WINST VAN NIXON IS VRIJWEL COMPLEET Linkse drie vallen terug Duitsland keurt verdrag goed ftwdoeSowa/rtt HUISVROUWEN ALS DETECTIVES NIPO-ENQUETE 5 MIJNWERKERS VERONGELUKT Senaat en Huis blijven in handen democraten In Engeland WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 LEIDSE COURANT PAGINA 13 Koninklijke tweeling loet slapend in de couveuse van het Nijmeegse Radboudzieken- i huis ligt hier de tweeling van prinses Irene en prins Karei Hugo. Links de wat kleinere en ogenschijnlijk wat meer donkere Margarita en rechts de wat meer uit de kluiten gewassen Jaime. De foto is van Roland de Bruin. (Van onze correspondent) BONN De beide regeringen van Oost- en West-Duitsland hebben gisteren hun goedkeuring gege ven aan het verdrag over de al gemene verhoudingen tussen de twee landen. Het verdrag zou vandaag in Bonn geparafeerd worden, maar de ondertekening heeft pas plaats na de Westduit- se verkiezingen van 19 novem ber. In een verklaring zei bondskanse lier Brandt dat het verdrag het breken betekende van het ijs, waarin de verhouding tussen Oost- en West-Duitsland gedu- Kaper wilde macht in Uruguay overnemen fOKIO (Reuter) De 47-jarige Japanner die maandag op lucht haven van Tokio werd gearres teerd nadat hij een Boeing van de Japanse luchtvaartmaat schappij had gekaapt, heeft de politie meegedeeld, dat hij in Cuba asiel wilde vragen er van plan was later de macht in Uru guay in handen te nemen. Tat- soedji Nakaoka, die gewapend was met een pistool en ontplof bare stoffen, eiste twee miljoen dollar en vervoer naar Cuba. WASHINGTON, (Rtr/AP) De grote overwinning van pre sident Nixon is niet vergezeld gegaan van het zgn. slippen- effect, waardoor partijleden van de overwinnaar worden meegesleept naar functies in het Congres en andere be stuursorganen. Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat hebben de democraten de meerderheid be houden. De uitslag heeft een zekere voldoe ning gebracht, zowel in West- Europa als in de Sovjet-Unie en Peking-China, waar zekerheid over de huidige Amerikaanse politiek zwaarder weegt dan een radicale koerswijziging. Secreta ris-generaal Luns van de Navo had Nixon al gelukgewenst toen nog maar 1 procent van de stgmmen geteld was, en hij noemde later voor de televisie McGovern een naïeve en ge vaarlijke man. -Hij verwachtte een spoedige regeling voor de oorlog in Vietnam. Inde welbekende Harry's New York Bar in Parijs Amerikaanse club) worden traditioneel ook Amerikaanse presidentsverkiezingen ge organiseerd waarvan de uitslag altijd wonderlijk goed overeenkomt met die van de echte verkiezingen. De nederlaag van McGovern te kende zich al vroeg af. De eer ste uitslagen van de oostelijke staten overtroffen zelfs de meest optimistische voorspellin gen van de Nixon-aanhangers. Toen Nixon na het tellen van on geveer 15 procent van de stem men al zeker was van de stem men van 23 staten, die hem 286 kiesmannen opleverden (de meerderheid in het kies-college bedraagt 270), had McGovern alleen de 3 stemmen van de hoofdstad Washington en de 14 van de Kennedy-staat Massa chusetts achter zich weten te scharen. Daarbij zou het voor McGovern blijven. Zelfs zijn ei gen staat Zuid-Dakota stemde in meerderheid voor Nixon. McGovern gaf vanmorgen rond half zes Ned. tijd zijn nederlaag rustig en opgewekt toe. In te genstelling tot zijn aanvankelij ke bedoelingen zegde hij Nixon alle steun toe en sprak de hoop uit dat Nixon het Amerikaanse volk zal leiden naar vrede in het buitenland en rechtvaardig heid in eigen huis. Hij verklaar de er zeker van te zijn dat zijn krachtsinspanning in de komen de jaren vruchten zal afwerpen. „Het is buiten kijf dat