N.S. steekt zich in nieuw jasje Kantine-hap steeds meer in trek Lekke tanker vindt geen enkele haven Nog dit jaar eigen bijdrage fondspatiënt Tunesiër in Den Haag doodgestoken RUK BETAALT HELFT SPOORKAARTJE £eidóe0omant Kort Rapenburg 2. 2311 GC Leiden, postbus 11, 2300AA, tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V.. Leiden.Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal 43,05; jaar 160,70; losse nummers: 55 cent. Vrijdag 5 januari 1979,69e jaargang no. 21239 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Sammy Davis jr. Concert met Sammy Davis jr. op Ned.II om 22.50 uur. Om 19.20 uur „De Muppet Show" met Elton John om 21.20 uur Brandpunt over illegale gast arbeiders en om 21.55 uur eerste deel van tv-serie „Pie- ter Pauwel Rubens" Ned.I om 21.55 uur eerste af levering van „Alleen een Weinig verandering Droog en zonnig weer met mid- dagtemperaturen omstreeks min zes graden. Meest matige wind uit oost tot noordoost. Zon op: 8.47. Zon onder: 16.44. Hoogwater: 8.52 en 21.27. Laagwater: 4.32 en 17.03. DEN HAAG (ANP) Steeds min der mensen nemen brood mee van huis naar hun werk en steeds meer maken er gebruik van wat de kantine van hun baas te bieden heeft. Dit zegt de heer W. .F Hollander, directeur van het bedrijf Eu- rest Nederland b.v., dat zich er op toelegt de kantinetaken van de baas over te ne men. Eurest Neder land schat, dat nu nog 80 procent van de Nederlandse be roepsbevolking brood meeneemt naar kan toor of fabriek. In 1980 zal dit zijn ge daald tot 70 procent. Er zijn volgens de heer Hollander ver schillende oorzaken, waardoor het aantal mensen, dat in een personeelrestaurant (zoals hij de kantines noemt) een maaltijd gebruikt, sterk toe neemt. Hij noemt de langer geworden af stand tussen wonen en werken en het verschijnsel, dat jon geren veel eerder dan vroeger zelfstandig gaan wonen. Verder gaan gehuwde vrou wen steeds meer bui tenshuis werken, als man en vrouw beiden werken, is een maal tijd in de kantine erg gemakkelijk. Volgens de gegevens van Eurest neemt het aantal bedrijven, dat een goed personeels- restaurant heeft, voortdurend toe; er zijn ruim 17.000 be drijven en organisa ties die wettelijk ver plicht zijn een kanti ne te hebben. In de meeste gevallen ver strekken die kantines hooguit een kop kof fie of soep en een snack. Er zijn onge veer 7.000 bedrijven die complete brood maaltijden in hun kantine aanbieden en 2.500 waar ook een warme maaltijd ver krijgbaar is. Deze aantallen zullen gro ter worden. DEN HAAG Een vechtpartij in een koffiebar op de hoek van de Jan van Goyenstraat en de Remsbrandtstraat in Den Haag heeft gisteravond het leven gekost aan een 36-jarige Tunesiër. Belgacem ben Maoui Fatnassi, zoals de man heette, kreeg in de bar om nog onbekende redenen ruzie met een 38-jarige Hagenaar. De ruzie werd op straat uitgevochten, waarbij de Hagenaar de Tunesiër diverse messteken in de maagstreek toediende/Deze overleed op weg naar het ziekenhuis. De politie hield de dader later in zijn woning, waar hij zich in een kast had verborgen, aan. Het steekwapen werd niet gevonden. IJMUIDEN (ANP) Voor de Griekse supertanker Andros Patria is momenteel geen haven beschikbaar. Frankrijk, Spanje, Portugal en Engeland hebben la ten weten de tanker niet in een haven te wensen, Portugal eist zelfs dat de tanker 200 mijl buiten, de kust blijft. De tanker is door twee Nederlandse slepers verder de oceaan opgesleept De tanker liep op oudejaarsavond voor de westkust tijdens zwaar weer een scheur van vijftien meter op, en sind sdien verliest de tanker olie. Het gat zal nu op volle zee moeten worden