£cidóc Soivtont Zege van Nixon zoals verwacht: 62 procent Biesheuvel doet aanval op DS'70 blijmaker PRIJZEN STEGEN TOT NU TOE 7,2 PCT. Sterk verzet van VVDM tegen terugkeer reveille Lansky vrij op borg tocht Schip tegen brug: acht slachtoffers Telegraaf biedt NOS excuses aan verdien hechte BON DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND 64e JAARGANG NR. 118847 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1972 PLAATSELIJK MIST Op de meeste plaatsen droog weer Donderdag: zon op 7.49 onder 16.58. Maan op 11.29 onder 18.43. Sche- veningen: hoogwater 4.40 en 16.52 laagwater 0.30 en 12.43. Ned. I: 20.31 uur: The Whole truth (film): 21.55 uur: E 72 (doku- mentaire. Ned. II: 19.05 uur: Dagje ouder; 20.21 uur: Lach maar raak; 21.00 uur: In Achter het nieuws: De vrouw in de politiek, de ontmoe ting tussen Den Uyl en Willy Brandt en de Duitse verkiezin gen. 521 Jiiesmapiiieii WASHINGTON, (Rtr/AP) Met een overwinning voor president Nixon die in percentages uitgedrukt ongeveer 62-37 zal gaan bedragen, zijn de verwach tingen van de opiniepeilingen in Amerika goed uitge komen. Ook de verwachting dat de democraten zo wel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat de meerderheid zouden behouden, lijkt te gaan uit komen. Tussentellingen van vanmorgen tien uur we zen op geringe republikeinse winst in het Huis, ter wijl de democraten er twee Senaatszetels bij won nen. Nixon zelf kan na het tellen van 80 procent van de stemmen vrijwel zeker zijn van 521 van de 538 kiesmannen: slechts de staat Massachusetts en het district Columbia hadden voor McGovern gestemd. De overwinning van Nixon behoort tot de grootste in de Ameri kaanse geschiedenis. Hij is in de hand gewerkt door de on verwacht grote opkomst, die doorgaans niet in het voordeel werkt van de „underdog", i.e. McGovern. Zelfs de regen I heeft de kiezers niet thuis gehouden. I McGovern heeft vanmorgen vroeg zijn nederlaag toegegeven en Nixon zijn steun toegezegd. Deze heeft, toen zijn overwin ning duidelijke vormen begon aan te tekenen, opgeroepen tot nationale eenheid om de natie vrede en voorspoed te geven. „Een monsterzege is van geen betekenis als ze geen overwin ning voor Amerika betekent", aldus de president. „Nu de verkiezingen voorbij zijn is de tijd aangebroken om de grote taak aan te pakken die voor ons ligt. We staan aan de voor avond van een periode van vrede, die de meest intense in de geschiedenis zou kunnen zijn". i de verkiezingen afwachtten in het George McGovern tijdens de toespraak waarin hij zijn nederlaag erkent. Zijn gezin staat letterlijk en r verheugde vice-president Spiro Agnew figuurlijk achter hem. Van links naar rechts dochter Mary, dochter Susan en haar echtgenoot James Rowan en mevrouw Eleanor McGovern. De democratische kandidaat voor het vice-presidentschap Sar gent Shriver, krabbelt als verliezende partij bedenkelijk aan zijn voorhoofd als hij de pers te woord staat. Achter hem zijn vrouw Eunice, de oudste zuster van wijlen president Kennedy. RUNSWICK (AP) Een gela den vrachtschip is gisteren bij Brunswick* (Georgia V.S.) op een anderhalve kilometer lange verkeersbrug ingevaren. Vijftien auto's vielen als gevolg daarvan van de 25 meter hoge brug in de Brunswick-rivier. Volgens de autoriteiten zijn tenminste acht personen om het leven geko- Iren later zochten reddingsploe gen de bodem van deze snel- stromende rivier nog af naar mogelijke verdere vermisten. Het schip, de „African Neptu ne", liep zware schade op. De 16 jaar oude brug was een puin hoop. Vier overspanningen la gen in het water. !en bemanningslid heeft de Ame rikaanse kustwacht meegedeeld, dat de botsing werd veroorzaakt door een fout in de stuurinrich- I ting. aiiiiiiiiiiini EcidócSotvumt VANDAAG UIT STAD EN STREEK Bezuinigingen zijn bij Kret besparingen pag. 3 All American Night luid ruchtig mar ook gezel lig pag. 3 ASC denkt aan come back pag. 4 In „Bos van Pastoor" ver rees riant clubhuis van Agnesgroep pag. 4 Nog veel onzekerheid over grondprijzen winkelcen trum Zoeterwoude pag. 5 De keu ging van hand tot hand in Rhijndael pag. 5 Dienstencentrum Voor schoten niet multi-functio- neel pag. 6 Mertens in Lisse: Vakbe weging niet op stoel rege lkring en parlementpag. 