Raad Noordwijk laat niets heel van „enquête" bar-eigenaars 7m Katwijkse Lawn tennisvereniging viert 4e lustrum tot Afrit Zijdeweg roept protest op van buurt bollen- duin- en vlietstreek Spaarrente bij Van Lanschot aanzienlijk hoger. Knipperlichten op Cranenburchlaan Concert van Sassems mannenkoor OOK Wat u moet weten PAGINA WOENSDAG 21 FEBRUARI 1973 LEIDSE COURANT NOORDWIJK Een aantal 'Noordwijkse horecahouders, dl* zich met een verzoek tot de ge meenteraad hadden gericht om hun zaken op een later tijdstip te mogen sluiten, bleken zich de gramschap van de raadsleden op de hals te hebben gehaald. Benschop (prot. chr.) was op pad gegaan met de formulieren van een enquête, die de groep hore- caexploitanten had gehouden, en dlaarbij had het raadslid een complete zwendel met deze for mulieren ontdekt. Verschillende inwoners bleken de op hun naam gestelde formulie ren in het geheel niet te hebben ingevuld en ondertekend, zodat dit door anderen moest zijn ge daan. Benschop noemde dit de puurste valsheid in geschrifte en hij verzocht de burgemeester terzake dit feit een politieonder zoek te laten instellen. Voorts sprak hij zich pertinent uit tegen een verlenging van het sluitingstijdstip, omdat de over last, die de bevolking van de dancingbezoekers ondervindt alleen nog maar zou vergroten. Bij de controle vroeg hij om een streng en zonder pardon op treden van de politie. Ook de prot. chr. fractievoorzitter Vogelaar oefende scherpe kri tiek uit op het request van de bardancingeigenaren. Dat zij zich hadden aangekondigd als „de gezamenlijke horeca-bedrij- ven te Noordwijk", noemde hij misleidend. De belangen van de leden van de horeca te Noord- wijk lopen niet parallel en Vo gelaar wees in dit verband op een achteruitgang van de stan ding van de badplaats, een ver loedering van de sfeer en een langzaam afglijden naar de toe stand te Scheveningen met bar, dancings, stripteasetenten. pros titutie. lawaai en vernieling tot diep in de nacht te maken. Het adres van 476 medeburgers, wonende om of in de nabijheid van de bardancings te Noord- wijk. noemde Vogelaar een schreeuw om recht en bescher ming. Verscheidene prominente inwoners, onder wie enkele pre dikanten hadden dit stuk onder tekend en de heer Vogelaar kri tiseerde het voorstel van b. en w. om het voor kennisgeving aan te nemen, omdat zij daar mede op één lijn werden gesteld met de geënquêteerde bardan- cingbezoekers van het Casino en Duna-Deli. Schelvis (PPR) vond dat de ver zoekers-dancingexploitanten het bepaald niet nauw met de waar heid hadden genomen. Zij had den met klompen door de porse leinkast gelopen en het eigenbe lang voorgesteld als algemeen belang. Het verzoek was in zijn fractie een punt van uitvoerige discus sie geweest, deelde Alkemade (KVP) mede. In de zomermaan den hadden de bardancings nog wel een functie voor de gasten doch in de winter veroorzaakten zij ernstige overlast. Op dit mo ment voelde hij er niets voor een wijziging in het tijdstip var sluiting te brengen. Ook me vrouw Van Nes (gem. bel.) en de heer Schaafsma (VVD) ver klaarden zich voor een ongewij zigd sluitingsuur. Onderzoek naar fraude formulieren de zich bereid een onderzoek te doen instellen naar de falsifica ties bij de enquête. Het request van de 476 hadden bij het colle ge veel indruk gemaakt. Voor b. en w. was het mede aanlei ding geweest om niet tot verrui ming van het sluitingsuur over te gaan. Over het gelijkstellen van dit uur voor de cafetaria's zal het college zich nader bezin nen. De raad ging daarna ac- coord met het voorstel van b. NOORDWIJK De sanering van de oude Vreewijk is gisteren even in de gemeente raad ter sprake geweest. Zonder definitief te wor