wij ons land in de richting van de vrede hebben gestuurd". Gouverneur Wallace, die door een aanslag tijdens zijn campagne verlamd is geraakt en daarom de race heeft moeten beëindi gen, voorspelde een terugkeer van 'de grote democratische partij van het verleden'. De stemmen die Wallace vier jaar geleden behaalde, gingen nu al lemaal naar Nixon, die als eer ste president sinds Roosevelt alle 130 kiemannen van het zui den achter zich kreeg. Ook andere overwinningen van Nixon waren opmerkelijk. Hij behaalde de winst in Texas, de staat van zijn vertrouweling Connally, terwijl ook het tradi tioneel democratisch stemmen New York voor het eerst sinds Eisenhower weer republikeins stemde. Een schrale troost voor McGovern was de stemming on der de gevangenen van de staatsgevangenis in Jackson, Zuid-Michigan, waar hij de overwinning behaalde met 1001 tegen 273 stemmen. De gevan genen mogen hun stem evenwel niet officieel uitbrengen. Dit zijn in ieder geval drie stemmen voor Nixon: mevrouw Eisenhower brengt haar stem uit tezamen met haar kleinzoon David Eisenhower en diens echtgenote Julie Eisenhower, geboren Nixon. rende vele jaren bevrorenn heeft gelegen. Nu zou een tijd perk van samenwerking begin nen op basis van gelijkheid. In overeenstemming met de vier mogendheden-overeenkomst zal deze samenwerking even eens West-Berlijn omvatten. „Veel dingen, waar men vroeger niet eens over durfde te denken, worden nu mogelijk", zei Brandt. De zegsman voor de Westduitse regering, Ahlers, zei dat het verdrag het bestaan accepteert van twee Duitse staten, maar het was geen verdrag dat de scheiding erkende. Het verdrag is een belangrijk on derwerp geworden in de West duitse verkiezingsstrijd. De re gering heeft openlijk toegegeven dat de kiezers op de dag van de verkiezingen in feite zullen deel nemen aan het referendum over het feit, of men Oost-Duitsland op deze voo-waarden kan erken- Israëlische journalisten niet naar Duitsland TEL AVIV (Reuter-DPA) De federatie van Israëlische jour nalisten heeft een uitnodiging voor een bezoek aan de Bonds republiek afgewezen, uit protest tegen de uitlevering van drie le den van de Palestijnse verzets beweging „Zwarte September" aan de kapers van een Lufthan- savliegtuig. Demonstratie van Ortthuis AMERSFOORT (ANP) Rond zestig scholieren, enkele oude ren en een aantal jeugdleiders van het W. A. Ortthuis hebben gistermiddag een demonstratie ve optocht door Amersfoort ge houden en het bestuur van de orthopedagogische maatschappij Zandbergen een door 400 mensen ondertekend verzoek tot open houding van het Ortthuis over handigd. De demonstratie had een rustig verloop. Vandaag beginnen drs. A. M. van der Heide en Frits Bom hun be middelingspogingen, respektie- velijk namens bestuur en bezet ters. De Haarlemse kinderrechter mr. De Groot heeft tegen het advies van de gezinsvoogd, Pro Juven- tute en het Ortthuis in besloten een van de pupilen van het Ortthuis daar weg te halen. De bezetters van het huis zullen nu, ongeacht de resultaten van de bemiddeling, de bezetting voort zetten tot de toekomst van de jongen is veilig gesteld. totaal juist terug van 38 naar 36 procent. Bij de vraag in welke politicus de Nederlander het meeste ver trouwen stelt rees de ster van VVD-fractieleider Hans Wiegel het sterkst. Een jaar geleden verkreeg hij drie procent, nu 18. Daarmee is hij driemaal „ver trouwenwekkender" dan de heer Koekoek, slaat minister Nelis- sen dubbel en laat ook zijn ei gen minister Geertsema met 11 procent ver achter zich. AMSTERDAM (ANP Volgens de derde Elsevier-Nipo enquete over de komende verkiezingen zal over drie weken bij de ver kiezingen het oude kabinet-Bies