I.O.W. EN pensioen Jehoeftniet te solliciteren naar een poütiebaan, omer alles over te weten te komen ÊÊ&A olddutch Polarisatie is gericht op het brokken maken Politici op werkbezoek Leiden in Nog veel onzekerheden over grondprijzen in gepland winkelcentrum Kaschrysanten overheersen op de veiling EMM Keu ging van hand tot hand bij Koudekerkse bejaarden amropierson fund' ProfAlbeda in Alkemade: 1973 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDSE COURANT en I ZOETERWOUDE Tijdens de jaarvergadering van het NKOV welke gisteravond werd gehou den heeft de vertegenwoordiging van de organisatie in de ge meentelijke commissie voor het midden- en kleinbedrijf, bij monde van de heer B. van Leeuwen rapport uitgebracht van de eerste bespreking welke op 18 oktober heeft plaatsgevon den. In een prettige sfeer zijn daarbij wederzijds de eerste „terreinverkenningen" uitge voerd. Wethouder Duindam verklaarde, dat het gemeentebestuur bepaal de feieten in het rapport van het CIMK heeft geconstateerd. Van middenstandszijde werd het ont breken van een advies in het rapport />/2 V2 V2 rapport betreurd evenals het ontbreken van de kwalitatieve aspecten. De voorkeur van het gemeentebe stuur om de realisering van het winkelcentrum te laten geschie den door de eigen middenstand wag als bijzonder positief erva ren. De vraag die daarbij direct oprijst en ook was gesteld is: „Is dit een haalbare kaart, wat gaat het kosten?". De grond prijs bleek niet exact voor han den, maar wel werd toegezegd, dat deze in de volgende verga dering, welke in december wordt gehouden, op tafel zal ko- Ook de vertegenwobrdigers van het NKOV kregen hun „huis werk" mee. Zij dienen te onder zoeken welke zaken in de eerst komende jaren evt. zouden ver dwijnen en te bezien wat aan het branchepatroon ontbreekt. Men was wel geschrokken van de mededeling van wethouder Duindam, dat het gemeentebe stuur overweegt 1000 of moge lijk zelfs 2000 m2 winkelruimte te creëeren, en dat bij voorkeur al in 1975, terwijl het rapport van het CIMK de behoefte in 1980 aangeeft, bij maximale uit breiding, van 600 m2 Voorzitter H. J. C. Paardekooper deelde mede, dat het bestuur in januari opnieuw een poging zal doen om te komen tot een spe ciale winkeliersvereniging. Hij hield hiervoor een heel nadruk-' kelijk betoog omdat de, nood zaak hiervan steeds meer wordt ervaren. „Het is mijn heilig ideaal". In zijn openingswoord had de heer Paardekooper ge sproken over de bewogen tijd, ook op zakengebied We zien de afbrokkeling van het aantal on dernemers door verkleining en belemmering van de mogelijk heden. De financiële positie van de afde ling is niet geheel zorgeloos zo bleek uit de cijfers van penning- ruggang in het ledental. „Onbe- mede is veroorzaakt door een te ruggang in het ledental. „Onge- grijpelijk die bedankjes in een tijd, dat er zulke grote belangen op het spel staan", verzuchtte de voorzitter. De leden gingen er mee akkoord, dat zij finan cieel bijdragen in sommige (ontspar.nings) aktiviteiten wel ke er voor de komende maan den op het programma staan. Bij de rondvraag gingen er stem men op om een marktonderzoek te houden onder de plaatselijke bevolking. Dit kan mogelijk één van de eerste aktiviteiten zijn van de op te richten winkeliers vereniging. St. Maarten- optocht in Woubrugge WOUBRUGGE De leerlingen van de openbare kleuterschool en de eerste en tweede klassers van de lagere school, houden vrijdag a.s. de zgn. St. Maarten optocht door het dorp. Tijdens deze lampionoptocht zal fruit worden opgehaald, dat zal wor den gegeven aan de zieke inwo ners van Hoogmade en Wou brugge. Leidsenhage turnt in Vijf Meilial LEIDEN Op 25 november geeft de turnkring