DE BLUNDER DIE TONNEN KAN KOSTEN PSV KWAM UIT TOT DUBBELE SCORE Gemak van zaterdag wreekte zich op maandag „DE SCHULD LIGT BIJ MIJ" Inter-football wil toch clausule in contract van Linq Eddy Treytel: Het is gebeurd; Feyenoord heeft twee punten verspeeld. Enorme vreugde bij de Amsterdammers Heini Otto (16) en Rob Bianchi (6). Ontgoocheling bij de Feyenoord- ers Wim Jansen en Lex Schoenmaker. ROTTERDAM Uit de monden met omlaagge trokken lippen in som bere gezichten varieer den de opmerkingen na afloop van „afhankelijk van PSV" - de gematig den - „de titel is ver speeld", door hen die er niet meer in geloven, tot „nu geen punt meer laten liggen", door de meest optimistische spelers. Ze staken de hand bij Feyenoord wel in eigen boezem. Na de show van zaterdag, toen FC Amsterdam in eigen stadion werd wegge speeld en een simpele zege van 3-0 door de Rotterdammers tot stand was gebracht, was een deel van de ploeg weggezakt in de gelukzalige stemming van „dat doen we in de Kuip nog eens dunne tjes over". Een vorm van onderschatting van FC Amsterdam en van overschatting van zichzelf, die niet straffeloos bleef. Het had geen zin meer om achteraf te zeggen: „We hadden er direct fel tegenaan moeten gaan". Het was gebeurd. De titelkan- sen van Feyenoord, die toch vrij hoog genoteerd stonden, zijn wellicht verkeken. Eddy Treytel, en in mindere mate trainer Coerver die de onbe grijpelijke wissel Kreuz- Schoenmaker tot stand bracht, werd algemeen als de zonde bok aangewezen. Hij maakte een onvergeeflijke blunder bij het tweede Amsterdamse doel punt en ging bij het eerste, evenmin vrijuit. Treytel: „Ie dereen heeft het recht om te zeggen dat ik gefaald heb. De schuld ligt inderdaad helemaal bij mij". Het moment waarvan Coerver zei: ,,Van Daele ging inderdaad ver naar voren. Glijdt hij die bal erin, dan heeft hij het geweldig gedaan". Maar Jongbloed was er op tijd uit en bemachtigde de bal. Hoe kon de toch waarlijk wel ervaren Eddy Treytel in he melsnaam dat kopballetje van Heini Otto, bovendien nog niet eens vol geraakt, tussen zijn benen door laten gaan. Treyte- 1: „Het was een heel eenvoudig balletje. Te eenvoudig waar schijnlijk. De bal kwam op mijn polsen terecht en sprong tussen mijn benen door". Maar weer: hoe kan een erva ren doelman als Treytel wijd beens staan en niet zijn li chaam achter de bal plaatsen, waar royaal tijd voor was want de kopbal was niet hard? Over een paar weken zal blij ken of Treytel een peperdure blunder heeft gemaakt die voor Feyenoord de poort naar het toernooi om de volgende Europa Cup I heeft gesloten. Een blunder die de Rotter damse club tonnen kan kos ten. Er zit het een en ander scheef bij Feyenoord. Van bestuurs- en managerszijde is gezegd dat eerst na 1 april over con tracten zal worden gesproken. Maar er lopen spelers rond - Ressel, Schoenmaker, De Jong, Rijsbergen - wier con tract afloopt. De spelers vra gen zich af waarom hen geen zekerheid wordt gegeven. Waarom, zo zeggen zij, niet vier weken geleden gezegd dat het contract wordt verlengd, of niet. Dan weten we waar we aan toe zijn, want men kan praten hoe men wil, maar on bewust misschien speelt die onzekerheid mee. Van be stuurlijke zijde wordt evenwel gezegd: „Laat eerst maar