Dienstencentrum in Voorschoten niet multifunctioneel „Verbreding Abtspoelweg is funest voor Warmond" Veemarkt van Rotterdam naar Leiden Markt berichten Vakbond veehouders Theater agenda Wat u ook moet weten St. Antoniushove kost 75 miljoen LE1DSE COURANT WOENSDAG 8 NOVEMBER 19]; Kdnder- kaarten vinden goede aftrek in bejaarden huis BOSKOOP Voor één dubbel tje kan Ik geen armoe lijden. Met deze woorden gaf mejuf frouw N. Vuyk de oudste in woonster (93) van Mendelhof te kennen dat zij nog wel meer kinderkaarten wilde kopen. Zij had reeds als eer ste één kaart gekocht van de kinderen van de vijfde en zesde klas van de Ichtus en Emanuelschool die voor de jaarlijkse kinderzegelverkoop speciaal naar Mendelhof wa ren gekomen. Onder het toeziend oog van wethouder mr. J. J. M. Tromm, directeur Van Nop pen, directrice zuster Maas kant en verdere aanwezigen werden de nodige handelin gen met enige plechtigheid verricht. Daarna werd mej. Vuyk, geze ten in een splinternieuwe rol stoel, naar de „antieke" brie venbus gereden waar zij de gekochte kaart meteen kon posten. Deze brievenbus is een over schotje van tante Pos die plastic brievenbussen heeft aangeschaft. Het oude gedegen gietijzer heeft afgedaan. Keurig knal rood geschilderd krullerig met gouden letters en een aparte Mendelhofbuslichting vermeld achter het ruitje, staat het gevaarte in de hal waar het en als pronkjuweel en als brievenbus een duide lijke funktie vervult. In Mendelhof hoeft derhalve niemand naar tante Pos te zoeken. Ze is aanwezig groot en rood. Burgemeester Van Dedem kocht als Boskoops eerste burger 's morgens in het postkantoor de allereerste kinderzegels. ROELOFARENDSVEEN. bloemen, nov.Anjers Sim Rose. Wit, St king, 26-82, Sim Rood, Arthur. I< Rève 34-41. ChnrmoL Star, Prominent. Préclla 31-13, KATWIJK AAN DEN ber - Waspeen p. kist A extra r..u5 5.20: A I 3.80-5.10: A II 2.60-5.2H B extra 6.70-7.80: B I 5.10-8.00: B II 2.10: C I 4.10-1.40: C II 1.30-t.CO. 6 1 52-92; 6 11 18-56: SI VOORSCHOTEN Het bestuur van de Stichting Dienstverlening Bejaarden Voorschoten moet af zien van het ambitieuze plan te inplaats van ruim 200.000 per jaar thans begroot wordt bedrag van 50.000 als nadelig exploitatietekort. komen tot de bouw van een Uitgegaan is van de oude plaats Dienstencentrum met een multi functionele opzet. De Staatsse cretaris van C.M.R. heeft door middel van een brief medege deeld geen uitspraak te kunnen doen over een rijksbijdrage In i vestiging (plan „Bijdorp"), terwijl ook een verschuiving dichter naar het centrum (M.O.C.-terrein) aanvaardbaar is mits de grondprijs gelijk blijft. de exploitatiekosten van het Het dienstencentrum zal bevat- dienstencentrum en tevens werd opgemerkt, dat de gemiddelde oppervlakte van de dienstencen tra 500 600 m2 bedraagt. Hiermede is voorlopig het bouw plan van de baan, waarbij het dienstencentrum omgeven zou worden door gelegenheden voor wijkbijeenkomsten, aanleg van een golfbaan e.d. De Stichting meent dat gezien de huidige fi nanciële situatie het realiseren van de wijkvoorzieningen bij het dienstencentrum geen haal bare zaak is en heeft inmiddels een bescheidener plan inge diend, waarbij wel rekening receptie, ontvangsthal en grote zaal met een totaal opper vlakte van 250 m2; kleine zaal voor still recreatie, zoals biblio theek van 60 m2; kantoor voor de leider, spreekkamer en ver