'"HAll American Night: luidruchtig maar vol gezelligheid Gemeente toont gele kaart Elk plekje benutten" Bezuinigingen zijn bij Kret besparingen O ver blij f gelegenheid L'dorp voor kinderen van werkende moeders Kooi- wijk Uitbreiding van Kooipark is onmogelijk Zoeklicht op: 72 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 3 - Merenwijk gaat men rationeler opzetten LEIDEN Wethouder Dr. A. J. Kret van Stadsontwikke ling geeft nu ruiterlijk toe: „Met dat bezuinigingsplan voor de Merenwijk hebben we psychologisch helemaal misgegokt. Tien miljoen be zuinigen. Dat klinkt spijker hard. En, dat is het ook". De man die maandagavond door een PAK motie, waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, bijna van zijn stoel was gewipt to vert een synoniem tevoor schijn: „Het woord bezuini gen was helemaal fout, het waren besparingen". Ala, het hoge woord is er uit. Kret heeft helemaal geen aantal willen plegen op het leefmilieu in wat Leidens trotse woonwijk moet wor den. Dinsdagmiddag vertelt hij de Leidse Courant hetgeen hij de avond ervoor de raad in besloten zitting heeft toe- trouwd. Het verhaal van een nieuwe woonwijk in opbouw. De moeilijkheden die daarbij komen kijken. De technisché details zullen we u besparen. In feite komt het neer op: we hebben eigenlijk een beetje lopen knoeien. Op het laatst liepen de kosten uit de hand. En aangezien het altijd uit de lengte of de breedte moet ko men: er moest worden bezui nigd, pardon: er moest wor den bespaard. Aanvankelijk dacht men te gaan snoeien. Hier een weg weg, daar een paar tunneltjes weg. Vandaar dat bedrag van 10 miljoen. Nu is men tot de ontdekking gekomen, dat het ook anders kan. Nu heet het: door een ratinelere opzet van de wijk en snellere uitgifte van grond worden de kosten ge drukt. Hoeveel? Dat weet men nog niet, want voor het eerst is men nu gaan werken met een zgn, maatvaste tekening. Dat wil zeggen: de hoofdlij nen van de wijk zijn nu ver ankerd. Daar kan men niet meer aankomen. Tot voor kort werkte men met een vlekkenplan. Dat is ideaal voor stedebouwkundigen, die kunnen daarin blijven wijzi gen, maar een ramp voor de civieltechnische ingenieurs, want die weten niet wat ze aanmoeten. Die kampen met vraagjes als: waar komt een weg, hoe breed wordt die weg en waar komen de aan sluitingen voor gas, water en elektriciteit. U begrijpt, dat werkt kostenverhogend. Van daar dat men nu duidelijk een maatvaste prent heeft gemaakt. Nu weet iedereen waar men aan toe is. Dat weet de raad volgende week ook, want dan krijgt men de nieuwe opzet, voor de Meren wijk netjes op schrift thuis. Kret c.s. heeft zijn lesjes met de Merenwijk wel geleerd. Er ligt namelijk nog een nieuwe Leidse woonwijk in het verschiet: de Stevenshof. Daar gaat men niet werken met een vlekkenplan, maar gaat men eerst een delein- dennota maken. Het is wel te hopen, dat Leiden dan nog dezelfde wethouders(en niet te vergeten dezelfde ambte naren) heeft anders worden er vast weer nieuwe fouten gemaakt. Jan Leune Een forum, bestaande uit drs. A. S. Spoor hoofdredacteur NRC/Handelsblad), mr. M. van Tras (mede producent van Hans Keilerfilms en Amerika-kenner bij uitstek), drs. H. Gruyters (D'66), J. G. de Hoop Scheffer. prof. dr. E. H. v. d. Beugel en prof. dr. G. A. Irwin (NIAS) speelde een vraag-en-antwoord- spel dat voor het grootste deel in het geroezemoes verloren ging. Ere-doctoraat van Leiden voor Zwitser LEIDEN Bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van de historicus prof. dr. J. Huizin- ga in leven hoogleraar aan de Leidse universiteit zal op 7 december een herdenkingsbij