Come-back van ASC? In „Bos van Pastoor" verrees riant club huis van Agnes-groep Sluiting dreigt voor kiosk van VVV Wassenaar Grofvuil Leidse agenda BOM STARS Leidse bioscopen Dick Plaizier schermkampioen van Luchtmacht LEIDSE COURANT WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDEN In de eerste klas van het zaalvoetbal was de 50 over winning van ASC op een zeer zwak spelend LFC de verrassing van de avond. De Ajacieden lieten, weliswaar bij vlagen, voetbal zien dat deed denken aan voorgaande jaren waarin zij een zo belangrij ke rol in de eerste klasse speelden. De andere wedstrijd, de Munnik - Rijnsburgse Boys eindigde teleurstellend voor de Boys, in een 22 gelijkspel. ASC—LFC 5—0 Nadat de eerste 10 minuten uit sluitend stilstaand voetbal te zien had gegeven, liet ASC zijn afwachtende houding tegen LFC varen en toog ten aanval. Dit resulteerde onmiddellijk in een aantal gevaarlijke situaties voor het LFC doel en twee treffers. Na de hervatting nam ASC het heft resoluut in handen en speelde soms zeer knap het veel te statische LFC totaal van het veld. Voor rust scoorden voor ASC Holland en Broerse, na rust voegden Huib de Goey (2x) en nogmaals Holland er nog drie aan dit aantal toe: 50. Rijnsburgse BoysDe Munnik 2—2 Rijnsburgse Boys—De Munnik werd vooral gekenmerkt door een niet te tellen hoeveelheid kansen die om zeep gebracht werden en wel voornamelijk door Rijnsburgse Boys. Toege geven, doelman de Mooy ver keerde in uitstekende vorm, maar zelfs dat had de Rijnsbur gers er niet van mogen weer houden de stand met minstens drie doelpunten verschil te be slissen. Nadat De Munnik fou ten in de Rijnsburgse verdedi ging via v. Leeuwen en Staal had afgestraft moest het toch toezien hoe de Boys het initia tief tot zich trokken. Nog voor rust had Pluymgraaff de stand gelijk gemaakt, doch na de pau ze lieten zij legio kansen om de volle buit binnen te halen, lig gen. Stand: LDWS 47. Stormvogels 46. BenT 45, Rijnsb. B. 44. Lugdunum 43, ASC 43, De Munnik 43. LFC 41. Uitslagen: II: Regenboog—VWS 11. Oranje GroenDurisol 11. Hanab—Gazelle 4—3, VNA—SLF 3—3, Wernink—Tegelhandel 3—2. Res. II: De Munnik 2—ASC 4 0—4, Wernink 2—LISC 2 1—3. Res. 3B: ASC6—Gazelle 4 13—1, Fortuna 3—Hanab 3 104, LFC 3—Katwijk 3 34, Stormvogels —Leiden 1—4; 4A: Stella—UVS 1—5; 4B: VDON—Kickers 3—4, VNL—SVLV 3—2, RHWPVH I 1—5; Res. 4A: Unitas 2—Dynamo 2 53, Fortuna 4Rijnsb. B. 2 2—7; Al: Stormvogels—VNA 4—2 j Unitas—ASC 3—5. ZLC—Oegst- geest 05. Wéér mogelijkheden voor Rijnsburgse Boys bij het Munnik-doel Subsidie «enieenle noodzakelijk WASSENAAR De ViV.V.-Was- senaar bevindt zich in een moeilijk dilemma, zo blijkt uit de aankondiging van de jaar vergadering op 23 november. Zal de vereniging gedwongen worden haar informatiekiosk op de hoek van de Johan de Witt- straat en de van Zuylen van Nijeveltstraat te sluiten? Het antwoord op die vraag hangt samen met het standpunt van het gemeentebestuur over het jaarlijkse subsidie. De vereni ging ontving tot nu toe een sub sidie van ongeveer 4000 per jaar. Er zijn in de gemeente raad al eens stemmen opgegaan om dat subsidiebedrag te halve ren. De V.V.V.stelt echter dat, wil zij haar taak kunnen blijver vervullen, het jaarlijkse subsi die verhoogd zal moeten worden tot 6500. Alleen dan zal het na melijk mogelijk zijn, een aantal, noodzakelijke voorzieningen aan te brengen aan het nu ongeveer 10 jaar oude kioskgebouw. Noodzakelijk zijn o.m. sanitaire voorzieningen en een tochtsluis. De V.V.V. Den Haag. die voor de bezetting van het kantoortje zorgt, heeft al laten weten, geen personeel meer beschikbaar te zullen stellen, als die voorzienin gen niet worden aangebracht. Van gemeentewege is de sugges tie gedaan, onderdak te zoeken in