S>e Ccid6e(EoiiACimt Verticale prijsbinding verlengd ONDANKS DUIDELIJKE BEZWAREN EN VOORNEMEN TOT AFSCHAFFING Nieuw olympisch licht Doop prins Johan Friso in Domkerk te Utrecht POLITIEK ZONDER WINTERSLAAP Tafeldans in Parijs blijft nog voortduren MAO-GRIEP SPOEDIG IN EUROPA Afvaardigingen uit alle provincies In komende dagen nieuwe activiteiten Tsjechische leiders onder druk arbeiders DANSEN Dreigementen met staking Brillanten sieraden Vraag aan SER om advies DANCING PLEYN 68 Salazar spoedig uit ziekenhuis ZOUTFABRIEK IN HENGELO DANSEN DANSEN PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. t 4.70, p. kwart, 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 14 DECEMBER 1968 IETS MEER BEWOLKING Droog weer met geleidelijk iets meer bewolking Meest matige wind uit oostelijke richtingen- Van nacht matige, morgen overdag overwegend lichte KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.625 LONDEN (Reuter) Gezaghebbende medische kringen in Engeland hebben de verwachting geuit dat de Mao-grlep, die op het ogenblik in de Verenigde Staten woedt, binnen enkele weken Europa zal bereiken. Meer dan dertig Amerikaanse staten zijn al door de ziekte aangetast. In Phi ladelphia zijn negen personen die griep hadden door complicaties overleden. De actrice Tallulah Bankhead bezweek donderdag aan dubbele longontsteking nadat zij de Mao-griep had gekregen. Een woordvoerder van de Britse me dische onderzoekingsraad zei, dat deze epidemie echter niet zo ernstig is als de „Aziatische griep" van 1957. DEN HAAG (ANP) De rükvoorlichstingsdienst ver strekte bijzonderheden over de doop van prins Johan Friso op zaterdag 28 decem ber in de Domkerk te Utrecht. De doop zal worden bediend door ds. H. J. Kater, Neder lands hervormd predikant te Amsterdam. Als peten zullen hierbij aan wezig zijn: koningin Juliana, Christina von Amsberg, prins Harald van Noorwegen, dr. J. H. van Royen en Johan Chris tian baron von Jenisch. Aan de kerkdienst, die'' om 11.30 uur begint, zullen de organist van de Domkerk, de heer Stoffel van Viegen, het NCRV vocaalensemble en het radio-Bachorkest onder lei ding van de heer Marinus Voorberg en het Buurkerk koor en de zankglas Come- niusschool van de evangeli sche broedergemeente in Zeist onder leiding van de heer Mees van huis medewerking verlenen. Naast de kininklijke familie, enkele vrienden en leden van de hofhouding zijn voor de dienst een aantal officiële personen uitgenodigd. Prinses Beatrix en prins Claus hebben het op prijs ge steld dat tij deze doopplech tigheid het Nederlandse volk in de ruimste zin vertegen woordigd, *ou zijn. niet alleen door deze officiële personen, maar ook7' door vertegenwoor digers vahVerschillende krin gen der bevolking. Daartoe zijn uit alle provincies dele gaties bestaande uit 25 per sonen. uitgenodigd. Na de kerkdienst zal op paleis Soestdijk een lunch in intie me kling plaatshebben waar aan de familieleden, de pe ten en enige persoonlijke vrienden van het prinselijke paar zullen deelnemen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het centraal comité van de ARP vergadert vandaag in be- I sloten kring over de brief, die AR-voor- j zitter dr. A. Veerman met de CH-voor- i zitter C. van Mastrigt en KVP-voor- zitter rar. A. van der Stee aan de Groep I van 18 geschreven heeft over samenwer kingsmogelijkheden bij de verkiezingen Maandagavond wordt de brief bespro ken in de bijeenkomst van de Groep van 18. Daarna gaan de drie partijen erover discussiëren. Vandaag is ook D '66 bij een voor het kiezen van een totaal nieuw hoofdbestuur, voor het vaststellen van een huishoudelijk reglement en voor het behandelen van één van haar vele werk rapporten, dat over de staatsinrichting. D '66 zal vandaag en morgen bovendien discussiëren over de samenwerking in de nabije toekomst met de PPR, de PvdA en eventueel de PSP. Het zoeken naar samenwerking met andere partijen staat de komende maan den in het middelpunt van de discussies, die de partijen onderling en óp de komen de partij vergadering zullen houden. De politieke Partij Radikalen heeft dezer dagen al aangeduid. Maandag wordt het nog duidelijker, want de PPR maakt vandaag zijn eerste politiek program bekend. Daarin is ongetwijfeld de samenwerking met andere vooruit strevende partijen opgenomen, omdat juist