eenkomst gehouden worden in het Groot Auditorium van het Academiegebouw. In deze bijeenkomst zal dr. Wer ner Kaegi, oud-hoogleraar in de nieuwe geschiedenis aan de Uni versiteit van Basel een voor dracht houden over „Vom Be- griff der Kulturgeschichte; zum 100. Geburtstag Johan Huizin- gas" (Over het inzicht in de kuituurgeschiedenis: bij de 100e geboortedag van Johan Huizin- ga). Na afloop van de voor dracht wordt dr. Kaegi het ere doctoraat in de letteren ver leend. Promotor is prof. dr. B. W. Schaper. LEIDEN Veel geschreeuw weinig wol. Daarmee is het best de „All American Night'72" gekarakteriseerd, die gisteravond in de studentenso ciëteit Minerva gehouden werd. Het was gezellig en het was vooral de gezelligheid, die een grote maar verre van zwijgende meerderheid naar Minerva trok. Halverwege het forum werd de soos zelfs wegens de drukte ge sloten en stonden enkele tiental len belangstellenden voor de deur te dringen. De gezelligheid was om een uur of zes al begonnen met een bor rel en een hapje in Amerikaan se stijl: popcorn hot dogs, cola en kauwgum alom. Wie daarbij nog met echte Amerikanen wil de spreken, kon z'n hart opha len want er liepen ambassade leden rond en leden van de re publikeinse en democratische partijafdelingen aan deze zijde van de grote plas. De Amerikaanse gasten verdwe nen met de noorderzon toen een forum van Amerika-kenners bij uitstek, zijn kennis van politiek en verkiezingen ging etaleren. Het excuus: „Het gaat allemaal in het Nederlands". Schampere opmerking: „Waarom blijven ze dan wel in Vietnam? Ze ver staan toch ook geen Vietna mees?" Over het algemeen was de sfeer niet bijzonder scham- - de AU American Night overweldigend, dat de sociëteit Minerva wegens de drukte tijdelijk gesloten moest wo ^..EIDERDORP Een aktie van triade lokale groep Leiderdorp in lei- samenwerking met de stichting kinderdagverblijven Leiderdorp ze- heeft geresulteerd in de oprich- |^eting van een overblijfgelegen- ek[ heid voor kinderen van werken- be- de moeders. De lokale groep Leiderdorp van Man Vrouw ift. Maatschappij nodigt ieder uit hiervoor belangstelling heeft. telefonische informatie kan •32 j men zich wenden tot Liesbeth Speekman tel. 30463. De aktie- groep mar.-vrouw-maatschappij houdt zich bezig met de plaats van de man en de vrouw in de huidige maatschappij. Uitgangs punt is steeds het streven naar gelijkheid van rechten en vooral van reële mogelijkheden voor mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, mensen met en zonder kinderen. In de huidige situatie betekent dit, dat sommi ge groepen onevenredig veel aandacht, moeten krijgen. Men zal uit het voorgaande begrij pen, dat Man-Vrouw-Maatschap pij geen vrouwenorganisatie is, doch een groep bestaande uit Ook zeer veel mannen zijn er van overtuigd, dat aan het huidige rollenpatroon iets dient te ver anderen. M.V.M. probeert haar idealen te verwezelijken door middel van regionale werkgroe pen, die landelijk gecoördineerd worden, eventueel in samenwer king met andere groeperingen. VOORSCHOTEN De gemeente Voorschoten heeft de afgelopen week aan diverse inwoners de gele kaart uitgedeeld. Wanneer vuil aangeboden wordt in zak ken, die niet voorzien zijn van een gemeentelijk wapen, dan moet ingevolge de verordening de reinigingsdienst deze zakken niet accepteren. Omdat thans in een cash carry- bedrijf plastic-vuilniszakken aangeboden worden, die goedko per zijn dan de gemeentelijke zakken en bovendien niet van de juiste samenstelling zijn. heeft de gemeente Voorschoten tot deze maatregel moeten be sluiten. Gelijk met de vuilniswa gen gaan