gaderruimte in totaal 50 m2; keuken, waar diepvries-maaltij den bereid kunnen worden, to tale grootte 30 vierkante meter; verder kamer voor speciale aktiviteiten (25 m2), bergruimte (25 m2) en toiletten (30 m2). De netto opp. wordt dan 470 m2, de bruto opp. 517 m2. De ar chitect krijgt de opdracht zich aan het maximum van 520 m2 te houden. gehouden met de mogelijkheid Tijdens de commissie voor maat- te zijner tijd terug te komen op schappelijk welzijn werd de multifunctionele opzet en waarbij het aantal bejaarden woningen wordt uitgebreid tot 100 stuks. Er is reeds een gesprek geweest met het hoofd van de afdeling bejaardenwerk van het ministe rie van C.M.R. en verwacht kan worden een gunstig advies van de Provinciale Commissie Plan ning Bejaardenhuisvesting Voor de gemeente Voorschoten betekent deze nieuwe opzet dat dit plan besproken. De leden kon den zich er wel mee verenigen. Uit het debat bleek dat er moei lijk een schatting te maken valt over het aantal bejaarden dat Voorschoten in de toekomst zal tellen. Thans ligt het aantal van 1316 op een bevolking van 21.635 per 31 december 1971 nog onder het landelijk gemiddelde, ver wacht wordt echter een sterkere vergrijzing in verband met de afname van de bevolking. 13 NKV-voorzitter Mertens (linksnaast afdelingsvoorzitter Salman gisteravond in gebouw Het Trefpunt Vakbeweging niet op stoel van regering en parlement LISSE Bij de onderhandlingen om het arbeidsvoorwaardenbeleid 1973 ging het de vakbeweging niet alleen om de inflatiebestrij- ding, maar vooral om structure le veranderingen in de Maatschppij. Wij willen best ge noegen nemen met een zeer ge ringe reële loonstijging, maar dan moet dat ook met de prij zen het geval zijn. Verbeterin- gen moeten ten gunste komen aan structurele veranderingen. NKV-voorzitter Mertens ging gisteravond in Lisse volledig mee met de verlangens van Arie Groeneveld, de omstreden voorzitter van de Industrie- bond-NVV. „We willen een vin ger in de pap hebben hoe de nieuwe voorzieningen en verbe teringen in de praktijk zullen worden toegepast" aldus de heer Mertens voor een aandach tig gehoor van N.K.V.-ers uit de gehele Bollenstreek. De r.k. vakbondsman wees de beschul diging van de hand dat de vak beweging daarmee op de stoel van regering en parlement wil gaan zitten, ij toonde zich een voorstander van een rooms-rood kabinet, maar weigerde een ste madvies te geven. HAARLEM/LEIDEN De vak- van 18,50 dient minstens ge- bond veehouders van de Katho- handhaafd. lieke Land- en Tuinbouwbond Het bestuur van de vakbond vee- Bloptnkoo 58; i; 8 II 19-3312 I rode kool 29-31; groene kool 3-1- boerenkool 39; andijvie 32-42; 13-14; uien p. kist 7.20-8,70; knol- lerle 25-30: liospeen 22-72: schor- Exposities slijk museum De Lakenhal: Oude igel 28—32, tel. 44044 - Landschap, uit de 17-eeu\v. Vanaf 10/ n laleurfotogrnfen Lelden. Ma. t/ni .museum voor Oudheden: Rape 2x. I. I. K.'Mf, - ...I,. tiens PA'- Champolllon. Ma. t/m lel. 01751—2185 - Marie-Anna Otten- Schuffelen met wandkleden. Tosca van den Haak met plastieken en Jan de Valk medailles. Ma. t/m za. 10—17 uur. dl. 20—22 uur. Galerie Van «Ier Vllrt: Karei IVIggers met schilderijen en Anke Blanke- voort met leramlek. Dl. t/m za. 9— 18 uur. Galerie 't lïoekir l>ij «Ie Pomp: War- t/m za. 10—17 i Itljksmuseum Gen Hooglands.' K.l; Nederlands Leg.