den heeft de gemeente een schetsplan doen uitgaan naar het rijk. Dit in verband met het verkrijgen van ean eventuele subsidie. Pas dan kan er beslist wordenn welke nieuwbouw er voor de oude hui zen in'de plaats zal komen. (bij dezelfde gunstige voorwaarden) F.van Lanschot VHertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Roosendaal, Tilburg, Vught. Spaaragentschappen over heel Nederland. Eén logopediste niet voldoende voor Leidschendam LEIDSCHENDAM - De aanstel- ling van een spraaklerares voor het onderwijs is door de ge meenteraad met blijdschap aan vaard. Wethouder Boone wees er op dat één logopediste niet voldoende zal zijn. Leidschen dam heeft bijna 4000 leerplichti ge kinderen en als vuistregel wordt 1 spraaklerares op 2000 kinderen aangehouden. Het verpleegtehuis Prinsenhof hoeft voorlopig dan ook niet te rekenen op hulp van de ge meentelijke logopediste. De raad benoemde de heer H. W. van den Bos uit Den Haag tot hoofd van de Openbare basis school Prinses Margriet. Me vrouw Van Ockenburg tot lid van commissie van beheer van 'De Fluit', de heer W. Spigt tot lid van de recreatieraad en de heer T. ten Wolde tot lid het algemeen bestuur van de Openbare Dalton-scholenge meenschap Voorburg/Leidschen- dam. WASSENAAR Een knipperlich ten-installatie is dringend nood zakelijk, om de gevaarlijke kruising Van Duivenvoorde laan/Van Cranenburchlaan in Wassenaar te beveiligen. Dit antwoorden burgemeester en wethouders op de schriftelijke vragen van het raadslid A. Lod der (Partij Wassenaar) naar aanleiding van het dodelijke on geval, dat daar op 19 januari plaats had. Een aantal kruispunten in de Wassenaarse nieuwbouw willen E. en W. beveiligen door ze tot voorrangskruising te promove ren. Het gaat om Hofcamp- weg/Stadhoudersplein, Van Duivenvoordelaan, Van Groe- neveltlaan/Van Duivenvoor delaan en Van Duivenvoor delaan/Van Cranenburchlaan, waarbij telkens het ver keer op de doorgaande route Stadhoudersplein/Van Duiven voordelaan voorrang heeft. Zodra het gezondheidscentrum klaar is wordt ook het punt Hof- campweg/Starrenburglaan/Jo- han de Wittstraat onrustig, zo dat B. en W. hier het verkeer op de route Johan-de-Witt- straat/Starrenburglaan voor rang willen geven. Dit kruispunt e« wellicht ook twee van de drie andere vergen waarschijn lijk een reconstructie. Aan verkeerslichten wil het colle ge voorlopig niet denken. Te:i eerste omdat de verkeersinten siteit daarvoor niet niet groot genoeg is. ten tweede omdat de eenvoudigste installatie al op 35 mille per stuk komt. De heer Lodder heeft laten weten het antwoord hoogst onbevredigend te vinden en nu eindelijk wel eens daden in plaats van v den te willen zien. SASSENHEIM/LEIDEN Het Sassenheims mannenkoor geeft een concert in de Gereformeer de Kerk op donderdag 1 maart, voor het eerst in combinatie met het Leids Politiemuziekge- zelschap. Verder werken mee: Alie Boiten-Oosterhof (sopraan). Nanne de Vries (bas). Piet van Zoen (piano). Kees van den Bosch (Orgel) en Rob van Duin (klarinet). Het concert begint om 20 uur. Op het programma van het koor, dat onder leiding staat van Jos de Vries staan werken van Has- seler, Minoja, Mendelssohn, Verdi, Schubert en Wagner. Het Politiemuziekgezelschap o.l.v. D. Anderson brengt werken van Ellor, Roccard, Jenkins, Ketel- by, Rimmer en Katchaturian. Schutting bij „Ursula" moet verdwijnen WASSENAAR De familie R. A. A J. Ruigrok van der Werve, wonende Rijksstraatweg 627 in Wassenaar, krijgt geen toestem ming de tuinafscheiding van ge vlochten hout aan de zijde var de openbare weg te laten staan. De gemeenteraad schaarde zich achter het standpunt van rechtskundige commissie en het college van burgemeester en wethouders, dat