S)e CeidAeSotiAcï/nt Regering Nixon vol onbekende figuren Meisje met baby in kinderwagen aan de wandel GELOOF LOS VAN VAKBEWEGING JAMIN Romney IV Kennedy Rogers Geen vorstverlet voor 20.000 bouwvakkers AOW en AWW DIENEN MEE TE STIJGEN MET PRIJZEN Pierre Palla overleden Negers en vrouwen ontbreken Derde kerstdag niet vrij voor ambtenaren ONTVOERING IN UTRECHT Hansje twee en een half uur zoek Kamer met hogere huur akkoord Merendeel NKV ers werkt alleen voor geld -jjgsjs. PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 14.70, p. kwart 14.10; fr. p post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) DONDERDAG 12 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MATIGE TOT STRENGE VORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog weer met plaatselijk mist, zwakke tot ma tige zuidoostelijke wind. Overwegend matige, in de nacht en ochtend plaatselijk strenge vorst 60e jaargang, no. 17.623 Woningbouw on 1 Sta (kon twikkeliii" Financiën Buitenlandse Zaken WASHINGTON (Reuter-AP) William Pierce Rogers, Mel vin Robert Laird, David Kennedy en John N. Mitchell worden de voornaamste ministers in het kabinet van de president-elect Richard M. Nixon. Deze vier zullen respectievelijk de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën en Justitie gaan beheren. Overigens bestaat de regering uit onbekende figuren, waartussen alleen de naam van George Romney, gouverneur van Michigan die zich terugtrok uit de strijd om de Republikeinse kandidatuur voorkomt. Romney gaat de portefeuille van Woningbouw en Stadsontwikkeling beheren. Het kabinet bestaat geheel uit Republikeinen. Er komen geen negers in voor. De gemiddelde leeftijd is 53 jaar, even oud als de regering van Johnson en zes jaar meer dan die van de Kennedygroep. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B(j de Stichting Vcrletbestrijding Bouwnijverheid in Rotterdam z(jn tot op heden reeds 738 aanmeldingen binnengekomen van doorwerkprojecten, waar maatregelen zijn genomen om bij vorst en slecht weer de bouw voort te zetten. B(j deze projecten zijn volgens een voorlopige schatting 20.000 bouwvakkers betrokken. Door de getroffen voorzieningen zal naar verwachting de produktie van meer dan twee miljoen mandagen worden gegarandeerd. De helft van het totale aantal doorwerkprojecten wordt uitgevoerd in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Verder zijn er veel doorwerkprojecten in de streek Nij- megen-Arnhem. Het seizoen 1968-1969, dat loopt van 4 november tot en met 28 maart, is de zesde achtereenvolgende winter waarin de verletbestrijding wordt uitgevoerd. De winter is voor de bouw, zo lang men er niet in slaagt de ongunstige weersin vloeden goeddeels uit te schakelen, een kostbare zaak. Aan vorstverlet alleen al wordt in ons land jaarlijks een bedrag van ruim honderd miljoen gulden uitbetaald. DEN HAAG (ANP) Indien na ver- Joop van ten hoogste een half jaar blijkt, dat de verhoging van AOW- en AWW- uitkeringen en de kindertoeslag met 1,1 procent niet voldoende is om de prijs stijgingen ten gevolge van de invoering van do BTW op te vangen, dient de regering, naar het oordeel van zeer veel leden van dc Tweede-Kamercommissie ▼oor Sociale Zaken, nadere voorstellen te doen. Dit blijkt uit het verslag van de commissie over bet voorstel de uit keringen te verhogen. De regering moet daarom de prijsont wikkeling, in het bijzonder van artike len die voor hen die sociale uitkeringen ontvangen, nauwlettend in het oog hou den. Veel andere leden achtten de verho ging met 1,1 procent te laag en herinne ren aan de motie van de P.v.d.A.-afge- vaardigde drs. E. L. Berg tijdens het Kamerdebat over de BTW, waarin een verhoging met 2 procent werd gevraagd. Voorts achtten zij het niet juist, dat bij de verhoging, per 1 januari a.s., wordt utgegaan van het bedrag der uitkerin gen, zoals dat voor 7 november j.l. gold. Men dient naar hun oordeel van het be drag van na 1 november uit te gaan. ADVERTENTIE morgen voordeel pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79 niet duur we! heerlijk Frits van der Poel naar Het Vrije Volk (Van een onzer verslaggevers) LOENEN Frits van der Poel is met ingang van 2 januari benoemd tot parlementair redacteur van Het Vrije Volk. De heer Van der Poel, is zoals bekend na een geruchtmakende uitspraak in zijn eigen telcvislerubriek op staande voet ontslagen bij de KRO. ADVERTENTIE (Van een onzer verslaggevers) HEERLEN In een Heerlens zieken huis overleed gisteravond de pianist Pierre Palla. Hij is 67 jaar geworden. Pierre Palla kwam in 1931 als pianist, begeleider en organist in dienst van de AVRO. Hij bleef bij deze omroep tot zijn afscheid in 1967. Toen vestigde hij zich in het Limburgse Simpel veld. Pierre Palla ontving zijn eerste muzieklessen toen hij 5 jaar oud was. In 1919 behaalde hij het organistendiploma van de R.