- - TER AAR - B. en W van Ter Aar houden a.s. maan dag een hearing over het be stemmingsplan Korteraar. De hearing begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Ter Aar. WARMOND Steeds meer inwo ners van Warmond laten de laatste tijd duidelijk blijken niet blij te zijn met de verruiming van de toegangswegen naar hun dorp. „We moeten zoveel moge lijk het doorgaande verkeer we ren" is hun standpunt omdat, zo zeggen ze. Warmond het gaafste dorp in deze streek is dat ge spaard moet blijven van grote verkeersdoorbraken. De heer W. M. van Rooyen uit Leiden schreef ons het volgende over deze zaak: ,,Nu iri Warmond de gegronde vrees bestaat dat de bewoners door een toenemende stroom doorgaand verkeer de rekening krijgen gepresenteerd van de kostbare verbreding van de Abt spoelweg, rijst de vraag hoe deze situatie is ontstaan. Na de plonologisch te betreuren aanleg van de Oegstgeesterweg dwars door groen gebied van Leiden moeten wij in gedachten helaas „terug naar Oegstgeest". De grote verbredisg van de Abt spoelweg volgens provinciale eisen was voor Oegstgeest finan cieel voordeliger dan een be scheiden opzet, waarvoor de provincie geen subsidie zou heb ben gegeven. Hier geldt letter lijk: geld dat stom is, maakt recht wat krom is. De Oegst- geester raad is gezwicht voor de vaak toegepaste salami-tak- tiek van de provincie, n.l. de bestaande wegen deel voor deel verbreden, tot een nieuwe recht streekse interlokale snelweg is ontstaan dwars door Warmond of eventueel langs een verbrede Haarlemmertrekvaart of nieuwe randweg. Het aldus gestimuleer de groeiproces gaat voortdurend ten koste van bestaande woon kernen en het omringende land schap. De Warmondse inwoners die nu in actie komen tegen l plannen tot verruiming van de toegangsweg naar hun dorp, j geven m.i. blijk van meer ver- keersinzicht dan de deskundi gen, die stap voor stap de groei van het verkeer blijven bevor deren. Het deert deze deskundi gen blijkbaar niet dat bestaande woonkernen daardoor onleef baar worden ten koste vooral van kinderen, bejaarden niet-autogebruikers. Natuurlijk is het mogelijk alle doorgaande verkeer uit Warmond te weren; j dit verkeer hoort niet op de 1 Oranje-Nassaulaan. D.m.v. een richtingverkeer voor auto's op de Haarlemmertrekvaart rich ting Postbrug en op de Haar lemmerstraatweg tussen Mari- nagebouwen en Groene Kerkje richting Oude Dorp is belang van liet besten-/lingsverkecr langs deze wegen bovendien vol doende gediend. De Warmon- ders, die hun dorp leefbaar wil len houden, verdienen de steun van die Leidenaren die niet al- leen de stad, maar ook het dorp I willen sparen. houdt 23 november de jaarver gadering In het Concertgebouw te Haarlem. Voor deze vergadering is een groot aantal voorstellen inge diend door de kringen. Voorzien van de nodige prae-adviezen van het bestuur zijn ze nu voor gelegd aan de leden. De voorstellen betreffen in hoofd zaak het melk- en zuivelbeleid, het vee- en vleesbeleid, het EEG-struktuurbeleid en ontwik- kelings- en saneringsfonds, de dierziektebestrijding, de kwali teitscontrole van de melk, de Hinderwet en milieuhygiëne en de BTW. Kort gesteld komen de prae-ad- viezen van het bestuur van de vakbond veehouders op het vol gende neer: het bestuur wil ten aanzien van de melkprijzen nog geen definitief standpunt inne men, omdat op dit moment nog niet bekend is wat de omvang van de gevolgen