Schoolgeld moet worden afgeschaft Al voor f 500,- vliegen naar VS en Canada Folders over nieuw belastingsysteem i Meier, meier en nog eens meier KVP steunt PvdA-motie Doorlopend geld achter de hand. TDaar voel ik wel voor. Algemene Bank Nederland 72 Indianen stal Ken actie 19]; WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDSE COURANT Perons persoonlijke vertegenwoordiger in Argentinië, dr. Hector Cam- pora (links) tijdens zijn aankondiging dat Peron op 17 november in Argentinië zal terugkeren na een ballingschap van zeventien jaar. Peron terug in Argentinië BUENOS AIRES (RTR) De persoonlijke vertegenwoordiger van de 77-jarige ex-president Peron van Argentinië heeft be vestigd dat Peron op 17 novem ber in Argentinië zal terugke ren. Het zal voor het eerst se dert zijn afzetting in september 1955 zijn dat hij in Argentinië Van onze parlementaire redaktie DEN HAAG De KVP-fractie in de Eerste Kamer steunt een motie van de oppositie waarin staat, dat het schoolgeld voor on derwijs aan alle leerlingen tot 18 jaar „zo snel mogelijk" moet worden afgeschaft. Overigens zal het wetsontwerp tot verhoging van het schoolgeld door de Eerste Kamer worden aangenomen bij de stemming, volgende week dinsdag. De linkse oppositie is tegen, maar KVP, ARP, CHU en WD zullen vóór stemmen. KVP-woordvoerder Franssen zei dat hij een motie van praktisch dezelfde tekst als die van Steen bergen (PvdA) had willen indienen. Een andere oppositiemotie, ingediend door ir. Draijer (D'66), zal waarschijnlijk worden ver worpen omdat alleen de linkse oppositie haar steunt. Er staat in dat schoolgeldvrijdom en leer plicht aan elkaar gekoppeld horen te zijn. Een zelfde D'66-motie werd enige weken geleden dooi de Tweede Kamer al verworpen. CHU-woordvoerder dr. De Vries zei overigens dat j hij de motie van D'66 weliswaar overbodig vindt, 1 maar de gedachte erin onderschrijft. Met grote nadruk zei De Vries: „Wij zullen nu en in de toe- j komst niet meewerken aan schoolgeld voor leer plichtigen." Zijn partijgenoot minister Van Veen heeft steeds gesteld dat schoolgeldheffing voor hem een prak- j tische zaak is, en dat hij het dogma „schoolgeld vrijdom voor leerplichtigen" niet erkent. Het congres van Perons Justitia- listische Partij hechtte gisteren zijn goedkeuring aan de aanwij zing van Peron als kandidaat voor de presidentsverkiezing die in maart zal worden gehouden. Het deed dit ondanks het feit dat de militaire regering-Lanus- se had bepaald dat evontuele kandidaten zich uiterlijk op 25 augustus in het land moesten hebben gevestigd. Klacht tegen kazerneleiding c? UTRECHT (A.N.P.). De ouders van tien soldaten, die wegens het organiseren van een sit- down staking in de Prinses Margrietkazerne in Wezep door de krijgsraad werden veroor deeld tot gevangenisstraffen van zes tot acht weken, overwegen een klacht in te dienen tegen de kazerneleiding in Wezep, wan neer ook het Hoog Militair Ge rechtshof op 22 november hun zonen tot celstraffen veroor deelt. iDe ouders die vinden dat de 1 soldaten veel te zwaar worden gestraft menen dat het met de sit-down actie in Wezep, die werd gehouden uit protest tegen het feit dat VVDM-afdelingsbe- stuurder Gerrit Siebrand met voorlopig arrest naar Nieuwer- sluis was gestuurd, niet zo'n vaart had gelopen als de kazer neleiding het afdelingsbestuur had verteld dat Siebrand uit het voorlopig arrest was ontslagen. Volgens de ouders zou het ka zernecommando dit al geweten hebben vóór de