6 DEN HAAG De prijzen zijn dit jaar tot half oktober ge stegen met ruim 7,2 procent. In de periode half september tot half oktober van dit jaar liep het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie op van 121,5 tot 123,1. Dat komt neer op een prijsstijging van 1,3 procent. Van onze omroepcorrespondent. HILVERSUM Telegraaf-direc- teur Brandt heeft de NOS zijn verontschuldigingen aangeboden voor een enige tijd geleden van zijn hand in zijn blad versche nen artikel over „linkse journa listen" bij de NOS. In het hoofdartikel werd gesteld: „Er zijn gevallen bekend van zeer linkse journalisten, die naar hun mening bij hun om roepvereniging niet voldoende ruimte kregen voor de propage ring van hun ideeën en die ver volgens bij de NOS in dienst traden. Er zijn vervolgens voor beelden bekend van journalis ten, die in hun carrière i objectiviteit hadden gestreefd en bij sollicitatie bij de NOS te horen kregen, dat zij zich eerst schriftelijk van hun verleden moesten distanciëren". Naar aanleiding van dit hoofdarti kel hebben NOS programma- commissaris-tv J. W. Rengelink en NOS-bestuurslid J. M. LUc- ker een onderhoud met de heer Brandt gehad. De prijsstijgingen voor schoeisel en kleding waren het grootst. Hierbij moet echter wel worden, aangetekend dat de overgang op winterkleding van invloed is ge weest. Binnen de sector voeding stegen de prijzen voor aardappelen, groente, fruit, koffie, melk en melkprodukten. Voorts werden prijsstijgingen geregistreerd voor onderhoudswerkzaamheden aan woningen, woningtextiel en vloerbedekking, vaste brandstof fen, ziekenhuistarieven en trein- tarieven. PvdA-lijsttrekker Den Uyl noem de gisteravond de prijsstijgin gen „catastrofaal" en vond het onverantwoord van de regering, dat er nog steeds geen prijsstop is afgekondigd. Man door trein gegrepen onder Zoeterwciude Zoeterwoude Op de spoorweg overgang aan de Ommedijkse- weg te Zoeterwoude is hedenmor gen omstreeks half twaalf een man door de trein gegrepen en gedood. De toedracht van het gebeuren stond tegen het middaguur nog niet vast. terwijl ook de identi teit van het slachtoffer nog niet bekend was. De trein, die uit de richting Lelden kwam, ondervond bijna een uur vertraging. Kettingbrieven: 65.000 gulden boete geëist ALKMAAR (ANP) De officier van justitie te Alkmaar heeft een boete van 65.000 gulden geëist tegen de 39-jarige Geertje G. uit Den Helder wegens het opzetten van een kettingbrieven- actie. Als ze niet in staat is de boete te betalen, zoals ze staan de houdt, kan deze vervangen worden door een gevangenis straf van acht maanden. De vrouw had een kettingbriefac tie opgezet, waaraan ze netto 218.000 gulden zou hebben over gehouden. Haar Engelse echtgenoot had we gens belastingontduiking voor de rechtbank moeten komen, maar is ondergedoken. Geertje G. had een helicopter voor hem willen kopen en hij had al enke le vlieglessen genomen. ANDRIESSEN TWIJFELT AAN VVD 250.000 dollar WASHINGTON (D.P.A.) - De 70-jarige Amerikaan Meyer Lansky, die het fi nanciële brein van de Ame rikaanse Maffia zou zijn, is gisteravond op een borgtocht van 250.000 dol lar (ongeveer 800.000 gul den) vrijgelaten. Hij was 's morgens in Miami (Florida) gearresteerd toen hij per vliegtuig uit Panama aankwam. Lans ky, die zondag Israël moest verlaten en de halve wereld rondreisde voordat hij in Miami aankwam, zal zich in de Verenigde Staten moeten verweren tegen de aanklacht dat hij zich aan onwettige gokpartijen en belastingontduiking heeft schuldig gemaakt. Meyer Lansky even na zijn aan komst in Miami, waar een uitge breid welkomstcomité" hem op wachtte om hem te arresteren. Van onze parlementaire redactie ROTTERDAM Premier Biesheuvel hoopt na de verkie zingen met de huidige regeringscoalitie van confessionele partijen en VVD verder te gaan. Hij gokt erop dat deze coalitie bij de verkiezingen een meerderheid haalt. KVP- traktieleider Andriessen ziet een samenwerking met de VVD minder duidelijk zitten. Dit bleek gisteravond in Rotterdam tijdens een verkiezingsbijeenkomst van KVP, AR en CHU. Het was een van de weinige keren dat de lijsttrekkers van deze drie contessionele partijen geza menlijk optreden. De AR-lijsttrekker haalde weer uit naar de oud-ministers Drees en De Brauw (DS'70) die hij ei genwijs en onverstandig noem de. Hij zei niet te streven naar herstel