Voorschoten bouwt mee aan Noord-Hof 1 andbru g Monument van samen werking voor „A Maria Presentatie parochie vierde zilveren feest Vlaggenbommen luiden Katwijks muziekfestijn in 250,- boete voor erop los slaande timmerman ,,Maak van Verlengde Jagerslaan recreatie- weg" DINSDAG 1 APRIL 1975 EEIDSE COURANT PAGINA 5 Van onze correspondent KATWIJK Voor de derde maal Is gisteren In sporthal „Cleyn Duin" het Tulip Time International Music Festival" van start gegaan. Voor de officiële opening, die verricht werd door de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, werden vóór de sporthal vlaggenbommen afgeschoten. Op dit vijf dagen durende muziekfestival zullen vier buitenlandse en eenentwintig Nederlandse muziekgezelschappen optreden. Gis teravond verschenen na de leden van de „Merivale High School Band" uit Ottawa, de musicerende studenten van de Akron Univer sity uit Akron (USA), op het podium van de sporthal. Het orkest gaf een daverende show. „Kwalitatief staat dit festival op een veel hoger niveau dan vorig jaar",aldus de heer Verplancke, VW-directeur. „Jammer genoeg moesten een aantal Amerikaanse bands afzien van hun komst naar Nederland. Volgend jaar krijgen we waarschijnlijk weer wat meer buitenlandse gezelschappen". Vandaag en morgen maakt de NCRV radio- en t.v.-opnamen van dit „Tulip Time Festival". Morgen hebben optredens plaats op het marktterrein tussen de Zeeweg en de Piet Heinlaan. Tevens zullen de muziekgezelschappen te zien en te horen zijn in de zaal van de sporthal „Cleyn Duin". Geen finale plaats voor Bodegraaf se bridgers Van onze correspondent BODEGRAVEN - Bijna twee honderd bridgers namen giste ren deel aan de zogenaamde „kaasdrivc" in hotel van Haaf- ten. Voor de leden van de Bodc- graafse bridgeclub was deze keer geen finale-plaats wegge legd. De finale van de kaasdrive" wordt op 2 mei gespeeld in het gemeentehuis. Er zullen nog drie voorrondes zijn. De laatste is op 16 april waarvoor de in schrijving nog open is. Gister avond gingen mevrouw Kroes en de heer Brunt en de heer en mevrouw Van Velsen met een derde prijs naar huis. Reumacollecte De Landelijke collecte ten bate van de Rheumabcstrljding heeft in Nieuwkoop een bedrag opgebracht van 1809,65. In Wassenaar werd 13.955,50 opgebracht. Drie maanden gevangenis straf voor vervalser Van onze rechtbankvcrslagge- BODEGRAVEN/DEN HAAG Een 24-jarige zeeman uit Bode graven is door de Haagse recht bank veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met aftrek van de tijd, die in voor arrest wordt doorgebracht. De zeeman moest zich voor de rechtbank verantwoorden om dat hij In september van het vorig jaar uit de jaszak van een cafébezoeker een kascheque had gestolen. Voorzien van een valse handte kening probeerde hij de cheque te innen. Dit lukte niet omdat hij zich niet voldoende kon legi timeren. Aangezien de Bodegra ver al eerder een dergelijk straf baar feit heeft gepleegd, eiste de officier van justitie vier maan den gevangenisstraf waarvan een maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Zes maanden cel voor diefstal Van onze rechtbankverslagge- ZWAMMERD AM/DEN HAAG Een 32-jarige beroeploze uit Zwammerdam Is door de Haag se rechtbank veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voor waardelijk met een proeftijd van twee Jaar. De man stond terecht wegens diefstal van een waterpas en een meetinstrument uit een di rectiekeet aan de Prinses Irenc- laan in AJphen. Maar hij had al veel meer op zijn kerfstok. Zo heeft hij eerder een inbraak ge pleegd bij een juwelier in Rot terdam, waar hij horloges had gestolen. Omdat er volgens in formaties gunstige perspectie ven zouden zijn, wilde de offi cier volstaan met een eis van vier maanden gevangenisstraf waarvan een maand cn 23 da gen voorwaardelijk. Van onze