het beroep van mevrouw Ruigrok van der Wer ve tegen het gemeentelijk bevel tot verwijdering van de schut ting, ongegrond moest worden verklaard. Ter bescherming van haar priva cy had de bewoonster de schut ting laten aanbrengen toen haar twee kinderen hevig warer schrokken van de aanwezigheid van psychiatrische patiënten van de aangrenzende St. Ursu- lakliniek in de tuin van huize Ruigrok van der Werve. B. W. noemen dit argument niet reëel, maar wijzen erop, dat plaatsing van azobématten niet de enige oplossing is om aan de bezwaren van appèllante tege moet te komen. WASSENAAR DE buurtvereni ging Nieuw Wassenaar protes teert met klem tegen 't voorstel van burgemeester en wethou ders, de aansluiting van de Rijksstraatweg op het weste lijk gedeelte van de Zijdeweg te verbeteren. Nieuw Wassenaar heeft bedenkingen tegen het aanzuigen van „vreemd ver keer", dat deze maatregel tot gevolg heeft. De commissie Verkeerscontact van de vereni ging Vrienden van Wassenaar stelt zich geheel achter de in houd van de protestbrief. Het bestuur van Nieuw Wasse naar roept in herinnering, dat 95% van een zeer groot percen tage van de bewoners zich in dertijd heeft uitgesproken tegen het realiseren van nieuwe aan sluitingen, die voor Wassenaar vreemd verkeer aanzuigen. Het BOSKOOP/DEN HAAG - Een 28-jarige boomkweker uit Boskoop kreeg 250 gulden boete en een voorwaardèlijke intrekking van zijn rijbewijs gedurende drie jaar met een proeftijd van 2 jaar. Hij had op de Middelburgseweg met zijn auto een aanrijding ver oorzaakt en was doorgere den. ging toen om een mogelijke doortrekkink van de Wittenbur- gerweg richting Den Haag. Wat het plan van burgemeester en wethouders betreft merkt Nieuw Wassenaar op, dat er be halve de Van der Oudermeulen- laan, de Lange Kerkdam en de Rozenweg nog negen andere openbare wegen op de westelij ke helft van de Rijksstraatweg uit komen en dat zonodig één daarvan de Zijdeweg een van oudsher bescheiden ver keersstroom afwikkelt in de richting Benoordenhoutseweg. In 1970 en 1971 bedroeg het aantal ongevallen op de volgende kruispunten: Lange Kerkdam 18 (3) resp. 36 (0), Zijdeweg 23 (15) resp. 27 (15), Van der Ou- dermeulenaan 15 (7) resp. 24 (7), Rozenweg 19 (7) resp. 20 (5) en Houtlaan 8 (5) resp. 20 (16). Tussen haakjes het aantal ongevallen waarbij een brom fiets was betrokken. Doordat bij de Zijdeweg, aldus nog steeds de brief, de afslag van het door gaande autoverkeer komende van Amsterdam en gaande in de richting Scheveningen onge wijzigd blijft, zal het ongevals- fer bij de Zijdeweg vermoede lijk slechts weinig afnemen. Nieuw Wassenaar dringt er daar om op aan geen detailmaatrege len te nemen zolang aanvaard bare oplossingen voor het gehe le wegenstramien rond Wasse naar uit blijven. Scouting groep voor Lissese padvinderij LISSE In navolging van de lan delijke overkoepelingsmethode wordt ook in Lisse een "Scou tinggroep" geformeerd. De groep zal dienen als overkoepe lingsorgaan voor al het padvin- derswerk in Lisse. De zes pad- vindersgroepen zijn ieder door twee personen vertegenwoor digd. Dit werd meegedeeld op de verga dering van het Comité Active ring Jeugdwerk. Tevens werden de subsidiemogelijkheden be sproken voor het houden van een huisvlijttentoonstelling. Deze zal dit jaar een uitgebreid ka rakter hebben. KATWIJK De Katwijkse Lawn Tennisvereniging viert deze maand haar vierde lustrum ter gele genheid daarvan worden er dit jaar extra veel toernooien gehouden. Na de finale van het club- kampioenschap op 29 september zal er een groot feest gegeven worden met het oog op het lus trum. Dat er de leiding van de vereniging alles aan gele gen is zoveel mogelijk leden bij de toernooien