Publiek wijst winnaar van Cameretten aan NOUVELLE IMAGES Wezenlijke vragen in Nederlandse oecumene te weinig aan de orde KORTE METTEN Recreafiemilieu ook werkterrein voor kerken Atletiek in Groenoordhal neemt risico van de snelle moderne vaart Stersolisten Bolshoi Ballet dansen hier in 1 A'OENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDSE COURANT „Wij komen in Nederland oecu menisch geen stap verder, zo lang de verhouding van de katholieke kerk in Nederland met Rome niet doorzichtiger wordt, anderzijds komen in de Nederlandse oecumene de we zenlijke vragen te weinig aan de orde". Dit stelt ds. N. v. d Akker in een artikel van zijn hand, dat is opgenomen in het jongste nummer van „Door tocht", het Franciskaans evan gelisch opinieblad. Over de ondoorzichtige verhou ding Rome-Nederland zegt ds V.d. Akker: „Ligt de schuld bij Rome of Nederland? Die vraag is nauwelijks interes sant. Met feit ligt er. levens groot. In Nederland draait de oecumene nu eenmaal histo risch en actueel om de verhou ding Rome-reformatie. In de r k. kerk is Rome een essen tieel begrip. Aan een Neder landse katholieke kerk zonder Rome, waarop het zo af en toe gaat lijken, hebben we, oecu menisch gesproken, niets". Over de Nederlandse oecume ne zegt ds. v.d. Akker: „Het officiële gesprek richt zich met name op de intercommunie en het ambt. In de praktijk komt nu sterk de vraag naar voren moeten we met intercommunie wachten totdat de kerken zich daarover officieel hebben uit gesproken?" Ds. v.d. Akker zet in zijn arti kel een vraagteken achter het woord intercommunie. „Je hebt communie of geen com munie. en wat het „inter" er bij doet is allerminst duide- „Intercommunie. als men daar dan toch van wil spreken, ver onderstelt een volledige erken ning van eikaars kerk-zijn zo volledig, dat je je moet afvra gen of de eenheid van Christus' kerk daarmee eigenlijk niet gegeven is. Waar ik wel altijd voor pleit is het model van de open communie, of liever wederzijdse toelating van el- kaars leden tot de eucharistie of'avondmaalsviering in een be paalde kerk" Dominee Van den Akker zegt verder over deze open commu nie: „Wat de r.k. kerk betreft lijkt mij na de laatste instruc tie van het Romeinse secreta riaat voor de eenheid de situa tie wat dubbelzinnig: ener zijds is er enige verruiming van de mogelijkheden en van de bevoegdheid van de bis schoppenconferenties om niet- katholieken onder bepaalde voorwaarde tot de eucharistie toe te laten, anderzijds wordt dat voor katholieken terzake de avondmaalsviering nog uit gesloten. „In een verbeterd klimaat" zo zegt ds. V. d. Akker in zijn artikel „zou met Rome hierover diep moeten worden doorge praat". Het breed moderamen van de presbyteriaanse kerk in Ier land heeft de recente terroris tische aanslagen op r.k. ker ken, parochiehuizen en gebou wen veroordeeld. Volgens het Hervormd Week- bulletin betuigt het modera men in de verklaring aan de r.k. kerkelijke leiding, de con- gregationalistische unie en aan de eigen gemeenten, die van het vandalisme te lijden heb ben gehad, zijn medeleven. „Zelfs als dit het werk betreft van een slechte en misleide bende extremisten, dan nog Onlusten in N.-lerland zorg voor kerken moet het wel schande brengen over alle protestanten", aldus het breed moderamen in de verklaring, waarin het wijst op de ernstige verplichting te zoe ken naar vrede, de openbare wetten te eerbiedigen en weer stand te bieden aan terroris ten, welke godsdienst ze ook belijden. Volgens het Weekbulletin pleegt de leiding van de groot ste kerken, de katholieke, an glicaanse, presbyteriaanse en methodistische kerk, regelma tig onderling overleg over de onlusten in Noord-Ierland. De laatste drie jaar zouden repre sentatieve organen twintig tot dertig keer bijeen zijn ge- 9 De aartsbisschop van Canterbury, dr. Michael Ramsey, poseerde dezer dagen tesamen met zijn vrouw (rechts) en