gerepa reerd. Vijf Nederlandse bergingsspecialis ten zijn hiervoor naar de tanker gevaren. De verloren olie is tot nu toe door de wind de oceaan opgedreven. De bemanning van de tanker is naar ge vreesd wordt grotendeels verdronken. De meeste bemanningsleden waren in red dingboten gegaan, die niet mepr zijn te ruggevonden. Slechts drie opvarenden, die per helikopter van boord zijn ge haald, zijn aan land gebracht. MEDE DOOR FRA UDE Dertien min aan premie in bouw oninbaar UTRECHT (ANP) Als gevolg van onder meer frauduleuze praktijken in de bouw zal het Sociaal Fonds Bouwnijverheid over 1978 ongeveer dertien miljoen gulden minder aan premies en andere bijdragen kunnen incasseren. Dit geld wordt door het fonds als oninbaar beschouwd. Desondanks heeft het Sociaal Fonds toch altijd nog meer dan vier mil jard gulden aan premies en andere bijdragen kunnen innen, bijna tien procent meer dan in 1977. Daaruit kan worden opgemaakt, dat er een groter arbeidsaanbod in de bouw is gekomen. Hetgeen verder ook blijkt uit een sterke daling van het aantal uitbetaalde ww - dagen, aldus het fonds. De pensioenen voor de 127.500 pensi oentrekkers in de bouw zijn per 1 jaunari jl.met gemiddeld 12,5 procent omhoog gegaan. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het kabinet wil vóór 1 april een plan aan de Tweede Kamer voorleggen om ziekenfondspatiënten en eigen bijdrage te laten betalen bij opna me in ziekenhuizen. Uit opmerkingen, van de staatssecretaris mevrouw Veder- Smit van Volksgezondheid in de Vak bondskrant van het FNV, blijkt dat het kabinet het plan voor het invoeren van de eigen bijdrage handhaaft. Wel is het nog de vraag of het plan de zelfde omvang zal hebben als in Bestek Ziekenfondspatiënten moeten bijbetalen bij opname '81 was aangekondigd. Daar -werd gerept van tien gulden per dag eigen bijdrage voor alleenstaanden en gehuwden zonder kinderen. In het interview in de Vak bondskrant zegt staatssecretaris Veder nu dat het kabinet zich veel gelegen zal laten liggen aan het advies van de zie kenfondsraad, die heeft gesteld dat een eigen bijdrage van vijf gulden per dag onder veel voorwaarden aanvaardbaar zou kunnen zijn. De staatssecretaris acht het niet uitgeslo ten, dat voor 1980 alsnog een eigen risico, in het ziekenfgonds zal worden inge voerd. Dat eveneens in Bestek '81 gelan ceerde plan om honderd gulden eigen ri sico door ziekenfondsverzekerden te laten betalen, is in oktober vorig jaar door een meerderheid van de Tweede Kamer getorpedeerd. Mevrouw Veder voelt er vooralsnog niets voor om artsen te verplichten om be paalde dure medicijnen niet meer voor de schrijven. De ziekenfondsen klagen regelmatig dat artsen te dure medicijnen voorschrijven, terwijl goedkopere net zo goed voldoen. Stroom storing schakelt wekkers uit (Van een onzer verslaggevers) OOSTZAAN— RIJSWIJK Veel inwoners van het Noordhollandse Oostzaan zijn va ochtend een uur te laat op hun werk gekomen, omdat hun electri- sche wekkers de afgelopen nacht door een stroom storing een uur stilstonden. Omdat de storing zich na drie uur 's nachts voordeed, hebben slechts weinig inwoners gemerkt dat hun wekker stilstond. Kort na vieren kreeg Oostzaan via een andere kabel 1 weer stroom. Eveneens door de j vorst deed zich j gisteravond ook in Rijswijk stroomstoring voor. Tussen tien voor zeven en tien over acht moest een deel van Rijs wijk zich behelpen I met kaarslicht en ging de centrale verwarm inglang- zaam uit, doordat door een verzak king in de grond - op de hoek Chur- chilllaan-Pasteur- laan een kabel breuk ontstond. Wan een onzer verslaggevers) UTRECHT Bij