Stewart Granger op z'n retour AVRO tegen kleur- heffing Rocco Granata: Hou het scherm in 't oog TELEVISIE VANAVOND Gouden tulp voor John Woodhouse TELEVISIE MORGEN RADIO VANAVOND RADIO MORGEN TERUGBLIK PAGINA 2 LEIDSE COURANT WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 y ^!HiiJM>iiuiiiiiiiiiiniii)tHiiiuijihi;i!iiiioiiuiiiiüüKüiiiiiiiiiiiiiiiuifliii!i!fi)iiii,t!iiiiiNiii!:i»iii.i::i;i!i!i:ri!:!:^!U!ja:r.niRifiii7[r.nr:ri Een zanger is de slaaf van zijn publiek ROCCO GRANATA, de 34-jarige Italiaans-Belgische zanger van ongecompliceerde wijsjes, is een alles-doe- ner. Gekleed in een hippe trui met bijpassend hemd, een nogal strak langs de kuiten vallende pantalon van onbe rispelijke snit met over dit alles heen een lekker warme, bruin suède jekker, praat hij in het zuiverste Vlaams zenuwachtig draaiend op zijn stoel over zijn legio activi teiten. Rocco is moe. Hij vertrok die morgen om 8 uur uit zijn Ant werpse woonstede, waar hij diezelfde ochtend pas om vijf uur, doodvermoeid van een op treden was, gearriveerd. Roc co is verder bezorgd. Door ge brek aan hoognodige slaap viel hij, voordat hij op het vroege uur in zijn van een zekere wel stand getuigende automobiel plofte, uit tegen zijn iy2 jaar oude zoontje Samuel. Hij heeft hem zelf geïrriteerd als hij was een draai om de oortjes gegeven, en dat zit hem ver schrikkelijk hoog: ,,Ik heb zo weing tijd voor mijn gezin" zegt onze held met een bedrukt, door slaap over mand gezicht. „Acht jaar gele den ben ik er serieus over gaan denken om met die zang toestanden en die bühne-optre- dens te stoppen. Maar juist toen ik de door mijzelf vastge stelde datum bereikt had maakte ik het hitje „Buona Buona notte bambino mio". Door de vele optredens die daar uit voortvloeiden bloeide mijn reeds dorre hart weer op voor mijn aanbidders. Dit jaar ging het precies zo. Ik had me voorgenomen om 1 oktober de finitief een streep onder mijn zang-carrière te zetten. Het is werkelijk of de duivel er mee speelt. Nu staat mijn composi tie Zomersproetjes in de top veertig en krijg ik van heinde en ver weer zeer aantrekkelij ke aanbiedingen. Toch speelt de gedachte me volledig te richten op het werk achter de schermen me ook nu weer par ten. Noem het maar gerust dualistisch of misschien, ik weet het niet, is het wel schi zofreen. Ik doe op het ogenblik veel te veel. Dat is echter mijn eigen fout want ik kan moeilijk iets laten vallen. Zoals ik nu weer bezig ben heb ik geen seconde vrij. M'n kin deren leiden er onder en dan geef je ze nog een klap als af- iiQimniiiiii.iiiüiiiiiiiiiiüiiKüiitiiiiiiiiiiiiiitis scheid. Het is een waanzinnige wereld". Rocco Granata lijkt inderdaad op een duizendpoot. Hoewel hij in ons land enkel naam heeft als hees gevoisde, op moeders sentimentele gevoel werkende lief en vriendelijk overkomend zang-mens, doet hij veel meer. Veel belangrijker dan zijn zang-activiteiten vindt hij zijn platenmaatschappij Cardinal Records. Rocco openbaart zich na een vrij moeizaam en sher ry verslindend gesprek uitein delijk als een hardwerkend za kenman voor wie al dat zingen en componeren slechts een aangename bijzaak blijkt te zijn. Zijn maatschappij, die hij overigens kocht, samen met een fruitplantage, van de op brengst van zijn eerste wereld hit Marina (van deze singel werden er 8 miljoen originele copies verkocht) komt op de eerste plaats. Cardinal Re cords is gevestigd in het Vlaamse Deurne en heeft vrij wel alle bekende Belgen onder contract. Wie echter mocht denken dat Rocco enkel zaken man-zanger is heeft het volle dig mis. We noemden deze van een zeer arme Italiaanse mijn werkersfamilie afstammende Belg niet voor niets een