deze politieke stellingname een belangrijk onderdeel is van het radikaal bestaan in eigen partij. Dezelfde dag begint de PvdA aan het opstellen van een agenda voor het grote partijcongres, dat in maait gehouden Imoet worden. Op dit congres komt een groot aantal resoluties ter discussie: over bijvoorbeeld de NAVO, de erkenning van de DDR, de samenwerking bij ver- I kiezingen met andere partijen. Enkele i ontwerpen hierover zijn al verschenen, maar zij hebben nu reeds discussies uit- j gelokt tussen de verschillende groepe ringen. die de pluriforme Partij van de Arbeid tegenwoordig kent. Het socialistische partijbestuur zal zich maandag zeker bezighouden met o.m. de activiteiten, die het zogenaamd demo cratisch appel via het'partijbestuur had willen ontplooien. Zoals bekend heeft het bestuur dit afgewezen. Een groot aantal leden van de PvdA vindt dit on juist. Op de rumoerige partijraad van onlangs in Rotterdam is namelijk vast gelegd, dat de verschillende groeperingen in de PvdA geen party in de party moesten worden, maar hun activiteiten via het partybestuur zouden laten lopen. By Nieuw Links gebeurt dit. Verzoe ken van het democratisch appèl voor het verspreiden van hun berichten aan par tijleden zijn de laatste tijd echter enige keren door het partijbestuur afgewezen, omdat dit niet het werk van het partij bestuur zou zijn. „THE SPIDERS" PRAAG (AP) De Tsjechoslowaak- se leiders hebben gisteren achter geslo ten deuren en onder de dreiging van een algemene staking vergaderd over veran deringen in de regering en het economi sche beleid. Prace, het orgaan van de Tsjechoslo- waakse vakbeweging, heeft gisteren een brief gepubliceerd van arbeiders in een Praagse werktuigmachinefabriek waar in geëist wordt daij Josef Smrkovsky, de meest liberale figuur in de partijlei ding gehandhaafd wordt als voorzitter van de nationale vergadering. ..Om on ze verklaring volkomen duidelijk te ma ken" zo waarschuwden zij. „zullen wij ons tegen verwijdering uit zijn ambt (ADVERTENTIE) VOOR DANSLIEFHEBBERS IS HET ENORM GEZELLIG IEDERE ZONDAG 8 UUR ANT. CLUBHUIS AN. A.S. AANVANG NIEUWE DANSKLUBS verzetten met alle middelen met inbe grip van een algemene staking die de arbeidende klasse ten dienste staan". De studenten zijn ook bereid een sta king af te kondigen als de progressieve partijleden worden afgezet. In een brief die door Prace werd ge publiceerd verklaren arbeiders in de Praagse auto-industrie ontevreden te zijn over de politiek om achter gesloten deuren over de belangen van het volk te beslissen. ADVERTENTIE ADVERTENTIE WEDEROM een grandioze danstoestand voor een ieder die zich hip voelt groep soul Zondag 15 december - Aanvang 8 uur Zaal open half 8. PROGGIHUIS VOORHOUT Moderne diamantencollectie Ook verlovingsringen JUWELIER V. O. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 Altijd voordelig 's Maandags gesloten (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Aan de Tweede Kamer is aangeboden een wetsont werp tot tijdelijke verlenging van de in 1964 getroffen maatregelen tegen de verticale prijsbinding. In dit ontwerp van vijf departemen ten wordt de geldigheid van deze maatregelen, die anders per 15 juni 1969 zou aflopen, met drie jaren verlengd. Tevens is door de staatssecretaris van Economische Zaken aan de S.E.R. advies gevraagd omtrent de wenselijkheid en inhoud van duurzame voorzieningen tegen de verticale prijsbinding. Blijkens de memorie van toelichting op het wetsontwerp worden de bezwaren tegen de verticale prijsbinding, die des tijds tot de bestaande maatregelen heb ben geleid, door de indieners van het wetsontwerp onderschreven. Het voor naamste van deze bezwaren is, dat de verticale prijsbinding de mededinging beperkt, tengevolge waarvan de prikkel tot grotere efficiency in de distributie wordt verzwakt en de ontwikkeling efficiëntere distributiemethoden wordt geremd. Ook de mogelijkheid om door prijsverlaging tot uitbreiding van de af zet te komen wordt belemmerd. Deze nadelen worden nog versterkt doordat de leverancier, die prijsbinding toepast, ale regel zo hoge marges in de prijzen moet incalculeren, dat alle handels schakels, dte de leverancier voor de af zet van zijn artikel nodig acht, aan hun trekken komen. Voorts kan verticale prijsbinding aanleiding geven tot marge- concurrentie