actie, maar zou i men het bewust hebben verzwe gen. ROTTERDAM (ANP) Aerocontacts op de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven heeft een nieuwe afdeling in het leven geroepen, Aerojet, die goedkope charters gaat uit voeren naar Amerika en Canada. Afhankelijk van de toe stemming van de Rijksluchtvaartdienst, zullen individue le passagiers met ingang van 1 april 1973 voor eenderde van het normale lijntarief van Schiphol of Zestienhoven naar beide landen kunnen vliegen. Een rétourvlucht naar New York zal ongeveer 500,- gaan kosten. Volgens het nieuwe systeem kan iedereen voor een stoel in het chartervliegtuig boeken zonder de tot nu toe gebruikelijke eis dat men tenminste zes maanden lid moet zijn van een club of vereniging. De boeking moet echter wel tenminste 90 dagen vóór de gewenste vluchtdatum worden gemaakt. De minimale verblijfsduur wordt gesteld op 14 dagen. Enkele reizen zijn niet mogelijk. De K.L.M. heeft intussen laten weten op deze nieuwe ontwikke ling niet te zullen achterblij ven. Zij wijst er, evenals de Rijksluchtvaartdienst, echter op. dat de onderhandelingen tussen de verschillende regerin gen over vereenvoudigde voor schriften voor charters, nog niet zijn afgérond.- Men verwacht evenwel dat de nieuwe regels met ingang van april 1973 inge voerd zullen worden. De K.L.M. heeft overigens de indruk, dat goedkope vliegreizen vooralsnog tot de Noordatlantische routes beperkt zullen blijven. MüNCHEN (DPA) De regering van de Duitse bondsstaat Beie ren heeft besloten politiebriga- des te vormen ter bestrijding van terrorisme. Zij heeft hier voor twaalf miljoen mark uitge trokken. Aan de „speciale bri gades" worden 48 scherpschut ters toegevoegd alsmede een honderdtal potige jongens die getraind zijn in gevechten van man tegen man. Als u een ABN Plan-Krediet afsluit, hebt u doorlopend geld achter de hand zonder dat het u een cent kost. U mag zelf weten hoe en wanneer u het Plan-Krediet wilt besteden. U kunt er een kleuren TV. een caravan of dat leuke vis-bootje voor kopen. U kunt het gebruiken voor, die onverwachte garage- of tandartsrekening, voor het opknappen van uw huis, voor een vakantie. U kunt profiteren van die voordelige aanbieding, want wachten op het einde van de maand of op uw tantième hoeft niet meer. U kunt het overeengekomen bedrag van uw Plan-Krediet ineens of in gedeelten opnemen. U kunt het ook rustig laten staan tot u het nodig hebt. Zo hebt u altijd wat geld achter de hand, zonder steeds opnieuw een kontrakt te hoeven afsluiten. En het mooie is: u begint voor ABN Plan-Krediet pas rente (1 per maand) tc betalen als u geld opneemt. ABN Plan- Krediet geeft u een financiële reserve die u geen cent kost! Adres WoonplaatsTel. Ik heb -—rekening bij de Algemene Bank Nederland. In ongcfrankcerdc envelop opzenden aan: Algemene Bank Nederland. Antwoordnummer 3502, Amsterdam. IS 4 De Britse actrice Anne Heywood legt hier de laatste hand aan haar make-up voordat zij voor de camera verschijnt voor de opname van „Stories of other times", waarin zij de rol van een non speelt. Verkrijgbaar bij inspecties (ADVERTENTIE) MALSE BRAADLAPPEN 500gram SCHOUDERHAM extra kwaliteit 100 gram SNIJWORST 100 gram (zonderpit) ZOETE MANDARIJNEN netaca.1 kilo 1. 