Automobilist rij dit te hard BAKHTIAR VERTREKT 1 NIET NAAR PARIJS 'aus: bevrijding zonder politiek Miljoenen schade bij brand in Waspik Ji «Noorse eenheid IHN-leger Jbanon jeschoten VANMORGEN OPNIEUW KETTINGBOTSINGEN OP WEGEN III! NA ]£eidae (Sowumt rt Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden.Directeur-hoofdredacteur- J J Hallewas - .(-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) onnementen: kwartaal 43.05; jaar 160.70; lossè nummers: 55 cent. Maandag 29 januari 1979,69e jaargang no. 21259 DAGBLAC VOOR Martine Bijl „Typisch Martine", program ma rond Martine Bijl op Ned.I om 21.55 uur. Om 20.10 uur „Simonskoop" met „The Buddy Holly Story". Ned.II om 18.59 uur „Dik Voormekaar" en om 21.30 urn- het tv-spel „Een spel van kat Minder koud Veel bewolking en mogelijk een regen- of sneeuwbui. Mi nimumtemperaturen van min 1 tot circa min 5 graden en een kleine kans op mist. Mid- dagtemperaturen om het vriespunt Zwakke tot matige zuidoosten wind. Morgen zon op: 08.24, zon on der: 17.23 Hoogwater: 4.28 en 16.45 Laagwater: 0.12 en 12.37 n Mexicaanse jongen houdt een kruis omhoog voor de auto arin paus Johannes Paulus op weg is naar de bisschopenconfe- itiein Puebla. JEBLA Paus Johannes Paulus II heeft gisteren in het exicaanse Puebla, bij de opening van de derde Latijns- merikaanse bisschoppenconferentie, enerzijds de bisschoppen (geroepen te waken over de zuiverheid van de leer en an- rzijds de nadruk legde op de waardigheid van de mens, die idividueel en op sociaal en politiek vlak niet met voeten ag worden getreden. paus verklaarde dat de opvatting van Christus als revoluti- ïair politicus niet in overeenstemming is met de leer van de »rk. Hij legde er de nadruk op dat Christus niet de positie nvaardde van de man die zuiver politieke zaken vermengde et goddelijke zaken en dat Hij geweld verwierp. Maar de Bus bevestigde de rol van de kerk in het verdedigen en vorderen van de waardigheid van de mens, in overeenstem- ing met het religieuze karakter van de kerk. De kerk heeft echter geen behoefte aan haar toevlucht te nemen tot syste- en of ideologieën om de mens te verdedigen, hen te helpen ch te bevrijden en te strijden voor recht, broederschap en ede en tegen alle vormen van slavernij, overheersing, discri- aatie, geweld en aanslagen op de godsdienstvrijheid. (Zie ook pagina 7) Nederlandse verkennings- ploeg terug JIROET (AFP) Zware artillerie van de conservatieve ristenen in Zuid-Libanon heeft zaterdagochtend stellingen schoten van Noorse eenheden van de VN-vredesmacht in banon (Unifil). Er vielen geen slachtoffers. beschieting duurde ongeveer vier uur en werd door de VN- aepen niet beantwoord, aldus correspondenten van persbure- s. Nadat de leider van het Noorse contingent contact had genomen met Saad Haddad, leider van de christelijke mili- werd de beschieting gestaakt Schiphol is gisteravond de Nederlandse militaire verken- igsploeg uit Libanon teruggekomen. De verkenning heeft lidelijk gemaakt dat er een en ander zal moeten worden idaan aan de drinkwatervoorziening in het gebiëd dat erg oog is en waar soms'temperaturen van 45°C worden geme- n. Voorts meent men dat de Nederlandse militairen er geèn makkelijke taak zullen krijgen. „Maar gezien het improvisa- etalent van de Nederlandse militairen verwachten we toch en probemen", aldus luitenant-kolonel Hovenier, die de lei- ng had van de verkenningsploeg. Hij verklaarde voorts dat kwartiermakers 1 maart in Libanon arriveren en dat spoe- daarna het contingent Nederlandse militairen geleidelijk linstromen. (Zie ook pagina 5) (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De winter blijft het wegverkeer in zijn koude greep houden. De zware Sneeuwval van vannacht, met daar bij nog mistbanken, zorgde ook vanmorgen voor een chaos op de wegen in het hele land, zij het in mindere mate in Noord- Brabant en Zeeland. Zeer langzaam of geheel stilstaand ver keer met op verschillende plaatsen kettingbotsingen markeer den de wegen. De grootste kettingbotsing deed zich voor bij Eemnes, waarbij vier personenauto's en twee vrachtwagens waren betrokken. Een auto brandde