te betrekken blijkt wel uit het instellen van verlie zersronden tijdens het clubkarapioenschap, zodat iedere deelnemer kan blijven meedoen. Zo ko men ook de dames aan de beurt op dins dag 21 augustus, wanneer er een „lady's day" wordt gehouden. Op zaterdag 1 september is de baan echter voor hen taboe, want dan kunnen de heren boven de 35 jaar met elkaar strijden op de veteranendag. Zoals ieder jaar wordt ook in 1973 weer een bad- gastentoernooi georganiseerd van 30 juli tot 4 au gustus. Enkele honderden badgasten zullen dan weer driehonderd wedstrijden spelen. Tweede paasdag staat er een eiertoernooi op het pro gramma en op Hemelvaartsdag een wijntoernooi. „We proberen door lage prjzen en door veel te or ganiseren de tennissport zo populair mogelijk te maken", zegt de voorzitter van de jubilerende vereniging. Blijkens de enorme groei is het be stuur daar aardig in geslaagd. In twee jaar steeg het ledental van honderd tot driehonderd. Uit dit getal maakt de jeugd een wezenlijk onder deel. Er zijn honderd jeugdleden. De zorgen de jeugd zijn toevertrouwd aan de heer Provilv Ook de vijf dames houden zich bezig met de Kat wijkse tennisjeugd. Bovendien staat er een jeugd- bestuur op stapel die de belangen van de jeugd Commissie mag achteraf over trimbaan praten Noordwijk Het plaatsen van een zogenaamde „maanlander" bij de trimbaan in de Noorddui- neu, - kostern 10.750.- - vond bedenkingen in de raad. Abcou- wer (PvdA) had het voorstel graag in de commissie sport en recreatie gezien, te meer omdat daarin ook niet- raadsleden kunnen meespreken. Op een vraag van mevr. Van Nes (Gem.Bel.), die de maanlander aan de massale kant vond, deel de burgemeester mr, Bonnike mede, dat het toestel ongeveer 8 bij 15 meter groot was. Faase (KVP) bleek van mening, dat het toestel juist kinderen zou aantrekken naar de trim baan en Alkemade deed de sug gestie de „maanlander" liever in de woonwijk Boerenburg aan te brengen. Wethouder Van Leeuwen (KVP) deelde nog mede. dat het in de bedoeling ligt nabij de trimbaan bovendien nog banken en pick nick-tafels te plaatsen. Als de zaak wordt uitgesteld om de commissie te raadplegen, komt er voor het seizoen geen maan lander, deelde de voorzitter mede. De raad besloot daarop het voor stel te aanvaarden, terwijl de commissie alsnog gèlegenheid krijgt haar visie te geven, in het bestuur gaat behartigen. Speciaal voor de jeugd worden er tennisbaantjes aangelegd. Gebleken is namelijk dat de kinderen te hoog leren slaan omdat de grote banen een te hoog net hebben. „Alleen voor het komend ten- nisseizoen heeft de vereniging voor haar honderd jeugdleden 9650. Niet alleen is er een unieke subsidieregeling waarvan men dit jaar 2200 verwacht, ook hebben we een proef mogen ne men met de windkeringen", zegt voorzitter Min- Die waren geen overbodige luxe. Vooral aan de kust hebben de banen te lijden van opstuivend gravel en zand. „Bovendien is het voor de spe lers veel prettiger zonder wind te spelen". Het bestuur van de KLTV heeft nog veel meer or ganisatorische plannen in petto. Professionaliteit is er bij de KLTV niet bij. Voorzitter Minnee: Zolang ik hier wat te vertellen heb, zullen er nooit vergoedingen aan spelers worden gegeven. Het is leuk om het spelpeil op te voeren, maar het moet wel hobby en plezier blijven". Namenstelers LISSE Tot nu toe onbekende mensen hebben een bezoekje gebracht aar de Lisser Heemtuin van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkun de. Men heeft de steekhouten met namen van uitgezaaide planten weggenomen. Deze waren met veel moeite vrza- meld en uitgezet in 60 regels. Het motief ovor deze „grap" is niet duidelijk. Aan het werk van de Maatschappij