Israëliërs vernietigen twee Palestijnse kampen in Libanon Twee miljoen mensen op been in Teheran streekvervoer dreigt met acties m ff m Haagse politie pakt 3 Duitse criminelen Stuur geen VN-eenheid naar Libanon WIJZER WORDEN ^eidóe 0oatrnitn Rapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ■edacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) nementen. kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 19 januari 1979,69e jaargang no. 21251 De bastaard Eerste aflevering van de Amerikaanse serie „De bast aard" op Ned.II om 20.27 uur. Om 22.05 uur derde deel van „Pieter Pauwel Rubens". Ned.I om 19.55 uur „Europese superstars 1978" om 21.55 uur „Voor de vuist weg" en om 23.05 uur 'ilmportret „De lie ve vrede". Koude oostenwind Droog weer met opklaringen en een krachtige tot harde wind uit oost tot zuidoost. Temperaturen ongeveer 4 graden onder nuL Morgen zon op: 08.37, zon onder: 17.05 Hoogwater: 7.09 en 19.29 Laagwater: 2.56 en 15.15 (Van een onzer verslaggevers) ERICA - De jeugd van Erica staat massaal op de ski's. Skiën is plotse ling een rage geworden in het dorp. Een plaatselijk zakenman, die het idee van de mini-ski had opgedaan in het buitenland, heeft daar onver wachts voor gezorgd. In amper twee weken tijd zijn er vijfduizend paar mini-ski's over de toonbank gedaan. Vanuit Hongkong is een tweede zending van vijfdui zend stuks onderweg. Verwacht wordt, dat deze nog sneller een eige naar zullen vinden, omdat de rage is overgeslagen naar de wijde omge ving. De zakenman had aanvanke lijk de mini-ski's naar eigen ontwerp in Nederkand wilen laten maken, maar dat kwam veel te duur uit. Via een Haagse relatie belandde hij uiteindelijk in Hongkong, waar ze reeds in de handel waren, tegen aanmerkelijk voordeliger prijs. MASSADEMONSTRATIE LUIDT EINDE REGERING BAKHTIAR IN TEHERAN (AP, Rtr) „De monarchie moet verdwijnen en de regering-Bakhtiar moet worden vervangen door een vrije Islamitische republiek die gesticht moet worden na een openbare stemming". Deze eis is vervat in een proclamatie die vanmiddag zou worden voorgelezen na afloop van de door Khomeiny bevolen monsterdemonstratie in Teheran- te gen de overgebleven aanhangers van de mo narchie, waaronder de regering-Bakhtiar. Vol gens de organisatoren nemen naar schatting De mars is een referendum en daarom is de belangstelling zo groot, aldus de organisato ren. In de proclamatie wordt verder geëist dat Khomeiny een tijdelijke regering vormt en een volksstemming organiseert over de toe komst van Iran. De regentschapsraad die de afwezige sjah vertegenwoordigt, moet worden opgeheven en de macht moet worden overge dragen aan een Islamitische revolutionaire raad waarvan de samenstelling naar verluidt nog vanmiddag bekend wordt gemaakt. In het centrum van Teheran was het een zee van portretten van Khomeiny. Spreekkoren lieten onafgebroken de kreet Khomeiny, 'gij zijt het licht van mijn ogen' horen. Ook nu gold de woede van de demonstranten nog steeds de 'op vakantie' naar het buitenland vertrokken sjah. Duizenden riepen 'dood aan de sjah' en 'aan de galg met hem'. Tiendui zend ordebewakers zorgden ervoor dat zich nergens incidenten voordeden. Waarnemers geloven dat wanneer de demon straties zullen worden voortgezet, zoals de or ganistoren ook hebben beloofd, de regering- Bakhtiar binnen een week verdwenen zijn. Bakhtiar maakte gisteren als laatste concessie bekend dat alle politieke gevangenen zullen worden vrijgelaten. mï- nslag Duitse ■zender ILENZ (AFP) de tv-zender Ko- van de Westdeut- Rundfunk is gis- vond een bomaan- gepleegd terwijl list een uitzending de gang was over nartelen van joden concentratiekam- de voet van de ontplofte onge- tien kilo dynamiet, endmast is 280 me- oog. kabels zijn be- riigd, zodat de uit ing moest worden tgezet met behulp een noodinstalla- een krant ontvan- |en? Bel tussen '8.00 en 19.00 uur lummer 071 I22244 en per spe- lale koerier wordt krant alsnog ibracht. iavond geen ord-Zuid-show Belgische tv SSEL - De voor ivond aangekondig- iraat-show „Noord- op België twee :.oo uur gaat niel omdat er na he lag van Johan An tens nog geen ver- er is gevonden om en met Mies Bouw- dit programma te in de plaats een aangekochte :aanse show van ichelaar/illusionist Henning. Ook de 2 februari aange- ïgde „Noord-zuid- is uitgesteld. De heeft laten weten, de directeur-gene- persoonlijk op is naar een opvol oor