heuvel weer een meerderheid krijgen, zal de VVD 2 zetels winnen, en zal DS'70 op het oude peil blijven. De spectaculaire opmars van de linkse drie is tot staan gebracht en in vergelijking met de twee de enquete (van een maand ge leden) verspeelde de PvdA drie kamerzetels. Eind september scoorde PvdA- Iijsttrekker Den Uyl de hoogste ogen bij de vraag in welke poli ticus men veel vertrouwen heeft. Met een opbrengst van 38 procent liet hij toen premier Biesheuvel (26 procent) ver achter zich. Eind oktober lieten de kiezers beide heren were ex aequo eindigen: 32 procent ver trouwen voor ieder. Eind september haalden de vijf partijen van het kabinet-Bies heuvel samen 49 procent van de stemmen, bij de derde enquete een maand later was dit percen tage gestegen tot 52 procent. Het oude kabinet heeft dus de krappe meerderheid weer terug. Bij de progressieve drie liep het Consul Tur overleden ZARAGOZA (AP) De Franse consul in Zaragoza (Spanje), Roger Tur (68) is gisteren over leden aan de gevolgen van zwa re brandwonden die hij verleden week donderdag had opgelopen. Dit gebeurde toen drie jonge ex tremisten een brandbom hadden geworpen in zijn kantoor. Ook was daardoor grote materiële schade aangericht. Twee der terroristen werden gear resteerd; de derde doodgescho ten toen hij trachtte te ontvluch ten. Uit en op de schoot van liet partijwezen VLASTE prik is het in Nederland aan het worden, dat politieke par tij-organen hun best doen om van de machinekamer op de brug van het schip te komen. Naar hun smaak wordt er door Kamerfracties te veel bekokstoofd, variërend van wetsontwerpen die aangenomen moeten worden tot de kabinetsformatie. Bij het voorspel op de Kamerverkiezingen is bij regeringspartijen zo wel als bij de oppositie een voet tussen de deur terzake van bepaal de plannen gestoken. Niet zopder moeite werd bijvoorbeeld op par tijraadsvergadering van de KVP voorkomen dat de nieuwe fractie sfraks voor adviezen bij de kabinetsformatie op oekases van de par tijraad zou moeten wachten. Wij zijn geen onverdeelde bewonderaars van het beleid dat de laatste jaren door de KVP en andere fracties rond de regeringsformatie is gevoerd. Maar bij de partijraad zien we de nieuwe dageraad ook niet direct opgaan. Eert fictie W/'IE zegt dat in ons parlement de volkswil vaak meer formeel dan feitelijk ten uitvoer wordt gebracht, heeft gelijk. Maar dat in par tijraden de wilsbeschikking van leden en kiezers die achter een be paalde partij en program staan, het laatste woord heeft, lijkt ons ook een fictie. Alleen al de samenstelling en wijze van benoeming van zulke raden ia in de meeste partijen meer een kwestie van toeval en nepotisme dan van democratie. Confessionelen, liberalen en progressieven kun nen in dit opzicht allemaal bij elkaar te biecht gaan; een generale absolutie zal dan de beste oplossing blijken. Aan de representativiteit van Kamerleden wat betreft de contacten met kiezers, moet helaas dikwijls getwijfeld worden; image wordt tegenwoordig vaker verworven via communicatiemedia dun door het werken in het veld. Maar wie beweert dat dit bij het kader be ter gesteld is, kan zijn stelling alleen via uitzonderingen bewijzen. Volkswil? TV\AROM kunnen we het streven om Kamerleden niet alleen uit de schoot van het partijwezen te laten voorkomen, maar ook op de schoot van partij-organen wegwijs voor het politieke leven te maken niet erg bewonderen. Zeker niet als men dit doet onder het motto van „de volkswil" en te gelijkertijd vergeet om via brede informaties partij-organen te we ten te laten komen wat de volkswil in de eigen achterban precies Sprekende meerderheid De verwachte overwinning