Leidsenhage, ont staan uit een fusie tussen de kringen Den Haag en Leiden, een gymnastiekuitvoering in de Vijf Meihal, waaraan in totaal zo'n vijfhonderd deelnemers van verenigingen uit zowel Leiden als Den Haag hun medewerking zullen verlenen. Een week eerder, op 18 novem ber, zal in de Haagse sporthal Overbos een soortgelijke uitvoe ring worden gegeven. Op zon dag 26 november organisèert de Technische Commissie van de j kring Leidsenhage de Nationale Kampioenschappen keurturnen voor jongens in verschillende j leeftijdsgroepen. Deze wedstrij- j den worden gehouden in de J Northgo Sporthal in Noordwijk. Zij beginnen om half elf en zul- len tot ongeveer vier uur duren. Als de natuur zijn winterslaap be- Merkbaar in de kwaliteit van gint dan houdt dit tevens in, dat er weer een wijziging begint te komen in het bloemenpakket aan de veiling. De veelheid 1 sommige partijen is dat men te zuinig is geweest met stoken. Daardoor zijn er nogal wat ge breken. variëteiten behoort tot Daarnaast gaat de concurrentie het verleden en alle aangevoer de bloemen moeten nu bij de kwekers uit de kassen komen. Dat wil geenszins zeggen, dat er voor een redelijke prijs geen bloemen meer te koop zijn. In tegendeel, want juist nu begint de massale aanbieding van kas chrysanten, met het Westland als koploper, los te komen. Wel waren er nogal verschillen in prijs van dag tot dag Vooral met name de geplozen stuks chrysanten gaven in prijs nogal grote verschillen, de beste par tijen troschrysanten kwamen tot boven de twee gulden per bos, maar ock rondom de 1,50 per bos kon men tros van behoorlij ke kwaliteit kopen. De jaarrond-chrysanten werden iets beter gevraagd al loopt de kwaliteit nogal wat uiteen. Juist nu de produktiekosten op een hoger niveau beginnen te ko men, dit vanwege de meerdere stokkosten, zijn de prijzen voor de anjers iets lager geworden, al mag toch nog wel van een redelijke beloning gesproken worden. 1 de z.g. import-anjers uit de zuidelijke landen merkbaar wor den. Overigens is dat weer niet zo erg, want de Hollandse pro- duktie begint in de wintermaan den altijd belangrijk terug te lo pen. Ditzelfde kan gezegd wor den van de rozen, al is hiervan de aanvoer momenteel nog vrij behoorlijk. Hiervoor is in de wintermaanden het al of niet doorstoken doorslaggevend voor de aanvoer. Irissen werden be langrijk goedkoper, hoewel de aanvoer juist begint terug te lo pen. Bij de freesia's is Golden Yellow de belangrijkste in de aanvoer waarvan grote partijen voor de klok komen. De best betaalde zijn Diana en Ballerina. Noe men wij in de groep diversen nog Trosanjers, Nerine, Lelies, Alstroemeria, Gerbera's, Helico- nia etc., alsmede dat zo langza merhand de tijd al weer aan breekt dat men aan de bolgewas sen begint te denken en dan vooral uitkijken naar de dag, dat deze weer als primeur zullen worden aangevoerd. De bewoners van Rhijndael poserend in hun nieuwe sociëteit li Koudekerk De Koudekerkse be- een tweede mogelijkheid om te jaarden die tot nu toe niet de ontspannen en wel in het knusse moed konden opbrengen om In zaaltje van Nieuw Poelgeest, de tamelijk besloten kring van de bejaardensoos in huize Het was er gistermorgen lekker Rhijndael naar de keu te grij- druk (zie foto) toen wethouder Burgemeester Van der Linden geeft het goede voorbeeld de sjoelstenen te schuiven kunnen sinds gisteren toch nog ruimschoots aan hun trekken komen. Speciaal voor die „drempelvrees-oudjes" en diegenen die sinds kort in Kou dekerk zijn komen wonen Is er ROELOFARENDSVEEN De Prof. Albeda die zich (ADVERTENTIE) Heem uw gemak. Laat Be inning over aan de LEIDSE 'A SPAARBANK Om al die vragen te beantwoor den, komen we naar je toe. In een informele