Sjahheimelijjkjiaar Egypte vertrokken Renê Soutendijk in Dagboek van een herdershond99 GLADHEID BESTRIJDEN MET SCHERP ZAND NA AANVAARDING REGERING-BAKHTIAR DOOR PARLEMENT Girobetaalkaarten worden vervangen door chequeboekje Graf ligger tegen wil opgetakeld Dolle koe vlucht IJsselmeer op 10MMELDING OP [JRIDISCHE FACULTEIT AAR PLEEGDE DERTIG WINKELDIEFSTALLEN Piraat Delmare uit territoriale wateren gevist Vechtpartij op ijs Oude Rijn Woonschip uitgebrand Kleren in brand: vrouw overleden V MA 1a ioldóc (Bouwnt rt Rapenburg 2. 23.11 GC Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank NV.. Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mi Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) onnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Dinsdag 16 januari 1979,69e jaargang no. 21248 Minder koud Meer bewolking met morgen overdag in het westen sneeuw of ijzel. Vannacht ook nog mistgebieden. Maximumtemperaturen van ongeveer min twee graden in Limburg tot plus drie graden aan zee. Morgen zon op: 08.40, zon on der: 17.00. Hoogwater: 5.29 en 17.39. Laagwater: 1.24 en 13.37. Ons goed recht „Ons goed recht: terug naar af", eerste aflevering van een serie tv-spelen over recht en onrecht op Ned.II om 21.17 uur. Om 22.27 uur VARA-vi sie over moordproces in Ame rika. Ned.I om 20.50 uur „Tijdsein" en om 21.55 uur „58 miljoen Nederlanders en de mooie na tuur". j, Hilversum De jonge Amsterdamse actrice René 0 Soutendijk zal in de serie „Dagboek van een herders- •s hond", waarvoor de opnamen eind vorige week zijn 1 begonnen, in plaats van Teuntje de Klerk de rol van le Keesje Weenink vertolken. René Soutendijk, die eerder ;t heeft gespeeld onder meer in de theaterproduktie „Jan 3 Rap en zijn maat" en de film „Pastorale '43" is gekozen I, uit een aantal kandidaten nadat Teuntje de Klerk om gezondheidsredenen voor de serie had moeten bedan- De acht nieuwe afleveringen zullen eind 1979 door de KRO worden uitgezonden, nadat eerst nog vanaf 1 oktober de vorige acht afleveringen zijn herhaald. René Soutendijk D'66 verbaasd over zouttekort (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamerleden me vrouw Lamberts en TerlQuw (beiden D'66) hebben op minister Tuinman van Verkeer en Waterstaat een beroep gedaan te bevor deren, dat, nu het zout voor gladheidsbes-' trijding dreigt op te raken, de wegen ge strooid worden met scherp zand.' Zij vinden ook dat bij de gladheidsbestrijding niet al leen voor de rijwegen gezorgd moet wor den, maar ook voor de fietspaden en de trottoirs. De twee Kamerleden vragen de minister' ook of nog andere alternatieve strooimidde- len ingezet kunnen worden. Uiterst verbaasd zijn ze, dat Frankrijk geen zout voor glad heidsbestrijding aan Nederland kan verko pen, terwijl tegelijkertijd grote hoeveelheden overtollig zout door de Franse kalimijnen in de Rijn worden geloosd. De heer Terlouw vindt het vreemd, dat Ne derland na twee weken gladheidsbestrijding al bijna door zijn zoutvoorraden heen is. „Houdt men dan alleen maar rekening met zachte winters?" Nixon terug in Witte Huis WASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse oud-president Ri chard Nixon zal eind deze maand voor bet eerst sinds 1974 het Witte Huis weer betreden: hij is uitgenodigd voor een staatsdiner ter ere van het be zoek van de Chinese vice-pre- mier Deng Xiaoping (Teng Hsiao-ping). Dit heeft het Witte Huis bekendgemaakt President Carter heeft Nixon uitgenodigd en deze heeft toeger zegd te zullen komen. In 1972 heeft Nixon de diplomatieke toenadering tussen China en de Verenigde Staten op gang ge bracht door een bezoek aan het communistisch land te brengen. TEHERAN (AP) Sjah Mohammed Reza Pachlevi heeft naar het Ame rikaanse persbureau Associated Press meedeelde vanmorgen samen met zijn echtgenote, keizerin Diba, in het geheim Iran verlaten, nadat bekend geworden was dat de Iraan- se Majlis (Tweede Kamer) met een grote meerderheid de nieuwe rege ring van premier Bahktiar had aan vaard. Deze sprak met 149 tegen 43 en bij 13 onthoudingen het vertrou wen uit in Bakhtiar. Niets stond toen meer het vertrek van de sjah in de weg. Deze is, naar het keizer lijk paleis in Teheran meedeelde, vertrokken naar Assoean, Egypte. Vlak voor zijn aangekondigde ver trek dat vanmorgen om kwart voor tien plaats had, werd een persconfe rentie op het vliegveld van Teheran op het allerlaatste moment afgelast. De aankondiging van deze perscon ferentie was kennelijk een afleiding smanoeuvre