Strooizout raakt op hardrijders zijn doodrijders op kruispunten Wij staan in de Gouden Gids. Omutehelpen. Grap van Vondeling pakt verkeerd uit CENTRAAL LOONOVERLEG HEEFT GEEN ZIN MEER Korter werken: graagmaar met zelfde loon AL WACHTTIJDEN VAN VEERTIEN DAGEN ÏLIJFT Werkgevers raëlische larinechef ervangen Donderdag 11 januari 1979,69e jaargang no. 21244 ÏRapenburg 2, 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas (redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) liementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Superschot „Superschot met het televoet- balkanon", nieuw spel voor de kijker op Ned.II om 20.27 uur. Om 21.35 uur Televizier- magazine over politieke situa tie in Zuidoost-Azie. Ned.I om 20.00 uur „Zangeres zonder Naam" en om 21.55 uur „Tribune". Sneeuwbuien Nu en dan sneeuwbuien. Ma tige tot krachtige aan de kus af en toe harde noordwestelij ke wind. Minimumtemperatu ren ongeveer min één graad. Maximumtemperaturen enkele graden boven nul. Morgen zon op; 08.44, zon on der: 16.53. Hoogwater: 2.42 en 14.53. Laagwater: 10.38 en 22.53. tond vloed m hits Hilversum 3 [an onze radio- en tv-redactie) LVERSUM - Als NOS en TROS zin krijgen zullen met ingang 1 april op Hilversum 3 elke Jidag van twee tot negen uur hit- mmers te horen zijn. TROS krijgt zendtijd van twee j vijf en wil die bestemmen voor far top-5o. De NOS zendt nadien i negen uur de nationale hitparade Men voert nu overleg over deze ndvloed aan hits". „ANONIEME" BRIEF AAN WEEKBLAD (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Kamervoorzitter Vonde ling heeft begin deze week geprobeerd een grap uit te halen met het weekblad Vrij Nedef-land, in verband met zijn ei gen onderzoek naar het vermeende ge bruik van gratis KLM-tickets door ka merleden. De grap werd door het weekblad echter niet leuk gevonden, en op de voorpagina van deze week als „uiterst maf" aan de kaak gesteld. Maandag ontving het weekblad een ano niem briefje met een bijgesloten vliegtic ket op naam van Vondeling. In het brief je stond onder meer: „Weet u dat Vondeling u bedonderd heeft? Hij reisde wel met de KLM en bovendien gratis. Wilt u dit aan Piet Grijs geven, dan kan die deze dominee-politicus een goed te grazen nemen. Mijn naam doet er niet toe en ik wil ook geen gelazer hebben". Piet Grijs is columnist van het weekblad. Na een controle door het weekblad gaf Vondeling meteen toe het briefje zelf ge schreven te hebben. Het (betaalde) ticket was van hem, van zijn kerstvakantie naar Griekenland. Vondeling liet weten het briefje als een grap bedoeld te hebben. „Jullie maken zoveel grappen over mij, dat ik graag iets terug wilde doen". De Kamervoorzit ter vindt dat zijn grapje veel te serieus is opgevat. Zoals bekend was het Vondeling zelf, die vorige maand een onderzoek instelde naar het gebruik van gratis KLM-tickets door kamerleden. Hij concludeerde dat er ten onrechte was geschreven dat er gratis tickets door kamerleden in ont vangst werden genomen. Ondernemingsraad VARA geweerd door hoofdbestuur (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - Het hoofdbestuur van de VARA heeft aan de onderne mingsraad laten weten, dat deze niet meer welkom is op vergaderin gen van hoofdbestuur en vereniging sraad. Dit besluit is in de reorganisatienota opgenomen, die overigens nog goed keuring behoeft. De ondernemings raad neemt hier geen genoegen mee. Hij acht zijn bevoegdheden hierdoor ondemocratisch beknot. WÊÊÊÊÊÊ HEK n veel gemeenten en provincies zijn de afgelopen dagen danig geslonken. De voorraden raken AKZO, de grote zoutleverancier kan de vraag niet meer aan. Er dreigen problemen met de Isbestrijding. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Nederland dreigt in moeilijkheden te ko men bij de gladheidsbestrij- ding. Er is de afgelopen weken zo massaal gestrooid, dat ver schillende provincies en ge meenten reeds door hun voor raden heen zijn. AKZO Chemie in Hengelo, de grote zoutleverancier, is noodged wongen overgegaan op distri butie van de nog aanwezige, maar snel slinkende voorra den. De bestellingen zijn zo omvangrijk, dat er nog slechts mondjesmaat kan worden gele verd. Hoewel het bedrijf op volle toeren draait, is er nu al een wachttijd van ongeveer 14 dagen. Per dag gaat er 8 tot 9.000 ton wegenzout de deur uit. Als de huidige stroom be stellingen aanhoudt, is het niet uitgesloten dat AKZO priori teiten gaat stellen. Zout voor doorgaande wegen zou dan bij voorbeeld voorrang kunnen krijgen. Bij de commissie gladheidsbestrij- ding, die alleen voor rijkswater staat het strooien in de gaten houdt, bestaat de indruk dat er in veel gevallen veel te gauw wordt gestrooid. „Wij behandelen de pro vinciale wegen als patiënten met te hoge bloeddruk: heel weinig zout". Ook vandaag kwam op verschillen de plaatsen, met name de op-en af- riten, nog gladheid voor. In het zuiden had het verkeer bovendien veel last van de hevige sneeuwval de afgelopen nacht. De doorgaande wegen zijn over het algemeen goed berijdbaar, maar voorzichtigheid blijft geboden, aldus de verkeer spolitie. De wegen in Nederland hebben nogal wat te lijden door de barre weersomstandigheden. Het zijn vooral de oudere wegen die door de vorst worden aangetast. Het komt regelmatig voor dat er plotse ling gaten in de wegen vallen. Heel wat automobilisten hebben daar al hun velgen op verspeeld. De gaten worden meteen gedicht, maar met de reparatie van de aangetaste we gen wordt gewacht totdat er geen vorst meer is te verwachten. Op Schiphol moesten de sneeuw ploegen gisteren weer in actie ko men. Er traden enkele vertragingen op. Ook de Spoorwegen hadden daar weer mee te kampen. De WD-fractie in de Eerste Ka mer heeft er in schriftelijke vragen bij de ministers van Verkeer en Waterstaat en CRM op aangedron gen, dat er betere voorlichting komt over het uitvallen van treinen en bussen. Dat zou moeten gebeu ren via radio en televisie. Extra druk hebben het momenteel- de garagebedrijven. Die kunnen de vraag naar reparaties van door de gladheid ontstane schade nauwe lijks meer aan. f HAAG (ANP) De re is niet van plan de "uit de roulatie te ne- Minister Andriessen en ktssecretaris Nooteboom f financiën hebben dat ge- woord op schriftelijke (gen vanuit de kamercom- r financiën 4ewel de betaalfunctie van leent vermindert, vervult |cent nog steeds een we- fllijke functie als rekenmid- T, aldus de bewindslieden. DEN -HAAG Een gesprek tussen werkgevers en werknemers over een eventueel heropenen van het centraal loonoverleg heeft geen zin. Die conclusie hebben de centrale werkgeversorganisa ties gisteren getrokken, na bestudering van de briefwisseling van de laatste we ken over een eventuele heropening van het centrale overleg. De werkgevers zien wel goede kansen voor een centraal gesprek over de ar- beidsproblematiek. De FNV wil zich hie rover nog nader beraden, het CNV en de Raad voor Middelbaar en Hoger Perso neel zijn bereid om aan dit overleg deel te nemen. De werkgevers betrokken gisteren ook de begin deze week door het FNV gestel de extra looneis van twintig gulden in hun beraad. Men meent dat deze eis voor het handhaven van de .koopkracht dit jaar niet nodig is, en dat bij uitvoe ring van de eis de economie opnieuw een harde klap zal krijgen. Het FNV misbruikt de koppeling tussen sociale uitkeringen en lonen, om parlementaire beslissingen te ontkrachten en de reke ning bij de'ondernemers in te dienen, al dus de werkgevers. Dat verwijt slaat te rug op de verklaring van FNV-voorzitter Kok dat de extra looneis in verband staat met de veronderstelling van de vakbeweging dat de lagere inkomens zonder die extra loonsverhoging door de maatregelen van Bestek '81 dit jaar in koopkracht achteruit gaan. Billy Carter, de jongere broer van president Jimmy Carter lacht vriendelijk terwijl hij de tekst door neemt van een film, waarin hij optreedt als plaatsvervangend sheriff. Rechts naast hem Arthur Godfrey. ^tECHT (ANP) Van alle ongevallen gevaarlijk rijgedrag op en om kruispunten, meegeven. Volgens WN is de maximum Verkeer Nederland. WN wijst erop dat de van het gaspedaal naar het rempedaal te Volgens Veilig Verkeer Nederland houdt t in 1976 in ons land werden geregi- is van mening dat het merendeel van de toegestane snelheid binnen de bebouwde remweg bij 50 kilometer per uur nog altijd verplaatsen. Een bromfiets die zich binnen menig „snelle" weggebruiker te weinig reke- iA<y AnffA,raiian hord. ï-i-13 27 meter bedraagt. de bebouwde kom aan de wettelijke snel- ning met zijn reactietijd, hetgeen mede de Daarbij is rekening gehouden met de reac- heid houdt (30 kilometer per uur) heeft, reden is dat er ondanks een gunstige rem- tiesnelheid van de gemiddelde automobilist zo is berekend, ruim 12 meter nodig om weg toch veel botsingen ontstaan. Bij de en tijd die hij nodig heeft om zijn voet tot stilstand te komen. genoemde af standen moeten bij nat wegdek nog enige meters worden bijgeteld. 