sfeer, bij een kopje kof fie, zullen we ze graag in een per soonlijk gesprek beantwoorden. Kom alleen, samen met je verloof de of met een familielid. Uiteraard moet je wel aan de aanstellings- eisen voldoen, wil het gesprek zin hebben: jonger dan 29 jaar, min. 1.70 m lang. Indien je nog geen 20 jaar bent moet je. nu of bin nenkort. het MAVO-diploma (of j vergelijkbare opleiding) hebben. QG flcl3gSG Boven de 20 kan worden volstaan pOSltÉG CeQ ^°eC*e ^8emene ontwik- Leg al je vragen over de politie eens vrijblijvend op tafel in: Binnenvestgracht 15, Leiden donderdag 9 november, 's avonds 7-9 uur Je bent hartelijk welkom! Wij, van de Haagse Politie, weten uit de praktijk dat er jonge men sen zijn, die wel voelen voor het vak van politieman, maar niet solliciteren omdat zij met vragen blijven rondlopen: "Kan ik dat vak wel aan?". "Hoe is de samenwerking met kollega's?", "Wat zijn de toekomstmogelijk heden.?", enz., enz. gecombineerde vergadering de KVP, AR, en CH-afdelingen in Alkemade waar prof. Albeda sprak is maandag bijzonder goed bezocht. Nadat CHU-voorzitter H. J. Renee de bijeenkomst op de in zijn partij gebruikelijke wijze opend had met het voorlezen van een Bijbelfragment verwel komde hij o.m. ook wethouder N. A. Rietbroek, de raadsleden KI. Uit den Boogaard, N. J. Verhaar, drs. W. Nugteren Hoewel nog geen besluit is ge nomen tot het samengaan van de Chr. Partijen is men in Alke made wel zover om te komen tot een gecombineerde vergade ring om gezamenlijk propagan da te verkiezingen. gestelde plannen tot uitvoer te brengen. Oorzaak van deze cri sis was in hoofdzaak te wijten aan de inflatiebestrijding. Prof. Albeda ging ook breedvoerig in op de invloed van DS-70 die meer een alternatieve VVD ge worden is dan de PvdA. Op de vele vragen die ontstaan zijn door de sociale-economische en culturele crisis zal een antwoord gegeven moeten worden. woord werd gevolgd door een korte inleiding van KVP-voorzit- ter M. J. J. v.d. Heuvel, waar na prof. Dr. W. Albeda, le ka merlid, sprak over het onder werp „Van kabinetscrisis tot kabinetsformatie". stander toonde van het samen gaan van de confessionele par tijen in een Chr. Democratische Partij, vond het een slechte zaak. dat het Nederlandse volk al weer zo vroeg ter stembus moest. gg' Spr. ging uitvoerig in op de poli tieke ontwikkelingen in de jaren 1950 met een grote eensgezind heid, welke na 1960 duidelijk is afgebroken en een tijd van pola- Belangrijk noemde hij het dat het risatie intrad. Men kan spreken kabinet Biesheuvel er in ge- van een sociaal economische re- slaagd is een centraal akkoord- volutie. Misschien wel als ge- tot stand te brengen, volg van de invloed van T.V., een betere scholing en oplei- Op de vraag hoe een kabinet ding. De sociaal-economische moet worden, zei hij, dat ontwikkeling is een harde strijd geworden. de komende Polarisatie richt zich duidelijk te- openings- gen de Chr. partijen. Polarisatie brokken te maken, dit heeft men kunnen constateren binnen het N.V.V. alsook bij de meer links georiënteerde partij en. Hij betreurde de kabinets crisis. omdat de regering niet de tijd heeft gehad om de voor- LEIDEN Mr. F. H. Andriossen, fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Kamer, en mevrouw M. H. Gardeniers-Berendse van de KVP-Kamerfraclie zullen op woensdag 15 november a.s. met enkele andere prominenten uit het politieke leven een werkbe zoek aan Lelden brengen. Doel van dit werkbezoek is, zich te oriënteren op, en te doen in formeren over de problemen van het midden- en kleinbedrijf. Het gezelschap brengt om twee uur eerst een bezoek aan het le- vensmiddelenbedrijf van de fir ma Oostdam aan de Lange Pie- terskerkkoorsteeg