Anthierens. TEL AVIV (AFP-UPI-REU- TER) Israëlische comman doeenheden en infanterie hebben vannacht voor de eerste maal de in maart vo rig jaar vastgestelde bestand slijn aan de rivier de Litani doorbroken voor een actie te gen Palestijnse versterkingen in de dorpen Aitsji en Ar- noiïn in zuidelijk Libanon. De Israëlische militaire operatie kwam nadat de Palestijnen hun guerrillaacties tegen Israël de af gelopen weken hadden opge voerd en op het ogenblik, dat de Veiligheidsraad van de VN zich bezig houdt met de verlenging van net mandaat van de interim strijdmacht van de VN, die de partijen uit elkaar moet houden en voor welke strijdmacht Ne derland een pantsennfanterie-ba- taljon zal leveren. Volgens Israëlische mededelingen werd de Palestijnse bezetting in de dorpen volledige verrast; de Israëliërs vernietigden wapenop slagplaatsen. In de sector waar de Israëliërs door zijn gebroken zijn geen strijdkrachten van de VN gele gerd. De Palestijnen hebben had den hier slechts toestemming ge geven voor twee VN-waarnemers in het kasteel van Beaufort, van waar veel raketaanvallen op Is raëlisch gebied werden uitge voerd In het aangevallen gebied bevon den zich ongeveer 400 Palestij nen die onder meer beschikken over artillerie, draagbare raket ten, machinegeweren, mortieren en kleine voertuigen waarop een stuk licht geschut is gemonteerd. Israël heeft laten weten, dat de vergeldingsacties doorgaan, zo lang de Palestijnen aanvallen uit voeren. Op een markt in het centrum van Jeruzalem is gisterochtend een bom ontploft als gevolg waarvan twintig mensen gewond zijn geraakt. Zoals gewoonlijk werd de aanslag op donderdag uitgevoerd, omdat, in vooruit zicht van de sabbat, de markt dan extra druk is. In Beiroet is medegedeeld dat de bom door Palestijnen geplaatst was. Speciale Israëlische politiemannen doorzoeken de plaats, waar op een markt In het centrum van Jeruzalem een door Palestijnen geplaatste bom is ontploft. ISRAEL COMITÉ NEDERLAND: (Van een onzer verslaggevers) Bovendien is het volgens het comité kort geding tegen de Staat aanspan- DEN HAAG Het Israël Comité ondraaglijk, wanneer Nederlandse nen, om duidelijkheid te krijgen, of Nederland dringt er bij de regering soldaten daar gedwongen zouden op aan geen Nederlandse VN-een heid naar Libanon te sturen. Het co mité acht dit in strijd met „de tra ditionele vriendschap tussen Neder land en Israël". kunnen worden „zich gewapend te gen Israëlische militairen te keren". de regering militairen op niet-vrijwil- lige basis naar Libanon kan sturen. De Algemene Vereniging Nederland se Militairen (AVNM) hoopt via een kamerdebat hierop antwoord te krij gen. (Van een onzer verslaggevers) ECHT Bij het streekvervoer dreigen De ongeveer 12.000 chauffeurs zijn :st" omdat de minister van Verkeer en rstaat nog steeds zijn goedkeuring niet gegeven aan hun cao, terwijl dat vol- hen in oktober vorig jaar reeds had kunnen gebeuren. Staken zit er niet in, maar de chauffeurs denken eraan om een dag lang de mensen gratis met de bus mee te laten rijden. Oorzaak van de vertraging is volgens de ver- voersbond CNV „ambtelijke muggezifterij". Na moeizame onderhanbdelingen ging de mi nister er eind vorig jaar mee akkoord, dat de netto-verschillen in de cao tussen chauffeurs in het streekvervoer en die van hun collega's bij gemeentelijke vervoerbedrijven die de status van ambtenaar hebben zouden wor den weggewerkt. De minister kwam met tien miljoen gulden over de brug. Maar ambtelijke molens malen langzaam, al dus het CNV. De chauffeurs zijn het eindeloze wachten beu. Zij wijzen erop, dat een eventu ele actie de regering meer geld zal gaan kos ten dan uitstel en ambtelijke muggezifterij momenteel opleveren. y s? v ^°V>V^o<5è>s "jr -i, Jg jp- Na klachten omwonenden Chinees restaurant gesloten KATWIJK Het Chinees-In disch restaurant Kam San, ge vestigd aan het Hoornesplein in Katwijk is gistermiddag op last van de gemeente en de hinderwet gesloten. Het restaurant werd gesloten naar aanleiding van herhaalde klachten van omwonenden over geluids- en stankoverlast. De gemeente had al diverse malen gevraagd maatregelen te treffen tegen deze overlast doch het bedrijf ondernam geen enkele aktiviteit. De Katwijkse politie heeft gisteren het fornuis en diverse andere spullen verze geld. Zodra aan de eisen zijn voldaan kan de zaak weer wor den geopend. Vondeling gaat door met ,,KLM-onderzoek (Van onze parlementaire redac tie) DEN HAAG Het onderzoek van Tweede Kamervoorzitter dr. A. Vondeling naar het ge bruik maken van gratis KLM.