18 VERSE HA MI< AIOENTEN pakketa fk 400gram tJ U vindt alle andere VIVO-aanbiedingen op pagina 2 en 3 van Uw damesblad 3 Van een onzer verslaggevers. Tilburg Niet de Jansens, de Pietersens of de De Jongs hebben hun eigen boek gekregen, maar de Meiers. E niet alleen de Meiers zon der meer, maar meer nog al degenen, die van de spraakmakende gemeente in de loop der tij den aan deze ronipnaam een- kop of staart be vestigd hebben gekregen: men zie de illustra tie. Het zijn er heel wat: „Meiers,. Meiershoeveel duizenden Meiers zijn er niet, met alle denkba re voor- en achtervoegsels", zegt de tekst op de flap al in de eerste zin verlekkerd en achter deze uitroep ziet men uitgeverij De Fontein te De Bilt haar winst al tellen. Als elke Meier één exemplaar koopt, hoeveel meier zal dat niet op leveren.... Een onderonsje voor de Meiers. Dat is het boek op de eersteplaats, al heeft schrijver Walter Breedveld zijn best gedaan het ook voor ande ren interessant te maken. Waartoe hij is gedo ken in de sagen en legenden van het intrigeren de Westfalen. vanouds het land van het tweede gezicht, bijgeloof, spook- en ander romantische verhalen ende meiers. Twee soorten meiers waren er. zegt Breedveld: In Westfalen was het zo, dat bezitters van grote landgoederen hun vele hofsteden lieten beharti gen door zaakwaarnemers, een soort zetboeren, die zich meier noemden. Omdat bij zo'n groot aantal meiers verwarring kon ontstaan gingen ze ertoe over aan hun meierzijn een voorzetsel te verbinden, waarmee de moeilijkheid was op gelost. Dan waren er de handkemeiers of hanneke- maaiers. „Gastarbeiter" avant Ia lettre. Geen meiers in de echte zin van het woord, zegt Breedveld, veelal arme boerenknechten die ver van het meierzijn afstonden. Zij hadden niet het hele jaar iets te doen en trokken naar Ne derland om zich te verhuren als boereknecht of loonmaaier. Het linnengoed, dat zij droegen trok de aandacht en dat bracht de meer piente re jonge Westfaalse boeren, zoons en meiers en van zelfstandige boeren ertoe nering te gaan doen in het krimpvrije hemd van een weliswaar onbekend, doch oersterke merk. Vooral de kooplieden van het dorp Mettingen speelden daarin een rol. Ons land is met dezen indertijd overstroomd, veelal manufacturiers en stoffenhandelaren. Niet allemaal Meiers, maar ook mensen als Voss, Lampe. StrSter, Bahl- mann, Schröder, Bensdorp, Dreesmann en niet te vergeten Sinckel. Zij kwamen te voet via Ibbenbüren, Rheine, Bent- heim, Oldenzaal, Deventer en Amersfoort, vanwaar zij alle richtingen uitgingen. Hun be zittingen droegen zij in een „ripert" (rugzak) op de rug en ze gingen niet op stap zonder een revolver en zonder een rozenkrans. Want diep-godsdienstig waren ze. Hun fabelachti ge voorspoed als kooplieden danken zij aan hun oprecht katholiek geloof en aan hun innige ver bondenheid met de hemel, zegt Breedveld, die van deze mentaliteit aardige staaltjes weet te vertellen. Zoals dit: „Het is pas enkele jaren geleden, dat een Meier familie van de derde rang want rangen heb ben ze nog meer dan in een nonnencongretatie woonachtig in een Nederlandse stad. moest verhuizen naar een andere stad in Nederland. Ze hadden een eigen huis dat ze wilden verko pen om een nieuwe woning te kunnen kopen. Er werd onderhandeld in de ene stad en de andere stad en tegelijk ging een aantal brieven naar familieleden in ons land en in Westfalen om te willen bidden dat alles goed af zou lopen. Dat gebeurde en het lukte. Ze konden hun huis goed verkopen en het nieuwe huis kopen waar ze hun zinnen op hadden gezet. Ze geloofden onvoor waardelijk dat hun geluk bij deze transacties te danken was aan de baaierd van gebed waar mee een ganse familie