enige ambtenaren op stap. Bij een huis waar vuil aangeboden wordt in niet „Voorschotense gemeentezak ken" wordt aangebeld. De be woner krijgt een gele kaart, waarop het verzoek gericht wordt het vuil te verpakken in het juiste verpakkingsmateriaal. genomen tot een beperkte tijd. Deze tegemoetkoming is ont staan om de nieuwe inwoners de gelegenheid te bieden vuil niszakken uit hun vroegere ge meente op te gebruiken. Vuilniszakken waarop niet het wa- De „gele kaart" kan na enige pen van Voorschoten maar wel aanbiedingen gevolgd worden het wapen van een andere ge- door een officieel papiertje: een meente staat, worden wel aan- procesverbaal. per: het was meer de sfeer van vooringenomenheid. Van ingeno menheid met de afwezigheid van oppositie. Maar die ontnam ook wel de at tractie van het forumgesprek, waarin het ten enen male ont brak aan scherpe controversen. Bovendien leek men wel te be grijpen. dat alles wat in deze „geheel Amerikaanse avond" aan prognoses, standpunten, stellingen en beschouwingen ten beste gegeven zou worden, nog binnen een uur door de feiten achterhaald zou zijn, hoe ook de presidentsverkiezing in de Ver enigde Staten zou uitvallen. En daarmee bleef het zwaarte punt van het gebeuren liggen op de gezelligheid: op een kijkje bij de nonstop filmvoorstelling, op het gesprek met studiegeno ten, vrienden en vriendinnen en op het pilsje. Met die gezellig heid werd het nog een lange nacht bij het gedaver van tele visietoestellen. die de verkie zingsuitslagen bleven doorge ven. Of men er zich nu voor in teresseerde of niet. Swiehertje c.s. komt aktie van Leiderdorpse zaken afronden Leiderdorp Op 10 november be gint evenals vorig jaar de O.C.- aktie, georganiseerd door de Leiderdorpse Middenstand, met als twee hoogtepunten de enor me prijzenregen aan het eind van de aktie, 24 december, en het optreden van Swiebertje, Saartje en Bromsnor op 13 de cember. Verder kan men voor alle volle ingeleverde kaarten in de grote prijzenpot, waarin voor min stens 1500 gulden aan prijzen zit, mee doen. Twee hoofdprijzen van elk 250.- staan al vast tn verder minstens 40 prijzen van 25 gulden. Een behoorlijke kans op een extra dus. Ook kunnen de volle O.C.-kaarten ingewis seld worden voor twee toe- gangsluswijzen van het optreden van Swiebertje De winkeliers, die aan de aktie deelnemen, zijn weer herkenbaar aan de raam biljetten en de reklamebiljetten over Swiebertje. Modit het eens voorkomen, dat ccti van de deelnemende winkeliers vergeet om de O.C.-zegels, waarop de klant recht heeft, te verstrekken dan moet men er om vragen. De meeste winkeliers geven verder nooit zegels of bonnen: Dan is het ook begrijpelijk, dat in de drukte dit wclcens verge ten wordt. Mogelijk zijn er nog enkele, niet geheel volgeplakte kaarten van de vorige aktie in omloop. Deze zijn dit jaar niet geldig. de Kooi leert dat de wijk een en> minimum aan groenvoorzienin gen heeft. Natuurlijk is er het in 't begin van deze eeuw aangeleg- 'n. kooipark. Ook zijn er hier en t daar wat voortuintjes maar r daar blijft het dan bij. In het 'e|j- nieuwe gedeelte van de Kooi is het wel wat beter gesteld. De rA huizen zijn gebouwd na de oor- log, toen men al weer wat meer ruimte reserveerde voor groen- voorzieningen. ie^Dat is nu helemaal zo", zegt de heer Vermande van de plantsoe nendienst. Regelmatig houdt de 35 dienst contact met de stede- bouwkundigen. „En., maar dat is van de laatste twee jaar met -j de wijkverenigingen". Niet dat eM het meneer Vermande veel uit- d maakt of hij praat met het ;1 wijkcomité alvorens tot daden a. over te gaan. Integendeel, onze samenwerking is erg goed, f maar vaak weten de bewoners niet waarover ze praten. Ze wil len vaak kastanjes voor hui hui zen. Vooral bij laagbouw is dit ondoenlijk. Dat zou veel te veel licht wegnemen over 20 jaar. Bij de plantsoenendienst er veel begrip voor het verlangen van de bewoners naar meer groen.