is van de EEG-uitbreiding en wat er aan inflatiemaatregelen genomen wordt. Vastlegging nu op een bepaald standpunt kan nadelig zijn als mettertijd het beleid moet worden afgestemd op dèn geldende omstandigheden. Ten aanzien van vee- en vleesbe leid waarover ook de kringen Duinstreek en De Meerlanden voorstellen hebben gedaan zegt het bestuur een invoerstop voor vlees en slachtrunderen weinig zinvol te achten, omdat ons land als exportland bijzonder kwetsbaar is. Als de prijzen zakken beneden het interventie niveau zal het bestuur alles in I het werk stellen, dat tijdig ge ïntervenieerd wordt. Van rentesubsidies in het alge meen op investeringen (dej Duinstreek deed daarover een I voorstel) mogen geen wonderen; verwacht worden. Rentesubsi-j dies bieden wel mogelijkheden voor bedrijven met een verant woord arbeidsinkomen en vol doende grootvee-eenheden per volwaardige arbeidskracht. Het vakbondsbestuur is het voorts met het bestuur van De Meer landen eens, dat bij import van vee de veterinaire voorschriften I zaterd streng moeten worden gehand- haafd. Ook de overheidsbijdrage j 20.3c houders heeft zich tenslotte ook gesteld achter de wens van de kringen Amstelland en Duin streek, dat de Groenoordhal in Leiden voor de veehandel be houden blijft. De veemarkt van Rotterdam die moet gaan slui ten dient te worden overge plaatst naar Leiden. Het houden varr de markt op een andere dag is geen bezwaar, aldus het bondsbestuur. ROELOFARENDSVEEN De brandweer van Roelof- arendsveen is maandag twee maal uitgerukt. Eenmaal 's morgens vroeg, toen ging het om de brand van Het Kom pas op Kaageiland en een maal 's middags. Toen moest men richting Achter weg in Nieuwe-Wetering. waar een personenauto in de brand stond. Toen de brandweer aankwam had men het vuur al met .schuim- blussers gedoofd. ROELOFARENDSVEEN In jeugdsociëteit Our House heeft een groot deel van de Veense jeugd zondag geno ten van het optreden van de Ierse folkzanger Bruce. Zijn repertoire bestond voorname lijk uit luister-liedjes, die werden afgewisseld door meezing-songs. Dick, de ban- jonist van de Bobo-String- Band, zorgde voor de bege leiding. Aanstaande zaterdag viert men in Our House car naval. 's Avonds om 11 over 11 wordt de prins gekozen. Vrijdag 10 novem' - llOUkC. j;.Z7.-/0l Harry Verbek. 22.00 uur OEGSTGEEST In Oegst geest wordt van 8 t/m 17 vember a.s. het röntgenolc gisch borstonderzoek (bevol kingsonderzoek) gehouden Dit onderzoek vindt plaats het Gezondheidscentrum Lijtweg 7 (naast het gemeen tecentrum). Ieder die niet aan het onden zoek deelneemt, wordt vet zocht zijn oproep aan liet ge meentehuis terug te zenden Nadere inlichtingen zijn krijgbaar op het gemeentese cretarie, afdeling Sociale Za ken. LEIDEN De Leidenaa C. E. van Oort is kandidaa voor het bondsbestuur het Koninklijk Nederland: Gymnastiek Verbond. De Al gemene Bondsvergadering wordt zaterdag gehouden. LEIDEN Het bestuur van de Leidsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging Vliet is thans als volgt mengesteld: praeses G. A. Patterson, ab-actis: H. A. Schade van Westrum, strix: A. J. M. Hoogeboom, commissaresse materiaal C. G. J. Smeulders, commissa resse afroeien P. v. d. Berg, assessor E. M. Manz, advise rend lid J. S. Gijsbers. LEIDEN Hengelsportver eniging de „Forel" hield een viswedstrijd onder slechte weersomstandigheden de vangst zeer