£eidóe@oiwa/nt Spanjaarden voor vuurpeloton Golf van verontwaardiging over executie Spanjaarden Sf iS GEEN BEULEN GENOEG VOOR WURGPAAL Nederland roept ambassadeur uit Spanje terug Academisch Ziekenhuis vreest leegloop door inkomensverlaging „v.d.wiel Reys Inbraken, buit 35.000 gulden Haagse inbreker schoot op Voorburgse agent Publiek koopt het meest op zaterdag Kort Rapenburg 2. Leiden, postbus 11. tel. 071-122244 - Giro 103003 - Bank: Amro-bank NV, Leiden - Directeur-hoofdredacteur- F. J Plug - Adj. hoofdredacteur: J. J. Hallewas—Chef-redacteur: J. W. C. Leune Advertenties (excl. B.T.W.) 0.42 per mm. Telefoontjes ƒ3.85 - Klachten bezorging: tel. 071-122244 (18.00 tot 19.00 uur) - Abonnementen Der week f2.81; kwartaal1/36.32; jaar 141,35; losse nummers: 50 cent Zaterdag 27 september 1975,65e jaargang no. 20233 Portretje Rita Reys op Ned. II om 20.21 uur. Om 21.10 uur Mijn (buur)vrouw en om 22.25 uur Great Mysteries. Ned. I om 20.21 uur Zij aan zij. Zondag Ned. I om 20.50 uur Arthur Rubinstein. Ned. II om 21.55 uur Joby (2) en om 22.45 uur Gerard Reve - show. WISSELVALLIG Toenemende bewolking, hier en daar regen, en tot stormachtig aanwakkerende zuidelijke wind. Maximum temperaturen oma- treeks 17 graden. Morgen zon op 06.35, zon onder 18.26 uur. Scheveningen hoog water 07.25 en 19.50 uur, laag- water 03.06 en 15.23 uur. MADRID (Reuter) Ondanks de talloze protesten uit heel Europa zijn vanmorgen de vijf terdoodveroordeelde Spanjaar den ter dood gebracht. Ze hebben geen gratie gekregen van de enige man die nog gratie had kunnen geven, generaal Franco. Om half acht onze tijd zijn de drie stadsguerillo's en de twee Baskische vrijheidsstrijders door een vuurpeloton terecht gesteld. Drie van hen werden gedood in Madrid, de andere twee in Barcelona en Burgos. Dat de doodvonnissen niet door middel van de wurgpaal voltrekken zijn is mogelijk een gevolg van de binnen- en buitenlandse protesten, hoewel andere berichten aangegeven, dat er te weinig beulen voor de wurgpaal beschikbaar waren. De vijf Spanjaarden zijn veroordeeld wegens moord op politie mensen. Zes andere terdoodveroordeelden hoorden gisteravond, dat Franco hen gratie had verleend. Familieleden hebben vannacht met de veroordeelden in de dodencellen de laatste uren doorgebracht Een van de Basken heeft in een brief opgeroepen tot vrijheid voor het Baskische volk en tot voortzetting van de strijd. De onafhankelijkheidsbe weging ETA heeft grootscheepse wraakacties aangekondigd als de doodvonnissen zouden worden voltrokken. Ook in Spanje is geprotesteerd: In San Sebastian liepen familie leden van de terdoodveroordeelden mee in een stoet van 5000 personen, die later door de politie werd verspreid. De ter dood veroordeelden: van links naar rechts Jose Luis Sanchez-Bravo, Ramon Garcia Sanz, Jose Humberto Baena Alonso, Angel Otaegui en Juan Paredes Manotas. de executie van vijf Spanjaarden, gistermiddag, heeft een golf van woede en verontwaardiging in heel West-Europa losgesla gen. In Brussel, Parijs Gotenburg en Lissabon kwam het tot openlijke geweldplegingen. Dat was, in mindere mate ook het geval in Utrecht, waar demonstranten bij Casa d'Espagna dranghekken omwienJen en Spaanse parfums en zepen demon stratief verbrandden. In Eindhoven bezetten dertig tot veertig jongeren het Oficina Labral Espagnol en in Den Haag voerde de politie vanmorgen omstreeks vijf uur een charge uit tegen ongeveer vijftig betogers voor het gebouw van de Spaanse ambassade aan het Lange Voorhout De Haagse politie had gisteren al in de loop van de dag de nodige voorzorgen genomen: om vijf uur werden dranghek ken voor het ambassadege bouw geplaatst Bovendien waren agenten geposteerd bij de, naast het ambassade ge bouw gelegen ambtswoning van de Spaanse ambassadeur, bij het Spaans verkeersbureau aan de Laan van Meerder- voort en het Spaans bureau voor Werknemers aan de Riouwstraat De betogers voerden spandoeken mee met opschriften „Stop moord op Spaanse gevangenen" en „Franco moordenaar" en droegen zwarte vlaggen. Met zakjes verf werden de muren van de ambassade beklad. De politie voerde vanmorgen ten slotte een charge uit toen beto gers in auto's een luidruchtig claxonconcert inzetten. Stille protesttochten hadden voorts plaats in Eindhoven, Rotter dam en Zwolle. In Amsterdam concentreerde een betoging van enige hon derden demonstranten zich rond het Spaanse consulaat- generaal. Burgemeester Sam- kalden en de wethouders De Cloe en Verhey voegden zich bij de protesterende menigte. Betogers bij de Spaanse ambassade in Den Haag aan het Lange Voorhout achter door de politie geplaatste dranghekken. Zij slaag den er niettemin