alles- doener. Tussen neus en lippen vertelt hij even dat hij een van de hoofdrollen vertokt in de Belgi sche film Johnny en Jessy. Hij speelt do rol van Gino, een bendeleider, met naast zich ge renommeerde namen als Kees Brusse en Wies Andersen. Roc co schreef ook nog de muziek voor dit door Nederland en België gefinancierde produkt dat naar alle waarschijnlijk heid half december in Antwer pen in première gaat. Steenkool Rocco kwam op 10-jarige leef tijd met zijn gezin naar België met als onuitwisbaar toekomst- Rocco Granata: „Het imago van lieve jongen is mijn handelsmerk" beeld het harde leven onder de grond op zoek naar steenkool. Hij ging echter op een Vlaam se school en studeerde daarna voor mecaniciën. In zijn schaarse vrije tijd speelde hij in een bandje gitaar en accor deon. „Het zingen kwam pas toen ik een jaar of 18 was", glimlacht Rocco min of meer voldaan terwijl hij voorzichtig van zijn sherry nipt. „Het is altijd mijn diepste wens ge weest om psychologie te stude ren. Helaas waren daarvoor de middelen niet aanwezig. Ik kon natuurlijk wel een beurs krij gen, maar mijn gezin zag er meer in dat ik met een weke lijks inkomen de financiën wat bijspijkerde. Ik zag de muziek als hobby, maar na Marina was het dui delijk dat juist daar de ver diensten lagen. Met die eerste plaat heb ik trouwens einde loos lopen leuren. Geen platen maatschappij zag er wat in. Ten einde raad besloot ik toen maar het werkje, waarvan ik wel overtuigd was dat het een wereldhit zou worden, zelf op een band te zetten. Gezien het kassucces bleek die zelfpromo- tie achteraf een erg goede zet. Met Marina ben ik de zalen waar ik optrad afgegaan en toen het nummer goed bleek te verkopen kon ik kiezen tussen de beste maatschappijen ter wereld". Rocco Granata is een man die na zo'n succes zijn zwart gelokt hoofd koel weet te houden. Nog steeds beweert hij met stellige overtuiging dat een zanger de slaaf van het publiek is. Zijn sterkste troef is volgens zijn zeggen dat hij zijn publiek ondanks zichzelf tevreden weet te stellen. „Ik zing tot ik er van walg Mari na, maar mijn fans wensen het zo. Het lied hangt mij na die 10.000 keer werkelijk de keel uit. Ik blijf het echter zingen omdat juist zo'n nummer nog steeds bijdraagt tot mijn suc ces. Ik schrijf wat de mensen willen en ik zing wat ze mooi vinden ook al is het mijn smaak niet. Zoiets is toch lo gisch. Wat dacht je van een handelsreiziger die doet im mers precies hetzelfde. Voor mij is de commercie de be langrijkste drijfveer. Iedereen in ons vak die beweert dat het niet zo is heeft de show-biz niet begrepen. Collega's die bij hoog en bij laag blijven vast houden aan die artisticiteit ko men er nooit. Ik wee dat ik het imago heb van een lieve jongen en van de brave huis vader die zo goed is voor zijn vrouw en kinderen. Of het nu waar is of niet, dat laat ik aan eenieder ter beoordeling, het is mijn handelsmerk en daar ac teer ik naar ten behoeve van Aan het eind van een lang ge sprek komen we er achter dat Rocco voor dit imago niet hoeft te acteren. Hij is gewoon zo. Een ieder kan hier getuige van zijn als hij op zijn geheel eigen wijze de hit zomersproetjes in het pro gramma Toppop vertolkt. ROELFIEN SANT Van onze radio- en tv-redactie. HILVERSUM De AVRO voelt niets voor een extra heffing voor de bezitters van een kleurentelevi sietoestel, zoals het NOS-bestuur heeft voorgesteld ter compensatie van een geringere verhoging van de omroepbijdragen. Volgens AVRO-voorzitter M. J. Keyzer zullen het vooral de lage re inkomensgroepen zijn, die het gela; moeten betalen. Hij vindt het een onrechtvaardige maatregel tegenover de radioluis teraars, die