van Nixon bij de Amerikaanse presi dentsverkiezingen is rijkelijk groot uitgevallen. De zwijgende meerderheid van vier jaar geleden is dit jaar geconsolideerd en uit gegroeid tot een „nieuwe meerderheid", waarin republikeinen en democraten broederlijk hebben samengewerkt. Vanouds democrati sche bolwerken, zoals het zuiden, de voorsteden, de vakbonden, de katholieken en de „blauwe boorden" van Wallace hebben in grote getale voor Nixon gestemd, en daarmee is een oud politiek patroon doorbroken. De nieuwe Amerikaanse middenklasse heeft de stemming bepaald, en dat is een stemming van tevredenheid met wat ze heeft, zonder bij gedachten aan de ellende van vroeger, en ook liever zonder bijge dachten aan de ellende van anderen, vandaag nog. Die tevredenheid heeft zich niet laten wegpraten door McGoverns be schuldigingen van de enorme corruptie die tijdens deze campagne aan het licht zijn getreden, en die als kennelijk onvermijdelijk on derdeel van het politieke leven wordt aanvaard. Die tevredenheid is ook niet verstoord door het gebrek aan een politiek programma van de zijde van het Witte Huis. Anderzijds hebben de democraten de meerderheid in het congres be houden, en dit zou - gecombineerd met het feit dat Nixon nooit meer om de gunst van de kiezers hoeft te vragen - kunnen leiden tot een wat vooruitstrevender beleid. Dat mag McGovern dan tot troost dienen. Een bergingsploeg bij de mijn in Couillet bij Charleroi (België) waar vijf mijnwerkers om het leven kwamen als gevolg van een mljngas- explosie. CHARLEROI (AP) In een mijn in het zuiden van België heeft zich een ontploffing voorgedaan op 900 meter onder de grond. Vijf mijn werkers zijn daarbij om het leven gekomen en zes mijnwerkers worden vermist van wie wordt aangenomen, dat zij niet meer In leven zijn. Er konden vier mijnwerkers worden gered, twee hunner zijn ernstig gewond. Het ongeluk is gebeurd in de mijn van Monceau Fontaine, die ligt in Couillet, 'n voorstad van Charleroi. Niet ver daarvandaan ligt de mijn van Amercoeur waar in 1956 bij een ramp 262 mensen het leven verloren. (Van onze correspondent R. Simons) LONDEN De telefoons in een kantoor op de der de verdieping van het Britse ministerie van land bouw zijn sedert gisteren bijna doorlopend in ge sprek. Het departement wordt voortdurend opge beld door verontwaardigde huisvrouwen, die hun winkeliers beschuldigen van afzetterij, en door bezorgde handelaren en industriëlen, die willen weten wat de bevriezing van de prijzen en de lo nen betekent voor hun zaak of bedrijf. De telefoons worden beantwoord door zes ambtena ren van de afdeling „eetwaren-politiek", die der tig man sterk is. Een soortgelijke afdeling houdt zich op het departement van handel bezig met de prijzen van alle andere produkten. Deze ambte naren spelen een belangrijke rol in de bevrie- zingsaktie van de regering, die tenminste drie maanden zal duren na de datum waarop konin gin Elizabeth de anti-inflatiewet ondertekend heeft. Alle Britse huisvrouwen worden nu aangespoord om detective te 6pelen en eventuele prijsstijgin gen te signaleren can een van beide ministeries. Deze aktie is uiteraard geen pretje voor de win keliers, die nu in iedere huisvrouw een spionne zien en niemand meer vertrouwen. Aan weerszij den regent het klachten. De informatie, die de huisvrouwen doorbellen, wordt zorgvuldig genoteerd. Zij kan echter pas over ongeveer een maand gebruikt worden om bepaalde winkeliers te vervolgen, want voorlopig hebben de bevriezingsmaatregelen nog geen kracht van wet. Na de koninklijke onderteke ning krijgen zij evehwel terugwerkende kracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 13