S)e Gaidóo.(2oWva/nJt BEMANNING GOED GEZOND 0 Prins Johan Friso in Utrecht gedoopt Apollo-8 na feilloze reis ook feilloos geland Maanlanding in zomer van 1969 Wereld bewondert maanreizigers Prinses Irene na doop naar Spanje 1 Dienst in teken van kersttijd GOUD v. d. Water Russen op hoogte via hot line Wiesenthal beschuldigt Draganovic van hulp aan Bormann DANSEN BOYS WONDER DANSEN „Verjaardag'' Blaiberg op 2 januari Geen bestand op nieuwjaar in Zuid-Vietnam OP VERZOEK CARLISTEN Grote dansavond DANSEN PAPENGRACHT 3 2-CEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 28 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VORST Weersverwachting van het KNMI van zaterdag-» avond tot zondagavond, opgemaakt te 09.00 uurt Ojklaringen, maar ook nog enkele plaatselijke sneeuwbuien en hier en daar mist. Vannacht matige tot strenge vorst, overdag overwegend lichte vorst. Matige tot zwakke wind, in hoofdzaak uit noordelijke richtingen. 60e jaargang, no. 17.635 Een breedlachende James Lovell zet het petje op, dat de commandant van de Yorktown aan de astronauten heeft uitgereikt. HOUSTON (AFP, AP). In Houston is bekend gemaakt dat op 28 februari de volgende bemande Apollovlucht plaats zal hebben. De Apollo-9 zal niet een vlucht naar de maan, maar om de aarde maken. Deze vlucht zal tien dagen duren en is bedoeld om bet maanlandingsvaartuig, de Lunar Module, te beproeven. Dit landingsvaartuig kan twee personen bevatten. De bemanning van de Apollo-9 bestaat uit James McDivitt, David Scott en Russel Schewickart. Twee van hen zullen zich met de Lunar Module van het „moederschip" losmaken, door de ruimte reizen en weer naar de Apollo-9 terugkeren. De Apollo-10 zal in mei worden gelanceerd en de Apollo-11 in juli of augustus. Pas met de Apollo-11 zal een landing op de maan worden uitgevoerd. De Apollo-10, die onder commando van Stafford komt te staan, zal om de maan vliegen en twee astronauten zullen met het maanlandings vaartuig tot vijftien kilometer hoogte boven de maan komen, om, zonder landing weer naar de Apollo terug te keren. De bemanning van de Apollo-11 is nog niet bekend, maar het is niet uitgesloten dat een of meer leden van de bemanning van de Apollo-8 (met name Anders) ook deel zullen uitmaken van die van de Apollo-11. de telefonische gelukwens i (Van o e speciale verslaggever) UTRECHT In de ingetogen, ver sierde Dom van Utrecht negen kerst bomen markeren nog de kersttijd is vanmorgen de tweede zoon van prin ses Beatrix en prins Claus gedoopt met de namen: .Johan, Friso, Bemhard, Christiaan, David. 1150 genodigden ke ken toe, toen ds. H. J. Kater driemaal water over het hoofd van de prins sprenkelde en met hen Gods genade afsmeekte over de jongste Oranjebaby. Tevoren hadden zij in de preek van ds. Kater, die als motto de Johannes- teksf had: „Hij roept zijn eigen scha pen bij name en voert ze naar buiten" naar de volgende woorden geluisterd: „Johan Friso, de dopeling van deze dag, heeft bij zijn geboorte veel mee gekregen, waarop outsiders weieens ja loers kunnen zijn. (Insiders weten be ter en zien ook de andere kant van de medaille). Maar wat er voor hem nooit bij zal zijn, dat is een moge lijkheid om in de anonimiteit zichzelf te zijn. Hij zal straks algemeen bezit van het Nederlandse volk zijn. Iedereen sal hem kennen als Friso en naar hem wijzen. De een met een soms felle en onbillijke kritiek, die eigenlijk een instituut geldt, maar die op een gegeven moment toch ook niet voorbij gaat aan de personen, die aan dat instituut een gezichtgeven. Een ander zal naar hem kijken en naar hem wijzen met liefde en belangstelling, een volgende met een door romantiek en sentimentaliteit gedreven nieuwsgierig heid en opdringerigheid. Kortom: hij zal van iedereen zijn. En echt niet alleen van zijn ouders. Ja, nu is hij nog wel helemaal van u beiden, en (ADVERTENTIE) Voor Juwelier HAARLEMMERSTRAAT 181 van uw naaste familie, maar straks beslist niet meer. En dat straks breekt al vrij spoedig aan". Ds. Kater besloot: „Leer dus, doop- ouders, door uw woord, iiw voorbeeld, uw hele levenshouding, uw