VAN DER KRUK SOMBER HERMAN FILIPPO MAAKT BELOFTE HELEMAAL WAAR DUIZENDEN GULDENS SCHADE AAN VLOER VAN VIJF MEIHAL Goed weekend voor LUBA Van onze sportredactie LEIDEN Pieter van der Kruk, de pijler waar het Ne derlandse gewichtheffen ja renlang op steunde, was in zijn functie als bondscoach ui teraard aanwezig in de Vijf Meihal. Het resultaat van de titelstrijd was in belangrijke mate bepalend voor de opstel ling van het Nederlands team, dat binnenkort uitkomt op de EEG-kampioenschappen. Van der Kruk observeerde de gla diatoren dan ook zeer scherp. Speciale 'aandacht had hij voor coming-man Herman Fi- lippo, nu Frans van Puffelen, de vorige titelhouder in het lichtzwaargewicht, door een blessure noodgedwongen aan de kant moest blijven. Over de Leidenaar was Van der Kruk bijzonder tevreden. "Filippo verkeert in goede vorm en zelfs wanneer Van Puffelen er bij had geweest had ik het voor de Dordtenaar niet zien zitten. Het laatste jaar heeft Filippo goede vooruitgang ge boekt en hij lijkt bepaald nog niet aan het eind van zijn la- tijn. Hij heeft een goede men taliteit, een echte vechter, en gezien de begeleiding bij De Spartaan, kunnen we nog heel wat plezier van hem hebben. Maar eerst eens kijken hoe hij zich houdt op de EEG-wed- strijden. Landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland zijn heel wat sterker dan zij en je kan er een behoorlijke afknap per aan over houden, wanneer je ziet, dat zij staan in te wer ken met jouw eindtotaal. Weet hij dat op te vangen dan zie ik het met hem wel zitten", aldus Van der Kruk. 1 De robuuste bondscoach was overigens niet zozeer te spre ken over het peil van de Ne derlandse kampioenschappen. "Ik heb, behalve Filippo, wei nig nieuw talent kunnen ont dekken. De top blijft steeds uit dezelfde mensen bestaan, maar die mannen worden na tuurlijk wel steeds ouder. Ik had Theo Sanders graag mee genomen naar Maastricht, maar ergens is het natuurlijk te gek. Ik wil beslist geen af breuk doen aan zijn prestatie. maar het mag natuurlijk niet mogelijk zijn om uitsluitend op je ervaring kampioen van Nederland te worden. Het houdt namelijk wel in, dat er tussen hem en zijn opvolgers een erg groot gat ligt. Bepaald geen hoopvol toekomstbeeld. Vooral ook omdat het in de «ndere klassen net eender is", zegt Van der Kruk. "Men kan tiet niet meer opbrengen. De weg naar de top is lang en zwaar, want vijfmaal per week trainen is normaal. Kom daar tegenwoordig maar*eens om. Dat doet toch haast niemand meer. Hooguit een enkele idea list (Van der Kruk versprak zich hier door eerst idioot te zeggen) en een handvol fanati ci. Omdat de Bond slechts' over een klein budget beschikt is het voor ons ook moeilijk om de sport echt te kunnen stimuleren. Nee, ik zie de toe komst bepaald somber in", al dus Van der Kruk. AVK Van onze sportredactie LEIDEN En ook op de Ne derlandse A-kampioenschappen gewichtheffen maakte Herman Filippo het weer helemaal. Op Eerste Paasdag vernederde dc Spartaan opnieuw de hele con currentie, net als vier weken geleden op de titelstrijd der tweede categorie. Nu had hij beslist meer tegen stand te duchten, maar de Leidse licht-zwaargewicht lapte iedereen en alles aan zijn laars. Grootste concurrent Frans van Puffelen was er niet bij, maar zelfs al had de Dordrechter het plankier bestegen, dan nog had pen. Blijven winnen gaat ten slotte ook vervelen. Misschien inspireert het de anderen om er nu een schepje bovenop te doen", hoopt de meervoudige kampioen van Nederland in het middengewicht. Een definitieve afsluiting dus van het tijdperk Sanders. Iemand die voor de club nog wel actief zal blijven tillen, maar zich op