Suezkanaal op 5 juni weer open Chaled: beleid van Feisal geprolongeerd Lawine eist 8 doden Energiebedrijven vaak autoritair" MPLA-LEIDER IN NEDERLAND Burgemeester Samkalden aangeklaagd CeicUe Qowuwt Vier jaar kamp voor Marsjenko DINSDAG 1 APRIL 1975 LEIDSE COURANT PAGINA 7 RIAD Kroonprins Faad, eerste vice-premier van Saoedi Arabië heeft maandagavond een beleidsverklaring voorgelezen van 's lands nieu we soeverein, koning Chaled. Hij zal alle midde len die zijn land ten dienste staan, ter beschik king stellen van de Palestijnse zaak. Chaled liet Faad voorlezen dat hij beseft welke verantwoordelijkheden een olierijk land als het zijne heeft. Hij zal erop toezien dat het beleid van zijn vermoorde voorganger Feisal zal wor den voortgezet en het volksbelang wordt ge plaatst vöór het eigenbelang en begrip vóór confrontatie. Zoals de politiek van Feisal zal Chaleds beleid uitgaan van de Islamitische solidariteit en echte Arabische eenheid. Artsen die de jonge moordenaar van koning Feisal van Saoedi-Arabië hebben onderzocht. hebben verklaard dat hij „geheel bij zinnen en zijn geestelijke vermogens geheel machtig is geweest toen hij zijn misdaad beging", aldus heeft minister van binnenlandse zaken prins Najef Ibn Abdoel Aziz bekend gemaakt. Hij voegde hieraan toe dat de moordenaar van de koning, prins Feisal Ibn Moesaed, op korte termijn zal worden berecht. De islamitische wet stelt de doodstraf door onthoofding op moord. De enige kans dat de 27-jarige prins Feisal het leven redt is volgens kenners van de wet de mogelijkheid dat koning Chaled hem gratie ver leent. Volgens de Koran kan de naaste verwant van een slachtoffer de moordenaar vergiffenis schenken. In de eerste berichten na de moord op koning Feisal werd gezegd dat de jonge prins in een vlaag van verstandsverbijstering had ge handeld. Blokkade Britse vissers blok keren de havens in Schotland en Enge land uit protest te gen goedkope vi- sinvoer. De blokka de die vorige week al was begonnen, breidde zich giste ren uit tot 30 ha- -v vens, nadat zij tij- dens het weekend was opgeheven. g Een reddingsploeg is in het Oostenrijkse Mallnitz op zoek KLAGENFURT (AP-DPA) Acht Oostenrijkse vakantiegangers zijn om het leven gekomen toen een lawine gisterochtend vroeg nabij Mallnitz in de Oostenrijkse provincie Karinthië een reeks bungalows vernielde. De politie verklaarde dat de slachtoffers vier vrouwen, drie mannen en een kind waren. Twee andere vrouwen en een man konden worden gered en moesten met zware verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Duizenden paas-vakantiegangers zijn voorts gisteren bij de terugkeer uit Italië, Oostenrijk en Zuid-Tirol als gevolg van de lawines en -verstuivingen in de sneeuw blijven steken. Over een lengte van bijna 400 km in rechte lijn waren in de alpen vele uren lang, met uitzondering van de Reschen-passen alle noord-zuid-verbindingen geblokkeerd. Amnestie voor Koerden verlengd BAGDAD (Reuter-AP) Irak heeft de amnestie voor de op standige Koerden die naar Iran zijn gevlucht verlengd tot eind april, zo heeft radio Bagdad be kendgemaakt. De revolutionaire raad hoopt dat dit de Koerden zal digen terug te keren en de fun damenten te leggen voor zelfbe schikking en de opbouw van hun land. De leider van de Koerden, Moel- lach Moestafa Barzani is met zijn twee zonen Idris en Mocs- soed in Iran aangekomen, aldus heeft een aanhanger van Barza ni zondag in Teheran bekend gemaakt. Met Barzai en zijn zo