rechtbankverslaggever BODEGRAVEN/DEN HAAG De Haagse politierechter veroordeelde een 21-jarige timmerman uit Bodegraven tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proef tijd van twee Jaar en een boete van ƒ250,-. De Bodegraver had zich schuldig gemaakt aan mishandeling. Bij een bezoek aan een café had hij zich bemoeid met de ruzie tussen een jongen en een meisje. Hierbij had hij op hardhandige wijze zijn handen laten wapperen. „Ik vond het zo zielig voor dat meisje", was de timmermans verklaring voor de politierechter. Hoewel de officier van justitie waardering kon hebben voor de ridderlijkheid, vond hij de toepassing daarvan middels mishandeling minder juist. Hij eiste twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en driehonderd gulden boete. Teraarder (17) verongelukt in Mijdrecht Van onze correspondent TER AAR-MIJDRECHT - De 17- jarige Gerard van der Jagt uit Ter Aar is in de eerste paas nacht bij een verkeersongeluk in Mijdrecht om het leven geko- De jongen reed met zijn brom fiets omstreeks half één over een fietsers-oversteekplaats, op de Mijdrechtse Zuwe en werd gegrepen door een auto, die be stuurd werd door een 20-jarige man uit Mijdrecht. De bromfietser, die met twee vrienden op weg naar huis was moet vrijwel op slag dood zijn geweest. Hij is geschept en on geveer 50 meter van de plaats van de aanrijding neergekomen. De auto kwam bijna 90 meter verder tot stilstand. Bodegraven wil 100 parkeerplaat sen bij nieuw recreatiegebied Van onze correspondent BODEGRAVEN -BenW wil len in beroep gaan tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten dat er minder parkeer plaatsen moeten worden aange legd bij de zogenaamde Put van Broekhoven. Voor dit recreatiegebied is een bestemmingsplan gemaakt waarin 2500 m2 is gereserveerd voor parkeerruimte. Dit terrein is voldoende voor honderd au to's. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat een terrein voor vijftig auto's ruim toereikend is. Tijdens de eerstvolgende raads vergadering vragen B en W de raad in te stemmen met het aantekenen vim beroep tegen deze beslissing. 1 Onderscheiding in Katwijk Van een onzer verslaggevers KATWIJK Burgemeester Vermeulen reikte vanmiddag de eremedaille in zilver behorende bij de orde van Oranje Nassau uit aan de heer Bijmans. Deze koninklijke onderscheiding wordt de heer Bijmans verleend ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij drukkerij Albeon/- klop. Nieuwe cursussen tuinbouwver- eniging Wassenaar Van onze correspondent WASSENAAR - De Tuinbouw- vereniging Wassenaar - afdeling van de Koninklijke Maatschap pij Tuinbouw en Plantkunde, organiseert een cursus voor be ginners in het bloemschikken. De cursus wordt op de vier eerste woensdagavonden in april gehouden, telkens om 8 uur in het Jeroenhuis. Deze lessen staan in het teken van de voorjaarsbloemen. Later volgen er nog 4 lessen met zo mer- en herfstbloemen terwijl er dan nog 2 avonden gewijd zul len worden aan het maken van kerststukjes. Een cursus bloemschikken voor gevorderden is tot een later tijd stip verschoven omdat zich niet voldoende gegadigden hadden gemeld. Zachter water in zicht voor Hazerswoude Van onze correspondent HAZERSWOUDE - Hazerswou de zal binnen anderhalf jaar „zachter" water uit de kraan kunnen tappen. Bedraagt de hardheidsgraad nu nog 2330 (Duitse) graden binnen genoem de periode zal een ontharding- sprocedure (kosten 1.150.000,-) plaats vinden, waardoor de gra datie wordt teruggebracht tot ongeveer 15. Het landelijk ge middelde is 610 graden. De raad van de gemeente Ha zerswoude heeft 2.262.000,- be schikbaar gesteld voor de ver vanging van de Johannes Post (basis)schoo) door een nieuwe twaalfklaissige school. Deze zal verrijzen op een terrein nabij de Sportlaan. Gekozen is voor het „set-systeem", en, volgens