is groot nadeel berokkend. TER AARD/DEN HAAG - Een 21-jarige timmerman uit Ter Aar had bij een ruzie zijn tegenstander zo flink toegetakeld dat deze een nieuw gebit en nieuwe ding moest aanschaffen. De vechter kreeg 150 gulden boete. ALPHEN AAN DEN RIJN/DEN HAAG 39-jarige huismoeder hoorde 100 gulden boete tegen zich vonnissen omdat zij in zelfbedieningszaak betrapt was op het gratis meenemen van etenswaren, losgelaten. ALPHEN AAN DEN RIJN/DEN HAAG De Haagse politierechter legde een 26-jarige loondorser uit Alphen een boete van twee maal honderd gulden op en liet het rijbewijs voorwaar delijk intrekken met een proeftijd van twee jaar. De man had met een vrachtwa gen in de Prins Bernhard- laan een verkeerspaal geveld en was doorgereden. SASSENHEIM De Zwem vereniging Sassenheim houdt de algemene ledenvergade ring op maandag 5 maart ii het Velthuys aan de Park laan, aanvang half acht. LISSE —De watersportver eniging 'Uitermeer' houdt februari een vergadering "Hof van Lisse' (Warong Djawa). aanvang 20 Hierin zullen belangrijke me dedelingen gedaan worden over de uitvoering van de plannen voor de Jachthaven te Lisse. LISSEDonderdag houdt de heer S. van Voorst een le zing met dia's over zijn reis naar Joegoslavië voor de Christelijke Ouderenbond. De middag, die om 15 uur gint, is in de grote zaal 'Rustoord' aan de Achter weg. Iedereen is welkom LISSE Vrijdagavond wordt in 'Het Baken' (achter Rehoboth) de jaarvergade ring gehouden van de speel tuinvereniging "Wilhelmina", aanvang 20 uur. Er komt dermeer een voorstel aan orde om de naam te vei deren, aangez;en deze steeds verwarring geeft met de Buurtvereniging "Wilhelmi na". LISSE - De jaarvergadering van het Gemeenschapscen trum 'De Prei' is vrijdag avond in het 'Poelhuys' in de Poelpolder, aanvang 20 uur. WASSENAAR De Wasse naarse afdeling van 'Huma-i nitas' houdt cp donderdag 1 maart een openbare lede»/ vergadering. Het thema van' de avond 's 'Kinderbescher ming'. Mej. Ter Linden, des kundige voor kinderbescher ming bij 'Humanitas' mej. Hoyer. maatschappelijk werkster zullen een inleiding houden en vragen beantwoor den. De bijeenkomst in het gebouw van ce Nederlandse Protestantenbond, 1 Kerkdam 46, anvang 20.15 Interessante lezing over natuur voor l.o. leerlingen VOORHOUT Leerlingen van de Agnes - en Andreasschool heb ben gisteravond een Interessan te lezing gevolgd van het comité Jeugd en natuur. De avond stond in het teken van natuur en milieu. Na een inleidend woord van voor zitter Warmenhoven kregen leerlingen een film te zien o het natuurschoon in Skandina- vië. Ook wordt er eenzelfde avond gehouden voor de vierde vijfde en zesde klassers van de andere scholen in het parochie huis. Gebruik van tweede huis beperkt Noordwijk De gemeenteraad is gisteravond accoord gegaan met een voorstel van B. en W. om het gebruik van een tweede wo ning in Noordwijk te verbieden, met uitzomdering van het gebied van de villawijk de uidduinen, de Koningin Wilhelmina Boule vard, de westzijde van de paral lel—boulevard, het Vuurtoren- plein, de eereep, de westzijde van de Bosweg, de Bosflat en de Golfflat. In de aanwijzing van deze gebie den zag de heer Alkemade (kvp) een zekere discriminatie. Hij was er niet gelukkig mee, maar zou toch het standpunt van de meerderheid van B. en W. volgen. De fracties van P.v.d.A., de PPR en mej. Koop man (KVP) en De Witt (Prot.Chr.) voelden er meer voor het gebruik van een twee de woning te verbieden voi heel Noordwijk. In de aan 'e wijzen gebieden is plaats voor forensen, en daardoor ontstaan in andere plaatsen weer op- schuiviogsmogelijkheden, legde Bedijn (PvdA) uit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1973 | | pagina 6