nen zou een aantal volgelingen en vrienden van de Koerdische leider met hem uit Irak zijn vertrokken. CAIRO (AP-UPI) De Egyptische president Anwar Sadat heeft verklaard dat het Suezkanaal 5 juni zal worden heropend voor de internationale scheepvaart Hij zei verder dat hij het mandaat van de vredesmacht van de Verenigde Naties voor patrouillering in de Sinaiwoestijn, dat 26 april afloopt, met nog eens drie maanden zal verlengen. Het kanaal werd gesloten na de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967. Het werk aan het vrijmaken van hét kanaal van bommen, mijnen en wrakken is bijna een jaar geleden begonnen. Aan dit werk hebben Amerikaanse, Russische, Franse, Britse en Egyptische deskundigen deelgenomen. Israëlische schepen zullen van het ka naal geen gebruik mogen maken. Wat de verlenging van het mandaat van de VN-troepen aangaat, de veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft dit op 23 oktober van het vorig jaar met een half jaar verlengd. President Sadat zei evenwel, dat Egypte het met drie maanden en niet met zes zou verlengen. Israël ziet de belofte van de Egyptische president Sadat om het Suezkanaal te heropenen en het mandaat voor de VN-legers te verlengen als een positieve stap, maar vreest dat dit een taktiek kan zijn om druk op Israël uit te oefenen tot het doen van meer concessies tijdens de vredesbesprekingen, zo hebben Israëlische regeringsfunctionarissen gezegd. Volgens deze functionarissen is verlenging van het mandaat met drie maanden niet genoeg. Prof. dr. N. Perquin overleden NIJMEGEN (ANP) De beken de pedagoog prof. dr. Nic. C.A. Perquin s.j. is zondag op ach- tenzeventigjarige leeftijd over leden. Tot zijn emiraat in 1967 was hij hoogleraar pedagogiek, didactiek en pedagogische psy chologie aan de rijksuniversi teit van Utrecht. Prof. Perquin heeft een belang rijk aandeel gehad op het ge bied van de opvoeding binnen het katholieke volksdeel. Onder meer was hij eerste directeur van het Nijmeegse Hoogvelt-in- stituut Hij heeft zeer veel gepu bliceerd. Hij was redacteur van „Dux", katholiek maandblad voor medewerkers aan de vrije jeugdvorming en pionier in het pedagogisch onderzoek van de arbeidersjeugd. De uitvaart is donderdag om half elf in de kapel van huize „Berchmanianum", Houtlaan 4 te Nijmegen. Daarna is de be grafenis op het kerkhof „Jon- kerbos". Jonge brandstichter gearresteerd Roermond (ANP) De recher che van Roermond heeft .een 18-jarige jongen uit Roermond aangehouden die bekend heeft op 16 februari jl. de goederen loods van van Gend en Loos in Roermond in brand te hebben gestoken. De schade bedroeg meer dan drie miljoen gulden. Hij heeft de brand gesticht, uit wraak omdat hij geen goederen naar zijn gading vond en om sporen uit te wissen. De jonge man, werd eerste paasdag op heterdaad betrapt bij een in braak in een garagebedrijf. Man op straat doodgestoken Leeuwarden (ANP) - Een 57-ja- rige inwoner van Leeuwarden is zondagavond in zijn woonplaats op straat neergestoken door een onbekende, waarnaar de politie thans zoekt. De man, die juist van een feestje was gekomen, keerde strompelend en hevig bloedend terug, maar zakte voor de woning dood neer. De politie vermoedt, dat het slachtoffer de stekende man wel pokend moet hebben. Trein ongeluk in Zweden In de sneeuw staat de bagage van de reizigers van de trein die gisteren in Midden-Zweden is verongelukt, na ge ramd te zijn door een vrachtwagen. De vrachtwagen raakte het