bur gemeester J. ten Heuvelhof, noopt men na de grote vakantie met de bouw te beginnen. De R.K. kleuterschool aan de Jacob Reviusstraat zal worden „geres taureerd" en van centrale ver warming worden voorzien. De verkeersproblematiek in de Potgieterlaan in de Hazers- woudse wijk Rhynenburch heeft tijdens de gehouden raadsverga dering zeer uitgebreid aandacht gekregen. Burgemeester J. ten Heuvelhof deelde mee dat het college een oplossing gaat zoe ken, waarbij van het standpunt wordt uitgegaan dat er in deze straat géén eenrichtingverkeer zal worden ingevoerd. Van onze correspondent TER AAR Burgemeester Van de Poel ver richtte zaterdagmiddag de officiële opening van het nieuwe clubhuis van de r.k. voetbal vereniging „Altior". De burgemeester onthulde hierbij een muurversiering voorstellende een voetbalfiguur in de wand van het clubhuis. In zijn toespraak noemde hij het nieuwe gebouw voor „Altior" een monument van samenwerk ing en goede dorpsgeest". Zo'n zeventig leden van dc voetbalvereniging hebben onder leiding van Harry ^Egberts, ont werper van het nieuwe clubhuis en voorzitter van de bouwcommissie, in zeveneneenhalve maand het nieuwe „Altior"-gebouw uit de grond doen verrijzen. Door deze zelfwerkzaam heid kunnen de kosten met maar liefst 2/3 van de werkelijke kostprijs worden beperkt. Een smaakvol interieur en de perfectie in de af werking accentueren het geheel. Oud-voorzitter Dirk Hijdra wist te vertellen dat het oude clubgebouw, dat nu een speciale bestemming krijgt toentertijd voor zo'n 3.000,- op de kop werd getikt en dat „de jeugd van toen" ook met bieten, witlof en aardappe len rooien dit bedrag bijeen wist te krijgen. Vele sportvrienden en zakenrelaties boden een glunderende en dankbare voorzitter Theo Otto vele praktische geschenken aan. Bertus Ubink van het actiecomité had als re dacteur van het clubblad een speciaal vereni gingsnummer samengesteld. De succesvolle cer- tificatenactie waarmede 10.000,- in het vereni gingslaatje vloeide, belooft naar zijn zeggen een even zo'n succesvolle opvolger te krijgen in de vorm van een grote Bazar, die op 12 en 13 april in samenwerking met twee plaatselijke vereni gingen. Welverro en het Meisjesgilde gehouden zal worden. Van onze correspondent VOORSCHOTEN/LEIDEN - De gemeente Voorschoten zal medewerking verlenen aan de totstandkoming van de Noord-Ho-, flandbrug, die een belangrijke verbinding tussen Leiden en Voorschoten wordt. Voorschoten neemt de zuidelijke brug- helft voor zijn rekening. Door middel van een verkeerslichteninstallatie zal een vei lige oversteekgelegenheid bij de kruising met de Leidseweg—Noord tot stand ko men. In deze Installatie wordt prioriteit verleend aan autobussen. De gemeente Leiden neemt de aanleg van de oostelijke oprit en de voltooiing van de ter plaatse te versmallen Vijf-Meilaan voor haar rekening. Bovendien zal zij in overleg met de Provinciale Waterstaat plan en bestek voorbereiden. De Noord-Hoflandbrug wordt uitsluitend bestemd voor het openbaar vervoer, fiet sers en voetgangers. Na het gereedkomen van de brug zal de NZHVM een routewijzi ging voor de huidige buslijnen realiseren. Dit zal onder meer een grotere openbare vervoersstroom tussen Leiden en Voor schoten tot gevolg hebben. Het lijnennet van de NZHVM voorziet in een ontwikke ling, die leidt tot 28 busbewegingen per uur over de burg. De brug gaat zowel Leiden als Voorschoten 125.000,- kosten. buurtvereniging: Van een onzer verslaggevers WASSENAAR De Wasse- naarse buurtvereniging „Duinrell" pleit in haar nota „Verlengde Jagerslaan: re- creatieweg!" ervoor dat de laan in de toekomst alleen opengesteld zal worden voor wandelaars en fietsers. Haar nota heeft de buurtvereniging onlangs gestuurd naar alle raadsleden. Binnenkort moet de raad een beslissing nemen