de hemel had be stormd". aldus Breedveld. Onwillekeurig denkt men hier aan het rapport dat onlangs over Brenninkmeijer is verschenen. Maar waarom zou men ook niet denken aan die andere „meiermacht", die de devotie zelfs in dp firmanaam heeft opgenomen? Maar Walter Breedveld noemt geen namen als hij verhaalt van nobele en ook wel mindere no bele trekjes in het leven van de meiers. Hij conformeert zich daar mee aan de gettomenta liteit van de meiers, die hij nog steeds als aan wezig constateert aan het slot van zijn boek, dat ondanks zijn zeer heterogene samenstelling, zijn wijdlopigheid en zich herhalen hier en daar. een interessant folkloristisch geheel is ge worden. Ook voor de niet-meiers die geboeid zullen zijn door de merkwaardige belevenissen van de Westfalers in hun eigen en de Neder landse historie. Tussen haakjes: het eerste exemplaar van het boek is gistermiddag overhandigd aan een meier, en wel de heer L. A. M. Vehmeyer, di recteur van een grootwinkelbedrijf. Nee. niet C. en A. Brenninkmeijer. maar Vroom en Drees mann. Maar toegegeven: het had net zo goed andersom kunnen zijn. In ons land krioelt het van Meiers. Er zijn Meiers, Meyers, Meijers; voor het gemak zijn het allemaal Meiers. Er zijn een aantal afleidingenMeiering/ Meiring en nog vele anderen. Sommigen hebben een staartje: Meierbeer, Meierhoven, Meier- klep, enzovoorts. Heel velen hebben een voorzetsel en van dezen komen een massa uit het nabuurland Westfalen. Hieronder vindt men rijtje: Asselmeier, Adelmeier, Attermeier, Aul- kemeider, Athemeier, Artmeier, Arthmeier - Bergmeier, Bud- demeier, Bussemeier, Blankemeier, Böeckemeier, Berkemeier, Brockmeier, Brenningmeier, Brenninkmeier, Busemeier, Bekke- meier, Brüggemeier, Buschmeier, Bismeier, - Cordemeier, Campmeier, Crameier, Crusemeier, - Donnermeier, Determeier, Dölemeier, Doelkemeier, Dürremeier, Dolkemeier, Dirksmeier, Driemeier, - Eggemeier, Essmeier, - Fruggemeier, Frommeier, Fangmeier, Fratmeier, Feldmeier, Fankmeier, Frehmeier, - Gil- demeier, Grotemeier, Glasmeier, Gravemeier, - Hallmeier, Hagemeier, Hövelmeier, Hortmeier, Hoffmeier, Hooimeier, Heijmeier, Hiilsmeier, Handkemeier, dit zijn handkemeiers of hannekemaaiers - Höwemeier, Harmeier, Homeier, Hünnemei- er, Hagemeier, - Jostmeier, - Klausmeier, Kreeftmeier, Kersen- meier, Klostermeier, Kortemeier, Krusemeier, Knapmeier, Knijp- meier, Kampmeier, Köllmeier, Krijmeier, Krameier, Korsmeier, Kossmeier, Kreimeier, Kartemeier, Karsemeier, - Langemeier, Laumeier, Liedmeier, Lietmeier, Liethmeier, Lijtmeier, Lind- meier, Lohmeier, Listmeier, Lindmeier, Lünningmeier, Laun- meier, - Messmeier, Merschmeier, - Neunmeier, Niemeier, Nier- meier, Numeier, - Overmeier, Ortmeier, Ostermeier, - Post- meier, Priggemeier, Piepmeier, - Rumeier, Rahmeièr, Rameier, Rempmeier, Ruhmeier, Ristemeier, - Schrameier, Schraermeier, Sultemeier, Strotmeier, Stockmeier, Soestmeier, Schirmeier, Sessmeier, Schmedmeier, Schapermeier, Schmetmeier, Schröer- meier, Stüermeier, Staggemeier, Schweigmeier, Stormeier, Schreurmeier, Schoppmeier, Schrauwmeier, Sondermeier, Slü- Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Bij de inspecties der directe belastingen zul len binnenkort tolders beschikbaar zijn, waarin het nieu we systeem van belastingheffing wordt uiteengezet en waarin de nieuwe tarieven van de loon- en inkomstenbe lasting staan vermeld. Het gaat hier om het zogenaamde te kunnen verenigen met de fis- schijvensysteem, dat