Kindersterfte in noorden groter dan elders TOEGANG GRATIS! werk voor 350 man bij Philips Den Haag FINLAND-AVOND irote schade door inbraak bij GG en GD Bomaanslag velt brein achter aanslag Spelen Munchen DAGBLAI VOOR Film en Multivision Presentatie: Henk Terlingen, Joop ten Tonkelaar, Aart Koopmans. Aanvang: 20.00 uur. Alles over Finland als vakantieland. LEIDEN: Dinsdag 23 januari stadsgehoorzaal. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdag 23 januari 1979,69e jaargang no. 21254 Computer Het voor en tegen van de mi crocomputer in „Tijdsein" op Ned. I om 20.50 uur. Om 20.28 uur in „Ars musica" pi anoconcert Mendelssohn-Bar- tholdy. Ombudsman over ziekenhuis- bijdrage op Ned. II om 19.27 uur en in VARA-vis ie om 22.12 uur de Britse stakingen. Aanhoudende vorst Veel bewolking met ten zuiden van de grote rivieren geruime tijd sneeuw of ijzel. Lichte vorst met middagtemperaturen van omstreeks min 4 graden. Matige tot vrij krachtige wind uit oost totnoordoost Morgen zon op: 08.32, zon onder: 17.12. Hoogwater: 11.19. Laag- water: 6.46 en 19.18. EK EBSBEÊSBBBBM ■EBXSHBHafiBnmHSUKX Sowumt OC J*1 b-\ h Hoge Bijl nnat in as eubelwinkel jtgebrand >EN Een felle brand gisteravond een deel de meubelwinkel Regeer ">.v. op de hoek van Rijndijk en de Dam- as gelegd. De toon- aan de straatzijde brand- volledig uit, het achterste I van de toonzaal en de enverdieping liep zware c- en waterschade op. brand is vermoedelijk on- an door kortsluiting in de izaal. De brand brak uit treeks kwart voor tien. brandweer was ondanks gladheid snel ter plaatse was het vuur spoedig ister. De totale schade is niet bekend. Het bedrijf volgens de politie, goed ekerd. S sde slachtoffer 'Belij olmonoxide- iteiy rgiftiging maak Ie ïrs e ctobe i itbeta vaii, ILO Het Ben te lose [ejgiftigingsdrama. heeft een slachtoffer geëist de vier kinderen en de uit het gezin Kleinsman, al op oudejaarsdag ten >lge van koolmonoxidever- i iging om het leven kwa- is nu ook de moeder Kleinsman-Aarnink (52) iafrieden. In het Enschedese Ziekenzorg be- zij gisteren aan de ge- van de vergiftiging na tijd in coma te hebben t 4c s VLAK VOOR OF VLAK NA DE GEBOORTE AMSTERDAM Er sterven rond de geboorte in het noorden van het land veel meer kinde ren dan in het dichter bevolkte westen. Dat zei vanmiddag prof. dr. P.E. Treffers bij het aanvaarden van zijn hoogleraarschap verlos kunde en gynaecologie aan de universiteit van Amsterdam. In de periode kort voor of kort na de geboor te (de zg. perinatale sterfte) blijken er vooral in het westen en in enkele kleine gebieden in 'het oosten van het land, al jarenlang aanzien lijk minder kinderen te overlijden dan in het noorden. Volgens prof. Treffers kan dat ko men door een verschil in sociaal-economische situatie, in welvaartsniveau, over een langere termijn. Er zijn volgens prof. Treffers in het geheel geen aanwijzingen dat het opvallende verschil ontstaan is door verschillen van kwa liteit van medische zorg, of door het verschil in het aantal geboorten thuis of in het zieken huis. Prof. Treffers wees erop dat er nog veel te weinig inzicht is in de oorzaak van de perina tale sterfte, vooral omdat de registratie van ervaringen bij de verloskunde niet volmaakt is. Ook over de oorzaken van aangeboren af wijkingen is nog te weinig bekend, omdat er nog onvoldoende geregistreerd wordt. Oorza ken kunnen volgens prof. Treffers onder meer zijn geneesmiddelengebruik, milieu-invloeden, erfelijke factoren of virusziekten. efDEN - Voor ruim 23.000 gulden aan inentings-medicijnen turende het weekeinde in ongerede geraakt bij een in- r*k in het gebouw van de Leidse GG en GD aan de n denburgerstraat. De inbrekers hadden de vaccinatiestof, ral