matig was. Met grote voorsprong eindig de L. Vlasveld als eerste met 2670 gram. LEIDEN „Het aesteti- sche aquarium" is het onder werp, waarover de heer S D. Koning morgenavond aan de hand van ca. dia's een lezig houdt voor „De Natuurvriend". De bij eenkomst wordt gehouden in de kantine van de „Adler"- fabrieken, Rooseveltstraat 20. WASSENAAR - De Leidse Rij- en Jachtclub organiseert op zondag, 12 november zijn jaarlijkse wedstrijden oi Stöxen-plaquettes in de ma nege Rider's Paradise achter de Wassenaarse Dierentuin. De bekende Nederlandse dressuurruiter C. Vellega zal zitting nemen in de jury. De wedstrijden beginnen, al om half elf. Liefhebbers van de paardensport zijn welkom. BOSKOOP De KPJ afde ling Reeuwijk viert zaterdag 11 november haar 35-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan wordt er een dansa vond georganiseerd waarin The Ebonies and Connection zullen optreden. Aanvang 20.00 uur. - HAZERSWOUDE Drie jachten op de winterberging i van de firma Daniel en Zn. zijn beschadigd toen daar een olietank vlam vat te. De tank, waarin duizend liter olie zat, begon te lek ken. Vlak daarna ontstond de brand die echter vrij spoedig werd geblust. - LEIDSCHENDAM - In de bestuurskamer van de psy chiatrische inrichting „Scha- kenbosch" spreekt prof. mr. A. Mulder op woensdag 15 november voor de kring van christen academici. Het on derwerp is de taak en de rol van de rechtèr in de samen leving. Aanvang 20.15 uur. HAZERSWOUDE - De ont spanningscommissie van de Hazerswoudse tennis Club organiseert op vrijdagavond een bingo-avond, die vanaf 20.00 uur wordt gehouden in het clubhuis aan de Ten Ka- tèstraat. LANGERAAR De jeugd commissie van Altior organi-' seert a.s. zaterdag 11 novem ber in het parochiehuis haar tweede dansavond. De mu- ziek wordt verzorgd door het duo Theo der kinderen. Aan vang 20.00 uur. - HAZERSWOUDE Het eerste damesteam van de Hazerswoudse volleybalver- eniging De Hazelaars heeft de (gezelligheids) competitie- wedstrijd tegen Valeas 1 met 1-3 verloren. De zusterstrijd tussen De Hazelaars 2 en 3 eindigde in een onbeslist (2- 2). De juniores van De Haze laars (3) versloegen Wevo met 3-0- EV i v"- Nauwere samenwerldng met andere ziekenhjuizen VOORBURG Het ziekenhuis St. Antoniushove in Voorburg gaat nauwer samenwerken met ande re ziekenhuizen. Op het gebied van de psychiatrie met de Ursula-kliniek in Wasse naar en op het gebied van hart- bewaking en laboratoriumwerk zaamheden met het Haagse Westeinde-ziekenhuis Dit staat in het van^ai verrVnen 'aar- verslag van St. Antoniushove. De exploitatie over het afgelo pen jaar sloot met een gering 1 voorde1:;; saldo van ƒ372.08. -,0-cn uit het 'aar- j verslag; de gemiddelde ver- n eo 'i.;'r van de patiënten is in 3 jaar gedaald van 22.2. naar 18.4. Op de foto: het nieuwe zie kenhuis St. Antoniushove, dat 19 december in gebruik zal worden genomen. Dit complex heeft op basis van de meest recente ge gevens een bedrag van 57 mil; joen gulden aan investeringen geëist. Het ziekenhuis heeft ruim 350 man personeel in j dienst. VOORHOUT Carnavals vereniging „De Bokken" ver- kiest a.s. zaterdag haar prins Carnaval. De verkie zing heeft plaats in café-res- II taurant „Boerhaave" en be gint om 20.30 uur. Het geheel i wordt opgeluisterd door de j boerenblaaskapel en een bandje. 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 6