een jong Aziatisch echtpaar voor het huisje dat op het grondgebied van de residentie van de aartsbisschop beschikbaar is gesteld aan het jonge paar, dot een maand geleden in Oeganda is getrouwd en onlangs werd uitgewezen. Het huisje, dat hen gratis ter beschikking is gesteld, bevat een woonkamer, twee slaapkamers, een badkamer en een keu- In een boodschap aan de Mohammedaanse bevolking van Libanon en de moslems in de hele wereld ter gelegenheid van het einde van de vasten tijd (ramadan) heeft paus Paulus gepleit voor een dia loog tussen christenen en isla mieten. Die dialoog moet vol gens de paus, „zonder omwe gen en zonder de vooroordelen die wij meedragen maar tot het verleden behoren", worden aangegaan. „Gelovend in de zelfde God, zo schrijft de paus, moeten wij bidden dat hij de dag dichterbij brengt, waarop wij -samenwerken voor de waarheid, de gerechtigheid en de vrede in de wereld". Op 10 en 11 november houdt de International Christian Lea dership in Amersfoort de jaar- iijkse conferentie. Men zal zich wijden aan de vraag „Is eco nomische groei nog wel ver antwoord?" Het onderwerp zal worden ingeleid door dr. H. M. de Lange, onder meer direc teur van het interuniversitair instituut normen en waarden in de samenleving te Rotter dam en door dr. J. M. van Veen, oud-directeur van Kerk en Wereld te Driebergen. De synode van de Oosl-Ber- lijnse evangelisch lutherse kerk heeft de voorzitter van die kerk, Aibrecht Schoenherr, tot bisschop voor Oost-Berlijn gekozen. Tot nu toe was bis schop K. Scharf in naam zowel bisschop van Oost- als West- Berliin. Omdat hij echter geen Oost-Duitser is, kon hij zijn functie in het oostelijk deel van de stad niet uitoefenen." De Romeinse congregatie voor de geestelijkheid is ak koord gegaan met het voorstel van de bisschop van Basel, mgr. A. Hanggi. dat pastoors na vijftien jaar van stand plaats moeten veranderen. De nieuwe bepaling, die werd voorgesteld door de priester raad van het bisdom, acht men in het belang van de pa rochies. Tot nu toe kon een pastoor, zoals ook elders in de wereld, niet tegen zijn zin in worden overgeplaatst, tenzij in noodgevallen. Toon Hermans heeft het cha risma om mensen vrij te ma ken. Dat kost hem wel heel wat Inspanning en moeite, maar waarom zou dut een een voudige christelijke gemeente niet lukken? Met deze vraag II- lustrerde dr. C. P. van Andel, directeur van het hervormd diakonaal centrum te Amster dam, een van zijn stellingen op de studiedag van het werk verband voor kerk en recrea tie, die in centrum „Het grote bos" in Doorn is gehouden. Een vijftigtal priesters, predi kanten en opbouwwerkers uit verschillende kerken, bogen zich over de motieven die ker ken ertoe brengen aanwezig te zijn in het recreatiemilieu. Een feit is dat de kerken in oecu menisch verband actief zijn in honderdvijftig recreatiecentra in ons land. Ondanks een te kort aan geld en mankracht zetten tweeduizend vrijwilli gers zich enthousiast in voor dit werk. Naarmate deze taak toe neemt, wordt de vraag naar de motieven klemmender. Is het slechts de tijdelijke verplaat sing van de kerk naar de cam ping of haakt men in op de be hoefte van de mens in zijn vrije tijd? Inleider Van Andel. maakte onderscheid lussen twee cate gorieën: de mens in het twee de woonmilieu, die behoefte heeft aan andere ruimte, die ergens anders rust en ge borgenheid zoekt, die de vrije tijd goed wil besteden en daar naast de mens die trekt, die behoefte heeft aan een andere tijd, die op zoek is naar nieu we ervaringen en nieuwe ver antwoordelijkheden, naar vrij heid. Volgens dr. Van Andel dient de kerk zich aan te pas sen aan beide categorieën. De studieresultaten van deze dag zullen voorgelegd worden aan de beleidsorganen van de kerken op landelijk, provin ciaal en lokaal niveau. In mei 1973 zal een vervolgdag wor den gehouden. Nederlandse inleiders op internationaal