1 (59.000) gebeurde bijna de helft (42 int) op een kruispunt. Daarbij werden ïensen gedood. Veilig Verkeer Neder- die een actie is begonnen tegen ongevallen wordt veroorzaakt door hard- kom van 50 kilometer per uur nog te hard rijders. om een kruispunt te naderen. „Niet de „Kalm aan", luidt het dringende advies dat wegenverkeerswet, maar de situatie ter WN de gemotoriseerde weggebruikers wil plaatse bepaalt de snelheid", aldus Veilig L AVTV (AP) Brigade-ge- "aal Zeev Almog is benoemd de nieuwe bevelhebber van Israëlische marine. Hij ver- igt admiraal Michaël Barkai is ontslagen nadat hij van- i poging tot verkrachting was schuldigd. gyrkai werd dinsdag ontslagen, idat hij was vrijgesproken, iwewel de krijgsraad waarvoor terechtstond, verklaarde ge- >f te hechten aan de bewering een vrouwelijke onderoffi- gf ir dat de admiraal haar in |^f77 had aangerand. UIT ONDERZOEK BLIJKT: (van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Ruim tweevijfde (42 procent) van een groep ondervraagde werkende mannen en vrouwen vindt een ver korting van de werkweek zonder meer aantrekkelijk. Van hen vindt slechts een derde het ook nog aantrekkelijk, als het salaris evenredig met de werktijdverkorting lager zou wor den. Bijna dertig procent vindt korter werken onder bepaalde voorwaarden aantrekkelijk. Van die dertig procent vindt ech ter 63 procent, dat het salaris er niet op achter uit mag gaan. Deze cijfers blijken uit een onderzoek, dat de Nederlandse Stichting voor Statistiek afgelopen augustus heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken om inzicht te krijgen in de meningen van werkenden over verkorting van de werkweek met vermindering van salaris. In het onderzoek is de werkenden ook gevraagd of ze bereid zijn om korter te gaan werken met vermindering van inkom sten als bijdrage tot het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. Drievijfde (59 procent) zou een verzoek daartoe in overweging1 nemen. Ruim 40 procent wijst het verzoek zonder meer af. Hoe hoger de opleiding en hoe hoger het salaris van de* onder vraagden, hoe meer men bereid is een verzoek tot korter werken in overweging te nemen. De onderzoekers hebben ook huisvrouwen gevraagd naar hun mening over een eventuele arbeidstijdverkorting voor hun man of partner. Tweevijfde (38 procent) van de huisvrouwen vindt zo'n verkorting zonder meer een aantrekkelijke gedachte. Vijf endertig procent vindt het ook nog aantrekkelijk als het loon evenredig wordt verminderd. Vooral jonge vrouwen en moe ders met kleine kinderen stellen verkorting van de arbeidstijd prijs. ADVERTENTIE "IJjU OeO^0 Huis aan huis. 5,7miljoen exemplaren. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 071 - 122244 en per speciale koerier wordt de krpnt alsnog gebracht Duiven brengen bloed, monsters naar laboratorium PLYMOUTH (Reuter) Een ziekenhuis in het Britse Ply mouth, gebruikt 25 duiven om bloed- en urinemonsters, die snel moeten worden geanaly seerd, naar een laboratorium te brengen, dat aan de andere kant van de stad staat. Een woordvoerder van het zie kenhuis zei dat de vogels de afstand in vijf minuten over bruggen, terwijl een taxi er minstens 20 minuten over doet. De monsters zitten in kleine flesjes, die aan de poten van de duiven worden gebonden. ADVERTENTIE Wij hebben erg veel vraag naar Opel Kadett's van de bouwjaren '72, '73, '74 en Bent u in het bezit van zo'n Opel Kadett en heeft u inruil- plannen? Kom dan naar Het Motorhuis Leiden en infor meer vrijblijvend naar de in- ruilwaarde die Het Motorhuis u tijdelijk aanbiedt. Het Motorhuis Vondellaan 80 Leiden Telefoon 071-769313 ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1