van de coalitie met DS'70. Over de samenwerking tussen KVP. AR en CHU zei hij dat er de laatste tijd moeilijkheden zijn geweest, maar dat er geen sprake van is dat de drie con- is. fessionele partijen uit elkaar DS'70 doet volgens Andriessen zullen vallen. De KVP is niet alsof het wel of niet meedoen aan het kabinet een soort vlooienspel is. Met Wiegel (VVD) was Andriessen het hele maal niet eens dat de breuk met DS '70 maar even moest worden hersteld. Voor de con fessionele partijen staan het welzijn en democratisering fn de komende jaren voorop. Wij zullen, aldus Andriessen, de linkse drie blijven uitdagen het landsbelang boven het partijpo litiek belang te stellen. dof je mantels met anti-inflatie prijzen kunt kopen bij betreft voorzichtiger opstelt dan Biesheuvel. Een meerderheid voor de huidige coalitie zag An driessen niet zitten. Andriessen ging zowel te keer te gen de linkse drie als tegen DS'70. Wat de linkse drie willen geen loonsverhoging in vijf jaar is onrealistisch. Het linkse blok zit vol spanningen, die men ternauwernood meester bezweken PvdA, on laten. Hij roemde de KVP-minister van financiën mr. Neüssen, en was ook vol lof voor de „voortreffe lijke samenwerking met de VVD". De confessionele partijen zullen zich in de verkiezings strijd niet defensief, maar agressief opstellen, aldus Bies heuvel. KVP-lijsttrekker Andriessen liet duidelijk weten dat hij zich wat de uitslag van de verkiezing m De "harde"matras met alle comfort van'n "zachte"! Rechtstreeks geleverd door VAN DER KLUGT Haarlemmeretr. 202 Leiden VAN DER KLUGT Roadhuisstr 247 Alpben HET SLAAPKAMERCENTRUM Grechtweg 59-61-63 U Nummering kieslijsten DEN HAAG (ANP) Het cen traal stembureau heeft alle kan didatenlijsten voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen ge nummerd. De lijstnummers zijn: I. PvdA, 2. KVP, 3 WD, 4 ARP, 5 D'66, 6 CHU, 7 DS'70, 8 CPN. 9 SGP, 10 PPR. II GPV. 12 PSP. 13 Democratische Mid denpartij DMP, II Nederlandse Middenstandspartij NMP, 15 Boerenpartij BP, 16 Rooms- katholieke Partij Nederland RKPN. De lijsten, die slechts in een enke le kieskring zijn ingediend, kre gen de volgende nummers: Lijst-Stam, (Kieskringen Den Hel der en Haarlem): nummer 17: Partij van het Recht (Kieskringen Rotterdam en Leiden): nummer 17; de Anti-Woningnood-aktie (Kies kring Den Haag): nummer 17; de Nieuwe Roomse Partij, (Kies kring Den Haag): nummer 18. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Vereniging van Diensb plichtige militairen zal zich nadrukkelijk verzetten tegen het weer invoeren van de reveille voor dienstplichtigen. De comman dant van het Eerste Legerkorps de gene raal Meijer heeft namelijk onder meer dit advies gekregen van de arts van het Le gerkorps kolonel Beens. Kolonel Beens is tot dit advies gekomen. omdat-na onderzoek gebleken is, dat onhy giënische toestanden een ernstige vorm van schaamluis, van hoofdluis, van steen puisten en andere verschijnselen bij de sol daten veroorzaakt zouden hebben. De VVDM wijt dit aan 't gebrek aan voldoende sanitaire vorozieningen, de militaire medici geloven in de eerste plaats aan een sterke verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne. Kolonel Beens heeft een aantal militaire art sen van het Eerste Legerkorps om een on derzoek gevraagd. Dertig ervan hebben ge rapporteerd, dat schaamluis, hoofdluis en andere verschijnselen inderdaad sterk toe nemen, hier en daar zelfs verontrustend. Als gevolg daarvan heeft kolonel Beens de commandant van het korps geadviseerd de reveille weer in te voeren, zodat de solda ten 's morgens meer tijd aan de persoonlij ke hygiëne kunnen besteden. Deze exclusieve pasaansteker ken ge vuld worden d.m.v. een aastube en heelt een regelbare vlamalstelling Het aanbrenoen van een nieuw abonnement wordt door ons goed beloond. Voor ieder nieuw kwartaalabonnement, dat door U wordt opgegeven, ontvangt u een echte 'Blijmaker'. Maak een ander blij met onze krant en uzelf met zo'n geweldige Blijmaker. stuur deze bon in open envelop, zonder post zegel naar: antwoordnummer 349, Leiden Noteer m.i.v. de LEIDSE COURANT Naam: Adres Woonplaats Stuur blijmaker nr. 1 naa Naam: Adres Woonplaats als nieuw kwartaalabonnee op LEIDSE COURANT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1972 | | pagina 1