kind ver staan, dat het in deze naam gedoopt is. Dan zal het zijn weg vinden. Die weg kan nog wel een heel andere worden dan die welke wij als ouders voor ons kind hadden uitgestippeld. Op die weg zullen wij het dan toch moe ten laten gaan. En daarop kunnen wij het ook laten gaan, als wij echt en be wust ons kind ten doop heben ge houden. Want dan weten wij, dat wij ons kind wel bij name mogen roepen, maar dat aan God het hoogste en laatste recht is om dat te doen". Dwarsdoorsnede Tachtig minuten duurde de plechtig heid, die de koninklijke familie met de grootst mogelijke dwarsdoorsnede van het Nederlandse volk in de Utrechtse Dom tezamen had gebracht. Om 12.20 uur waren de negen volgauto's met familieleden en getuigen komen voor rijden. Om 1 uur verliet de stoet het vlaggende Utrecht, op weg naar paleis Soestdijk en het intieme noenmaal dat daar wachtte. Maar het middelpunt van de ceremonie, de kleine Johan Friso, was slechts enkele minuten in de kerk. Voor de rest werd hij in de consistoriekamer zoet gehouden door zijn verzorgster, mej. E. Swellengrebel. Zij bracht hem pas binnen, nadat prin ses Beatrix en prins Claus met een gedecideerd „ja" hadden geantwoord op de doopvragen die ds. Kater hen stelde. De bay was gekleed in een doopjurk uit het bezit van de koninklijke famiiie. De jurk was vervaardigd geborduurde kant, zogenaamde „point coupe" en hij hield zich, toen zijn zichtbaar ontroerde moeder hem voor de doop aanbood, flinker dan was ver- Muziek van Bach Zoals de versiering met sparren, wit te chrysanten en loeven witte hya cinten aan de pilaren, zo stond de hele dienst in het teken van Kerstmis. De koren zongen, afwisselend alleen en samen met de gemeente, koralen uit het Weihnachtsoratorium ven Bach (door de ouders van de dopeling zelf uitgezocht) en vaderlandse kerstliede- Ook het tweedelige doopformulier hetzelfde, dat bij de doop van Wil lem-Alexander was gebruikt was ir /e samenwerking met prinses Bea- en prins Claus opgesteld. CAPE KENNEDY (AP, Reuter). Omlijst door de bewondering van de gehele wereld, zijn de drie maanreizigers, Borman, Lovell en Anders in blakende gezondheid op de aarde teruggekeerd. Dit terugkeren geschiedde met een verbazingwekkende precisie: slechts één correctie was nodig om de Apollo-8 in dé juiste koers en midden in de „corridor" te krijgen. Met een snelheid van 39.500 kmu spleet de Apollo als een gloeiende bolide de dampkring. De temperatuur van het hitteschild steeg tot 3300 graden celsius, maar in de cabine was het een behagelijke 21 graden. Op het juiste moment ontvouwden de landingsparachutes zich en na enige ogenblikken kwam de melding „Bemanning o.k.". Het ophalen en aan boord van de Yorktown brengen van de drie mannen benevens het bergen van de ruimte cabine was verder nog een routinewerkje. Vandaag vliegt het drietal, dat met deze maanreis ongekende vergezichten geopend heeft, naar Honoloeloe. Frank Borman, de commandant, was de eerste die op dc Yorktown uitstapte, gevolgd door Lovell en Anders. Intussen waren vlaggen uitgerold en stond de ere wacht gereed. Oorverdovend was het gejuich van de bemanning toen Borman z(jn opvallend onbewogen, maar geschoren (snel evcp in de helikopter gedaan) gezicht liet zien. Maar het werk ging door. De drie ruimtevaarders verdwenen in de zieken boeg voor het eerste, urenlange, medische onderzoek, dat zich vooral richt op de gevolgen.van de gewichtloosheid. Daarna werd onder de ogen van de bemanning van de Yorktown de grote een by twee meter grote taart aangesneden. zich weer aan de aantrekkingskracht van de maan en landde met de onvoor stelbare snelheid van bijna 40.000 km in de aardse atmosfeer. De drie beman ningsleden hebben tijdens deze reis aan buitengewone gevaren bloot gestaan, maar deze alle kunnen omzeilen. Zij hebben al hun taken vervuld en een schat van gegevens meegebracht over het dichtstbijzijnde hemellichaam, de maan, welks beelden zij, via de t.v. direct hebben kunnen doorgeven aan miljoenen mensen op de aarde. Zij heb ben dit gedaan als een onderdeel van hun beroep. Er zijn geen extra-uitke