tweede rijtuig van de trein, waardoor een groot aantal wagon» uit de rails liep. Min stens dertien men sen kwamen om het Consumentenbond: DEN HAAG (ANP) - De energiebedrijven in Nederland springen liefdeloos met hun klanten om en.gedragen zich autoritair jegens hen, vindt de Consumentenbond. In de consumentengids keert de organisatie zich tegen de houding van een aantal elektriciteitsbe drijven en gasbedrijven in de afgelopen maanden, die forse prijsstijgingen en veranderde tariefssystemen hebben doorgevoerd zonder de gebruikers zelf daarover te horen. Gemiddeld is bijvoorbeeld elektriciteit 30 tot 40 procent in prijs gestegen. De stijgingen van de gasprijzen zijn wat minder fors, maar toch ook aanzienlijk. De Consumentenbond erkent, dat de energiebedrijven formeel het recht hebben hun tarieven en tariefs systeem te wijzigen, zonder overleg te plegen met de gebruikers. Volgens de bond moet dit recht snel gemoderniseerd worden. Men adviseert een duidelijke verklaring van de rekening te eisen. Komt die verklaring niet, dan moet men de economische controledienst inschakelen, aldus de Consumentenbond. DEN HAAG (ANP) De president van de volksbeweging voor de bevrijding van Angola (MPLA), dr. Agostinho Neto, is gisteravond met een delegatie bestaande uit acht personen op Schiphol aangekomen voor een bezoek aan ons land. Hij is hier op uitnodiging van het Angolacomité en de VARA in het kader van de actie „Geef om Angola". Dr. Neto zal onder meer gesprekken voeren met premier Den Uyl, minister Van der Stoel van buitenlandse zaken en andere politici. Dr. Neto vertrekt zaterdag weer uit ons land. De onlusten van de laatste dagen hebben in Angola aan 2000 mensen het leven gekost. Goed gedaan klinkt komplimenteuzer mei een bloemetjeJ| tiia Fleurop. Ontvangst met centrale antenne valt vaak tegen DEN HAAG (ANP) - In veel gemeenten valt de ontvangst kwaliteit van radio en tv via centrale antenne-inrichtingen tegen, aldus de Consumenten bond in het april-nummer van de Consumentengids. Boven dien, merkt de bond op, stijgen de kosten voortdurend, verou dert de installatie en Is de weg terug naar een eigen antenne door de gemeente afgesneden. De beheerder of exploitant van de centrale antenne-inrichting mag doorgaans alles en de aan geslotene weinig of niets. Daar om stelt de Consumentenbond voor, om met de vereniging van Nederlandse gemeenten, de PTT en de nationale wonin graad één landelijk standaard contract te maken voor alle ge meenten. Daarmee zouden de rechten van de aangeslotenen voor wat be treft ontvangstkwaliteit, kosten, schade, overname door nieuwe bewoners en dergelijke, goed vastgelegd kunnen worden. Nieuwmarkt beledigd van een onzer verslaggevers AMSTERDAM (ANP) Tegen burgemeester Samkalden van Amsterdam is bij de Officier van Justitie een strafklacht ingediend door bewoners van twaalf woningen die 9 april in verband met de metro-aanleg in de Nieuwmarktbuurt moeten worden gesloopt. De bewoners voelen zich beledigd door een brief van de burgemeester waarin o.m. staat: „Wij hopen dat u uw mede werking zult willen geven aan de werkzaamheden die moeten worden verricht, en dat met name zal worden afgezien van gewelddadig verzet". De bewoners menen dat ze in dit schrijven van potentiële geweldpleging worden beschuldigd. Betrokkenen zijn inmid dels door burgemeester Samkalden uitgenodigd voor een gesprek dat morgenavond zal plaats vinden. Zaterdagmiddag hebben ongeveer 2.000 sympathisanten