Montessori-leermiddelen komen alleen uit Achterhoek Roofvogels komen op adem bij me ester Posma Geblinddoekt moet deze jongen vormen in een passende opening zetten Dit is geen geluidsspelletje, maar een oefening om het gehoor te trainen Veel van het tentoongestelde komt me onbegrijpelijk voor, maar een korte uitleg van Nlenhuis jr. verdrijft het vraagteken en een gevoel van respect voor zoveel vernuft blijft achter. Alle art'kelen prikkelen een zintuig van het kind. Er zijn bijvoorbeeld identieke kannetjes, gevuld met vloeistof van verschillende tempera tuur, die het kind moet sorteren. Er zijn cilinders die geluid voort brengen of waarvan het gewicht verschilt en ook hier moet het kind orde in scheppen. Er zijn gehoorkokers, klankstaven, muziekkartons, geometrische ra men, constructieve driehoeken, kistjes met plaatjes van verschillend gewicht, stempels, taaisymbolen, biologische kastjes met inlegfigu- ren, naamkaartjes met bijbehorende illustratie, landkaarten als puz zel uitgevoerd en vooral de afdeling waar het rekenen wordt gesti muleerd herbergt geraffineerde vondsten. ij een mysterieuze kubusconstructie waar ik niet uitkom houdt Nien huis jr. stil „Hier leren ze spelenderwijs tellen mee. Kijk. dit is een bolletje. Nu moeten ze tien bolletjes achter elkaar leggen. Heb ben ze dat gedaan, dan pak ik deze vaste groep voor tien bolletjes waarmee ik de tien losse bolletjes vervang. Dat is een tiental. Tien van die tientallen kunnen weer door een honderdtal vervangen wor den. En als we tien honderdtallen op elkaar stapelen en hierdoor vervangen (hij grijpt de "mysterieuze constructie") dan hebben we een duizendtal. Zo krijgen de kinderen in de gaten wat getallen zijn". De toonzaal is een wonderland. De gasten kunnen nooit genoeg van het spul krijgen. Met moeite laten ze zich naar de filmzaal verlokken waar het Montessori-onderwijs op heldere wijze wordt uitgelegd. „Begrijpt u nu waarom het geen speelgoed is?", vraagt Nienhuls sr. als we weer boven zijn. „We hebben wel eens moeite met de douane die ook denkt dat het speelgoed is en voor speelgoed moet je meer heffingen betalen dan voor leermiddelen" JAN KOESEN excursies gemaakt naar de bos sen en bovendien gaan de hon den uit de mouwen om de wie len achter de dijken schoon te maken. Er zijn namelijk nog steeds mensen die ongestoord het huisvuil In deze stukjes na tuurschoon lozen. Posma die vindt dat Sint Maarten wat dit betreft toch al schaars bedeeld is heeft er wel wat voor over om als schoonmaker op te tre den. Hij vist de wonderlijkste dingen op. Kachels, autowrak ken, tot zelfs bussen vergif toe. Een andere activiteit van hem is het plaatsen van bordjes In de weilanden om het eieren rapen te verbieden. Het gaat hem er niet zozeer om de kievieten te beschermen, als wel om te voorkomen dat de vele andere nesten van zeldzamer vogels verstoord worden. Vorig najaar is hij hiermee begonnen en nu mag hij al bogen op 200 hectare „raapvrije" grond. De boeren willen best meewerken. Zij be grijpen ook dat de boerderij een uitgelezen plaats is om nestkas ten op te hangen. Alleen de ste delingen die een boerderij gaan bewonen hebben er nog niet vol doende ocg voor. vindt hij. Vinkenbaan Dat Posma helemoal verliefd is op vogels blijkt ook uit zijn rit ten naar het reactorcentrum van Petten, waar hij samen met plaatsgenoot D. Stam een vin kenbaan heeft. Een aparte hob by, waarbij vogels in klapnetten gevangen worden. Daarna krij gen ze een ring om. Dat is on der meer nuttig om de trekrich tingen van de vogels te weten te komen en de leeftijden die ze kunnen bereiken. Hij heeft er al aardige resultaten mee gehoekt. Met g-ote verbazing hoorde hij eens dut een graspieper - een vogeltje