geheel uit. Persoonlijke ongelukken deden zich daarbij niet voor. De rijkspolitie in Driebergen raadt iedereen aan zo weinig mogelijk van de wegen gebruik te maken en als het dan toch moet, zo voor zichtig mogelijk te rijden en ruim afstand te houden. Dat laatste deed men gisteren in ieder geval niet op rijksweg 12, waar tussen Bodegraven en Woerden in de richting Utrecht een serie ketingbotsingen ontstonden, waarbij ongeveer negen tig auto's betrokken waren, waarvan er enkele in brand vlo gen. Hierebij raakten zestien mensen gewond. De oorzaak van de botsingen was volgens de politie een combinatie van dichte mist, plaatselijke gladheid en een veel te hoge snelheid. Politie, brandweer en ambulances hadden de grootste moeite om bij de rampplaats te komen. In andere delen van het land deden zich gisteren geen ernstige ongelukken voor. Volgens de politie hebben zich alleen in de omgeving van Rotterdam en bij het verkeersplein Deil enige problemen voorgedaan. Het was gisteren zeer druk op de wegen. De mensen werden door het zonnige winterweer uit hun huizen gelokt. Met name in de Randstad was het mooi weer. Veel automobilisten wer den echter verrast door de mist, meer landinwaarts, terwijl bovendien weggedeelten door opvriezxen weer glad waren ge worden. Volgens de politie reden de meeste automobilisten veel te hard. Datzelfde euvel kon men ook vanmorgen weer constateren. Bovendien zijn er nog steeds automobilisten, die ondanks de toestand van de wegen, rustig blijven inhalen. Het was vanmorgen vaak een kunst om de auto van de stand plaats weg te krijgen. In de sneeuw doordraaiende wielen was een veel voorkomend verschijnsel. Een deel van de ravage gisteren op rijksweg 12, waar bij een serie Zestien mensen raakten gewor d, waarvan twee zwaar. Bakhtiar TEHERAN, PARUS (AP/R- tr/AFP) De Iraanse pre mier dr. S ja poer Bakhtiar heeft vanmorgen meegedeeld dat hij niet naar Parijs zal vertrekken omdat de geeste lijke oppositieleider Khomei ni voor een gesprek met hem voorwaarden heeft gesteld die voor hem onaanvaard baarzijn. In Parijs was alles in gereed heid gebracht om hem het welkom te geven dat voor re geringsleiders gebruikelijk is. Bakhtiar maakte zaterdaga vond laat bekend dat hij bin nen 48 uur naar Parijs zou vertrekken om met Khomeini te praten over de toekomst van het land. Zondag ver klaarde Khomeini evenwel dat hij Bakhtiar niet zou wil len ontvangen als deze zijn functie niet neerlegt. Kho meini heeft herhaaldelijk ge zegd dat iedereen, die door de sjah is benoemd, dus ook Bakhtiar, van het politieke toneel moet verdwijnen Geestelijke leiders in Teheran hadden met het oog op een mogelijke verzoening een „be stand" van 48 uur afgekon digd, maar gisteren vielen er in de hoofdstad Teheran tien tallen doden en honderden gewonden toen militairen het vuur openden op duizenden betogers. Het waren volgens Iraanse premier noemt voorwaarden Khomeini onaanvaardbaar Khomeini Slachtoffers in Teheran worden door medebetogers weggedragen tijdens demonstraties gisteren die als de hevigste worden gekenmerkt van de afgelopen twee maanden. waarnemers de hevigste on lusten sinds maanden. Radio Teheran meldde dat dertig mensen zijn gedood en 300 gewond, maar de ziekenhui zen schatten het aantal veel hoger, terwijl ook veel slacht offers door verwanten zouden zijn weggevoerd. Volgens de radio zijn ook onder de mili tairen doden gevallen. De militairen zouden het vuur geopend hebben toen zij door betogers, die heropening van de luchthavens en terugkeer uit Frankrijk van de religieu ze leider Khomeini eisten, met benzinebommen en ijzeren staven werden aangevallen. Volgens de militaire autoritei ten zou door de betogers ook zijn geschoten. De vliegvelden van Iran zul len tot nadere aankondiging gesloten blijven. Khomeini was daardoor genoodzaakt za terdag voor de tweede maal zijn reis naar Teheran uit te stellen. Miljoenen mensen eisten in het afgelopen weekeinde in het gehele land de onmiddel lijke terugkeer van Khomeini. In de steden Abadan en Gor- gan vielen zaterdag toen al minstens elf doden. In Tehe ran eiste een onoverzienbare menigte zijn