eens zien wat je waard bent". Een opvatting die bij diverse spe lers schamper lachen opwekt. „Alsof ze dat niet al lang we en", is het commentaar. Zaterdagavond, in het ijzig kil le Olympisch stadion, toonde Feyenoord collectief wat het waard kan zijn. FC Amster dam kreeg geen schijn van kans. Verder dan tegensparte len kwamen de „Lieverdjes" niet. Doelpunten van Wim Jan sen, Jan Everse na een magi strale solo langs de lijn, en Willy Kreuz bepaalden de eindstand 3-0. Feyenoord speelde in beste doen. Zonder Willem van Hanegem nogal liefst. Ontglipt Gisteren was hij er bij. Twee weken zonder wedstrijd had den toch kennelijk zijn ritme aangetast. Hij kon zich niet opwerken tot de grote spelbe paler. Ondanks het feit dat hij intensief de trainingen had meegemaakt, „zwabberde" hij over het veld. Theo de Jong, zaterdag een steunpunt in de middenlinie, was nergens. En dat terwijl FC Amsterdam al leen bestond uit defensie en middenveld. De eenzame Nico .Jansen aan het front had geen gevaar mogen betekenen. Hij was het wel, wat de overdre ven zelfverzekerdheid van de Rotterdamse verdedigers de monstreert. Ramljak had Nico Jansen zaterdag stevig in de tang gehouden. Gisteren ont glipte Jansen hem in de vierde minuut al. Treytel zag het schot komen, meende dat de bal naast zou gaan en ging pas languit toen het leer tegen het net plofte: 0-1. Dat was een fout die wellicht nog te pardonneren zou zijn geweest. Ook vele toeschou wers hadden de stellige over tuiging dat de bal naast zou gaan. Het was ook pas de vier de minuut. Er restte een zee van tijd. Brutaal „Daar heb je het dan weer", zei een opvallend kalme Wiel KERKRADE Er gloorde nog enige hoop bij Roda JC, dat op eigen veld een niet te onderschat ten tegenstander is. De nederlaag van 2-0, zaterdag in Eindhoven, was immers niet desastreus ge weest. Maar PSV sloeg in Kerkrade gisteren bin nen twintig minuten zo onbedaarlijk toe, dat Roda JC de hoop op een revanche meteen kon vergeten. Wat PSV op eigen veld niet was gelukt, liep in Kerkrade zo soepel dat de score al snel niet meer te overbruggen was voor Roda. Roda wenste aan vallend te spelen en daardoor kreeg PSV meer ruimte dan in het eerste duel. Bovendien benaderde PSV weer de vorm als vanouds. Fouten in de Limburgse de fensie werden dan ook afge straft door Edström (2) en Re- né v.d. Kerkhof. Dat was na achttien minuten dus 0-3 en de Eindhovense formatie deed bewust een stap terug, liet Ro da komen en ving de aanval len rustig op. De counters van PSV hielden evenwel wel nog zo veel gevaar in dat Lubse de eindstand op 0-4 kon brengen. Moeizamer Dat was in het eerste duel in Eindhoven moeizamer gegaan. Een sterk verdedigend Roda - Nanninga had tot taak gekre gen Edström te bewaken waardoor de aanval van Roda sterk aan kracht had ingeboet - kon pas een kwartier na de rust overrompeld worden. Eerst toen ging Roda meer in de aanval en Körver had bijna succes. Met een kopbal, bijna in het doel staand, maakte v.d. M ■SS3BHM Coerver later. „Ze nemen het te gemakkelijk op, er valt een doelpunt en dan gaan ze ja gen. Wat een instelling heeft die Nico Jansen. Zaterdag geen poot aan de grond gekre gen, nu vecht hij enorm tegen Ramljak". Brutale Nico Jansen, zoals er meer