in om met zakjes verf de gevel van het ambassadegebouw te besmeuren. ge Spaanse gastarbeiders de te bevestigen, sneuvelden er gevel van het Spaanse consu- enkele ruiten. Aan een lan- laat generaal beklommen om taarnpaal werd een pop, voor- Toen, tegen middernacht, eni- de Spaanse republikeinse vlag stellende Franco, opgehangen onder het zingen van de Inter nationale. In Parijs raakte de politie gis teravond slaags met honder den betogers bij de Spaanse ambassade. Er vielen geen slachtoffers. In Brussel be stormden betogers gisteravond de Spaanse ambassade met gebruikmaking van stenen en molotovcocktails. Enkele beto gers slaagden er in het ge bouw binnen te dringen en een deel van het meubilair te ver nielen voor de politie kon in grijpen. Bij die gevechten raakten drie agenten en twaalf betogers gewond. Van het kan toor van de Spaanse lucht vaartmaatschappij Iberia sneuvelden alle ruiten. Onge veer 200 mensen, onder wie veel Spaanse gastarbeiders, probeerden een trein te kapen, hetgeen de politie kon verhin deren. Er werden 120 arresta ties verricht In Lissabon drongen betogers het Spaanse consulaat binnen en richtten vernielingen aan. Meubels, boeken, en documen ten werden uit de ramen ge gooid. De politie greep niet in. Ambassadeur mr J. H. O. In- singer, die van zijn post in Madrid werd teruggeroepen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse regering heeft gisteren haar ambassadeur in Spanje, mr. J. H. O. Insinger teruggeroepen. Deze terugroe ping is duidelijk bedoeld als protest tegen de executie van vijf Spanjaarden, al heet het officieel dat de ambassadeur voor overleg naar ons land komt Ook Noorwegen heeft zijn ambassadeur teruggeroepen. Premier Den Uyl heeft dit gisteravond, na afloop van het kabinetsberaad, verklaard. Hij kon niet zeggen of dit nu betekent dat het diplomatieke contact voor enige tijd op lager niveau wordt voortgezet. Aan een verbreking van de diplomatieke betrekkingen denkt Neder land kennelijk nog niet Op initiatief van het kabinet heeft vanmiddag om kwart voor vier op het Domplein in Utrecht vlak bij de plaats waar de Unie van Utrecht gesloten is, een nationale protestdemonstratie plaats tegen de executies. Een groot aantal ministers en staatssecretarissen zijn daarbij aanwezig. De bedoeling is een korte demonstra tie, waarbij niet gesproken wordt De meeste politieke partijen alsmede de vakverenigingen juichen de idee van deze protestbetoging toe. De fractievoorzitter van de RKPN in de Twee de Kamer, de heer C. Beuker is het niet eens met het besluit van de Nederlandse regering om ambassadeur Insinger terug te roepen. Dit met het oog op de belangen van de Nederlan ders die in Spanje wonen. „De RKPN", aldus een telegram van de heer C. Beuker, „be schouwt de terechtstelling van moordenaars als een Spaanse binnenlandse aangelegenheid, waarmee wij niet willen zeggen voorstander te zijn van de doodstraf, zeker niet met een dergelijke middeleeuwse methode als de wurg paal". De katholieke werkende jongeren hebben in een telegram aan premier Den Uyl geëist dat de regering alle politieke en economische rela ties met Spanje verbreekt. Het Europees vakverbond (35 min. leden) heeft gedreigd het Francoregiem met alle ten dienste staande middelen te isoleren als de doodvonnis sen zijn voltrokken. Het ligt in de bedoeling volgende week donderdag in heel Europa een proteststaking uit te roepen. Van een onzer verslaggevers LEIDEN „De plannen van staatssecreta ris dr. G. Klein jagen de medische specialis ten het Academisch Ziekenhuis uit Als zijn voornemen wordt uitgevoerd, krijgen we hier een leegloop van jewelste en kunnen we alleen nog tweede rangs krachten aan trekken." Aldus bracht economisch directeur drs. J. Verheij van het Academisch Ziekenhuis Lei den gistermiddag de consequenties onder woorden van het voornemen van de staats secretaris om het inkomen van de medische staf in universiteitsziekenhuizen aanzienlijk te verlagen. Volgens drs. Verheij zal dat zeer veel specialisten ertoe brengen bij algemene ziekenhuizen een betrekking te aanvaarden waar zij nu al, in sommige gevallen tonnen meer kunnen verdienen. Als de AZL-direc- teur gelijk heeft wil dat zeggen dat het medisch onderzoek en onderwijs in Neder land ernstig worden bedreigd. Staatssecretaris Klein wil de specialisten in Academische Ziekenhuizen verbieden er nog langer zeer winstgevende particuliere praktijken op na te houden. In plaats daar van krijgen deze doktoren dan een toelage 'op hun salaris van gemiddeld 25%. Volgens AZL-directeur Verheij betekent dat, dat de neveninkomsten van de universiteits-artsen met ruwweg de helft worden teruggebracht