ringen en ook geen extra-promoties. De enige die voor promotie in aanmerking komt is Anders die waarschijnlijk van luitenant-kolonel kolonel wordt. Lucht- machtkolonel Borman en kapitein-ter- zee Lovell behouden de rangen van thans. Ze zijn bij hun eerste ruimte vaart dl bevorderd. Heel de wereld heeft zijn bewonde ring te kennen gegeven voor de presta tie van de drie mannen en van degenen, die de vlucht op de grond voorbereid en geleid hebben. Bewonderende woorden van de, aan vankelijk kritische, Sir Bemhard LoveU, directeur van het observatorium van Jodrell Bank. Gelukwensen van De Gaulle, koning Boudewijn van Belgie, koningin Elizabeth van Engeland, pre- Sato van Japan, secretaris-generaal de VN Oe Thant, president Lübke de Duitse Bondsrepubiek, Bonds kanselier Klaus van Oostenrijk en gene raal Franco. Het Poolse blad Kurier Polski schrijft: „De aarde begroet de heldhaftige bemanning van de Apollo-8". Paus Paulus telegrafeerde naar president Johnson: „God dankend voor de succes volle voltooiing van de Apolloreis, wen- wij u en het volk van de VS geluk en in het bijzonder de onverschrokken ruimtereizigers". De Russische president Podgorny noemt de vlucht „een nieuwe verworvenheid in het menselijke streven de ruimte te veroveren". Eén van de opvallendste dingen aan deze vlekkeloos verlopen ruimtereis, op zich zelf al een triomf van zorgvuldige planning, waaraan duizenden meege werkt hebben, is de volstrekte openhar tigheid die de Amerikanen aan de dag hebben gelegd. Zij hebben zelfs via de „hot line" vanuit Washington de Russen geheel en al op de hoogte gehouden. Een prompte gelukwens van tien Russische ruimtevaarders was de sportieve tegen prestatie. De Apollo-8 heeft tijdens zijn reis van 147 uur bereikt, wat nog nooit vertoond was. Het ruimteschip onttrok zich aan de aantrekkingskracht van de aarde, '-eis heen en terug ongeveer 800.000 kilometer, draaide tienmaal om de maan op iets meer dan 100 km hoogte, onttrok WENEN (DPA) Het hoofd van het Wenen gevestigde documentatiecen trum voor de opsporing van oorlogsmis dadigers, ir. Simon Wiesenthal, heeft het Joego-Slavische ministerie van Justitie schriftelijk verzocht, de voormalige emi granten-priester mgr. Krunoslav Draga novic te laten ondervragen over moge lijke hulpverlening aan gevluchte nazi- mlsdadigcrs. De geestelijke die na de oorlog in Oostenrijk verbleef, verdween in 1967 onder geheimzinnige omstandigheden in Triëst. Kort daarop maakte de regering Belgrado bekend, dat hij vrijwillig Joego-Slavië was teruggekeerd. Een in dat land tegen hem lopende procedu- wegens collaboratie met de nazi's werd toen gestaakt. Dragnovlc was sinds 1943 als vertegenwoordiger van de door de Duitsers gevormde staat Kroatië bij het Vaticaan geaccrediteerd. Volgens een kortgeleden verschenen boek van een in Italië wonende voormalige SS-leider „vlucht voor Neurenberg" zou Dragnano- en rol heben gespeeld bij de vlucht belangrijke nazi's, zoals Martin Bormann en de ex-gestapochef Heinrich Müller. Daartoe zou hij een kantoor in Genua heben gehad met een „filiaal" Triëst. In zijn brief aan de autoritei- in Belgrado schrijft Wiesenthal, dat Dragnovic hem vorig jaar met gerechte lijke vervolging had gedreigd als hij hem hulpverlening aan gevluchte nazi's beschuldigen. ADVERTENTIE ZATERDAG 28 DECEMBER Anthonius Clubhuls MARE 43 LEIDEN Aanvang 20.00 Entree ƒ3. ADVERTENTIE PLEIN '68 ZATERDAG 28 DECEMBER EVE en FIGLEAVES NIEUWE SENSATIE ZONDAG 29 DECEMBER TEE-SET JOHANNESBURG (DPA) Op 2 januari zal met recht „een groot kind" in Kaapsad met een taart en een kaars zijn „eerste wedergeboortedag" vieren. Het is de 59-jarige tandarts in ruste dr. Philip Blaiberg, die op 2 januari 1968 in *t ziekenhuis Groote Schuur een nieuw hart kreeg van dc niet-blanke textiel arbeider Clive Ilaupt. De operatie werd verricht door prof. Chris Barnard. Sedert de operatie van bijna een jaar geleden heeft dr. Blaiberg, die zichzelf „een optimistische fatalist" noemt, een taaie wil getoond om in leven te blij ven, hoewel hij er zich van bewust is, dat elke dag een keer ten kwade