van het Nieuwmarkt-verzet tegen de Metro in de Amsterdamse binnenstad gedemonstreerd. Hard werken voor de Club van Zeven DE ZEVEN K.V.P.'ERS. die op zich genomen hebben een oplossing te vinden voor het conflict binnen het partijbestuur als gevolg op het aftreden van voorzitter De Zeeuw, zullen met hun vrije tijd tijdens de Paasdagen wel raad geweten hebben. In elk geval moet de „Club van Zeven" vanavond voor zichzelf vaststellen, wat partijbestuur en partijraad geadviseerd zal worden. Anders wordt het achter de feiten aan hollen; want de berichten stroom welke zich na ir. De Zeeuws's aftreden heeft ontwikkeld, werkt noch in het voordeel van de K.V.P., noch van het C.D.A. IN DE LINKSE PERS en ethercommentaren is een voorstelling van zaken gegeven, als zou De Zeeuw het slachtoffer zijn geworden van een rechtse stroming in de partij met de fractie als regisseur op de achtergrond. Uit bekend geworden feiten kan evenwel even goed worden afgeleid, dat de afgetreden voorzitter met steun van het partijbureau geprobeerd heeft zijn plan volgens eigen regie tot volledige de-confessionalisering van de K.V.P. door te zetten. Op zichzelf is dat zijn goed recht; maar in de gegeven omstandighe den zou het betekend hebben „abortus provocatus" ten opzichte van de integratie der drie confessionele partijen tot één C.D.A. De Zeeuw moet tot zijn plan - om op korte termijn de K.V.P. alleen tot een „open christen-democratische" partij te hervormen - gekomen zijn door het aanzienlijke ledenverlies van de K.V.P. De vraag is, of wat hij beoogde, dat ledenverlies had kunnen voorkomen en mogelijk niet tot nog meer afval had kunnen lelden. De partij zit politiek en strategisch nu eenmaal In een zeer lastige positie en elke beslissing welke genomen wordt, kost sympathie en vertrouwen bij bepaalde groepen. DAARBIJ KOMEN NOG VERWIKKELINGEN waaraan ir. De Zeeuw ten dele wel, ten dele niet debet is. Dat de A.R.P. en de C.H.U. het de K.V.P. moeilijk maken om snel tot krachtige frontvorming te komen, blijft jammer; ook wanneer men de gescheiden politieke opstelling t.a.v. het kabinet-Den Uyl laat meetellen. In de tweede plaats laten de K.V.P.-Kamerfracties nog steeds te veel na een beleid te voeren waarmee aan de weg getimmerd kan worden; iets wat nu broodnodig is. Maar als partij'voorzitter heeft De Zeeuw zich ook kwetsbaar opgesteld. Hij heeft de indruk gewekt eigenlijk iets anders te willen dan het standpunt dat officieel als de K.V.P.-lijn gold. Een klein deel van het K.V.P.-bestuur heeft daarvoor begrip gehad, een ander deel niet. Hoe de Club van Zeven die breuk lijmen kan? Zou het geen tijd worden prof. Steenkamp bij de reparatie te betrekken? Weeroverzlcht Vooruitzichten voor donderdag. Enkele buien, ook perioden met zon en weinig verandering in temperatuur. Weersvooruitzichten in cijfers: Voor donderdag: Aantal uren zon; 1 tot 8 Min. temp: omstreeks 1 gr. Max. temp.: omstreeks 7 gr. Kans op een droge periode van minstens 12 uur; 80 procent Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. Turkse regering Soeleyman Demirel, voorzitter van de con servatieve Turkse Rechtvaardig heidspartij, heeft gisteren een coalitieregering gevormd, die zal bestaan uit vertegenwoordi gers van vier rechtse partijen. Hierdoor is een einde gekomen aan een regeringscrisis die meer dan een half jaar heeft geduurd. Vijf jongens in sociëteit bedwelmd ROTTERDAM (ANP) Vijf Rotterdamse jongens in de leef tijd van 17 tot 22 jaar