de Nederland se Spoorwegen staat een om vangrijke vernieuwing van het spoorwegmaterieel voor de deur. Er staat een bestelling van 45 nieuwe intercity treinstellen voor de lange afstanden op sta pel. Voorjaar 1980 komen boven dien de eerste exemplaren van een serie van 150 getrokken rij tuigen voor de intercity-diensten in bedrijf. Oök zijn in Frankrijk 20 elektrische locomotieven be steld, die vier miljoen gulden per stuk gaan kosten. Bovendien is de N.S. momenteel bezig 25 stokoude dieseltreinen te reno veren, zodat ze nog 15 jaar mee kunnen. Na enkele jaren van lichte daling nam, zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde re sultaten over 1978, de omvang van het reizigersvervoer vorig jaar voor het eerst weer toe tot 8,1 miljard reizigerskilome ters. Aanvankelijk zag het er naar uit dat men onder de in 1970 voor het eerst bereikte „omzet" van 8 miljard reizigers kilometers zou zakken. Het treinkaartje, dat vorig jaar 5 procent duurder werd, blijkt voor meer dan de helft niet door de reiziger maar via een subsidie door het rijk te zijn betaald. De ontvangsten uit het reizigersvervoer na men met 35 miljoen toe tot 710 miljoen gulden. Dat stemt overeen met de ta riefsverhoging. Het verlies daalde daar mee van 19 tot 10 miljoen gulden. Los van die tariefsverhoging bracht het reizigersvervoer dus niet meer in het laa tje, maar dankzij het feit dat er vorig jaar meer goedkope kilometers werden verkocht via de speciale kaartsoorten nam de omvang van het reizigersvervoer wel toe. De tienertoerkaart trok 113.000 klanten, er werden 30 procent meer meermans- kaarten gesleten (in totaal 180.000 stuks) en de vakantiedagtochten en attractie kaartjes -in 1977 teruggevallen van een half miljoen naar 420.000- haalden ruim de helft van het verlies weer in. Het legi oen 60-ers en 65-plussers omvat nu bijna 320.000 mannen en vrouwen. Ook de nieuwe gezinskaart loopt goed. Eind 1978 waren er 9.000 van verkocht. Uit een onlangs gehouden enquete is ge bleken dat 30 procent van de Nederlan ders een of meer keer per jaar in de trein zit. Het gemiddelde gezin is goed voor 1.700 reizigerskilometers sporen per jaar. Gezinnen met een auto sporen ge middeld nog geen 1.500 kilometer per jaar en gezinnen zonder auto ongveeer 2.000. Op de Zoetérmeerlijn, die eind volgend jaar helemaal klaar is, wordt het langza merhand drukker. Juni 1977 werden er nog 10.200 reizigers per dag geturfd, in augustus 1978 waren het er 12.750. Als Zoetermeer is volgebouwd (1985/87) zou den dat er uiteindelijk 24.500 moeten zijn. Met het goederenvervoer gaat het minder goed. Vorig jaar werd ongeveer 18 mil joen ton goederen vervoerd. Dat is nog altijd ver onder de 24 miljoen ton die nodig zijn om het goederenvervoer in 1980 kostendekkend te maken. Margareth Thatcher in touw De Britse opposi tieleidster Marga reth Thatcher laat zich koelbloedig „redden" in een instrument, dat gebruikt wordt voor reddingsac ties op zee. als zeelieden van het ene schip naar het andere ge transporteerd moeten worden. Dit had plaats op de internationale scheepvaartten toonstelling in Londen. Dit weekeinde Molentochten HOOGMADE De Molen tochten en Merentochten zijn vandaag begonnen. Gistera vond besloten de diverse ijs- I verenigingen dat het ijs op de Wijde Aa en de Plassen sterk genoeg was om de ver wachte toeloop te kunnen dragen. De Molentocht voert de schaatsers dit jaar over vijftig kilometer; de Meren- tocht telt een parcours van twintig kilometer. De deelnemers kunnen ver trekken vanaf vijf startplaat sen, te weten Van dèr Poel in Oud Ade, de Koppoel in Rijp- wetering, de Bontekoe