over de verkeersmaatregelen voor de nieuwe weg die nu wordt aangelegd. De doorgetrokken Jagerslaan, tussen de Groot Haesebroekse weg en de Storm van 's-Gra- vensandeweg maakt een fraai landschap met bollenvelden bos en duinen toegankelijk", aldus de nota. Het gevaar be staat dat er een doorgangsweg voor auto's van wordt ge- i'lmuunm Jubilarissen op receptie gehuldigd maakt. Dit zal het sluipverkeer door Wassenaar sterk doen toenemen. Daarom is jaren lang voorrang gegeven aan de aanleg van een Noord-oostelij ke randweg, aangezien de raad dit ook heeft erkend. „Het is mogelijk om, in af wachting van de totstandko ming van deze randweg, ver keersmaatregelen voor de Ja gerslaan te nemen, die het ver keersbeleid van de gemeente Wassenaar niet doorkruisen, terwijl de weg nuttig wordt gebruikt," zo stelt de buurtver eniging in de nota. „Een derge lijke recreatieweg past geheel in het beleid van de provincie Zuid-Holland en van de ge meente", is de conclusie. Degelijks mode shows van vrlje- ÖJdekledng. verzorgt door Adr. van Ooy Jr. Van een onzer verslaggevers ROELOFARENDSVEEN - Op een zeer huiselijke manier heeft op Eerste Paasdag de parochie gemeenschap van Maria Presen tatie haar 25-jarig bestaan ge vierd. Hoogtepunt daarbij was de plechtige Hoogmis in een vol le kerk aan het Pastoor Onel- plein, waar het liturgisch cen trum prachtig was versierd met vurige bloemkelken; niet ver wonderlijk echter, in dit bloe- mencentrum. De Eucharistie werd geconcelebreerd door pas toor G. A. van Leeuwen en pa ter N. Komen. Het zangkoor, onder leiding van de eveneens zilveren jubilaris dirigent Ge rard Kuipers, voerde de twee stemmige Missa Tertia van Hal- Ier uit met aan het orgel zilver en feesteling-organist Hein van Berkel. In zijn preek zei pastoor Van Leeuwen o.a., dat deze feestvie ring geen afbreuk deed aan het feest der Verrijzenis, het feest van het licht, „dat in deze 25-ja- rige geloofsgemeenschap zo heerlijk kon uitstralen, ook al wordt ook hier Christus's licht soms afgeschermd. Toch is in de afgelopen Goede Week weer gebleken dat men in deze paro chie nog het vertrouwen in Christus heeft". Pastoor Van Leeuwen sprak de wens uit, dat het werk van parochiestichter en bouwpastoor Simon Ligthart, die de eerste zes jaar in Roelofa- rendsveen heeft doorgebracht, ook in diens geest zal worden voortgezet en dat het moge blij ven een gemeenschap waar jong en oud zich thuis voelen en zich één weten. Na de plechtigheid vond het „huiselijke" feest plaats, een re ceptie vooraan in de kerk, waar kinderzang de omlijsting vorm- de. Ruim 100 tekeningen, ge^ maakt door de schooljeugd, en% ook „bouwsels" die alle betrek king hadden op de jubilerende Maria-kerk, vormden tezamen een tentoonstelling waarmee prijzen te verdienen vielen. Het pronkstuk - een fraaie blanke maquette van de kerk („met daarin", aldus de pastoor, „het mortuarium - waarvoor de paro- chiëgift van ca. 7500 gulden be stemd is - reeds verwerkt") werd in het middenpad geplaat st. Dan was er de huldiging van een aantal mede-jubilarissen, in wie de pastoor de hele feestende parochie wilde betrekken. Het leek op een uitgesteld St.Nico- laasfeest, waarbij de pastoor uit een grote tas een reeks geschen ken (vooral horloges, die „on derling geruild mochten wor den") tevoorschijn haalde. De „zilverlingen" Hein van Berkel, Oe met vurige bloemkelken ver sierde Maria Presentatiekerk. Gerard Kuipers, de collectanten Toon Zoetendaal en Toon Kerk vliet én de zangers Piet l'Ami en Toon van Velsen werden nog eens extra in het zonnetje gezet en hun vrouwen ontvingen een plant. Tot slot konden dc - wezige parochianen het zilveren team de hand schudden. Tot nu toe vermaakt de jeugd zich uitstekend op de nog Verlengde Jagerslaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 5