toernooien als de ze niet meer zal vertonen is LKVer Van 't Riet In de Vijf Meihal was hij er nog wel bij en hij had zich opge maakt voor een laatste gooi naar het eremetaal. Helaas lukte het bij hem deze kans gehad. Twee persoonlijke records cn zes goede beurten liet de Leide naar aantekenen. De nummer twee bleef hij maar liefst tien kilo voor. Het leverde hem de fraaie beker, het predikaat Ne derlands kampioen en een eer volle invitatie voor de 'EEG- kampioenschappen op. „Mijn doel is bereikt", glunderde hij na afloop". Behalve Herman Filippo schit terde er nog een ander lid van de LKV De Spartaan. „Gouwe ouwe" Theo Sanders wilde voor het thuisfront nog éénmaal zijn klasse demonsteren en hij werkte dit, zoals hij het zelf noemde, verplichte nummer, op overtuigende wijze af. Na het onderdeel trekken had hij al zijn belagers reeds afgeschud en stond zijn achtste kampioen schap zo goed als zeker vast. Bij het stoten stond de kleine Leidenaar maar wat te freew heelen, maar ondanks dat kon nog niemand hem benaderen. Breeduit lachend en geintjes makend naar de helpers stapte hij steeds naar voren om met de halter te doen en laten wat hij wilde. De prestaties van weleer benaderde hij uiteraard niet, maar zijn suprematie bleek nog steeds onaangetast. Sanders die dit jaar het gewichtheffen nau welijks nog serieus opvatte en daarom bijzonder weinig train de draaide ditmaal enkel en al leen op zijn ervaring. „Ergens is het natuurlijk bela chelijk dat ik nog aan de top kan meedraaien. Het tekent het huidige peil van het gewichthef fen. De dienst wordt nog steeds uitgemaakt door dezelfde men sen en van opvolging door de jeugd is maar nauwelijks spra ke". „Dit jaar", aldus „George" San ders, „heb ik een paar maanden zelfs helemaal niet getraind. Het is onbegrijpelijk, dat niemand van de concurrentie daarvan heeft kunnen profiteren". „Maar ondanks het feit, dat ik mijn titel nog jaren zou kunnen vasthouden - tenminste onder deze omstandigheden - heb ik toch besloten om er mee te stop beurt. Zoiets gebeurt meer, Uitnodiging voor landen ploeg maar in zijn geval had het nooit mogen gebeuren, Na een kleine achterstand bij het trekken, lie ten zijn concurrenten het bij het stoten opeens afweten en Van 't Riet behoefde slechts 152,5 kg. omhoog te brengen. Een ge wicht, waarmee hij normaliter begint, maar waar hij nu ineens als een berg tegen op keek. Het voorbrengen ging perfect, maar het uitstoten was hem te mach tig en wankelend dreunde hij de hem te zware last tegen het plankier. Teleurgesteld droop hij af. De titel, die zonder meer binnen handbereik lag, ontglipte hem nu op het allerlaatste moment „Onbegrijpelijk", bracht hij er moeizaam uit. „Ik kon het gewoon niet opbren gen". Een tweede plaats achter Raak was nu zijn deel. Arie Zwagers, uitkomend in het lichtgewicht stelde eveneens te leur. Ook hij werd tweede en hoewel de klasse in Beckers een uitstekende kampioen kreeg, had Zwagers toch op een beter totaal gerekend. In een poging Maastrichtenaar Beckers bij te houden, liet Arie wellicht net iets teveel aanslaan en dat kost te hem toch teveel moeite. Na afloop vertelde hij: „Ik moest wel gokken. Met een bee tje geluk krijg ik het wel om hoog en dan zit ik gebakken. Maar ja, het ging vandaag niet. Ondanks alles ben ik toch wel tevreden", zei hij nog. Ook bij de Leidenaars Nico Faas en Mat Anneeze verliep niet alles naar wens. Beiden gre pen net naast de prijzen, maar voor zowel Faas als Anneeze had er een plaatsje op het ere- schavot ingezeten. De besnorde Anneeze moest er afgelopen week drie kilo aftrai nen en dat was voor hem net teveel gebleken. Al na zijn eer ste