congres Rome Op de bijeenkomst van de in ternationale beweging „Pro fide et ecclesia", die zoals reeds eerder gemeld, op 10, 11 en 12 november in Rome wordt gehouden, zullen twee paters uit het Nederlandse taalgebied, beiden een inleiding houden. Het betreft de paters Wercn- fried van Straaten en prof. J. P. M. van der Ploeg. Pater Werenfried van Straa ten, bekend door zijn werk voor Oostpriesterhulp zal spreken over de h. eucharistie, prof. Van der Ploeg, redacteur van Confrontatie cn Katholieke Stemmen zal spreken over „bijbel, overlevering en leerge zag". Bij de internationale beweging „Pro fide ct ecclesia" hebben zich in maart van dit jaar on der voorzitterschap van de Salzburgse hoogleraar dr. Bal duin Schwarz, verschillende groeperingen uit diverse lan den aangesloten die zich allen inzetten voor de trouw aan ge loof en kerk. Eerste aanzet tot de internationale bijeenkomst in Rome was de bijeenkomst die de Franse beweging „zwij genden in de kerk" vorig jaar in Straatsburg heeft gehouden. sche danser Nyinski goed ge kend. Hij gold als de groot ste danser ter wereld. Maar ik kan u verzekeren dat de jonge Wassiliew zijn be roemde voorganger in alle onderdelen heeft overtrof fen". Haagse sopraan Ank Reinders zingt op 15 en 16 november in de Parijse kerk van Saint Ro che. Daar concerteert het Lon- dens Kamerorkest o.l.v. Ri chard Schumacher. Op 15 no vember geeft zij er de wereld première van „Leatatus sum", 'n totnogtoe onbekend werk van Pergolesi en de volgende dag zingt zij Mozarts „Exultate ju bilate'. Jetty van den Bosch-Schmidt is vorige week op 72-jarige leeftijd te Amsterdam overleden. Vóór i de tweede wereldoorlog oogstte zij lauweren als zangeres en tot I voor enkele jaren was ze als zangpedagoge werkzaam. De j crematie heeft in alle stilte plaats gehad. ■ij cunsthandel M. L. de Boer aan de Keizersgracht te Am- KUNST EN KUNSTENAARS sterdam zijn van 11 november tot 2 december werken te zien van Louis Nallard uit de perio de 1960-1971. In kunsthandel Polder Kleine Ka zernestraat 5 Den Haag,expose ren van 11 november t/m 1 de cember Cathy Jansen. Loes uit den Bogaard, Ronnie Meerts. Frances Boeje, Poek Burman, Victor Bouter en Adri Mou- thaan. Galerie Judith Weingarten Prin sengracht 690 Amsterdam, expo seert van 12 december tot 23 de cember werk van Erik Roos. Het Haags Toonkunstkoor o.l.v. Jan de Hoog geeft op vrijdag 17 november een concert in de Kloosterkerk. Op het program ma staan werken van Monte verdi en Handel. Medewerking verlenen Grethe de Vink, so praan, Anton Trommelen, tenor, Marius van Altena, tenor, John Bröcheler, bas, Kees de Wijs, cembalo en het Gewestelijk Or kest voor Zuid-Holland. De Chr. Gem. Zang- en Orato riumvereniging Zanglust te Leidschendam zal op dinsdag avond 14 november in de An- dreaskerk te Leidschendam een uitvoering geven van het orato rium Judas Maccabaus van Hdndel. Medewerking verlenen Ank Reinders sopraan, Meta Bourgonjen alt, Bert van 't Hof tenor (Judas Maccabaus), Ma rius van Altena tenor (Israelit), Cor Niessen bas, Rienk Jiskoot clavecimbel en het Haags Bege leidingsorkest. De Haagse Kunstkring, afd. Mu ziek geeft op 18 november een Japanse avond in haar gebouw Denneweg 64. Op het program ma, staan inleidingen door Jan Jieters en Bob Verstraete over resp. „Japan vandaag" en het Japanse Noh-spel, een filmpje over het Koto-spel en Japanse muziek voor 1,2, 3 en 4 gitaren in eerste uitvoering in ons land gebracht door het gitaarkwartet Ap Bronkhorst. Joop Schouten geeft dinsdagavond 14 november een orgelconcert in de St. Antonius Abtkerk, Oude Schevningseweg, Den Haag. Op zijn programma staan wer ken van Bach, Albert de Klerk, Franck, Litaize en Liszt. (Van onze kunstredactie) DELFT Met dertien cabaret groepen, amateurs afkomstig uit het gehele land wordt in Delft op 9, 10 en 11 november In de aula van de t.h. voor de 7e maal Cameretten