geweest. Het vertrek van de keizerlijke Boeing van de sjah was met uitzonderlijke veilig heidsmaatregelen omgeven. Het 'vliegveld werd zwaar bewaakt door militairen. In Egypte zal de sjah die goed be vriend is met president Sadat de si tuatie in het Midden-Oosten, en in het bijzonder de stand van zaken in Iran bespreken. Het is nog niet dui delijk hoe lang de sjah in Egypte zal blijven; maar aangenomen wordt dat hij reeds morgen naar de Vere nigde Staten zal vertrekken. De Egyptische autoriteiten hebben be loofd dat de sjah in hun land een 'hartelijk welkom' zal worden bereid om hun dankbaarheid te tonen voor de steun die de Iraanse vorst steeds aan de politiek van Egypte heeft ge geven. De sjah bezocht president Sa- dat voor het laatst in januari 1978, eveneens in Assoean. Gisteravond waren reeds een aantal familieleden van de sjah in de Vere nigde Staten aangekomen. Het zou hierbij gaan om de schoonmoeder van de sjah en drie van zijn kinde ren. Vanmorgen kwamen zij in Lub bock, Texas, aan. (zie verder de pagina buitenland). Stille getuigen van martelingen, uitgevoerd door leden van de Iraanse geheime politie, de Savak: een electrische stoel in het hoofdkwartier van de Savak, die nog de sporen van de martelingen draagt. WÊÊÊÊM jldci toe n een onzer ver- ipioe HAAG De girobetaal- art zal vervan- worden door slap cheque- itig-formulier de papiersoort de grootte van huidige Euro- »que. Dit heeft Scteur g.F. van de e W jcces at zij s. On heef 1 EriJ 9 he aand meege- Id De reden deze omscha- waarmee in weede helft dit jaar een fin zal worden naakt, is dat de nskaart als ad- nistratief mid- aan het ver fijnen is. nieuwe formulie- e in een lekje" aa 1 de Inten ter beschik- n^sn g worden gesteld, optisch leesbaar en kunnen daardoor rechtstreeks in een computer worden in gevoerd. In de toe komst zal het ook mogelijk worden af rekeningsformulieren en bijlagen automa tisch samen te voe gen voor verzending naar de rekeninghou ders. Nu wordt dat nog steeds met de hand gedaan. Over zeven a acht jaar zullen de formu lieren de betaalkaar ten geheel hebben verdrongen. Volgens de directie van de PTT zal de omscha keling geen ingrijpen de gevolgen hebben voor het personeel. De 18-jarige Lillian Gasinskajoj uit de Sovjet-Unie heeft in Australië asiel aangevraagd. Zij ging als passagiere mee op een cruise naar Australië. Ge kleed in Bikini wurmde zij zich door een patrijs poort van het crui seschip en zwom in het nachtelijk duister bijna veer tig minuten voor zij in Sydney voet aan wal kon zet ten. BREDA De Belg Mare de Maere heeft in Breda het wereldrecord grafliggen ver beterd door 222 dagen in een kist onder de grond door te brengen. Het oude record stond op 217 dagen. De Maere had tot 4 februari in de grond willen blijven, maar de eigenaar van het tectileerbedrijf in Breda, de heer P. Oomen, op wiens grond de kist was ingegra ven, had er gisteravond ge noeg van, omdat het er naar uitziet dat hij geen cent aan het spektakel zal overhou den. De Belg, wiens record poging hem f 40.000 heeft gekost, had gedacht dit geld te kunnen terugverdienen aan kijkgelden, maar er is maar een paar duizend gul den binnengekomen. Oomen en De Maere liggen al gerui me tijd met elkaar in con flict over het te betalen be drag. Gisteravond liet Oomen de Belg optakelen. Dat leidde tot verwoed verzet vanuit de kist. De situatie werd zo ge spannen dat de politie om assistentie werd gevraagd. De Maere werd uiteindelijk zeer geëmotioneerd wegge leid door leden van zijn fan club. (Van een onzer verslaggevers) NUENMIRDUM Eén van de koeien van veehouder R. Baukema uit Nijemirdum is gistermiddag in een dolle bui ontsnapt en het Usselmeer opgevlucht. De koe werd door de veehouder van stal gehaald. De overgang van de donkere stal naar de witte, heldere sneeuw bracht de koe helemaal van streek en maakte het beest stapeldol. Het dier brak door een afraste ring en vluchtte het ijs van het IJsselmeer op. De veehouder en de politie hebben hem wel achtervolgd, maar konden de koe niet tot stilstand dwingen. Het dier zwerft tot nog toe nog op het IJsselmeerijs rond. Vol gens de veearts komt het dier vanzelf weer tot rust. Er bestaat wel een kans dat de koe door het ijs zakt. ber Maa I voo meteÜDEN Personeel en stu- natioiten van de Juridische Fa- plaat teit aan de Leidse Hugo de ootstraat werden vanoch- antei d om kwart over acht opge- Jt be rikt door het bericht, dat er ;haat het gebouw een bom zou daken. Een onbekende man jaars