S)e CoidócSoti^cmt Uitwijzing Charles werd verwacht Vijf procent voor 1 bij start rijksambtenaren Apollo-8 Pr. Irene terug naar Madrid Vrouw en twee kinderen dood aangetroffen SPANJE BLEEF IN GEBREKE KONINGIN TE VERWITTIGEN Bomalarm voor uit VS vertrekkende vliegtuigen n DANSEN DANSEN THE RUNAWAYS Complicatie Geen dertiende maand salaris Tweeling in twee etappes Gewapende overval op bankkantoor Ontvoerd meisje in vrijheid DRAMA IN DEN HAAG Moeilijkheden in gezin oorzaak? PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. /MO, p. mnd. t 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) PLAATSELIJK MIST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Vannacht opklaringen en plaatselijk mist, met temperaturen om het vriespunt. Weinig wind. Morgen vanuit het zuidwesten toenemende bewol king, gevolgd door regen. Tot matig of krachtig, aan de kust mogelijk tot hard toenemende wind tussen zuid en zuidwest. Opnieuw stijging van temperatuur. ZATERDAG 21 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN BBL iëéIwI H|K i j - ifl li» ju DEN HAAG (ANP) Voor uit de Verenigde Staten vertrekkende vliegtui gen geldt sedert donderdag een bom alarm. De waarschuwing is van kracht tot kerstavond. Dit heeft een woord voerder van de KLM vanavond desge vraagd meegedeeld naar aanleiding van berichten uit Londen. (Vone orrespondent) ADVERTENTIE Centrale verwarming ook als bouwpakket i ADVERTENTIE) ZATERDAG 21 DECEMBER ANTHONIUS CLUBHUIS Mare 43 Leiden PAGE 14 Aanvang 2P.00 uur. Entree ƒ3.— ADVERTENTIE DE STAD ROME ZONDAGMIDDAG SOUL GROUP THE MARQUEES ZONDAGAVOND drive in discotheek (ADVERTENTIE) Hotel „DE BEURS" NOORDWIJK Éde KERSTDAG en IEDERE ZONDAG MIDDAG van 3.00 tot 6.00 uur (ADVERTENTIE) Zie alv. in dit blad i BARCELONA-DEN HAAG In politieke kringen in Den Haag gelooft men niet, dat prinses Irene en haar echtgenoot, de uit Spanje uitgewezen prins Charles Hugo (Don Carlos in Spanje), zich mettertijd in Nederland zullen vestigen. Prins Charles zal dit het koningshuis niet kunnen aandoen in verband met zijn carlistische activiteiten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Parijs als nieuwe woonplaats gekozen. Politiek Den Haag is overigens niet verbaasd over de uitwijzing. Men had deze verwacht gezien het feit, dat prins Charles Hugo zich steeds scherper tegen Franco's troonpretendent don Juan ging opstellen. Op zichzelf vindt men de uitwijzing politiek niet bijzonder belangrijk. Wel vindt men het zeer onhoffelijk, dat Spanje zich niet de moeite heeft ge nomen om koningin Juliana via de Spaanse ambassadeur in te lichten over de genomen maatregel. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gistermiddag is het salarisoverleg voor het overheidsperso neel met een akkoord besloten. De 550.000 ambtenaren b|| rijk, provincies «V gemeenten onder wie militairen, politie en onderwijzers krijgen per 1 januari een salarisverhoging van 5 Op basis van de gemiddelde loonontwik keling in het bedrijfsleven zal later de zgn. naculculatie worden gegeven. Staats secretaris Van Veen (Binnenlandse Zaken) hoopt dat de nabetaling van achterstallig salaris eind september zal kunnen worden gedaan. „Ik ben blij dat we tot een akkoord zijn gekomen", zei hij, vlak voordat hij naar de wintersport •Voor het eerst sinds enkele jaren tussen de regering en de delegaties v overheidspersoneel volledige overec stemming bereikt over de loonsverhoging per 1 januari. Aanvankelijk had de regering een verhoging van 4% willen geven. De ambtenarenbonden hadden 5 V2 gevraagd. Het kabinet heeft niet zonder meer tussen die twee percentages in willen prikken, maar heeft tot 5 besloten omdat hierover