rondlopen bij FC Am sterdam. Heini Otto bijvoor beeld, die reputaties aan zijn laars lapte en in één vloeiende beweging eerst Van Hanegem en daarna Wim Jansen voorbij liep. Visser bijvoorbeeld die in het midden bergen werk ver zette en voor niemand opzij ging. Dat mankeerde bij Feyenoord. Er werd door te weinig man nen werk verzet. Willy Kreuz, constant zwoegend, altijd sto rend deed het wel, voorts als altijd Ressel, Wim Jansen en ditmaal Kristensen die zoveel zuivere passes gaf dat er ten minste één doelpunt uit voort gekomen had moeten zijn. Coerver: „Hij had zijn manne tje moeten afstoppen". Daar aan mankeerde het gisteren ook wel - Kristensen is geen speler die meeverdedigt - maar hij schonk kansen aan Van Hanegem (slechte kop bal), Jansen (gestuit door uitlo pende en uitstekend spelende Jongbloed), Kreuz (te slappe inzet) en Ressel (via Everse), die tegen de lat schoot Ressel zou na de rust ook nog eens tegen de lat koppen, vlak voor FC Amsterdam voor de twee de keer een voorsprong nam. Dat snelle doelpunt van Nico Jansen was teniet gedaan, eveneens in de vierde minuut maar na de rust, toen Kreuz na hard werken dc bal had kunnen toeschuiven aan De Jong en via Van Hanegem het leer bij Jansen belandde die in moeilijke positie - zoals zaterdag - scoorde: 1-1. Wissel Er werd door Feyenoord na de rust meer druk uitgeoefend. Heel FC Amsterdam moest te rug maar wat zat er bitter weinig overtuiging in het spel van Feyenoord. Er werd vol hard in het wriemelwerk door het midden. Met zo veel verde digers bijeen is de remedie: over de vleugels, voor het doel en dan maar proberen. Even wel: de Feyenoordcrs verloren elk kopduel voor het doel van Jongbloed. Dat greep Coerver aan om Kreuz te wisselen voor Schoenmaker. Coerver: „Ik heb Lex Schoenmaker ingezet voor de hoge ballen". Algeme ne mening: hij had De Jong er uit moeten halen want Kreuz werkte ten minste twee maal zo hard. Coerver deed het niet en dat werd hem aller- wege, ook van spelerszijde, kwalijk genomen. Coerver bleef beweren dat De Jong vanuit dc tweede lijn gevaar- lijk blijft. Ditmaal kwam er i echter niets uit hem. De druk van Feyenoord werd nog versterkt doordat Joop van Daele zich in de aanvallen ging mengen. Dat leverde ook j verwijten op. Coerver: „Hij j ging inderdaad ver naar voren maar als hij die ene bal erin j glijdt, heeft hij het geweldig gedaan". Van Daele duwde de j bal er niet in. Dat deed Heini Otto wel toen FC Amsterdam zich eindelijk eens een uitval kon veroorlo ven. Zijn kopbal was recht op Treytel gericht, die de bal tus sen zijn benen door liet glip pen: 1-2. Er was nog bijna een kwartier i te spelen. Jongbloed was niet j te vermurwen en Feyenoord j raakte, als zo vaak in dergelij- l ke situaties, geïrriteerd. De zwak spelende Rijsbergen riep I iets lelijks tegen dc grensrech- j ter Simons, die een uittrap aangaf terwijl Rijsbergen een hoekschop claimde. Scheids- rechter Van der Kroft: "Ik i heb hem geboekt wegens bele diging van de grensrechter". f FC Amsterdam had ook zijn •„zondaar", Leen v.d. Merkt die .tegen de rust Van Hanegem onderuit haalde en de gele kaart kreeg, wat de Kromme veel deugd deed omdat hij het nu eens niet was. Ook zo'n brutale, die v.d. Merkt In de slotfase