griep-ampullen, buiten de koelkast geplaatst. Door de tei orden. De inbraak werd gepleegd door het inslaan van een ruit aan de achterzijde van het pand. Leden van de Leidse GG en GD ontdekten maandagmorgen, dat onbekenden het pand hadden bezocht. In alle ruimten was grote ravage aangericht. Een geringe hoeveelheid inentingsstof wordt vermist. Het betreft hier geen verdovende middelen. Verpleegsters in een gang van het Santobonoziekenhuis in Napels met babies, die juist zijn onderzocht op een geheimzinnige virus ziekte. die dit jaar al aan veertig jonge kinderen het leven heeft aekost. Weer slachtoffer onbekende ziekte in Napels NAPELS (UPD In Napels is gisteren weer een kind overle den, het 41ste binnen het jaar, aan een virus dat men nog steeds niet heeft kunnen isoleren. De ziekte, die in Napels de naam „donkere ziekte" heeft ge kregen, treft steeds kinderen tussen drie maanden en twee jaar oud. Het laatste slachtoffer was een meisje van zeven maanden. LEIDEN Spekgladde wegen hebben het verkeer vanmorgen volkomen ontwricht. Duizen den mensen zijn weggebleven van hun werk, tienduizenden kwamen te laat. De wegen waren vaak onbegaanbaar, niet alleen voor auto's, fiet sers en bromfietsers, maar ook voetgangers kon den zich op de door ijzel gevormde ijsbaan nau welijks staande houden. Het was vaak onbegon nen werk. Vele automobilisten strandden onder weg, veeal aan de voet van bruggen, waar niet tegenop te komen was. In veel plaatsen bleven ook de stadsbussen binnen. Pekelen had vaak nauwelijks zin, omdat de wagens evenzeer voor problemen kwamen te staan en de gestaag neer vallende regen het effect van het strooien vrij wel onmiddellijk weer ongedaan maakte. Er was in de loop van de ochtend nog weinig uitzicht op verbetering van de toestand. De verkeerscentrale van de rijkspolitie in Driebergen meldde in de loop van de ochtend veel kleine ongevallen, waarbij enkele mensen licht gewond raakten. Vele wegen raakten ge blokkeerd doordat auto's kantelden of niet over glooiingen in het wegdek heen konden komen. Zo kantelde op de weg Am sterdam-Hoevelaken een veewagen met 47 kalveren. De Zee- landbrug was niet te nemen. Omstreeks negen uur kwam er wat meer verkeer op de spekg ladde wegen, maar het was nog aanmerkelijk minder dan gebruikelijk. Waar wel gereden werd, ontstonden vaak files. In de loop van de ochtend kwam het openbaar vervoer lang zaam op gang, er ontstonden grote vertragingen. Het streek vervoer moest vaak verstek laten gaan. De Nederlandse Spoor wegen ondervonden weinig hinder van de ijzel. Wel onstonden vertragingen doordat de perrons zo glad waren dat moeilijkhe den ontstonden bij het in- en uitstappen. Een aantal treinen vertrok te laat omdat de machinisten door de ijzel niet tijdig op hun werk konden komen. De KLM was in de ochtenduren genoodzaakt 14 van de 17 Europese vluchten te annuleren. Later in de ochtend deden zich alleen vertragingen voor bij het uitgaande verkeer. Vele scholen bleven dicht, of omdat de leerkrachten of omdat de leerlingen niet kwamen opdagen. In Alkmaar moest een vrouw voor een spoed bevalling met een slee naar het ziekenhuis worden vervoerd omdat de ambulan ce niet kon uitrukken. Stagnatie ontstond ook in de bezorging van goederen, onder andere van dagelijkse levensbehoeften, zoals brood. Door de ijzel kan ook de kabeltelevisie worden gestoord. De kwaliteit van het beeld kan sterk verslechteren doordat ijs aan de antennes klontert. De zwakkere buitenlandse zenders onder vinden hiervan de meeste hinder. Omdat de antennes zich op hoge, nu onbegaanbare plaatsen bevinden, is het opheffen van storingen een levensgevaarlijke aangelegenheid geworden. ceerde en dat er op