volledige ove eenstemming met de personeelsdelegaties kon worden bereikt. Voor het kabinet het een belangrijke zaak dat we h nieuwe jaar in ale rust in gaan", aldus staatssecretaris Van Veen. De personeels delegaties van hun kant zijn vol lof de soepele en uiterst bekwame wijze waarop de staatssecretaris het loon- overleg heeft geleid. Het kabinet heeft verder besloten de vakantieregeling te verbeteren. Af geschaft wordt de verplichte snipperdag, een dag die door het kabinet als ver plichte verlofdag kon worden aangewe zen. Deze verplichte snipperdag wordt aan het normale verlof toegevoegd, waardoor dit van 15 dagen minimaal tot 23 werkdagen maximaal gaat bedragen. Een ambtenaar die 30 jaar wordt krijgt een werkdag meer verlof. Dit extra verlof wordt verder öp het 40e jaar en daarna elke vijf jaar'-met een dag ver lengd. Op grond van deze regeling krijgt een ambtenaar van 60 jaar zes extra verlofdagen. Begin vólgend jaar zal met de centrales van overheidspersoneel ver der worden gesproken over een verder gaande werktijdverkorting in 1970. De ambtenarenbonden hebben zich het recht voorbehouden om op de salaris verhoging terug te komen, als de sociaal- economische ontwikkeling in het eerste kwartaal van 1969 daartoe aanleiding zou geven. De ambtenarenbonden hebben geen gehoor gevonden voor hun wens om een zgn. dertiende maand uitbetaling. Dit extra-maandsalaris zou moeten worden uitgekeerd als compensatie voor .gratifi caties, winstdelingsregelingen enz- in hejt bedrijfsleven. CAPE KENNEDY (AP-Reuter) In de aftelling voor de lancering naar de maan van de Apollo-8 hoopte men van middag om 13.51 uur Ned- tijd precies ongehinderd het startmoment te berei ken. Er heeft zich nog wel een compli- bare zuurstof moest uit de brandstof cellen verwijderd worden en door nieuwe zuurstof worden vervangen. Men had het aftellingsschema echter zo ruim ge nomen, dat dit geen vertraging tot gevolg had. De drie bemanningsleden, .Borm.an, Lovell en Anders krijgen geen pillen mee om een einde aan hun leven t( maken, voor het geval een terugkeei naar de aarde niet mogelijk blijkt t< zijn. Over wat er dan met hen zal ge beuren in het voorkomende geval, daar over willen de ruimtevaartdeskundigen zich niet uitlaten. „Ik vermoed dat zij veel zullen bidden", zei Deke Slayton, hoofd van de opleiding voor astronau ten, die zelf ook ruimtevaarder is geweest Op het vastgestelde tijdstip, om 2 uur 36 plaatselijke tijd, zijn de di'ie ruimte vaarders gewekt. Zij verorberden daar na hun ontbijt. Dit bestond uit een lapje vlees, -1-oereieren, geroosterd brqod, en naar wens, koffie of thee. Het was de laatste gekookte maaltijd, die zij in een week krijgen. Prins Charles Hugo bevindt zich mo menteel in Héndaye, even over de Spaan se grens. Aangenomen wordt, dat hij door zal reizen naar Parijs. Prinses Irene is van Zaragoza naar Madrid teruggekeerd. Het was in Zaragoza, dat zij van het besluit van de Spaanse regering op de hoogte werden gesteld. Het prinsenpaar verbleef daar sedert, maandag en had bezoeken afgelegd ae*\ fabrigkea.eivge* sprekken gevoerd met-zakenlieden, ar beiders en studenten. Donderdagavond bracht de civiele gouverneur van de pro vincie hen pp de hoogte. De gehele nacht door en ook nog gedurende de vrijdag ochtend probeerde prins Charles Hugo het uitwijzingsbevel ongedaan te maken. Een officiële woordvoerder van het car- listenhoofdkwartier zei, dat prins Charles Hugo uitgewezen was, omdat hij zich met politieke activiteiten had beziggehouden, howel hij ooit beloofd had dit niet te doen. De woordvoerder zei, dat prins Charles een dergelijke belofte nooit had gegeven. Hij zei ook, dat de