geen fm-ontvangst hebben en Hilversum 2 's avonds niet kunnen ontvangen. Zij zonden volgens de heer Keyzer recht heb ben op een korting op de omroep bijdragen. Ook wijst hij op het feit, dat een tweede televisienet werd geïntroduceerd op een mo ment, dat vele toestellen dit niet konden ontvangen. Er zijn - volgens de heer Keyzer - wel andere mogelijkheden om tot een betere financiering van de omroep te komen. „Dit zijn een in dexering 'van de omroepbijdrage, een reorganisatie van de NOS en een efficiëntere bedrijfsvoering", aldus de heer Keyzer. BBURmaamomiJUGBiiaii Meinders wint I NOC-concours voor pianisten (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM Het nationaal concours voor jonge pianisten, dat georganiseerd werd door de NOS in samenwerking met de Eduard van Beinumstichting, is gewonnen door Frederic Meinders. De twee de prijs ging naar Ingrid Hoge- dorp en de derde prijs naar An- dreia van Schaijck. De winnaar Frederic Meinders wordt uitge zonden naar het internationale concours, dat 27 tot en met 30 no vember in Oslo plaatsvindt en on der auspiciën staat van de Euro pese Radio Unie. Stewart Granger, in de na-oorlog- se jaren het idool van de Britse filmindustrie en dientengevolge inmiddellijk naar Hollywood ge lokt om er k la Douglas Fair banks de hoofdrol te vervullen in galante avonturenfilms als „De gevangene van Zenda" en „Scara- mouche", deed op zijn retour nog eens Engeland aan om er onder regie van de routinier John Guil- lermin een thrillertje te maken over een filmproducent verdacht van moord op zijn vriendin. „The whole truth" zoals de oor spronkelijke titel luidt van „De geheimzinnige Mr. Carliss" was in '58 een wel onderhoudend werk je, qua vakmanschap heel wat be ter gemaakt dan de Winnitou-wes- terns waarin Granger nadien zou opdraven als een wat nukkige Old Surehand ter afwisseling van Lex Barker als Old Shatterhand. Een Na dood van Hoss klad in Bonanza NEW YORK (RTR) Na 30 ja nuari van het volgend jaar wor den er geen nieuwe opnamen meer gemaakt voor de televisiese rie Bonanza, zo heeft de NBC in New York meegedeeld. Het afge lopen seizoen is het programma, dat op zijn hoogtepunt door mil joenen in de gehele wereld is ge volgd, geen succes geweest, aldus de Amerikaanse omroepmaat- schappij. Na de dood van Hoss is de klad in deze serie gekomen. man, die zo'n middelmatig pro dukt toch altijd nog enige allure kan geven als George Sanders, vervult de titelrol, terwijl Donna Reed, wier beste acteerprestatie nog altijd in „From here to eter nity" zit, de rol van Granger's ge duldige vrouwtje speelt. Gianna Maria Canale werd nog even uit Italië geïmporteerd voor de rol van de vermoorde vriendin, waar alles om draait. Ned. 1 - 20.31 uur. Van gewest tot gewest Over 5 jaar hopen we onder de Westerschelde te kunnen rijden. Aldus de Stichting Vaste Oever verbinding Westerschelde, nadat enkele weken geleden de Zeeuwse Staten de oprichting van de N.V. Westerscheldeverbinding mogelijk hebben gemaakt. De NV is een onderneming die de activiteiten moet bundelen van een brug-tun- nel-combinatie tussen Kruiningen op Zuid-Beveland en Perkpolder in Zeeuws Vlaanderen De provin cie Zeeland zal met bijna 2 ton in het aandelenpakket van deze NV deelnemen. Men heeft getracht de Kamerleden voor deze verbinding warm te maken en men vond ook wel begrip. Het gaat er namelijk om of het Rijk deze noord-zuid verbinding ook als een noodzaak ziet. In Van Gewest tot Gewest een reportage over dit onderwerp waarbij ook Zeeuwsvlamingen, met name vervoerders, hun zegje kunnen doen. Ned. I 19.05 uur. Tweede-Kamerlid C. Egas spreekt in het programma ,,Een dagje ouder" over