 20.55 uur documentaire „Ca baret". Enkele opklaringen Enkele opklaringen en middag- temperaturen omstreeks plus 3 graden. Tot matig toenemend westenwind. Morgen zon op: 8.21, zon onder: 17.27 Hoogwater: 5.56 en 18.15 Laagwater: 1.47 en 14.13 (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Ernstige arbeidsonrust en wel licht zelfs stakingen dreigen in de groot-metaal en in de bouw. In beide sectoren zijn, zoals reeds in het kort gemeld, gisteren de onderhandelingen over een nieuwe cao afgebroken nadat de werk geversdelegaties op vrijwel geen enkel punt van enige betekenis hebben willen tegemoetkomen aan de verlangens van de vakbonden. Die verlan gens waren vooral gericht op verschillende vor men van arbeidstijdverkorting. De vakbonden gaan in de komende weken met de leden spreken over de houding, die nu moet worden ingenomen. Hun besturen hebben nu reeds spanningen gecon stateerd bij de leden en sluiten een harde con frontatie niet uit. De derde onderhandelingsbijeenkomst in Zoetermeer voor een nieuwe metaal-cao duurde zeer kort. De werkgevers lieten on omwonden weten, dat zij niets wilden weten van verlangens die geld zouden kosten. Hun voorzitter Ter Hart zei: „We moeten er alles op zetten, dat onze concurrentiepositie wordt hersteld. Dat lukt niet als de loonkosten blijven toenemen, ze zouden eerder moetendalen. Arbeidstijdverkorting zou die kosten, zelfs als de werknemers genoegen zouden nemen met een evenredige loonsverlaging, opjagen. Werktijdverkorting met het oogmerk om arbeidsplaatsen te scheppen heeft geen zin, want er is in onze sector werk genoeg. We hebben zo'n 20.000 vacatures, krankzinnig genoeg evenwel als er in onze bedrijfs tak werklozen zijn. Deze discrepantie oplossen is onze eerste gezamenlijke taak". De vakbonden stelden er bij monde van de heer Wamsteeker tegenover, dat verbetering van de arbeidsvoorwaarden, waar onder een 35-urige werkweek, de aantrekkelijkheid van het metaalvak zou kunnen verhogen, zodat er daardoor wellicht nieuwe toeloop zou kunnen komen. Het enige, dat de werk gevers nog wilden doen, was het uitbreiden van de regeling voor vervroegd uittreden met 62-jarigen (ze geldt nu voor 63- en 64-jarigen), maar dan pas per 1 januari 1981. Wamsteeker: „Niets bleek bespreekbaar, tegen alles werd neen gezegd. We konden toen slechts vaststellen, dat er geen basis was voor verdere gesprekken en dat we ons nu intern zouden moeten beraden over onze verdere houding". Een houding, die dan het antwoord moet zijn op de opmerking van Ter Hart tijdens de onderhandelingen: „Er zit niet meer in, het is op; voor 1979 en 1980 dienen we rust te hebben". Zie verder pagina 10 Steeds hoger worden de stapels vuil in de straten van Londen, nu de staking van de vuilophalers blijft doorgaan. Dit troosteloze beeld is te zien in Broadwick Street (Soho). INBURGH (AFP) n rechtbank in tSchotse inburgh heeft teren een iemonteur drie jaar rangenisstraf roordeeld, omdat een hond had leten en zich aan g enkele excessen huldig had naakt, verdachte, bert Martin, »s ergens rustig riff met het lareren van een eldbuis, toen de nd des izes hem in zijn rk begon te ideren. Dit jerde de monteur zeer dat hij het in een oor De hond beet daarop in neus. Ontstoken ote woede ide Martin naar is om zijn geweer den. Hij van de 'naar dat deze de hond zou leveren. Toen weigerde, .'igde de iteurhem met wapen. Tenslotte :d Martin door politie 'apend. De is nog ibglevend, irhet isietoestel is steeds kapot. •Jen krant ontvan- Bel tussen 00 en 19.00 uur jnmer 071 I en per spe- le koerier wordt krant alsnog bracht. N HAAG Het kabinet gadert aanstaande vrijdag ïieuw over een eventuele stelling van het abortus- tsontwerp. In een kabi- svergadering gisteren, die diep in de nacht duurde, am men niet tot conclu- draait in het kabinet om advies van de Raad van ite, dat op enkele punten wijziging van het wetsont-* rp voorstelt. Veranderingen i het bereikte compromis [en in het kabinet uiterst 'oelig. Minieme wijzigingen ekenen