uitwijzing als een bom was ingeslagen onder de carlisten en dat het „moeilijk zou om hen nu in toom te houden". IU politieke kringen in Madrid meent men, dat het regime-Franco, dat prins Charles' aanvrage om de Spaanse n naliteit nog steeds niet heeft ingewilligd, besloten heeft hem als ongewenste vreemdeling te behandelen, omdat hij de carlistenbeweging omgebogen heeft in een socialistische. Voor zijn komst werd het carlisme meer gezien als een folkloristische beweging. De jaarlijkse bijeenkomsten kregen evenwel onder prins Charles' leiding een steeds duide lijker politiek karakter. Er werden rede-, voeringen gehouden, waarin het rege ringsbeleid scherp werd bekritiseerd. Prins Charles maakte duidelijk, dat hij wel door een conservatieve koningsge zinde partij op de troon geholpen wilde worden, maar daarna een moderne, ciaal gerichte politiek zou gaan voe Op een onlangs gehouden carlistenbij- eenkomst moet hij gezégd hebben: „Onze Spaanse regering spreekt met het zwaard in de hand. Deze houding wekt irritatie." j Wellicht is dit de druppel geweest, die de emmer in Madrid deed overlopei Daarin werd namelijk melding ge maakt van een waarschuwing van In terpol aan de politieinstanties op de Europese vliegvelden, dat er op vlieg tuigen van internationale lijndiensten tot kerstavond bommen zouden worden geplaatst. De KLM-woordvoerder verklaarde dat Interpol de Europese politie op de hoog te heeft gesteld van het Amerikaanse bomalarm, omdat het gaat om alle in ternationale lijndensten op Amerika. De luchtvaartmaatschappijen hebben uit voerige maatregelen getroffen, zo deelde de KLM-woordvoerder verder mee. AMERSFOORT (ANP) Gisteravond omstreeks negen uur (tegen sluitings tijd), heeft een met een pistool gi pende omstreeks 35 jaar oude man roofoverval gepleegd om het bijkantoor de Boerenleenbank in Amersfoort, iiste geld van de cassière, die de i 5 a 6 duizend gld. overhandig- hem wijs maakte dat er niet 1 geld aanwezig was. De man geloofde dit, stopte het geld in een groene kunstle deren boodschappentas en wandelde het bankgebouwtje Uit. Behalve de cassiè re was er ook een kassier in het gebouw aanwezig. 1 26- uifc Vaestra Harg, heeft haar tweede kind binnen zeven weken ter wereld gebracht. De eerste va neen twee ling, een meisje van 970 gram, werd op 1 november geboren. Daar de geboorte voortijdig was namen de artsen het on gewone besluit de bevalling te onderbre ken. Vrijdag gaf njievrouw Petterson haar doohetr er een broertje bij: Die woog 2150 gram. Móeder en kinderen maken het goed. MIAMI (AFP) Het 20-jarige Ameri kaanse meisje Barbara Jane Mackle, dat dinsdag werd ontvoerd, is gisteravond in Atlanta (Georgia) vrijgelaten en ver keert in goede gezondheid. Dit heeft een kennis van de familie meegedeeld. De vader, een miljonair heeft de ont voerders een losprijs van een half mil joen dollar betaald. Intussen is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de vermoedelijke ontvoerders, de ontsnapte veroordeelde Gary Steven Krist en vrouw Ruth Eisemann Schier. Op de tentoonstelling Amsterdam Koopt Kunst in Fodor is een wensdroom in vervulling gebracht. Een Kraantje-Lek leegt zich alsmaar in een emmer, die niet vol wil worden, omdat het water binnendoor via een pompje weer naar de kraan wordt gebracht. Aan de hier in beeld gebrachte wensdroom zijn velen onderhevig, die nu al triest denken aan al die lege flessen aan het slot van de komende feestdagen. Ziet de gezamenlijke vaderlandse slijterij gefuseerd of niet nu echt geen kans om dit ideetje van toepassing te brengen op hun flessen met pikante vaderlandse vochten? Hun zij een bezoek aan deze expositie van harte aanbevolen. (Van