kan brengen. Deze sterke wil heeft hem over twee ernstige crises na zijn operatie heen- geholpen. In juni 1968 moest Blaiberg weer in het ziekenhuis Groote Schuur opgenomen worden wegens een lever aandoening. Langzaam genas hij, maar drie weken later kreeg hij een gevaar lijke longcomplicatie. Men vreesde het ergste. Hij kwam er doorheen. Van die tijd af ging het bergopwaarts. Dr. Blaiberg, zijn vrouw en zijn 21-jarige dochter bereiden zich thans zelfs voor op een in maart voorgenomen reis naar Europa en de V.S. SAIGON (Reuter - A.F.P.). De Zuidvietnamese regering heeft besloten geen nicuwjaarsbestand in acht te nemen, zo heeft premier Tran Van Hoeong vandaag meegedeeld. „De com munisten hebben het vierentwintigurig kerstbestand meer dan honderd maal geschonden en veel burgers werden gedood of gewond", aldns de premier. Het besluit zou zijn genomen op een vergadering van de nationale veiligheids raad die vrijdag onder leiding van presi dent Thieu bijeenkwam. Daar zou ook zijn gesproken over de ontwikkelingen bij de Parijse besprekingen en over de uitlatingen van vice-president Ngoejen Can Ky over rechtstreekse besprekingen met het bevrijdingsfront. De Vietkong heeft een nieuwjaars bestand van drie dagen aangekondigd dat 30 december begint. De Amerikanen hebben nog geen mededelingen over een bestand gedaan, maar zij sluiten zich doorgaans aan bij Saigon en de Noord- vietnamezen kondigen nooit een bestand aan omdat zij zeggen geen troepen in Zuid-Vietnam te hebben. WASHINGTON (Reuter) De V.S. gaat Israël 50 straaljagers van het type Phantom leveren, zo heeft 't Amerikaan se departement van Buitenlandse Zaken meegedeeld. De aflevering begint voor het einde van 1969 en duurt tot eind 1970. ADVERTENTIE INSCHRIJVING A.S. ZONDAG 3—10 uur in het Ant.-Clubhuis Leiden voor onze gezellige dansklubs, die in januari beginnen. TOR-DANSAVOND iedere ZONDAG, 8 UUR, ANT.-CLUBHUIS LEIDEN (Van t r verslaggevers) DEN HAAG Prinses Irene, die van daag in Utrecht de doop van haar neefje prins Willem Friso bijwoont, blijft nog een naar dagen in Nederland. Daarna middag op het vliegveld van Madrid aan een Nederlands journalist door haar werd medegedeeld. Haar man prins Charles Hugo is vandaag in Utrecht eveneens aanwezig bij de doopplechtig heid. Prinses Irene is de enige van de familie van haar man, die nog in Spanje mag komen. Na het bezoek aan Nederland zal prinses Irene haar man vermoedelijk eerst naar Parijs vergezellen, waar het paar enkele dagen samen zal blijven. Daarna keert de prinses naar Spanje teriig, zeer waarschijnlijk op verzoek van de carlisten, waarvan er, naar woordvoerders gisteren verklaarden, zeker 2 miljoen in Spanje zijn. Deze car listen willen tot het uiterste gaan, zelfs hun leven geven om een carlist op de Spaanse troon te krijgen- Prinses Irene en haar man werden op Schiphol niet verwelkomd door enig lid van de koninklijke familie. Zij werden afgehaald door opperstalmeester Bisschof van Heemskerk. Eerder op de dag kwam prins Harold van Noorwegen met zijn echtgenote prinses Sonja aan. die bij de doop als getuigen zullen fungeren. Zij werden verwelkomd door prins Claus. Het feit, dat niemand van de konink lijke familie prinses Irene en prins Char les Hugo op Schiphol ls komen afhalen, Is volgens insiders nauwelijks verwon derlijk. De reden moet gezocht worden In het intwvien» dat prins Charles Hugo voor de televisie heeft gegeven. Dit interview heeft vraagstukken opge worpen in de staatsrechterlijke sfeer o.m- door de opmerking: „Wij zullen voortgaan met strijden voor de drie grote vrijheden: vakbonden, regionale en politieke genootschappen, die wij 130 jaar verdedigd hebben". Prinses Irene en haar man zullen tot 2 januari in Neder land blijven. Dit houdt verband met een jachtpartij, die na de doopfestiviteiten rond Johan Friso wordt georganiseerd. (ADVERTENTIE) ZONDAGAVOND 29 DECEMBER sporthotel SPIERO te NIEUWKOOP Beatgroep THE RANGERSET (ADVERTENTIE) DE STAD RDME TE WARMOND ZONDAG 29 DECEMBER Jack and the Free Aanvang 2 uua

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1