akte hiervan telefonisch n Iding. Aanvankelijk werd de at dpunelding niet serieus geno- en dtn, maar toen om negen uur ponetmaals naar de faculteit g vaitd opgebeld met een laatste n Poiarschuwing achtte men het ip dftdzaam om terstond de poli- te alarmeren. Een speciaal ïkeni^eleid corps rukte in allerijl om het een en ander teveri- n 2fren. Samen met studenten en »r be soneel zette de politie een Daiftstige zoekactie op touw, want de bom zou om precies tien uur ontploffen. Vanochtend om elf uur bij het ter perse gaan van deze krant was de bom nog niet gevonden. Niettemin achtte de politie het uit veiligheidsredenen noodza kelijk om het rechtengebouw de gehele dag voor bezoekers ge sloten te houden. De Hugo de Grootstraat is rondom de Juri dische Faculteit hermetisch af gesloten. Omwonenden zijn van de bommelding op de hoogte gesteld, maar hoeven niet naar elders uit te wijken. Of het hier om een flauwe studentengrap gaat (op het moment worden er overal op de universiteit exa mens gehouden) is niet bekend. Ook zijn er geen tekenen die er op wijzen dat er van onlust op de rechtenfaculteit sprake is. striji IDSCHENDAM Een 21- ige Haagse koopman heeft teren tegenover de Leid- endamse politie bekend hij in het tijdvak oktober januari met de hulp van 19-jarige vriendin ruim tig winkeldiefstallen heeft :gd. verba-.d met het lopehde verhoor maakte de politie nu pas bekend, dat de man al sinds woensdag 10 januari was ingesloten. Bij de aan-' houding van het paar op die dag had de politie voor ruim 3500 gulden aan gestolen goe deren in hun auto aangetrof fen. Zijn vriendin was diezelf de dag na verhoor naar huis gezpnden. (Van een onzer verslaggevers) ficier van justitie mr. Pieters (speciaal belast met de opspo ring van zeezenders binnen de territoriale wateren, de zoge naamde „piraten") is gistera vond na een inval het zend- schip van Radio Delmare in beslag genomen, evenals de aan boord aangetroffen zendappara tuur. De boot, de voormalige Scheve- ningen 54, was voor ae Scheve- ningse kust tot in de territoriale wateren gedreven. Aan de actie nam personeel deel van de Rijkspolitie te Water, de Radio Controle Dienst van de PTT en een vertegenwoordiger van de Haagse gemeentepolitie. Het schip is versleept naar de haven van Rotterdam en aan de ket ting gelegd. De drie opvarenden werden gisteravond gearres teerd, maar zijn vanmorgen weer vrijgelaten. Het zijn een 25-jarige monteur zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 22- jarige technicus uit Den Haag en een 22-jarige man uit Ant werpen. Vanaf het schip waren nog geen uitzendingen verzorgd, maar men was van plan daar deze week mee te beginnen. Aan boord trof men een com- dig in beslag genomen. pleet ingerichte studio aan. De m beslag genomen zender is een zogenaamd „bakkie", geschikt voor uitzendingen op de 27 MC- band. Eind vorig jaar is reeds twee maal eerder zendapparatuur be stemd voor de Delmare voortij- LEIDEN Een kind dat met sneeuwballen gooide is gister middag de oorzaak geweest van een vechtpartij op het ijs van de Oude Rijn. Een 27-jarige Leidenaar maakte een opmerking tegen het kind/ waarop twee in een wak vissende mannen hem op het ijs trokken en hem een pak slaag gaven. Een te hulp snellende voorbijganger werd eveneens op een serie klappen onthaald. Het eerste slachtoffer moest in het AZL worden behandeld. De daders ontkwamen aan de politie. De brand ontstond vermoedelijk door overbelasting van een oliekachel. Kort nadat de brand ontdekt was,'stond het hele achterschip van de boot in lichterlaaie. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Wij hebben erg veel vraag naar Opel Kadett's van de bouwjaren '72, '73, '74 en Bent u in het bezit van zo n Opel Kadett en heeft u mruil- plannen? Kom dan naar Het Motorhuis Leiden en inlor- (Ml Het Motorhuis Vondellaan 80 Leiden Telefoon 071-769313 (Van een onzer verslaggevers) GOES In een ziekenhuis in Goes is gisteravond de 96- jarige mevr. J de Jonge-Boog- aard uit Kloetinge (Zuid Be veland) overleden aan de ver woningen die ze eerder op de middag had opgelopen nadat haar kleren in brand waren geraakt. De vrouw heeft vermoedelijk tijdens het schoonmaken van de schoorsteen tegen de ko- lenkachel gestaan, waardoor haar kleren in brand vlogen. Haar 97-jarige echtgenoot heeft nog geprobeerd het vuur te doven. De vrouw moest met derdegraads brandwonden worden opgeno men. Haar echtgenoot raakte licht gewond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1