r verslaggevers DEN HAAG In de nacht van donderdag op vrijdag heeft zich in het huis van de familie Ramakers, aan de le Van den Boschstraat 269 in Den Haag, een drama voltrokken, waarbij een 47-jarige moeder mogelijk haar twee kinderen vergiftigde en daarna zichzelf. De Haagse politie trof gistermiddag omstreeks kwart voor vier 1 de 12-jarige Peter Ramakers, leerling van het Thorbeckelyceum, en zijn 10-jarig zusje Marianne, leerlinge van de openbare lagere school aan de Van der Parrastraat, levenloos op bed aan, terwijl de moeder, mevrouw A. Ramakers-Canninga, zich naast het bed van haar dochtertje in een coma bevond. Zij droegen alle drie nacht gewaad. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis Zuidwal gebracht, waar bleek dat de kinderen overleden waren. De moeder kwam niet meer tot bewustzijn. Zij overleed gisteravond omstreeks acht uur. Haar echtgenoot, van wie zij sinds oktober gescheiden was, de 53-jarige schilder J. W. Ramakers, werd bij ken- V.S. ZONDAG S-l Inschrijven voor onze gezellige dansklubs, die in januari beginnen. Inschrijving: Ant. Clubhuis Leiden Beppie Nooy en Johrmy Kraaykamp gaan letterlijk en figuurlijk voorop in de muzikale komedie „Spelletjes met vuur", waarna» mnrgemmand de première gaat in het Amsterdamse besmettheater. Beppie Nooy verwacht voor dit spel veel nissen door de politie gevonden. Toen men hem daar van de tragedie in kennis stelde, raakte hij zo overstur, dat hij zich met kalmeringsmiddelen op de been moest houden. De Haagse politie beschikt momenteel over geen aanknopingspunten, die tot motieven van deze tragische ge beurtenis zouden kunnen leiden. Van morgen heeft de politie sectie op de stof felijke overschotten verricht. Gistermiddag zou de 68-jarige me vrouw Y. Canninga een bezoek brengen aan haar dochter en kleinkinderen. Om dat de huisdeur van de familie Ramakers op het nachtslot zat, kon mevrouw Can ninga het huis van haar dochter niet binnen. Zij waarschuwde de buren en een glazenwasser, die door een raam open te duwen zich toegang tot het huis kon verschaffen. In het voorkamertje trof hij de 12-jarige Peter levenloos aan. In een slaapkamer aan de achterzijde van het huis. ontdekte de man hét li chaam van de 12-jarige Marianne, met naast haar bed op de grond de moeder. De inmiddels gewaarschuwde politie begon direct met het onderzoek. De ont zielde lichamen zijn naar het hoofd bureau van de Haagse politie gebracht Eerder moeilijkheden De schilder is sinds oktober van zijn vrouw gescheiden, maar ontmoette re gelmatig zijn kinderen. Afgelopen woens dag was de man nog bij zijn vrouw ge weest om met haar te spreken over de voogdijpapieren. In mei van dit jaar had de politie een gesprek met mevrouw Ramakers over huwelijksmoeilijkheden en de psychische spanningen in het ge zin. De vrouw had veel contact met de buren, wier kinderen samen met de hare altijd naar school gingen. Het feit, dat dit gisteren niet gebeurde, bevreemdde de buurvrouw, te meer, omdat de over leden moeder tijdens een verjaardags visite bij hen op donderdagavond een nogal gespannen indruk maakte. Kort daarna moet het drama zich voltrokken hebben. De politie meent te mogen aannemen, dat het drama zich niet om geldelijke redenen heeft voltrokken. Door de re cherche werd namelijk een groot, bedrag aan geld gevonden. Rechercheurs Vonden ook geen sporen van geweld in de wo ning, maar een uiterst proper huis, waar in alles op zijn plaats stond. De vader van het gezin werd, na in het ziekenhuis Zuidwal gekalmeerd te zijn, terugge bracht naar zijn kennissen, waar da po litie hem eerder aan trot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1