van krap acht gram - in een maand tijd helemaal naar Noord-I:.'dië was gevlogen. En het is ook gebeurd dat een so -eeuw ".It Rusland in Petten neerstreek. HM vindt het spannend om met de netten te werken. De graspie pers wo.den er per band-recor der in gelokt. Even spannend roemt hij het hoe het met de roofvogels in Nederland zal af lopen. IELHEM Op het industrieterrein van het landelijke Zelhem in de Achterhoek staat een laag, diep gebouw, dat de enige fabriek ter en. wereld is met een officiële licentie om Montessori-leermiddelen te )U maken. Dr. Maria Montessori doorbrak met haar revolutionaire theorieën over onderwijs aan kinderen een halve eeuw geleden tal loze vooroordelen. Zij ging uit van de behoefte van het kind „Leer mij het zelf doen" en stemde hierop consequent alle instructietech- den nieken daria Montessori die medicijnen had gestudeerd, ging in haar peda gogische werk uit van een medisch gegeven: dat de hersenzenuwen geprikkeld worden door het functioneren van de spieren en op deze wijze geoefend worden. Ofwel: het gebruik van de spieren moet de oefening van het verstand begeleiden. De grote pedagoge was in dubbel opzicht haar tijd ver vooruit: ten eerste was zij een vrouw en was ze daaro mal in haar ongeëmancipeerde tijd per definitie minder dan een man (en dubbel minder in Italië) en ten tweede werden haar onderwijsgedachien maar al te vaak verkeerd begre pen en ter zijde geschoven. )mstreeks 1925 ontstonden in Nederland de eerste Montessorischo len. De start was bepaald niet gemakkelijk. Er was weinig begrip voor deze schoolvorm en nog steeds is het systeem niet aangesla gen. Er zijn tot dusver ongeveer 70 Montessori-basisscholen, ruim 200 kleuterscholen, enkele mavo-scholen en 4 lycea. M dez<» scholen, en vele, vele onderwijsinstituten in de hele wereld van Japan tot de Verenigde Staten, worden vanuit Zelhem voorzien van de voor het Montessori-onderwijs benodigde leermiddelen waarvan er inmiddels 3000 soorten zijn. In het moderne gebouw, dat ge'eid wordt door de heren J. Nienhuis en A. J. Nienhuis (vader en zoon) wordt niet alleen met veel fanta sie en een hypermodern machinepark gewerkt aan de fabrikage van leermiddelen, maar ook verricht de fabriek een tweede functie voorlichting. Per week komen ongeveer 100 gasten uit binnen- en buitenland zich op de hoogte stellen van de Montessori-technieken. In de toon- en filmzaal worden zij geïnstrueerd, los van commerciële bijgedach- Regelmatig komt hier dr. Montessori, de zoon van Maria. Wij zijn zeer close dat mag je wel zeggen. Elk produkt dat we maken is in wisselwerking met hem. Dat is het geheim van ons succes". 'Zoon Nienhuis gaat ons voor bij een tocht door de fabriek. Het ge bruikte materiaal is beukehout. Met geraffineerde machines worden hier dc produkten gemaakt. ]SINT MAARTEN Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht. Dat is het principe, waarnaar de Sintmaartense hoofdonderwijzer H.B. Posma handelt als zieke en zielige roofvogels noodgedwongen neerstrijken in zijn volière. Hij neemt als verpleger geen risico en sluit dc dieren een tijdlang op in het hecht getimmerde houten bouwsel dat dienst doet als revalidatiecentrum voor sperwers, val ken, haviken en andere roofvogels. Posma trekt dan wel geen wit te jas over de schouders, maar dat is het enige dat hem onder scheidt van een verpleger die er alles aan gelegen is om zijn pa tiënten weer gezond op te laten vliegen. Net zo min als de verple ger dc stethoscoop mag hanteren, haalt hij het in zijn hoofd om het operatie-mes te pakken. Hij wil geen uilen naar Athene dragen, de stad waar deze vogel altijd het symbool van de wijsheid was. Me disch ingrijpen laat hij over aan een