en gaat van daar naar de TNKABE-groot- handel aan de Kuipers Riet bergstraat (15.00 uur) waar ook enige Leidse wethouders aanwe zig zullen zijn. Omstreeks kwart over vier vertrekken de bezoe kers naar Leiden-noord en de Kooi, waar ze een rondgang maken door het renovatiege- bied. De VVD zal verkiezingsbijeen komsten in Leiden en omgeving houden waarop een aantal be langrijke VVD-ers de discussie leiden, of in debat gaan met po litieke opponenten. Op 10 no vember a.s. is er in de Stadsge hoorzaal te Leiden een debat tussen VVD, D'66 en KVP, aan vang 20.00 uur; op 13 november a.s. spreekt de heer Vonhoff (CRM) in hotel Savoy te Kat wijk, aanvang 20.00 uur. Op 17 november zijn afgevaardigden van bijna alle partijen aanwezig in de Vliethorst (sporthal) te Voorschoten en voor de VVD zal spreken minister De Koster van Defensie, aanvang 20.15 uur. Op 22 november is er een debat in de Scheppingskerk te Leiderdorp tussen mej. Kap- peyen v. d. Coppello (VVD) en de heer Dolman (PvdA), aan vang 20.30 uur. derheidskabinet geen oplossing is, evenmin als het stemmen op de z.g. progressieve partijen omdat men dan op de oppositie stemt. Wij gaan de verkiezingen in met een niet zo helder zicht, wel helder is wat nog gebeuren moet. Er moet geen politieke onverdraagzaamheid zijn en geen streven naar polarisatie. Onze samenleving kan alleen in gunstige zin veranderen door verzoening en samenwerking: aldus besloot prof. Albeda.. Na het gratis kopje koffie werd er nog een veelvuldig gebruik ge maakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen en dis cussieren. Na een opwekkend woord van het te Roelofarends- veen woonachtige K.V.P. Sta tenlid T. Nooij werd door de heer v.d. Heuvel het laatste woord gesproken. van sociale zaken Vegte om tien uur de nieuwkomers een harte lijk welkom toeriep. De opzet was eigenlijk om alleen mannen binnen te loodsen maar er wa ren ook wat bejaarde moeder tjes meegekomen en die kan je onmogelijk de deur wijzen. „Het is toch wel gezellig al die vrou wen" zei wethouder, jullie zijn voortaan van harte welkom. „Ook mevrouw Hames, presi dente van de plattelandsvrou wen deed haar woordje en toen was de schuchterheid verdwe nen en ging de keu plots van hand tot hand en discussieerden de vrouwen dat het een lust was. „Het is hier knoert gezel lig" kon men tussen twee ca ramboles en een slok koffie door horen en „dit is ook wel wat voor Bas de Wit en ouwe Van Elk. „Dat is ook precies het doel dat wordt nagestreefd. Zoveel mogelijk de gelederen versterken zodut het in de toe komst een gezellige boel kan worden. Iedereen is er van har te welkom ook leeftijdgenoten uit Hazerswoude Rijndijk of om liggende gemeenten. „We hou den hier open huis" zei wethou der Vegte. ook voor ouderen die werken en bijvoorbeeld in de ziektewet lopen". Koudekerks burgemeester kwam ook even langs om een feestelijk balletje tc stoten. „Alleen bij de opening hoor" zei hij glimlachend tegen de bejaarden en van alle kanton kwam er een begrijpende knik voor deze nog jeugdige burger vader. De bejaarden zullen het op deze nieuwe club voorlopig moeten stellen met de bekende vaste-prik-ontspanning (knar ten, sjoelen, praten en biljar ten). Voor de toekomst is men van plan ook op creatief gebied aan de weg te gaan timmeren. Een welfare-werkster zal daar voor om advies worden ge vraagd. fADVERTENTIE Pijn is te verhelpen. Met Togal. lil doordrukstrip. Handig tfrrrfo Helpt. Goed. (ADVERTENTIE) Achter uw Amro-Pierson Fund staan deAmroBanken Pierson, Heldring Pierson. Vertrouwd idee. solide vermogensbeheer •Het huisfonds van de Amsterdam-Rotterdam Bank en Pierson, Heldring Pierson.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 5