Een beginnend specialist zou dan zo'n 70.000 kunnen verdienen en een ervaren professor tot 150.000. In algemene zieken huizen kent het inkomen dat een specialist er uit zijn praktijk kan hebben geen pla fond." Nu al zijn de stafleden van Academi sche Ziekenhuizen, qua inkomen bij hun collega's elders achtergesteld," aldus drs. Verheij, „terwijl het juist ook voor onder zoek en onderwijs nodig is dat hier de allerbeste artsen werken. Nog verder terug schroeven van de inkomens is volstrekt on aanvaardbaar." De AZL-directeur is er overigens wel voor stander van in de inkomens van specialisten meer ordening te brengen. „Maar daarme dient men nu juist niet in onze sector een begin te maken." Drs. Verheij uitte zijn kritiek op een pers conferentie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling Thoraxchirurgie. Uit een winkel in geluidsappara tuur aan de Frederik Hendri klaan in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag voor 20.000 gulden aan radio-ap- paratuur gestolen. Men ver schafte zich toegang tot de zaak na verbreking van de toegangs deur. Uit een zaak in damesmo de aan de Dierenselaan verdwe nen in dezelfde nacht tweehon derdvijftig damesbroeken en vijfentwintig rokken met een to tale waarde van ongeveer vijf tienduizend gulden. De inbre kers forceerden om binnen te komen de voorkeur. NOS-bestuur tegen reclame op zondag (Van onze radio- en televisiere- daktie) Hilversum Het NOS-bestuur heeft gisteren met negentien stemmen voor, één tegen (KRO) en drie onthoudingen (TROS en een kroonlid) besloten minister Van Doorn CRM te laten weten tegen uitzendingen van recla meboodschappen via de tv op zondag te zijn. Over een eventuele tariefverho ging van de ether-reclame wil het bestuur zich nog nader bera den. i (Van een onze verslaggevers) VOORBURG Een inbreker heeft gisteravond op een recher cheur van de Voorburgse politie geschoten. De man was op heter daad betrapt bij een inbraak in een winkel in het centrum van Voorburg. De inbreker schoot op de rechercheur, waarna een vuurgevecht ontstond, waarbij echter niemand werd gewond. De inbreker wist vervolgens te ontsnappen in een witte Amerikaan se auto in de richting van Den Haag. De wagen werd later aangetroffen in de Wenckebachstraat. De Haagse politie hield lange tijd de woning in de gaten, waar de man zich verschool, maar hij wist hieruit toch weer te ontsnappen. De man werd ten slotte klemgereden en naar het politiebureau aan de Wilhelmina Pruisen- weg gebracht. Later is hij naar het Voorburgse politiebureau vervoerd. montuur past in het modebeeld. leder halfjaar weer informeert u zich uitgebreid over de nieuwe mode. Wantda's belangrijk, nietwaar? Maar hoe zit 't met die bril? Die past, jazeker. Op uw gezicht. Maar past die bril in het modebeeld? Daar hebt u nou v.d. Wiel voor nodig. Want v.d. Wiel kent de modetrends. In kleding. En in brillen. v.d. Wiel Iet op de details van uw gezicht. En op de kenmerken van de mode. Daarom kunt u van één ding zeker zijn. Een v.d. Wiel montuur past. Op uw gezicht. En in 't modebeeld. Altij'd. v.d. Wiel weet er het fijne «an ...«an brillen I Nieuwe Rijn 62 Lelden. DEN HAAG (ANP) - ln alle branches van de detailhandel koopt het publiek op zaterdag het meest en op maandag het minst. In veel gevallen wordt minder dan tien procent van de weekomzet op maandag be haald. In enkele gevallen vindt ongeveer veertig procent van de omzet op zaterdag plaats. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS en het Economisch In stituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, in verband met een mogelijke wijzin ging van de winkelsluitingswet De omzet percentages voor dins dag, woensdag en donderdag liggen in alle branches tussen tien en twintig. In veel branches vindt meer dan de helft van de omzet plaats op vrijdag en za terdag tezamen. De sterkste pie ken doen zich voor bij de le vensmiddelen. Opvallend groot is ook het omzetpercentage in de herenconfectie op vrijdag en zaterdag. Bij de koopavonden is in som mige branches de avondverkoop ongeveer de helft van de da gomzet in andere branches ligt dit percentage beneden de twin tig. Op zaterdag zijn de omzet ten, vooral in duurzame con sumptiegoederen, 's middags aanzienlijk hoger dan 's mor gens. In de levensmiddelenbran che ii dat net andersom. Een "blijmaker" waarmee u letterlijk al uw voorraadpotjes overzichtelijk kunt etiketteren, is dit handige mini-lettertan- getje. Het opgeven van een nieuw kwartaalabonnement is alle moeite die u er voor moet doen. woonplaats; stuur als dank voor de moeite een mini-lettertang tape

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 1