dierenarts. Zijn enige zorg is dat c'c dieren door een tijdelijk verblijf achter slot en grendel op een veilige manier weer op adem kunnen komen. „Het gaat om de kneusjes. Vorig jaar heb ik twee boomvalken los kunnen laten.Dat waren ver keersslachtoffers." Dit zegt de heer A. B. Posma, de man die in Sint Maarten (dat ligt even boven Alkmaar) bet toevluchtsoord is voor zieke en gewonde roofvogels. De men sen kunnen bij hem terecht als ze vogels vinden. Posma: "Ik heb altijd wel ruimte, maar het is niet de bedoeling dat ze met een spreeuw aankomen die een kapotte vleugel heeft. Dat is zo'n gewone vogel. Laatst was er iemand die me een meeuw bracht, die bijna geen vleugels meer had. Het is nutteloos om zo'n dier er weer bovenop te I helpen, want wat is een vogel die niet kan vliegen? Maar ik j wil graag roofvogels hebben die weer goede bestaanskansen kun nen krijgen." |Hij vertelt dat de dieren die zijn volière nu bevolken uit het bui- I tenland komen. Zo herbergt hij een Amerikaanse torenvalk, waarvan de handelaar beweerde dat hij uit Cuba afkomstig was en een sperwer uit Afrika, die een kennis voor hem meegeno men had, omdat het dier er slecht aan toe was. Verpleger Posma zit er eigenlijk een beet je mee in zijn maag: "Ik kan ze straks wel loslaten, maar dan doe ik aan faunavervalsing. Deze vogels horen hier niet thuis. Mijn opzet is om vooral de inlandse soorten in een zoda nige staat terug te brengen dat ze weer terug kunnen in de na- Pleidooi Toch gaat hem ook het lot van de buiten-Europese vogelsoorten ter harte. Dat komt tot uiting als hij pleit voor een totaal in voerverbod van vogels van bui ten Europa. De gevleugelde vrienden op ons continent zijn al beschermd, voorzover het om roofvogels gaat. „Het is toch idioot", zegt hij, „dat men wel onbeperkt vogels van buiten Eu ropa mag invoeren. De roofvo gels worden toch al enorm be laagd door insecticiden. Vooral sperwers en haviken leggen het loodje, ook al omdat er steeds minder broedgebieden be schikbaar zijn. Het gevolg is dat de handelaars de vogels uit het buitenland gaan halen, om dat er een behoorlijke vraag De handel wordt enorm gestimu leerd, omdat steeds meer men sen roofvogels willen hebben. Er zijn TV-films over de val kenjacht geweest. Vooral acht tien- en negentienjarigen begin nen met een torenvalk. Dat is stoer. Dan lopen ze met zo'n dier door het dorp. Dat hoeft voor mij niet. Het gevaar van wat ik doe is ook. dat de men sen zeggen: Als hij vogels in een hokkie heeft, kan ik het ook. Maar dan vergeten ze dat het helemaal mijn bedoeling niet is de vogels te houden. Ik probeer ze weer terug te zetten". Hij noemt het een veeg teken dat Amsterdamse winkels uitpuilen van allerlei roofvogels, zoals ui len. Ze worden goed verkocht en dat vindt Posma een benau wende gedachte. Wat moeten deze dieren nu op de flats in een groie stad? „Niet iedere dierenhandel", zegt hij. „is slecht, maar de vogels zijn er vaak beroerd aan toe. Een tijdje geleden zag ik er een die amper op zijn blok kon zitten. Het is de handel om de winst te doen. Het beest interesseert ze niet. Er worden enorme prijzen gemaakt. Talloze nesten buiten Europa worden ervoor geplun derd". „Stel dat iedereen met haviken gaat beginnen. Wat moeten ze ermee doen? Konijnen jagen ze ker. Dan moet je toch zien dat je een stuk grond krijgt. Ik geef meteen toe dat roofvogels fasci nerend zijn. Het is geweldig als je zo'n wilde vogel tam ge maakt hebt en naar je toekomt. Maar het zijn geen dieren om in gevangenschap te houden. Je moet ook vogelkennis hebben en daar ontbreekt het vaak aan. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de voeding die de mensen ge ven. Dan voeren ze gehakt aan de vogels. Het is misschien wat cru om mussen te geven, maar dat is wel het beste. En dan moet je er oo kvoor waken dat de vogels niet te lui worden. Ik heb eens 'n torenvalk gehad die notabene weigerde om een muis te pakken. Dat kan natuurlijk niet. Dan moet je hem gewoon een beetje hongerig laten wor den". Krap Het zijn niet alleen de hrndelaars en het grote publiek die de vo gelstand nadelig beïnvloeden, zelfs de valkeniers kunnen ver wijten gemaakt worden, vindt hij: "Het Is jammer dat zij zo weinig pogingen doen om met de vogels te gaan broeden. Dan willen ze de dieren klaar heb ben voor de jacht. Ze houden de vogels krap, omdat een valk Meester Posma met één van zijn vogels met een volle buik niet geschikt is om te jagen". Om de valkenstand in het wild op te voeren, heeft onderwüzer Posma samen met zijn leerlin gen een aantal nestkasten ge plaatst. Hij heeft een jeugclvo- gelwacht ingesteld, uie zich hiermee bezighoudt. Er worden Het is de bedoeling van de heren Nienhuis om binnenkort in Zelhem te beginnen met een helemaal los van de fabriek staand informatie centrum waar bevoegde leerkrachten toelichting geven met behulp van materialen, film en dia's. J. Nienhuis: „Wij kwamen hier in Zelhem in 1965. Voordien zaten we in Den Haag. De zaak is door mijn vader A. Nienhuis, opgericht. En het gaat uitstekend hier. We kwamen zeven jaar geleden met 25 man, we hebben in Limburg ook nog een toeleveringsbedrijf. In ja nuari zal er wel een computer komen. De Montessori-leermiddelen zijn nadrukkelijk geen speelgoed, al lijkt dit voor het leke-oog. Telkéns komen er nieuwe artikelen, uitge dokterd vaak door enthousiaste leerkrachten die hun idee aan Nien huis offreren. Maar lang niet elk idee is acceptabel. Het moet per se de zelfwerkzaamheidsgedachte van Montessori bevatten en het moet via de zintuigen het kind iets bijbrengen. Het omgaan met de leer middelen is ook geen sinecure. Nienhuis sr.: „Ouders en leerkrachten kopen zonder een achtergrondkennis de leermiddelen, voelen zich heel modern en merken na een poos dat ze er niet veel mee kunnen doen. Het kind kijkt de spullen niet aan en wij krijgen de schuld. Men ziet het als een wondermiddel. Maar ook de toezichthouder moet goed weten wat hij doet en vee lis afhankelijk van de inzet van de onderwijzer. Wij zijn het enige bedrijf in de wereld dat van de familie Montessorie toestemming heeft om leermiddelen te maken. Regelmatig krijgen we bezoek van de zoon van Maria Montessori. We zijn net terug van een reis van zes weken door Afrika, waar we verschillende Montessori-opleidingen hebben bezocht. Zelf ben ik vorig iaar in Tokio geweest en ook daar werken de kinderen op dezelfde wijze. Montessori-onderwijs is individueel en op het kind gericht. Het maakt sterk gebruik van wat het kind zelf wil. Als een kind in een bepaalde periode gevoelig is voor letters, wel, dan laten we het spe len met letters. Als deze behoefte wegzakt is er niets aan de hand. Want latent is er wat achtergebleven. Wij zijn van plan een informatiecentrum op te richten. Tot nu toe ontvangen we onze bezoekers in de toonzaal en boven de filmzaal, dokterd vaak door enthousiaste leerkrachten die hun idee aan Nien- trale wijze de filosofie achter Montessori-onderwijs toelichten. De mensen komen hier van heinde en verre. Het is hier een soort Mekka. Als we alleen maar fabrikant waren en niet veel te vertellen hadden, dan zouden ze niet komen". „Vader is nog meer Montessori dan Montessori zelf", aldus zoon Nienhuis, die al zijn Montessori-diploma's heeft behaald en die zijn carrière niet uitgesneden wil zien als alleen producent. Rekenen wordt een spel met Montessori-leermiddelen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 11