beurt klaagde hij over weer spannige spieren en een leeg gevoel. Voor Nico Faas mag 130 kg. geen probleem zijn. Hij bracht dit gewicht dan ook makkelijk op de schouders, maar verder kwam de halter niet. Had zijn poging gelukt, dan was Faas derde geworden. Ondanks deze wat kleine per soonlijke teleurstellingen lever de de Leidse krachtsportvereni ging net als bij de B-kampioen schappen weer uitstekende prestaties. In vier van de vijf klassen had ze-<,zijn mannetje" op het erepodium, de club ont brak hierop slechts bij de zwaargewichten om de doodeen voudige reden, dat ze voor deze categorie niet had ingeschreven. Sportief gezien werd het kam pioenschap ook een doorslaand Maar ook organisatorisch gezien liep alles op rolletjes. De accom modatie van de Vijf Meihal droeg daar natuurlijk voor een groot deel aan bij, maar qua tijdschema qua afwikkeling en wat het bezoekersaantal betreft verliep een en ander bijna per fect De Spartaan kan terugzien op een uitstekend toernooi. AD VAN KAAM ytVTTYV 1 i Een juichen de Herman Fi lippo springt over het zojuist bedwongen hal ter heen. De Nederlandse ti tel is binnen. Titelstrijd in cijfers Lichtgewicht: 1. Beckers (Maa stricht) 93-120; 2. Swafers (Lei den) 87,5-117; 3. Van Nunspeet (Maastricht). Mfddenfewlcht: 1. Sanders (Lei den) 102,5-135; 2. Baan (Dord. recht) 3. Van Erve (Breda); 4. Anneeze (Leiden) 92-117,3. Llchtzwaarfewlcht: I. Filippo (Leiden) 115-142,5 (persoonlijk waartewicht: 1. Kaak 2. Zieltjes (Simpel- de EEG-kampioen- Mensen van De Spartaan bezig met het uitleggen van een nieuw plan kier. Opdracht van de jury, omdat het en kelvoudige plankwerk bijna bezweek. 's Ochtends had De Spartaan het eerst moe ten verwijderen. Inmiddels was aan de vloer van de hal reeds de nodi ge schade toe gebracht. Van onze sportredactie LEIDEN Op aan drang van Ad den Otter, lid van Hercules Dord recht en ex-kampioen van Nederland, besloot de jury vlak voor de aanvang van de Neder landse titelstrijd ge wichtheffen, het dubbele plankier van De Spar taan af te keuren. Reden daartoe was de té geringe afmeting van het bovenste plankier, dat De Spartaan overi gens zonder problemen altijd voor de competi tiewedstrijden heeft ge bruikt. Gevolg was, dat na een uur of drie het enkele plankier begon te wij ken onder de druk van de steeds zwaarder wor dende en daarom ook steeds harder neerdreu- nende halters. Tenslotte werd de situatie gevaar lijk, omdat de planken doorbogen en de tillers onderuit dreigden te gaan. Na onderling beraad moest het andere plan kier er dan maar weer op, waarna de strijd zonder problemen kon worden afgewerkt. Welk een enorme fout de Bondsleden 's och tends hadden gemaakt bleek na afloop toen de arena werd verwijderd. Het enkelvoudige plan kier bleek dermate zwak te zijn geweest, dat .de vloer van de Vijf Meihal het zwaar te verduren had gekregen. Ook daar van boog nu menige plank ver door en zal tot reparatie en vervanging moeten worden overge gaan. Een droef gestemde ISportstichting - voorzit ter Biegstraaten: „Dit kost minstens enkele duizenden guldens. Een hoge prijs voor een plankier dat slechts een twintigtal centimeters te kort was. En toen het moest, vol deed het dubbele plan kier wel. De Bond wordt bedankt". Van onze sportredactie LEIDEN - De Leidse basket- bailers hebben in het Paasweek einde bepaald niet stilgezeten. Luba en de dames van BS Lei den speelden beiden tegen Ju- ventus, BS Leiden benutte het weekeinde voor het spelen van twee oefenwedstrijden en in Den Haag werd het traditionele Paastoernooi verspeeld van het Distrikt Den Haag. Luba had weinig moeite met Juventus, dat tot de rust aardig bij kon