problemen van ou- E 72 In het programma „E 72". staan het Europese parlement en de be voegdheden die het heeft centraal. Dit naar aanleiding van de jong ste topconferentie waarop Neder land rechtstreekse Europese ver kiezingen voorstelde. In het pro gramma wordt een impressie ge geven van de topconferentie en alles er omheen. Ned. I 21.55 uur. Dagje ouder In deze aflevering gaat het over de financiële positie van de be jaarden. O.a. hoe een half miljoen met 633,- p.m. moet rondkomen. Jeanne van Munster spreekt over de problemen van oudere mensen met o a. prof. dr. de Galan, het tweede kamerlid C. Egas en ze nuwarts J. W. Wildschut. Ned. II 19.05 uur. Lach maar raak Vanavond Kort en Klein nieuwe formule. Zo heeft het nieuwe pro gramma Lach maar raak elke keer een muzikale attractie (dit maal De Jantjes) en een gast (nu Paul Deen). De vaste medewer kers zijn onder regie van Nico Knapper: Corrie van Gorp, Ma rianne Delgorge, Donald Jones en Jaap Stobbe.Ned. II 20.21 uur. Monty Python Na de frivoliteiten van Lach maar raak vroeger op de avond, nog een kolderiek programma van het Engelse Monty Python team. Weerzinwekkende excuses heet deze aflevering waaraan o.a. wordt meegewerkt door John Cleese, Michael Palin, Terry Jo nes. Eric Idle, Terry Gilian en Graham Chapman. Ned. II 21.35 Gianna Maria Canale vanavond te z i de film „The whole truth" Stichting ter bestudering Haarlemmer meer HOOFDDORP Te Hoofddorp is de actie gepasseerd waarbij de Stichting „Meer-Historie" in het leven werd geroepen. Het is een bekend verschijnsel, dat ook in de Haarlemmermeer wordt vastgesteld, dat de be langstelling voor de historie meer in het bijzonder de plaat selijke historie zelfs onder de jongeren toeneemt. De nieuwe stichting hoopt dan ook, dat zij niet tevergeeft een beroep op de bevolking zal doen door haar in haar streven te steunen. Op het programma staan o.a. lezingen en excursies, tentoonstellingen en vooralhet eindelijk realiseren van eenlang gekoesterd plan: het verkrijgen van een onder dak voor voorwerpen van histo rische waarde: een streekmu seum Haarlemmermeer. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn steentje bij te dra gen is de mogelijkheid geopend begunstiger te worden tegen een bedrag van skechts 5, per jaar. Men kan zich opgeven als begunstiger bij de secretaresse van de stichting: mevrouw S. v. Zijverden-van Reeuwijk, Spie ringweg 164, Vijfhuizen (tel. 02508-371). Amerikaanse zanger treedt op in Qbus L1SSE De Amerikaanse Folk- singer Norris zal zaterdagavond optreden in de Lissese jongeren sociëteit Qbus aan de Kanaal straat. Norris, afkomstig uit San Francisco, speelt banjo, gi taar, autoharp, dulcimer. Norris is een ware globe-trotter. Hij trad al op in bijna alle landen van West-Europa in het nabije Oosten. John Woodhouse: 50 jaar, 5 jaar tv en een miljoen elpees Van onze showredactie HILVERSUM In de tv-uitzending van de John Woodhouse- show op 16 november zal aan deze accor deonist een Gouden Tulp worden uitge reikt. Deze is hem verleend door Phono gram voor het feit, dat van zijn 10 elpees er in totaal een mil joen zijn verkocht. Bovendien speelt hierin mee, dat hij dezer dagen 50 jaa.