gehouden. Dit festival van de kleinkunst heeft zich in de loop der jaren een goede reputatie opgebouwd. Groepen als Neerlands Hoop In Bange Dagen, Don Quishocking, Ivo de Wijs en Marnix Kappers hebben hier hun start gemaakt en mensen als Wim lbo, Sylvia de Leur, Jaap v. d. Merwe, Ri- nus Ferdinandusse cn Lennaert Nijgh hebben als juryleden ge fungeerd. Dit keer wordt gewerkt in een iets andere opzet. Niet de jury kiest een winnaar, maar het pu bliek. De jury wordt gevormd door Annemarie Oster, Cor Le- maire, Jop Pannekoek, Boude- wijn de Groot en Lennaert Nijgh. Zij geven aan het slot van drie avonden cabaret een gefundeerd oordeel over alle op tredens. Daarnaast zal een stem uitgebracht worden door elke bezoeker, die zich in het bezit heeft gesteld van een voor drie avonden geldende passe-partout. Men kan de avonden ook afzon derlijk bezoeken, maar mist dan stemrecht. Er zijn intussen meer dan 700 van deze doorlo pende kaarten verkocht, zodat mitsgaders de genodigden met een dergelijk toegangsbewijs er een kleine duizend stemmen zul len kunnen worden uitgebracht. Alleen de winnaar van de eerste prijs wordt aangewezen. De overige 12 eindigen ex aequo. Voor de winnaar is er een prijs van de gemeente Delft, alsmede een van de organiserende stich ting Cameretten, die zich offi cieel heeft losgemaakt van de studentenver. SSR, die de Ca meretten destijds startte. De deelnemende groepen zijn: Sa- tiries Theater Goovert en Ney- kerk te Delft, Joop Mackenbach en Nel Vogler te Den Haag, Me- Iopee te Hasselt (België), Medu sa te Krimpen a.d. IJssel, Scha- baret te Dordrecht, Ongestoord dor r alles wat krom is te Gronin gen, Moustache te Utrecht, Loek Beumer en Theo Kops te Am sterdam, Pasquino HTS te Den Haag, Grimlach te Utrecht, Sof-o-klets te Amsterdam. Turn Turn te Haaksbergen en Schans te Amsterdam. Cameretten zal worden geopend met een geestige speech door Charles Buddingh en worden be sloten met een gastoptreden van Tekstpierement. Het optreden van elk der deelnemende groe pen duurt 30 40 minuten. LEIDEN De Nederlandse kam pioenschappen indooratietick zullen op 24 en 25 februari in de Leidse Groenoordhal worden ge houden. zij dienen als laatste test en mogelijkheid om aan de limiet te voldoen voor de Euro pese kampioenschappen, die in Rotterdam worden gehouden. Op 10 en 11 februari worden, eveneens in de Groenoordhal, de series voor de nationale kampioenschappen afgewerkt. Ook bestaat de mogelijkheid dat er nog een weekend aan indoor- stletiek in de vorm van series in de Groenoordhal zal worden besteed, om de atleten meer kansen te geven aan de limieten voor de Europese kampioen schappen te voldoen. Marijke Stultiens-Theunlssen expo seert van 9 november tot 15 de cember wandkleden en tegel plastieken in het Akademie- gbouw, Rapenburg 73, Leiden. Wladimir Wassiliew oefent bij Alexi Jermolajew. De lessen van deze balletmeester wor den in Moskou beschouwd als de gecompliceerdste en zwaarste die er zijn. Slechts de allerbesten zijn daartegen opgewassen. Wassiliew zegt: „Hoe moeilijker, hoe boeien der! Het eenvoudige in de kunst vind ik niet interes sant". De Franse choreo graaf Serge Lifar heeft eens gezegd: ,,Ik heb de Russi- wachtlijst meer in Noordwijk NOORDWIJK De telefooncen trale in Noordwijk is vandaag met 600 nummers uitgebreid. Daarmee is de totale capaciteit op 4600 nummers gekomen. Een en ander betekent dat voor Noordwijk de wachtlijst voor te lefoonaansluiting zal zijn opge heven. Gew. Orkest voor Zuid-Holland krijgt nu rijkssteun DEN HAAG (ANP) - Hel Gewes- telijk Orkest voor Zuid-Holland krijgt financiële steun van het rijk. Het orkest, dat tot nu toe alleen subsidie ontving van de provincie Zuid-Holland en een aantal Zuidhollandse gemeen ten, krijgt voor éénmaal een rijksbijdrage van twee ton om de financiële tekorten aan te vullen. Minister Engels (CRM) heeft dit toegezegd tijdens een