direct belangrijke icessies van één van beide rtijen in het kabinet, het *Aen de WD. lan bijt hond Oneigenlijke concurrentie postorderbedrijf (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het Koninklijk Nederlands Ondérnemers Verbond (KNOV) heeft gisteren een woedende brief geschreven aan de FNV waarin protest wordt aangetekend tegen de „voordeelacties" van het postorderbedrijf van deze vakcentrale. Volgens het KNOV hebben de winkeliers zeer veel bezwaren tegen de concurrentie die hun door het „oneigenlijk commercieel gedoe" van de FNV wordt aangedaan. Al eerder heeft het KNOV langs verschillende wegen bij de FNV een protest laten horen, maar steeds was dit vergeefs. Het KNOV hekelt de activiteiten van het pos torderbedrijf van de FNV en zijn showrooms 'waar bepaalde artikelen met een showroom- korting worden verkocht. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt overigens aange toond, dat de voordelen lang niet zo groot zijn als de FNV suggereert. Bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus zou men niet gelukking zijn met de activiteiten van de FNV (die meer dan een miljoen leden telt) op het terrein van de reis- bemiddeling. POSITIE REGERING-BAKHTIAR VERZWAKT TEHERAN. PARIJS (AP/AFP,Rtr) De Iraanse regering heeft gisteravond toestem ming gegeven voor de terugkeer van de reli gieuze oppositieleider Khomeini naar Iran. Twee medewerkers van het Khomeini-comité in Parijs zijn vanmorgen naar Teheran ver trokken om de komst van de ayatollah voor te bereiden. Naar verluidt zou Khomeini van daag bekend maken wanneer hij het hem schikt naar Teheran te vertrekken. Het comi té riep de Iraanse bevolking op de ayatollah in grote getale te verwelkomen. Khomeini zal na zijn aankomst op de begraafplaats in het zuiden van de hoofdstad een redevoering houden waarin hij „de te volgen weg" zal aankondigen. Het besluit om de terugkeer van Khomeini toe te staan de man achter de massale bewe ging welke sjah Mohammed Reza Pahlavi dwong het land te verlaten werd genomen tijdens een langdurige kabinetszitting. Verwacht wordt dat de terugkeer van de mo slim-leider een ernstige aantasting zal beteke nen van de positie van de regering-Bakhtiar. Khomeini heeft de regering onwettig genoemd omdat deze door de sjah is benoemd en door het parlement van de sjah is bekrachtigd. Khomeini wil de constitutionele monarchie in Iran afschaffen en deze vervangen door een islamitische republiek. De Iraanse strijdkrach ten hebben echter de waarschuwing uitgespro ken dat zij niet werkloos zullen toezien dat Khomeini het regeringssysteem met niet-wetti- ge middelen verandert. Amerikaanse diplomaten in Teheran geloven dat de regering-Bakhtiar en de religieuze lei der Khomeini nu rechtsstreeks op een/botsing afstevenen en dat een groot conflict vrijwel niet meer te voorkomen is. De religieuze leiders van Teheran hebben de bevolking nogmaals opgeroepen geen geweld meer te gebruiken. Zij veroordeelden de mis handeling van een generaal op maandag en de brandstichtingen in de Iraanse uitgaans- wijk. De mensen die zoiets deden of nog zul len doen, moeten „gearresteerd" worden, zo verklaarden zij. Toch werd ook gisteren weer een brouwerij in brand gestoken. IIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII In Monster 18 illegale zenders tot zwijgen gebracht (Van een onzer verslagge vers) MONSTER De politie in Monster heeft gisteren in samenwerking met de PTT beslag weten te leg gen op achttien illegale zenders. Bij de actie trof de politie tevens twee dubbelloops jachtgeweren aan, die eveneens in be slag werden genomen. Het optreden van de PTT en de politie volgde op een stroom van klachten over storingen van radio en televisie. In één geval weigerde men de deur voor de politie te openen, waarna deze werd open gebroken. De waarde van de in beslag genomen ap paratuur bedraagt onge- veer twintigduizend gul den. De buit van de politiële ac tie gisteren in Monster.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1