blijven. Daarna was het snel afgelopen en veranderde de 34-32 ruststand via 50-40 in de tiende minuut in een ruime 80- 53 zege voor Luba. De BS-dames waren minder succesvol tegen Juventus. Voor rust ging het aardig (23-14), maar in de tweede helft ontbrak het juiste schot: 38-42. BS Leiden speelde vrijdag in Den Haag tegen Idem/Jumpers. Bij rust leidden de Hagenaars nog met 41-39, maar via de pro- duktie van Cornwall (22) en Heuts (17) won BS met 77-92. Zaterdag trok de ploeg naar Enschede. Arke Stars, dat vol- gend jaar vermoedelijk eredivi sie speelt, bleek een tegenstan der van formaat. 45-42 bij rust Opvallendste man bij BS was Richie Cornwall, die maar liefst 41 punten scoorde. Maar ook hij kon een nederlaag niet voorko men: 96-94. Op het Paastoernooi in Den Haag behaalde Luba drie eerste prijzen. Zowel de jongens junio ren, de dames junioren als de jongens adspiranten gingen met de hoogste eer strijken. De eindstanden: Heren senioren: A)l. AHS en/2. Faculté de Medi- cin de Tours (Frankrijk); B)l. DAS 2 en 2. BVO; C)l. Gymno- va 2 en 2. LUSV. Dames senioren: A)l. Voorburg en 2. Argus; B)l. BVO en 2. Idem Jumpers; Ql. DAS en 2. Esso SC. Heren junioren: A)l. ROS/Forcial, 2. RABO, 3. Gymnova en 4. BS Leiden; B)l. Idem/Jumpers, 2. Argus en 3. RABO 2; Ql. Luba. 2. Idem Jumpers 2 en 3. Voorburg. Dames junioren: A)l. ROS/Forcial, 2. TOOS en 3. Leiderdorp; B)l. Luba, 2. Zoe- bas en 3. Voorburg. Heren adspiranten: A)l. Leiderdorp en 2. DAS; B)l. Argus en 2. Gymnova; Ql. Lu ba en 2. BS Leiden. Dames adspiranten: A)l. Argus, 2. Hugo Grotius en 3. Leiderdorp; B)l. Leiderdorp, 2. DAS 2 en 3. Argus 2. De Vuurbaak wint bloemen drive in Noordwijker- hout Van onze correspondent NOORDWIJKERHOUT In de zaal van Brama werd tweede paasdag een bloemendrive geor ganiseerd door bridgeclub Het Juiste Bod. Voor deze 26e bloe mendrive was geen aankondi ging gedaan in het bondsor gaan, maar desondanks waren er liefst 208 deelnemers; een bewijs, dat de jaarlijkse bloe mendrive in den lande grote bekendheid geniet. En terecht Door de vrijgevigheid van de Noordwijkerhoutse bloemen- kwekers ging iedere deelnemer overladen met bloemen naar huis. In de zaal heerste de gehe le middag een prettige sfeer me de door de uitstekende leiding van de heer H. Hoogenkamp uit Lisse, zelf hoofdklassespeler. De prijs voor de hoogste score ging met 229 punten naar de dames Van Cuyk en Van Bern- mei; een prijs, die beschikbaar was gesteld door de plaatselijke VVV. De verenigingsprijs, be schikbaar gesteld door het ge meentebestuur van Noordwij- kerhout, ging naar het tweede team van De Vuurbaak uit Noordwijk met 1130 punten. Opvallende rentree Krop bij TOP 1 Van onze honkbalmedewerker SASSENHEIM - In Sassen- heim kwamen zaterdag TOP en Tempo voor het eerst na de microperiode op het veld in ac tie. De thuisclub bleek volgens verwachting de sterkste, al was het niet allemaal overtuigend. Vooral de afwerking liet nogal wat te wensen over, maar aan hetzelfde euvel leed het Alphen- se Tempo, dat alleen in staat bleek vanaf de strafworpstip te doelpunten. Dat gebeurt drie maal en daarmee kwamen de bezoekers 1 doelpunt tekort voor tenminste een gelijkspel. Een gelijkspel heeft er de gehele tweede helft ingezeten, omdat de uiteindelijke 43 eindstand al halverwege de strijd was be reikt Het valt te begrijpen, dat de tweede helft dan ook nie mand enige opwinding bezorg de. Bij TOP maakte de van Swift Amsterdam teruggekeer de Hildo Krop met de 2 beslis sende doelpunten een opmerke lijke rentree. Dik Imanse en Henny Kuhn maakten de eerste 2 Sassenheimse goals.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 18