„Onlangs zijn we nog in de „Haver- en Gort-buurt" ge weest en hebben we aardige con tacten gelegd. „Het is niet zo dat de plantsoenendienst naar eigen goeddunken beplantingen mag aanleggen. „Daar is toe stemming van de gemeente voor nodig vooral wanneer we uitgaven moeten doen die boven het budget gaan". Voor de Kooi-wijk ziet de heer Vermande weinig uitbreidings mogelijkheden, wat de groenbe- planting betreft. „Na de oorlog zijn we begonnen met een klei ne uitbreiding op de plaats waar eerst de muziektent stond". Deze uitbreiding betrof echter alleen de vijver. „De muziektent stond in een inham van het vijvertje. Toen hij ech- ter helemaal vervallen was heb ben we er een stuk vijver van gemaakt." Ook zijn. waar mo gelijk, langs de straat beplantin gen aangebracht. De heer Ver mande: ,,In een wijk als De Kooi moet elk stukje benut. worden. Aanvankelijk zwommen er in de vijver wel duizend goudvissen. Later heeft de plantsoenendienst verdwenen. „Het is niet aan te nemen dat ze verdwenen zijn door het riool dat op de vijver uit komt. Na geruime tijd heb ben we een paar honderd er uit gehaald en ze in andere vijvers uitgezet". Ook op een andre manier lukte het de Plantoenendienst niet het Kooipark bijzonder te ver fraaien. „Dat is ook haast niet mogelijk in een zo grote wijk Waneer als de Kooi. waar de kinderen Kooi hebben". De plantsoenendienst is daarom overgestapt op het aanleggen van een meer functioneel park, waarin grote gazons zijn, waar op gevoetbald kan worden. „Het is logisch dat hiervoor de mooie bloemperken, die er eerst wa ren moesten wijken". Dit maakte het aangezicht van het groene hart van de Kooi er niet mooier op maar er was ook minder mogelijkheid om de boel te vernielen. „Vroeger werd er streng de hand aan gehouden dat dc lieve jeugd niet buiten de paden kVvam, dit is nu gelukkig niet meer nodig". De enige plaats waar nog weieens wat vernield wordt is het speel- plaatsje. De zandbak is vaak al les behave schoon en we hebben al een paar keer de basketbal set moeten vernieuwen. Het is echter niet gezegd dat de Kooi- jeugd dat heeft gedaan of de leerlingen van dc Bedrijfstech- nische school die aan het park grenst. men een wijk als de rgelijkt met de Juwelen toch al zo weinig speelruimte wijk, komt de eerste wijk er wel bekaaid vanaf. Vermande: „Het is ook een tijdsverschijnsel om meer groenvoorzieningen aan te brengen. Toch is het nog steeds zo dat dc stedebouwers plannen en dat 't overgebleven gedeelte door ons beplant wordt. Dat is in Leiden nog erger dan in an dere steden, zegt de heer Ver mande. „Neem nou Delft. Daar worden veel grotere stukken opengelaten tussen de flats voor de groenvoorziening". In het nieuwe gedeelte van de Kooi is er al meer rekening ge houden met het groen, daar staan wat rozenstruiken en ligt wat gras. „Door financiële om standigheden hebben we dit groen moeten overgeven aan de gemeentelijke woningstichting, die voor het onderhoud zorgt". Geen problemen voor de plantsoe nendienst dus voor wat betreft 't opruimen van papiertjes rond de flats. „Alhoewel ik wel de indruk heb dat dit veel minder wordt sinds er zo de nadruk op gevestigd wordt. De mensen worden milieu-bewuster en hun kinderen komen er al op school mee in aanraking."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 3