gesprek met de Zuidhollandse gedepu- teerde Prof. dr. J P. van Praag. In feite is het voortbe staan van het in financiële moeilijkheden verkerende orkest nu verzekerd voor 1972 en 1973, omdat het provinciebestuur van Zuid-Holland uit de begroting voor 1972 twee ton extra voor het orkest heeft gereserveerd. Het orkest heeft voor 1973 uit zicht op een provinciaal subsi die van 7,5 ton en een subsidie van ƒ150.000 van Zuidhollandse gemeenten. Met de twee ton van het rijk mee kan het orkest zonder problemen tot eind 1973 vooruit. Geen telefoon- neren, dat juist door het nieuwe het begrip kwali teit sterk gewijzigd is. Een teneur van het streven van menig moderne galerie. Nouvelles Images te Den Haag tellen we er ook bij. Zijn beheerder, Ton Berends, wil steeds dat risico nemen, in de hoop dat uit de veelheid toch uiteindelijk het goede bovendrijft. Hij brengt deze keer drie op de voorgrond tre dende kunstenaars: Varpu Tikanoja, Pla Narbo- na. onze eigen Arthur Spronken en de laatste sie raden uit Barcelona. Die Finse Varpu Tikanoja hult zich in het myste rie. Uit het zwart laat zij abstracte en half-ab- stracte dingen opduiken die er niet bijzonder aantrekkelijk uitzien. Een damesportret toont 'n zware kropstruma en verder zijn er rode dingen die bepaald een onsmakelijke indruk maken. Un- heimlich, om het Germanisme te gebruiken. We keken dan ook veel liever naar de uitmuntende etsen van Pla Narbona, die wel stevig in de droom en trauma-sfeer vastzitten, maar toch een Arthur Spronken Klassieke vaart Dit is Ekaterina Maximowa, stersoliste van het Bolshoi Ballet. Samen met haar col lega Wladimir Wassiliew danst zij op maandag 13 no vember in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag in Giselle, het romantisch- klassieke avondvullende bal let in een uitvoering door het Nationale Ballet. Hun vertolkingen van resp. Gi selle en Prins Aibrecht beho ren tot de beste en meest ge waardeerde presentaties ter wereld. Ekaterina Maximo wa wordt nog altijd getraind en begeleid door Galina Oe- lanowa, nu al twaalf jaar lang. Heel bescheiden zegt ze dat alle hoofdrollen die ze tot dusverre bij het Bolshoi Ballet danste door Oelanowa zijn ingestudeerd en dat éen groot deel van het succes op conto van Oelanowa geschre ven moet worden. sterk beeldend vermogen bezitten, waarbij fijn doordachte vondsten het hunne bijdragen. Vogel en mens spelen de hoofdrollen, afwisselend, en soms ruilen zij zelfs van rol. Het werk zit tech nisch ook erg knap in elkaar. Arthur Spronken is een van onze meest begaafde beeldhouwers. Soms zou je denken dat hij tech nisch jongleert met de vormen en hoe is het mo gelijk dat zulk een forse monumentaliteit samen te brengen is in zulke kleine posturen! Er zit een klassieke vaart in zijn plastiek, wat vooral in de paarden en de torsen tot uitdrukking komt. Het beweegt alles, het streeft op of springt naar voren als het ritme van klassieke verzen. Zeer schoon. In dat leuke zwarte galerijtje van Nouvelles Ima ges prijken de sieraden van Sergi Aguilar, Joa- quim Capdevila, Montserrat Guardiola en Juli Guasch, bloemrijke namen in onze oren, maar hun werk is strak, karakteristiek van lijn, vol ei gen karakteristiek en bevat veel goede exempe len van nieuwe vormen, die in schoonheid niet onderdoen voor de oude praal der traditie. De sieraden zijn er tot 30 december te zien, de drie andere kunstenaars blijven er tot en met de 15e van deze maand. J.V. Er bestaat in de kunst een stroming, die op de eer ste plaats het nieuwe wil brengen. Een avantgar- de is er wel altijd geweest, maar het schijnt dat deze in onze tijd krachtiger en sneller is gewor den waarbij het element van onvervaardheid in gesloten is. Vanuit deze mentaliteit bekeken is het nieuwe belangrijker dan kwaliteit en die op vatting is te verdedigen met ons er aan te herin-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 9