terugkeer, terwijl zij schreeuwden „dood aan Bakhtiar", maar tot botsingen met het leger kwam het zater dag en zondagmorgen nog niet. Na de bloedige botsingen op zondagmiddag heersten er in .Teheran chaotische toestan den. Honderden auto's joegen, luid toeterend en met lichten seinend door de stad op weg naar ziekenhuizen met gewon den of verband en medicij nen. Overal riep men ohi bloeddonors. Het geweld van zondag leek meteen alle hoop de bodem ingeslagen te hebben voor een verzoening tussen Khomeini en Bakhtiar. Op een persconferentie van morgen waarop Baktiar zijn besluit bekend maakte niet naar Parijs te gaan zei hij dat hij van man tot man met Khomeini had willen praten, ..maar toen werden mij op theatrale wijze voorwaarden vooraf gesteld. Ik zou moeten aftreden en daarop was mijn antwoord: nee". Bakhtiar be loofde verder dat hij de de mocratische hervormingen zou doorvoeren en dat Kho meini zou kunnen terugkeren als de nodige veiligheidsmaa tregelen genomen waren voor zijn terugkeer. Waarnemers geloven dat Khomeini de toe gang tot Teheran ontzegd zal worden totdat hij bereid is tot een compromis met Bakh tiar. Top- rechercheurs Amsterdam uit functie gezet AMSTERDAM Binnen de topfuncties van het politie corps van Amsterdam vinden in de komende weken aan zienlijke verschuivingen plaats. De hoofdcommissaris van de Amsterdamse gemeen tepolitie, Th. Sanders, had vanochtend zijn laatste ge sprek hierover met de procu reur-generaal te Amsterdam, die over overplaatsingen van recherche-ambtenaren het laatste woord heeft. Naar wordt aangenomen ver liest ook de chef van de afde ling Bijzondere Zaken, com missaris Toorenaar, zijn func tie. Hij zou hoofd worden van één van de afdelingsbureau's van de Amsterdamse politie. Commissaris Toorenaar kwam in opspraak na berich ten over corruptie van de narcotica-brigade van de Am sterdamse politie in het begin van de jaren zeventig, toen hij daar nog chef van was. j Een onderzoek van de rijksre cherche naar die berichten is nog niet afgerond. Hoofdcom- j missaris Sanders had vanoeh- I tend nog geen gesprek met j commissaris Toorenaar ge- voerd. Dat is volgens een woordvoerder nog niet ge- I beurd omdat de commissaris niet op het bureau was. Behalve Toorenaar krijgt nog een aantal politiefunctionaris sen een andere functie. Een woordvoerder van de gemeen tepolitie sprak vanochtend van „een groot aantal ver schuivingen". Wat die inhou-' den zal pas bekend worden gemaakt na het gesprek van hoofdcommissaris Sanders met procureur-generaal mr. I Boekraad, en nadat de be- I trekkenen zijn ingelicht. ft vuur slaat uit het dak van éér van de vier loodsen van het Waspikse d.iepvriesbedrijf. De brand ging met een enorme rookontwik- ftling gepaard. - v WASPIK (ANP) Bij een brand in een diepvricsopslagbe- drijf in het Brabantse Waspik is dit zaterdag een schade van enige miljoenen guldens ontstaan. Twee diepvriescellen brandden volledig uit. Twee andere werden zodanig door het vuur en het bluswater aangetast, dat de inhoud daarvan als verloren moet worden beschouwd. In de vier loodsen waren vierduizend ton ingevro ren produkten opgeslagen. Een tiental gezinnen uit de omge ving van het bedrijf werden uit voorzorg geëvacueerd. Het vuur werd bestreden door negen brandweerkorpsen uit de omgeving. Het brandweerkorps uit Waspik was ten tijde van de brand niet aanwezig. Zij bevonden zich in Amsterdam, vaar zij de brandweertentoonstelling in de RAI bezochten. Een felle uitslaande brand heeft zaterdagmiddag een groot deel van een kapitale kop-hals romp-boerderij in Hattum in de as gelegd. De schade loopt volgens de politie in de tonnen. De brand ontstond in de ruimte waar de pootaardappelen zijn opgeslagen. Daar stond een kachel om de vorst uit de aardap pelen te houden. De kachel is vér noedelijk oververhit geraakt. Een brand in een houten wening in Amstelhoek heeft van nacht het leven gekost aan de 20-jarige bewoner. Uit een defekte kachel in de woning lerkte olie, die de vloer door drenkte. Hoe de olie kon ontbran den is nog onbekend. Geen krant ontvangen? BjI tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1