maakte hij hands, Theo de Jong pakte de bal op voor de vrije trap maar die nam v.d. Merkt ra- zendsnel Feyenoord slaagde niet meer. De blunder van Treytel, na zijn zwak optreden bij het eer ste doelpunt, had de ploeg he lemaal verlamd. Zelfs kreef FC Amsterdam nog een kans maar Visser schoot rakelings voorlangs. Trainer Pim van de Meent; j handen in de zakken, doodkal- m: „Bij ons is alles mogelijk. Het was een overwinning van geestelijke kracht want wc hebben de laatste weken wel wat meegemaakt". Coerver: „Nu zijn we blessure- en schorsingsvrij en gaan we de boot in. We zaten in een ideale positie want de volgende drie wedstrijden, inclusief Excel sior, spelen we in Rotterdam. Maar Amsterdam knokte en bij ons liepen er een paar met de borst vooruit. Ze dachten: wat kan ons na zaterdag ge beuren. Je hebt het gezien. Jammer, maar zoiets komt voor bij voetballen HERMAN VAN BERGEM Scorevcrlnop: 4. Nico Jansen 0-1, I 50, Wim Jansen 1-1, 70. Otto 1-2. Scheidsrechter: v.d. Kroft, Too- j schouwers: 48.500. Feyenoord: Treytel; Rijsbergen, I Van Daele, Ramljnk, Everse; Jan- sen. De Jong, Van Hanegem; Res- 1 sol. Kreuz (Schoenmaker), Kristen- FC Amsterdam: Jongbloed; Flin- kevleugel. Koopman, Husers, Bion- i chi; v.d. Ban, Visser, v.d. Merkt; I Otto, Jansen, Meijer. FC Amsterdam - Feyenoord: 34. i Jansen 0-1; 51. Everse 0-2; 70. Kreuz 0-3. Scheidsrechter: Hoppen- I brouwer. Toeschouwers 12.000. FC A'dam: v.d. Lom, l.p.v. Jansen. Feyenoord: Schoenmaker, l.p.v. Van Hanegem. Doelpunt nummer drie van PSV in het tweede duel. Edström haalt fors uit. Blatter (7) en Nanninga kunnen er niets aan doen. Kuylen de zege van PSV pal voor het einde definitief. Scoreverloop: 11 Edström 0-1, 17. René van de Kerkhof 0-2. 18. Ed ström 0-3, 62. Lubse 0-4. Scheids rechter: Keizer. Toeschouwers: 20.000. ROda JC: Geilman; De V tjcsi. Pfeiffer. Offermans. Mcuser, Ziegler, Advocaa (De Goede), Nanninga, Körv van dc Kerkhof, Quaars, Lubse; René van de Kerkhof (Dahlquist). Edström, Van der Kuylen. PSV-Roda JC: 60 Deijkers 1-0. 88. v.d Kuylen 2-0. Scheidsrechter: v.d. Kroft. Toeschouwers: 20.000. PSV: Strik i.p.v. Quaars. DEN HAAG Dc ad vocaat van het overal gewaardeerde bureau Inter-football (van Cor Coster, Piet Kei zer en Maarten de Vos) heeft in een schrijven aan FC Den Haag verzocht om in het contract van Tscheula-Ling alsnog de veelbesproken clausule van een ton aan te brengen. Dat dit formele verzoek FC Den Haag niet zal doen besluiten toe te geven, zal vermoede lijk ook de advocaat niet verrassen, maar hierdoor schijnt wel een procedure op gang gebracht te zijn,' die voor hem de mo gelijkheid opent dit conflict desnoods voor de arbitragecom missie van de KNVB of de burgerlijke rechter te brengen. Ling: „De advocaat Ling; „Mazen in wetboek" heeft de hele kwestie nog eens opnieuw be keken en hij veron derstelt in het burger lijk wetboek mazen ontdekt te hebben, die hem de hoop geven met een redelijke kans op succes door te kunnen zetten". Herman Choufoer, de voorzitter van FC Den Haag, sectie be taald voetbal: „Meer dan het sec verzoek staat er niet in. We wachten maar rustig af wat de advocaat nog meer onder neemt".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1975 | | pagina 13