op De Kaag, de Noorderhem in Roe- lofarendsveen en Huize Van der Ploeg in Hoogmade. In schrijfgeld voor volwassenen bedraagt vijf gulden, kinderen drie gulden. Tijdstip van in schrijving tussen negen uur 's morgens en drie uur 's mid dags. Na het uitrijden van de tochten ontvangen de deelne mers een medaille. Vorig jaar werden de tochten gedurende twee dagen gehouden. Toen namen ruim 3500 mensen deel aan de Molentocht. Van het cafe De Vergulde Vos in Rijp wetering kan met ingang van vandaag gestart worden voor tochten over de Kagerplassen, met een lengte van dertig of vijftig kilome ter. Start eveneens tussen ne gen en drie uur. Olie-emiraten mogelijk op olierantsoen DUBAI (AP) De olierijke federatie van Arabische emiraten zal wellicht gedwongen worden over te gaan op rantsoenering van olievoorzieningen voor haar burgers als de huidige onrust in Iran nog langer voortduurt. Ondanks het feit dat de, V.A.E. gemid deld 1,7 miljoen vaten ruwe olie per dag produceren, is de plaatselijke raffine- ringscapaciteit slechts 15.000 vaten per dag wat slechts voor een schijntje de behoeften dekt. Het tekort is steeds uit het buitenland aangevuld, met name uit Iran. Losgeslagen trein rijdt huis binnen BOCHUM (DPA) Een rit van een losgeslagen trein is gisterochtend in Bochum geëindigd in de slaapkamer van een jong echtpaar. Op het goederenstation van Bochum waren acht met spoorrails geladen wa gons vanzelf gaan rijden en zij namen onderweg nog drie lege wagons met zich mee. De trein reed vervolgens door een stootblok en een muurtje en kwam pas tot stilstand, nadat de eerste wagon de muur van de woning had geramd. Brok ken muur vielen.-op het echtelijk bed in de benedenwoning- De 22-jarige Vrouw werd lichtgewond, haar twee jaar-oudere m<m en hun tweejarig kind kwamen met de schrik vrij. - Leidenaar doodgevroren LEIDEN- Een 46-jarig weten schappelijk medewerker van het Gorleuslabaratorium aan de Wassenaarseweg in Leiden is gisteren op het terrein van het laboratorium doodgevro ren. De man leed aan een epileptische ziekte. Toen de man gisteravond niet in zijn woning in Oegstgeest arriveerde waarschuwde zijn echtgenote de politie. Na een zoekaktie werd de man ge vonden op het terrein. Inbraak overliet ijs LEIDEN Voor ruim zes honderd gulden aan kracht sportartikelen is in de nacht van woensdag op donderdag gestolen uit loods aan de Weddesteeg. De inbrekers kwamen de loods aan de ach terzijde binnen via het ijs op de Rijn De Leidse politie noemt het^ opmerkelijk, dat de inbrekers' juist zoveel halters e.d. heb ben meegenomen. Na een spannen de jacht slaagt deze politieman in Kent deze zwarte zwaan te overmeesteren. Veel zwarte zwa nen bevinden zich in het bevro ren en besneeuw de Engeland in nood en deze „arrestatie" had alleen maar ten doel het leven van het dier te redden. Veehouder ziekenhuis in geslagen (Van een on»^ ^tiiinggevers) HAVELTE De alleenwo nende 43-jitige viehouder S. Venema uit iiavelte is gister avond tussen half zeven en zeven uur op de deel van zijn boerderij door vier ge maskerde mannen overvallen en zodanig mishandeld dat hij met een bekkenfractuur in een ziekenhuis moest wor den opgenomen. De overval lers gingen er met f 4.00 van door Nadat de veehouder was neergeslagen werd hij in de woonkamer op een stoel vast gebonden. Daarna doorzoch ten de overvallers het huis op geld. De heer Venema wist zich pas na enige uren te bevrij den en merkte toen dat de te lefoon was afgesneden. Via een kennis kon de politie - het was inmiddels half tien - tenslotte toch worden gewaar schuwd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1