het gebouw van de openbare bibliotheek aan de Luifelbaan. De kosten daarvan blijken ech ter hoger te zijn dan het aan brengen van verbeteringen in het bestaande kantoortje. Op de jaarvergadering, die op 23 no vember in Astra in de Lang straat gehouden wordt, zal over een en ander gesproken worden. De beslissing over het al of niet verhogen van de subsidie van de gemeente zal genomen wor den tijdens de begrotingsverga dering van de gemeenteraad op 18 december a s. HAZERSWOUDE Ir. J. Vermee^ voorzitter van de Stichting R.K. Jeugd- en Jongerenwerk Hazerswoude-dorp, zal op zaterdag 11 no vember om drie uur, de officiële opening verrichten van het 6x13 meter grote, nieuwe clubgebouw van de Agnesgroep. Het zal onder dak bieden aan de honderd kabouters, gidsen en sherpa's van deze groep, die tot nu toe een onderkomen vonden op de zolder van de Michaëlschool aan de Dorpsstraat. Het nieuwe clubgebouw is overigens in de onmiddellijke nabijheid hiervan verrezen, want in „het bos van de pastoor" was nog wel een plekje grond, om het hierop te bouwen. Elly Schouten, de groepleidster (er zijn in totaal 10 leidsters): „De Agnesgroep, die al sedert 1947/1948 een gezond leven leidt, kón niet langer meer op die zolder van de school blijven. Het was daar véél te gevaarlijk. Uiteraard zijn wij het R.K. schoolbestuur mate dankbaar, dat we er zo lang mochten blijven!" In mei van au jaar werden plannen geopperd, om een nieuw clubhuis te bodwen. Een aantal enthousiaste ouders op hun beurt besloten daartoe de Stichting R.K. Jeugd- en Jongerenwerk in het leven te roepen; het kerkbestuur was bereid geld te steken in dit project. Elly Schouten: „Als groep moesten we uiteraard ook een financiële steen bijdra gen, en daarom gingen we loten verkopen". De trekking van deze loterij vindt donderdagavond 9 november plaats in het clubhuis, achter de Engelbewaarderskerk. De kosten van de bouw bedragen ongeveer 17.000. „Natuurlijk zijn we er nog niet, nu we een groot deel van de 5000 loten (a 0.50) kwijt zijn", aldus Elly Schouten, die alvast meedeelt, dat er nog meer aciviteiten zullen worden onplooid, om de benodigde gelden bijeen te garen. Daarnaast hebben de sherpa's (1316 jr.) al een grote zelfwerkzaam heid aan de dag gelegd, door het interieur van het nieuwe clubhuis naar eigen goeddunken op te knappen. Ouderen zorgden ervoor, dat de opening, gevolgd door een „open huis" vanaf kwart voor vier, kan plaatsvinden, door handen vol werk te verrichten. O ROELOFARENDSVEEN In de kantine van DOSR is vrijdagavond weer prijskaar ten en kienen. De inzet is een aantal mooie prijzen; aanvang 20.00 uur. ALKEMADE De schaats verenigingen in en rond Al kemade organiseren weer een wekelijke busdienst naar de kunstijsbaan in Amster dam om daar te gaan trai nen. Vrijdag 17 november gaat de busdienst van start. De vertrektijden zijn als volgt: 18.45 uur café Van der Ploeg Hoogmade, 18.50 uur De Kolk in Oud Ade, 18.55 uur De Paardebrug in Rijp- wetering 19.00 uur het via duct in Nieuwe Wetering, 19.05 uur de Noordhoek in Roelofarendsveen, 19.10 uur Veerstraat-Pont in Oude We tering, 19.15 uur kruispunt Lisserweg in de Haarlem mermeer, 19.25 uur café Baartman in Leimuiden. WARMOND St. Matthias houdt morgenavond in de grote bovenzaal van De Burcht haar jaarvergade ring. Op de agenda staat on der meer een bestuursverkie zing en de uitloting van 21 rentevrije obligaties: aan vang 20.15 uur. SASSENHEIM De heer N. Demmenie die al sinds ja ren een kantoor boekhandel drijft aan de Hoofdstraat in Sassenheim heeft nu ook een muziekhandel geopend in de Charbonlaan. Voorlopig is de zaak alleen op zaterdagmid dag van 14.00 tot 17.30 uur geopend. WOENSDAG 8 NOVEMBER: Eijksnius. Nat. Historic Open Lezing ..ver Rusland door K. J het Reve. aanvune 20 uur. DONDERDAG 9 NOVEMBER: SoeieMelt Horus, Kolfmnkerssteeg 8 Lezing over Rusland door Rabbi Soetendorp. aanvang 20 uur. Café l)o Itoode Leeuw. OeKstKeeSt Milieuproject Samen-Over-Lev aanvang 20 uur. VRIJDAG 10 NOVEMBER: Academiegebouw, Rapenburg 73 I College ..ver studenten lijdJ Spaanse burgeroorlog door pr Leehner. aanvang 11.15 uur. 19.30 en 20.30 i NCRV. ZATERDAG 1 nlandshula Rondleiding, .rd" - VergaJ nvang 20 uur Klimavond van 1 NOVEMBER: s. Apotliekcrsdi. aanvang 10 er Receptie ..Ons BASKETBALL 5 MEIHAL TEGEN Haarlem Cardinals Voorverkoop: Kapper Bosman. Churchill-laan 3. Leiden; Gé Hofenk. Haarlemmerstraat 221, Leiden; Kantine 5-Meihal. SERVIEZEN STUDIO DE GOUDEN SLEUTELS Haarlemmerstraat 220-231 :amora: dag. 19.00 en 31.15 uur. en vr. Oedipus Rex" (ook 14.30 „Porcilo" (ó'ok 14 30), 'wo. .'.Mede allen 18 jr. Matinee: „Aladln en wonderlamp" a.l. Nachtv. vr./j 23.30 „De afgrijselijke dokter I voor aanvangstijden zie boven. Luxor..De Peetvader" 14 Jr. Da 14.00 en 20.00 uur. Trianon„Zeg maar ja tegen het ger" 14 jr. Dag. 19 en 21.15 uur zo. lfi.45. Tevens dag. 14.30. Rev: „Lawrence van Arabië". Da! en zo. 14.00 en 19.30 uur. Bezoekuren ziekenhuizen aemiseh ziekenhuis: dagelijks ilve op dinsdag van 19.00-1 ir: dinsdag van 13.00-14.00 uur: i 10.00-12.30 Voor kraamv 15.00-17.3 St. Nieolaas zaterdag in Lisse LISSE Zaterdag doet St. Nieo laas zijn intrede In Lisse. De Goedheiligman en zijn hofhou ding krijgt een grootse intocht. Het gemeentebestuur zal de Sint om kwart over twee 's middags op het gemeentehuis ontvangen. De middenstand van Lisse heeft met het oog op de viering van Sints komst zegels uitgegeven. Die kunnen op 18 en 25 novem ber en 2 december persoonlijk ingewisseld worden bij St. Nieo laas. uc ROELOFARENDSVEEN In de kantine van veiling EMM wordt volgende week dinsdag een voorlichtingsbij eenkomst gehouden over de teelt van Nerine. De voor lichting zal worden gegeven door de heer J. Reerds van het tuinbouwconsulentschap uit Alsmeer. Na de pauze zal er gediscussieerd worden over teelt, plantmateriaal en uitbreidingsmogelijkheden. Op 16, 23 en 30 januari vol gend jaar zal onder leiding van de heer T. Dijkhuizen, fresiaonderzoeker op het Proefstation in Naaldwijk, een freiiacursus worden ge geven. Men kan zich hier voor tot half december opge ven bij het bestuur. Rijksgarantie op studenten- leningen (Van parlementaire redac tie) DEN HAAG Vanaf september volgend jaar kunnen studenten via het ministerie van Onder wijs rentedragende leningen af sluiten wanneer zij voor het be kostigen van hun studie finan cieel onafhankelijk willen staan van hun overigens draagkrachti ge ouders. De overheid gaat die leningen echter niet zelf ver strekken. Het zullen leningen worden bij derden met over- heidsgarantie, aldus minister Van Veen. ZOETERWOUDE Vijftig jaar getrouwd en ook een halve eeuw trouw lezer van de Leidse Courant is het nog vieve Zoeterwoudse echtpaar Hockx-Wisse. Thuis in de Bonifaciusstraat in Zoeterwoude ontvangen ze nu dagelijks bekenden en vrienden die hun de hand komen schudden vanwege dit niet geringe aantal huwelijksjaren. Dit in de buurt graag geziene paar heeft, zo blijkt wel als we even een praatje met hen maken, een leven lang de handen uit de mouwen gestoken om het tien kinderen tellende gezin draaien de te blijven houden. De bruidegom (75) heeft het als fabrieksarbeider veertig jaar vol weten te houden. De bruid (77) heeft zich altijd in de huishouding verdienstelijk gemaakt. Met de tien kinderen en 29 klein kinderen gaan ze a.s. vrijdag daarom groot feest vieren. In ,,Ons Huis" in Zoeterwoude-dorp worden de bloemetjes buiten gezet. Carnaval in Hazerswoude HAZERSWOUDE - Zaterdag avond wordt in Plein 68 (Groe- nendijks parochiehuis) te Hazers- woude-Rijndijk een carnavalsa vond gehouden. De organisatie biervan berust bij de voetbal vereniging St. Bernardus, waar van het bestuur van plan is, om „het feest der zotten" nu defini tief in het dorp aan de Oude Rijn ingang te doen vinden. Ten einde het ludieke spel zo eer lijk mogelijk te spelen, krijgt eenieder die het festijn komt meevieren, een stembiljet, waarop de namen van zo'n der tig kandidaten voor een zetel bij de raad van elf en voor de prin selijke narrenkap. De prins, die zaterdagavond om elf minuten over elf uit de stembus zal wor- den opgediept, krijgt met de raad van elf opdracht om de or ganisatie van de festiviteiten van het échte carnavalsfeest voor zijn rekening te nemen. De entree voor het „elfde van de LEIDEN De Nederlandse Reisvereniging heeft gisteravond een voor elfde" feest bedraagt twee-piek- lichtingsavond gehouden in de stadsgehoorzaal. Voorlichting over de en-twee-heitjes. 1 mogelijkheid van gezellige reizen maar in samenwerking met hen richten. 06.00 l 18.00 u Tel. 01722-3912. AARLANDERVEEN P. Vos. Station weg 6. Tel. 01725-2456. ALPHEN T. Varga. De Smethst t. Reyej HAZERSWOUDE L. Borst Bilderdi laan 8. Tel. 01714-2863. KATWIJK S. Horstra, Nnordwljkervf - 01718-1209C. K. v. Kestenf - 1431 Peek en Cloppenburg óók over de mogelijkheid, zich op die reizen gezellig en praktisch te kleden. Met die beperking, dat de getoonde kleding alleen in de winter 1972-13 „in" zal zijn. HAZERSWOUDE Dick Plai zier, onderofficier der Konink'ij- ke Luchtmacht uit Hazerswou de, heeft, tijdens de scherm- kampioenschappen van de Klu op de vliegbasis Volkel, de eer ste plaats in het algemeen klas sement voor zich opgeëist. Plaizier werd tijdens de wedstrij- m den op floret en degen beide r~ malen vierde, voordat hij zijn eerste plaats op sabel kon waar maken. In een veld van meer dan dertig schermers, onder wie de i Benthuizen woonachtige dienstplichtig militair Gente- i naar, die er tot dan toe het bes- te voor stond wat de algemene klassering aangaat, sloeg de j Hazerswouder toe. Hij liet er namelijk geen twijfel over be staan, de beste te zijn op het wapen sabel, door zijn tegen- standers met zeer snelle, recht- streekse aanvallen te verrassen. Adjudant Plaizier werd op dit I wapen dan ook ongeslagen kam- I pioen en eiste zodoende ook de titel voor zich op in de algeme- ne puntentelling. Daarmee her haalde hij zijn stunt van twee jaar geleden, toen hij eveneens schermkampioen bij de Konink lijke Luchtmacht werd. Op het wapen sabel behaalde de Klu- onderofficier tot nu toe twee ti tels, op elektrisch degen zeven en op de drie wapens drie. Tel. 0171S-14C4 'lol. Dr. Vlaana SASSENHEIM De pen van onze medewerker in Sas senheim heeft in zijn ver slaggeving over de opening van de ..Reinette"-vestiging aan de Charbonlaan een slip je gemaakt. Vermeld werd n.l. dat deze vestiging plaats had in het voormalige foto- bedrijf Turk, waaruit 'opge maakt zou kunnen worden dat deze fotozaak tot het ver leden zou behoren. Het te gendeel is echter het geval. Het ging en gaat Foto Turk nog steeds goed. Alleen is men half juni van dit jaar verhuisd naar de Hoofdstraat. 01714-3591. van Tri El. LEIMUIDEN, J. v. Dam, Kerklaan I Tel. 01721-8849. LISSE K. Steenwinkel. Heereweg 24* Tel. 02521-34S9. NOORDEN P. Casnnder. Chrysant* straat 22. Tel. 01724-1719. NOORDWIJK Leefland, Voorstrtl Leidsel! Tel. 01719-3175. VOORSCHOTEN J. Peil 139. Tel. 01717-2421. WASSENAAR G. Znnni WOUBRUGGE A. i 24. Tel. 01729-252. JacdP DE ZÏLK H. Turnhout. St. I straat 38. Tel. 02520-17459. NOORDWIJKERHOUT B. Scha*" Mgr. Westerwoudtlaan 18. Tel. Oü

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 4