voor ieder- cale regeling van de oudedags- een afhankelijk van zijn om- reserve voor zelfstandigen, standigheden een eerste stuk Een kritische noot van de Senaat van het inkomen belastingvrij laat en de volgende „moten" van het inkomen met een tel kens stijgend percentage belast. De folders zullen pas worden uit gereikt als ook de Eerste Ka mer het nieuwe systeem zal hebben goedgekeurd. Die goed keuring zal volgende week dins dag vrijwel zeker worden ver leend, afgaande op de reacties van de senaat gisteren tijdens de behandeling van het wetsont werp betreffende het schijventn- rief. Bij die gelegenheid bleek de Eerste Kamer zich ook wel was, dat het schijvensysteem door het parlement was „ge jaagd": de behundeling was in een te geforceerd tempo ge- Eis 9 mnd voor bedreiging Feyenoord ROTTERDAM (ANP) - De offi cier van justitie bij de recht bank in Rotterdam, mr. I.. Janssen, heeft een gevangenis straf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, met aftrek vun hel voorarrest geëist tegen de 29-jnrlge fruit- verkoper Gerard van R. uit Eist (Gled.) Begin augustus eiste de man in een brief aan de voet balclub Feyenoord 250.000 gul den met het dreigement vijf topfiguren uit de club te liquide ren als het geld niet zou worden betaald. WASHINGTON (UPI—DPA) Verscheidene honderden Ameri kaanse Indianen die zes dagen het bureau voor Indiaanse ken In Washington bezet hiel- d»n, hebben vanduag be.lolen Op 4 augustus werd Van R, Bear* hun actie op te geven. re.tcerd Rechercheurs girpen De regering heelt toegelegd Mn !"em °P dc fieh F«v""""'d commissie in het leven te roe- £c'zou ov®rhandlgen. pen die dc problemen van delVan R «chreef de brief, omdat Indianen zal onderzoeken. Dc indianen eisen erkenning van hun rechten door de regering cn vervanging van een blanke on derminister door een Indiaan. Zij hebben in het bijzonder kri tiek op de levensomstandighe den in de toegewezen reserva- Verplichte reveille niet acceptabel hij in ernstige geldnood ver keerde na aankoop van een huis. De raadsman van Gerard vond, dut Feyenoord de zaak had op geblazen. „De club verkeerde in die tijd In moellijkhedén. Lr waren problemen met spelers en op de transfermarkt lukte het niet erg. Men heeft de brief van mijn cliënt gebruikt om de aandacht van dc supporters af te leiden vnn de moeilijkhe den". aldus mr. Lenglet. AANSLAG OP HASSAN UTRECHT (A.N.P.) „Het opnieuw Instellen van de ver plichte reveille zou betekenen dat er weer wordt beknibbeld op dc individuele vrijheid van dc soldaat. De dienstplichtigen zijn uitgeslapen genoeg om zelf tc bepalen nf zij gaan ontbijten of RABAT (A.P.), Elf officieren ter dood veroordeeld niet. Bovendien Is het niet acceptabel dat er aan een moeizaam verkregen recht weer wordt getornd". Zo reageert het hoofdbestuur van j de Vereniging van Dienstplicht!- j ge Militairen op het feit dat xJe j militaire geneeskundige raad minister De Koster van Defen sie heeft geadviseerd de twee jaar geleden afgeschafte ver plicht reveille n de kazerne Een Marok kaanse militaire rechtbank heeft gisteren elf officieren vun dc luchtmacht ter dood veroordeeld die betrokken zijn geweest bij dc poging het vliegtuig waarmee koning Hassan II op IC augustus naar Rabat terugkeerde, neer te schieten. Vijf andere officieren verden tot 20 jaar gevangc:f vcroor- oecld. 27 personen regen lagere straffen, terwijl 177 verdachten erden vrijgesproken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 7