zijn zondagmorgen vroeg in allerijl naar het Havenziekenhuis in de Maasstad overgebracht, nadat zij tijdens een bezoek aan de jeugdsociëteit 't Vehlcletje in Crooswijk onwel werden. De politie vermoedt dat een van de sociëteltsbezoekera ongemerkt een bedwelmend middel in de consumpties van de jongens heeft gedaan. De vijf moesten In ambulances en totaal versuft naar het zie kenhuis om behandeld te wor den. Hun toestand was niet ge vaarlijk. Vijftien politiemannen begon nen in de sociëteit een onder zoek naar de toedracht van de zaak, maar het raadsel kon niet worden opgelost. Demonstratie De bouw van de Kerncentrale in het Zuiddultse Wyhl blijft da gemoederen bezig houden. Gisteren werd op de plaats van de bouw opnieuw eon demonstratie gehouden, waaraan ook bewoners van naburigo Zwitserse en Franse plaatsen deelnamen. MOSKOU De dissidente Russische schrijver Anatoli Marsjenko, die een vernietigend boek over het leven in die Russische gevangen kampen heeft geschreven, is gisteren tot vier jaar ballingschap veroordeeld wegens schending van de voorwaarden "waaronder hij was vrijgelaten tijdens een vorige gevangenschap, zo heeft de natuurkundige Andrej Sacharov meegedeeld. Sacharov heeft het proces in Kalocga ten zuiden van Moskou bijgewoond. Hij zei in een telefoongesprek dat bij het vonnis niet vermeld is naar welk kamp Marsjenko wordt gestuurd. Afgaande op voor- De 38-jarige Marsjenko was op 26 februari gearresteerd omdat hij weigerde zich wekelijks bij de politie te melden en na acht uur 's avonds thuis te blijven. Dat moest nadat hij in 1971 uit een kamp was ontslagen nadat hij in 1968 was veroordeeld. HIJ had in het westen zijn boek „mijn getuigenis" gepubliceerd, waarin hij zijn belevenissen in werkkampen tijdens een eerdere gevangen schap had beschreven. Vrijlating consul Leupin ontkend CALI (AP) - De militaire autori teiten hebben gisteren het radio bericht ontkend als zou Eric Leupin, de Nederlandse consul- honorair in Cali, zijn vrijgelaten door de guerrillastrijders die hem twee maanden geleden hebben ontvoerd. Het radiostation Caracol zond maandag het bericht uit dat Leupin zondagavond was opge doken in het dorpje Santander de Quilichao, in de provincie Cauca in het westen van Colum bia. Een woordvoerder van de derde legerbrigade noemde het bericht echter een ongegrond gerucht en zei dat de autoriteiten nog steeds naar de consul op zoek zijn. Betogers stoken In Londen het portret in brand van de Russisch* vakbondsleider en voormalig hoofd van de gehoime politie (KGB), Alexander Sjelepin. Sjelepin was uitgenodigd door de Britse vakbewe ging. maar dat hij ooit hoofd van de KGB Is geweest, was niet naar ieders genoegen. Sjelepin in Londen LONDEN (Reuter) - DE.Russi sche vakbondsleider en voorma lig hoofd van de geheime politie, Alexander Sjelepin, is zondag onverwacht op het vliegveld Heathrow in Londen aangeko men, waar hij anel naar dc spe ciale afdeling voor geheime aan komsten werd gebracht Hij is uitgenodigd door de Brit se vakbondsfederatie. Het bezoek heeft een storm van verzet gewekt omdat Sjelepin hoofd van de KGB is geweest Ambassadeur Spanje Mr. J.H.O, Insinger, momenteel werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag als chef van de directie van buitenlandse dienst, zal tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Madrid worden benoemd. Mr. Insinger zal EJ. Baron Lewe van Aduard opvol gen. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 7