- wordt en gedurende John Woodhouse: „Het gaat niet spe ciaal om een ju'd- leumshow. maar om een normale show in het winterprogram- zal feestelijk tintje worden gegeven. Ik ben er tegen, dat men van mij in die show een soort feest varken zal gaan ma ken, omdat het eigen lijke programma er dan onder zal leiden. Voor de kijker is het 't leukst als ze mij zelf aan het werk zien en horen". John Woodhouse zal voorts het belangrijk ste onderwerp zijn van een tentoonstel ling van popart-objec ten in de Groningse galerij De Mangel- gnng. Het gaat om werkstukken van de Zeeuwse artiesten Axel en Helena v.d. Kraan, die Woodhou se tot onderwerp heb ben gekozen van hun plastieken. NEDERLAND I 17.00 NOS 18.45 18.55 19.05 19.50 20.00 20.21 20.31 21.55 22.20 22.45 1 22.55 uur De wind in de wilgen uur Ti-Ta Tovenaar uur Journaal uur Van gewest tot gewest uur Stichting Socutera uur Journaal uur Zendtijd BP uur The whole truth (film) uur E 72 (dokumentaire) uur Studio Sport uur Den Haag vandaag uur Journaal NEDERLAND II 18.45 uur Ti-Ta Tovenaar 18.55 uur Journaal VARA 19.05 uur Dagje ouder 20.00 uur Journaal 20.21 uur Lach maar raak 21.00 uur Achter het nieuws 21.35 uur Monty Pythons vlie gende circus 22.00 uur Kenmerk 22.45 uur Journaal 22.50 uur Teleac BELGIfc—NEDERLANDS 7.00 uur Amerikaanse verkie zingen 17.30 uur Jevanjong 19.14 uur De Fabeltjeskrant 19.19 uur Keurig Frans 19.25 uur Politieke tribune 19.40 uur Mededelingen en de weerman 19.45 uur Journaal 20.10 uur Dubbeldekkers 20.35 uur Troubadoursavond 21.15 uur Ten huize van Paul de Vree 22.05 uur Horen en zien 1 22.25 Journaal NEDERLAND I 10.45 u ir Schooltelevisie 18.35 ui r Ti-Ta Tovenaar 18.40 u ir Zendtijd BP 18.55 u ir Journaal VPRO 19.05 u ir Beertje Colargol 19.20 u r Zwijgen is goud 19.45 u r Popeye 20.00 uur Journaal 20.21 ui r Berichten u/d samen leving 20.35 ui r Democratie (spelshow) EO 22.00 ui r Kerk en theologie 22.30 ui r Grote componisten 23.00 ui r De wind blaast waar heen hij wil 23.15 uur Journaal NEDERLAND II 18.45 uur Ti-Ta Tovenaar 18.55 uur Journaal AVRO 19.05 uur Geheimen der zee 20.00 uur Journaal 20.21 uur Columbo 21.35 uur Televizier Magazine 22.00 uur Mondriaan 22.45 uur Den Haag vandaag 22.55 uur Zendtijd VVD 23.05 uur Journaal BELGIE NEDERLANDS 14.00 uur Schooltelevisie 18.00 uur Fabeltjeskrant 18.05 uur Calvin en de kolonel 18.30 uur Tienerklanken 19.10 uur Gastprogramma 19.40 uur Hier spreekt men Ne derlands 19.45 uur Journaal 20.10 uur De brave soldaat Schweijk (tv-spel) 21.10 uur Terreur uit de kleuter klas 22.00 uur Première 22.20 uur Terreur uit de kleuter klas 23.25 uur Journaal HILVERSUM I HILVERSUM 2 19.00 inkbord: actualiteiten, informatie commentaar. 19.15 (S) Wij heb- een woord voor de wereld: ge. de muziek (gr). 19.45 (S> Kerkor- concert. 20.00 Jezus Christus in merl I: bijbelstudie. 20.15 (S) In 18.00 Spiegel van Duitsland: lnfor tie en muziek uit de Bondsrepubliek 18.30 Nieuws. 18.41 Programma voor blinden en slechtzienden. 18.50 (Si Licht orkest (gr). 19.00 Openbaar Kunstbezit. 19.10 R.V.U.: Muzikaal spectrum door: Cor Molenbeek 19.50 Den Haag vandaag. 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Woensdagavond Muzlekmagazine. 23.55-24.00 Nieuws. grote opdracht: nii en evangelisatie. 20.30 (S) Licht 20.20 De HILVERSUM 3 Draaver Show. 19.00 Nieuws. 1 De Paul Meier Show. met repc ges van de voetbalwedstrijden de Europabeker voor landskamr nen en de UEFA-Cup (om 2 21.00, 22.00 en 23.00 Nieuws en 22.55 Mededelingen). 24.00 Nlei 00.02 Metro's Midnight Music. 00.05- HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgym nastiek. 7.20 (S) Dag met een gaat je. met om 8.00 Nieuws en om 8.11 Radiojournaal. 8.50 Morgenwijding. 9.00 Toppers van toen (gr). 9.35 Wa terstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Voor de kleuters. 10.10 Arbeids vitaminen (gr.) (11,00 Nieuws. 11.03 Radiojournaal). 1130 (S) Rondom twaalf Een uur allerlei voor ie dereen. (11.55 Beursberichten). 12.30 Modern platteland. 12.35 'S> Spui 15.00 (S)Voor de zieken. 16.00 Nieuws. 16.03 Radiojournaal. 16.05 (S) Aspecten: kunstprogramma. 