tussen de leveranciers. De regering is van oordeel, dat de toepassing van verticale prijsbinding ook op langere termijn wettelük beperkt dient te worden. Zij is nu evenwel nog niet in staat te beoordelen of deze be perking van de verticale prijsbinding van dezelfde aard en omvang dient te zijn als de reeds genomen maatregelen dan wel verder dient te gaan. Een ant woord op deze vragen zal eerst later kunnen worden gegeven, wanneer meer ervaring is opgedaan met de uitwerking van de thans bestaande maatregelen en met inachtneming van bepaalde ontwik kelingen, die zich in het economische leven voordoen. De betrokken bewinds lieden achter het daarom niet juist in Nieuw licht in het Amsterdamse Olympisch Stadion. Hoog boven het Arnsterdamse gewoel zijn technici bezig met het vervangen van de oude verlichting door nieuwe. Bij deze temperatuur beslist geen ADVERTENTIE) ALL ROUND BEAT AND SOUL IN te Hazerswoude/Groenendyk Op zaterdag 14 december m.m.v. THE NICOLS Aanvang 8 uur. Kaartverkoop dit stadium tot een wet te komen, waar door aan de maatregelen tegen verticale prijsbinding een definitief karakter wordt gegeven. Zij hebben daarom ge meend voorlopig de bestaande maat regelen met 3 jaar te moeten verlengen. In zün verzoek om advies aan de S.E.R. wyst de staatssecretaris van Eco nomische Zaken er onder meer op, dat by de oordeelsvorming uiteraard in de beschouwing dienen te worden getrok ken de ervaringen met de in 1964 getrof fen maatregelen, voorzover die ervarin gen zich reeds hebben afgetekend. Ook de ontwikkeling in de economische situatie zal by dit vraagstuk in aan merking moeten worden genomen. LISSABON (A.P.) De vroegere «ei ste minister van Portugal, de 79-jarig® Antonio Salazar, zal waarsclujnlijk aan het einde van de volgende week het zie kenhuis kunnen verlaten, zo is mede gedeeld. Salazar, die een hersenbloeding heeft gehad, is op 7 september geope- ADVERTENTIE) Een Venozolaanse matroos gooit een wrakstuk van de verongelukte Boeing van de Panam op een sta peltje andere wrakstukken. Drieën twintig inzittenden van de vijftig passagiers zijn inmiddels geborgen. PARIJS (AP) De Verenigde Staten cn Noord-Vietnam hebben gisteren ver schillende voorstellen gedaan voor een ronde tafel op de vredesbesprekingen over Vietnam, maar zijn niet nader ge komen tot een oplossing van het conflict over de status van de delegatie van het nationale bevrijdingsfront van Zd.-Vlict- nam (Vietkong). Op een particuliere bijeenkomst die drie uur duurde hebben de Amerikaanse onderhandelaar Cyisis Vance en de Noordvietnamese afgevaardigde kolonel Ha Van Lau gedachten uitgewisseld voor verschillends schikkingen rood de tafel. Beide voorstellen betroffen een ronde ta fel. Lau vertelde Vance dat de Noordviet- namezen afwijzend staan tegenover be sprekingen tussen twee partijen, zoals de Amerikanen dat willen en in het voor stel van Vance tot uiting kwam. De Noordvietnamezen willen door de tafel schikking er de nadruk op leggen dat de besprekingen gevoerd worden tussen vier gelijkwaardige partners. Meivin R. Laird, de minister voor De fensie in het nieuwe kabinet van de ge kozen president Richard M. Nixon heeft zegd dat hij hoopt dat de oorlog in Viet nam in het komende jaar beëindigd kan (Van o espondent HENGELO De NV koninklijke Ne- derlandsche zoutindustrie zal op haar terreinen langs het Twentekanaal te Hengelo 'n nieuwe vacuümzoutfabriek bouwen, die ongeveer 25 miljoen gulden gaat kosten en in de tweede helft van 1970 In gebruik kan worden genomen. De nieuwe fabriek heeft een capaciteit van een miljoen ton zout per jaar. De gezamenlijke produktiecapaciteit van de zoutfabrieken van de KNZ in Hengelo en In Delfzijl ral straks meer dan drie miljoen ton per Jaar bedragen KAMER(S) met gebruik van keuken. Uw schriftelijke opgave gaarne aan KAMSTEEG N.V., Geversstraat 30, Oegstgeest (Afd. personeelszaken). (ADVERTENTIE) NKJB Hoogmade DANSEN 14 DECEMBER THE SPIDERS in PAVILJOEN DE DOES (ADVERTENTIE) n DANCING ,,'T ZWAANTJE" op zondag 15 december a.s. Swinging Soul Machine Toegang onder voorbehoud (ADVERTENTIE) Grote klaverjaswedstrijd 1STE PRIJS 5 POND KARBONADE maandag 16 december om 8.15 uur (ADVERTENTIE) DE STAD ROME zaterdagavond en zondagmiddag 2.00 uu FREE SOUND

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1