- tickets is nog niet afgelopen. Het richt zich thans op „534 andere relaties" van de KLM, die volgens een rapport sinds 1 januari 1973 gratis gevlogen hebben. Vondeling wil weten, of bij deze relaties zich ook po litici bevinden. Hij wacht nog altijd op dit rapport van Klyn- veld Kraayenhof, de externe accountant van de KLM. Daar in moet hij het antwoord kun nen vinden, of het al dan niet waar is. Vondeling zegt hierop in zijn ei gen rapport niet de aandacht te hebben gevestigd, omdat hij van de KLM-directie de verze kering had gekregen dat dit niet het geval is. Althans niet wat betreft landelijke politici, want ook de KLM kon niet met zekerheid zeggen of gemeente raadsleden of statenleden in die kwaliteit gratis tickets gekregen hebben. De Tweede Kamervoorzitter verwacht nu van KLynveld Kraayenhof een opgave van alle politici, die in welke kwaliteit dan ook - of zij op het lijstje van „politici" of „andere rela ties" staan - gratis met de KLM hebben gevlogen. Als er politici in dat rapport genoemd wor den, zal hij verdere stappen on dernemen. Trimmer door kou bevangen en overleden (Van een onzer verslagge- SAS VAN GENT De 18-jarige J. Dubbeldam uit Sas van Gent is giste ren door te sterke afkoe ling om het leven geko men nadat hij tijdens het trimmen door de koude was bevangen of uitgegle den was op de bevroren grond. De jongen werd door een politiepatrouille gevonden. Het slachtoffer woonde tot voor kort in Nieuwe Zeeland. Volgens de poli tie moet de fervente trim mer de koude in Neder land hebben onderschat. Een rechercheur van de Haagse politie toont de vuur wapens, het gereedschap en de explosieven die bij de verdachten thuis werden aangetroffen. MET VUURWAPENS EN EXPLOSIEVEN (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Zestien rechercheurs en vier geüniformeerde agenten van de Haagse politie (waarvan sommigen uitgerust waren met kogelvrije vesten) hebben gisteren gelijktijdig op drie plaatsen in Den Haag drie Duitsers en een Haagse vrouw aangehouden, verdacht van verboden wapenbezit. Op de diverse adressen van de verdachten vond men een volau tomatisch machinepistool (type Schmeisser), een Luger-pistool, vele honderden stuks munitie, drie handgranaten, één kilo dynamiet en gereedschap. De politie trad op omdat men ver moedde dat het viertal een gewapende overval wilde gaan uitvoeren. Zij heeft niet de indruk dat de aangehoudenen contacten hebben met de Rote Armee Fraktion. De verdach ten weigeren tot op heden iedere verklaring. De verdachten, 22, 34 en 35 jaar oud en afkomstig uit Essen en Würzberg, zijn bekenden van de Duitse politie. De oudste was tot zeveneneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld in verband met een gewapende overval op een bank. De man was onlangs voorwaardelijk in vrijheid gesteld. In de woning van de vierde verdachte, een 22-jarige Haagse vrouw die de vriendin is van de 35-jarige Duitser, vond de politie het machi nepistool, de explosieven en een deel van de munitie (met een kaliber van negen millimeter). Het pistool met munitie werd gevonden in een hotelkamer aan de Groot Hertoginnelaan die sinds ongeveer twee weken werd bewoond door de 22-jarige en de 35-jarige Duitser. De 22-jarige en de 34-jarige verdachte werden respectievelijk in en voor het Centraal Station in Den Haag aangehouden. De jongste van het duo had twee bivak mutsen bij zich. Op hetzelfde moment werd de vrouw in haar woning in de Vlierboomstraat gearresteerd. Zij was geen be kende van de politie. De 35-jarige Duitser die als leider yan het kwartet wordt beschouwd werd in het eerder genoemde hotel aangehouden. Later achterhaalde de politie nog de auto van de Duitsers en een auto die zij in Den Haag hadden gehuurd. Een woordvoerder van het politie wilde niet verklaren hoe men de bende op het spoor was gekomen. Men wist echter pas sinds enige dagen dat de Duitse criminelen in de Residen tie aanwezig waren. Welk doel zij wilden overvallen is nog niet bekend. Vandaag verschijnt bij deze krant de jaarlijkse onderwijsbijlage WIJZER WORDEN. Daarin aan dacht voor een groot aantal uiteenlopende onder werpen toegespitst op scholieren die zich voorbe reiden op overgang, examen en doorstuderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1