17.00 (S) Mobiel een beweeglijk programma voor beweeglijke men. sen. 17.55 Mededelingen. ziek. 10.00 Schoolradio. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Podium voor de wouw. 11.05 Voor de zieken. 11.40 Vrouw en maatschappij (II)poëzieprogram ma. 11.55 Mededelingen. 12.00 Ons volkslied, waan en waarheid, lezing.' 12,20 (S) Door het land van Ori- moa: koorzang met orkestbegelei ding! 12.26 Mededelingen t.b.v. land- dienst. 13.10 (S) Koorzang: muziek. 13.20 (S) Licht ensc 13.45 (S) Lichte grammofooniT 14 05 Schoolradio. 14.25 In klei klas ka- IIILVERSI M 2 mermuziek. 15.15 De Bijbel nieuwsgierig: gesprek over Schrift woorden. 16.00 Nieuws. 16.33 Studio 6: middagmagazine. 16.30 Hier en nu. 16.32 Regio-rechtstreeks (I): ge varieerd muzikaal, regio- en natio naal allerlei. 17.30 Nieuws. 17,32 Hier en nu. HILVERSUM 3 TROS: 7.00 Nieuws. 7.0: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.02 H woord. 7.08 (S) Preludium muziek (gr). 7.30 Nieuws. s pauze i Nieuws Op het ogenblik dat we deze Terugblik schrijven duurt de NOS-uitzending over de Ameri kaanse presidentsverkiezingen nog voort. De ogen zijn geteld, Nixon won. De manier waarop de NOS een en ander versloeg, was bijzonder goed, dit door medewerking van stafmensen van de belangrijkste nieuws rubrieken van de verschillende omroepen. Bovendien was er een goed werkend systeem van directe vertaling via de radio, unicum tot nog toe. Dat maakte het mogelijk dat iedereen desgewenst de rechtstreekse uitzending uit Amerika kon volgen. Echte spanning zat er niet in de uitzending. De kaarten waren immers door de prognose specialisten al geschud. Ons respect gaat uit naar het feit dat er geen lege plekken vielen in de lange uitzending. Goede repetitie voor 29 november, de dag dat we zelf gaan stemmen. Die uitslag is heel wat minder voorspelbaar. Bij de VARA kwam Wim lbo terug met zijn cabaretkroniek die een lange traditie heeft. Hij begon ermee als we ons wel herinneren in de t.v.-oertijd toen we met „terugblikken" be gonnen. Zijn programma heetti toen „Het oog wil ook wat". Sindsdien heeft hij tal uitzendingen van of over cabarel gemaakt. „Van wie is die tekst?", droeg het stempel van grote ervaring, tevens van gedeeld vakmanschap met Rob Touber, man die weet hoe een attractief t.v.-programma „lek-i ker" op het scherm komt. Vanwege dat „lekkere" effect bouwde Bob zelfs in het sfeervolle Muiderslot een knap perend houtvuur in. Bijna fataal, want het knapperen klonk als het schietgeluid dat ons uit „Wes terns" bekend is en was nogal storend derhalve. Bij de NCRV zagen we Mensen, mensen, mensen. Vriendelijk programma. Ons bezwaar: het wordt gepresenteerd in een tempo dat door een klein kind, of een volwassene met het IQ van een klein kind, te volgen is. Voor mensen die zich volwassen wanerf een tikje frustrerend. Toch lof voor zo'n onderdeel als^ de impressie van een honden*( show, waar bazen en bazinnei^ zich openhartig te kijk stelden.; Zo openhartig dat we hen alleen maar sympathiek konden vin* den Groep Zee verkenners in Het Honk LEIDEN In Leiden start zater dag een nieuwe zeeverkenners- groep, die voorlopig gehuisvest zal worden in „Het Honk" (hoek Telderskade). De bedoeling is echter om ge schikte ruimte te vinden in he^ Morskwartier. ien nieuw lid (12 tot 16 jaar) kaï eerst de zaak wat afkijken on daarna te beslissen of hij lid wi j wórden of niet. Vóór een instal latie als zeeverkenner zal de le|. der eerst een gesprekje met d i betreffende ouders hebbel Eventuele inlichtingen wordd. i verstrekt op zaterdagmiddag i „Het Honk" of telefonisch bij i J. Slobbe, groepsschipper Bery i straat 6, Leiden. Tel. 49866. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 2