neer kwam dat in anderhalf jaar tijd 270 van de 470 ar beidsplaatsen moesten verdwijnen. De directie van Philips zal over deze kwes tie donderdag mededelingen doen in een overleg met onder meer de indus triebond NVV en de ondernemingsraad. De directie van Data Systems wil op dat overleg nog niet vooruit lopen en wil niet meer kwijt dan dat er met name ge tracht wordt de toeleveringsafdeling (me taal) te behouden. Johan van Stekelen burg van de industriebond NW zegt goede hoop te hebben dat de reorganisa tie uiteindelijk niet meer dan 120 ar beidsplaatsen zal kosten. De directie speelt op deze manier in op de eis van de ondernemingsraad en de industriebond, die in november vorig jaar op tafel is gelegd. Er moest een meer doortimmerde toekomstvisie ko men, waarin behoud van werkgelegen heid centraal moest staan. Een woordvoerder van de ondernemings raad zei desgevraagd dat het oude plan geen basis meer kan zijn voor een ge sprek donderdag en dat als er geen nieuw geluid van de directie komt van verder overleg wordt afgezien. 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) kwartaal 43,05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. onze sociaal-economische redactie) HAAG De kans is groot dat bij Data Systems in Den Haag 350 de 470 arbeidsplaatsen behouden Dit in tegenstelling tot het plan de direcie vorig jaar november lan- ïdweer j Madeira: doden («CHAL (UPD stormen het Atlantische ntie-eiland de laatste dagen geteis- hebben zijn nensen om het gekomen, zo maandag ichal bekend ge- Ali Salameh alias Aboe Hassan. Medewerker Arafat BEIROET (UPD Aboe Hassan Sala meh, een van de leidende figuren van Al Fatah, is gisteren bij een bomaanslag in de moslemwijk van Beiroet om het leven gekomen. Salameh stond boven aan de lijst van de door Israël meest gezochte personen. Hij werd door Israël beschouwd als het brein achter de Pa lestijnse overval op de Israëlische Oly mpische ploeg in München in 1972, waarbij elf Israëlische sportlieden om het leven kwamen. Behalve de 36-jarige Aboe Hassan zijn ook vier van zijn medewerkers en enkele voorbijgangers gedood. De aanslagple gers hadden een lading explosieven in een geparkeerde auto geplaatst, die tot ontploffing werd gebracht toen Aboe Hassan passeerde. Aboe Hassan was hoofd Van de veiligheidsdienst van El Fatah en belast met ondermeer de be scherming van Jasser Arafat* El Fatah heeft bekend gemaakt dat de dood van Aboe Hassan gewroken zal worden. Men liet doorschemeren dat Israël verant woordelijk werd geacht. Arafat was op het moment van de aan slag in de Syrische hoofdstad Damascus, waar de leiders van de Palestijnse be vrijdingsorganisatie bijeen waren voor hun jaarlijkse parlementaire zitting, waar onenigheid heerste over de samenstelling van het vijftien leden tellende uitvoerend comité, het belangrijkste beleidsorgaan van de PLO. Het Volksfront van Geor ges Habbasj krijgt opnieuw geen zitting in het comité, waarvoor El Fatah, de grootste organisatie en tevens de mach tsbasis van PLO-leider Arafat, de schuld krijgt. In het comité werd de toenade ring tot koning Hoessein van Jordanië goedgekeurd. Nederland kon zich vanmorgen nauwelijks staande houden. en die- de aan- en vertrek- de lucht- Schiphol on- Slachtoffer andere ge- de Amster- zakenman van on- met waar- horloges, vulpen en en koffers De die- gaan steeds op ilfde manier te Een leeg kof- wordt naast koffer gezet dieven Inelijk op loeren, jde drukte wor- I de koffers ver- seld. [de grote drukte j het afgelopen Jkeinde op de lithaven heerste gevolg van de iomstandighe- t was het vol- i de politie f onbegonnen om een doel- fende surveil- e uit te voeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1