-k. Organis tenvereniging en zette daarna zijn mu zikale studies voort bij Hubert Cuypers in Amsterdam. In 1922 trad hij in dienst van het Theater Tuschinsky in Amster dam, eerst als pianist, later als bespeler van het beroemde bioscooporgel in dit theater. Zijn populaire grammofoonpla ten werden opgenomen onder Palla't pseudoniem Sid Hamilton Nixon, die gisteren de namen van zijn ploeg bekendmaakte, verklaarde dat ieder van de ministers een onafhankelijk den ker is. „Ik wil geen kabinet van ja-knik kers", aldus Nixon. Zijn ministers den ken in algemene lijnen en zijn geen specialisten. „In vele gevallen zouden zij evengoed andere portefeuilles kunnen beheren dan zij thans hebben gekregen. Hij hoopt, dat vice-president Agnew voor koelheid onder moeilijke omstan digheden zal zorgen. De keus van de in het buitenland weinig bekende William P. Rogers tot minister j».in Buitenlandse Zaken wekt de indruk -'ixoR. de bujienlandse politiek zelf Aviï beïnvloeden. Nixon heeft zich échter in moeilijke tijden vaak tot Rogers ge wend voor advies, onder meer in de tijd toen Eisenhower een hartaanval kreeg. Rogers was toen minister van Justitie. Rogers (55) heeft een ruime bestuurlijke ervaring en staat in uitstekende verhou ding tot het parlement Senator Fulbright voorzitter van de commissie voor Bui tenlandse Zaken, heeft hem een man genoemd „wiens integriteit en kundig heid buiten kijf staan". Meivin Laird wordt beschouwd als een ervaren partijpolitieke strateeg. De 46- jarige afgevaardigde voor Winconsin heeft als volksvertegenwoordiger veel ervaring opgedaan in militaire aangele genheden. Als lid van de budgetcommis- sie voor defensie heeft hij de regering- Johnson steeds weer fouten in de kosten- analyse voor de oorlog in Vietnam voor gerekend. Hij had indertijd heftige kri tiek op het beleid van minister McNama- ra en verwierf zich daarbij de reputatie van een standvastig en geslepen politicus. Hij is lange tijd aangezien als voorstan der van de „harde lijn" in Vietnam, maar later verklaarde hij zich voor een snelle politieke oplossing. Men verwacht j van hem dat hij zich veel met Europa zal bezig houden. De nieuwe minister van Financiën, David Kennedy (63) staat bekend als een vooraanstaand economist en belasting deskundige. Hij is als bankier tegenstan der van de huidige programma's van de regering tegen de armoede, die hij weg geef'-programma's noemt. Hij gelooft dat de regering meer kan helpen door het steunen van particuliere ondernemers. Hij is geen familie van wijlen John en Robert Kennedy. De republiekeinen hebben de rege ringsploeg een „sterk team" genoemd, waarvan de komende jaren een progres sieve politiek te verwachten is. De re gering zal moeten samenwerken met een congres dat in meerderheid democratisch Geen monsters wasmiddelen door Geleense brievenbus (Van onze correspondent) GELEEN. De producenten van wasmiddelen, die huis aan huis proefmonsters uitdelen, zullen in Geleen binnenkort erg op hun tellen moeten passen. Dc raad van deze gemeente krijgt dinsdag te beslissen over een voorstel van B. en W. dat wijziging van de plaatselijke politieverordening in houdt. De voorgestelde toevoe ging van de verordening luidt: „Het is verboden reclamemonsters, die giftige, bijtende, of anderszins voor de gezondheid schadelijke stoffen bevatten, anders dan door deze rechtstreeks in handen te stellen van personen, die de leef tijd van 16 jaar hebben bereikt". Als de raad akkoord gaat is het dus afgelopen met het klakkeloos aan de deurbel hangen van pak jes met waspoeder, die vaak in kinderhanden terecht komen. Met alle gevolgen van dien. Een man, die zich aan deze methode van re- calme maken enige tijd bijzon der heeft geërgerd is een Geleense ingenieur, inwoner van de Coolen- straal Toen deze een proefmon ster aan zijn deurknop vond, heeft hij de knuppel in het hoenderhok gegooid. Met het zakje waspoeder in de hand stapte hij naar het politiebureau en deponeerde het daar als gevonden voorwerp. Deze Geleendenaar stelde zich op het standpunt dat monsters groot ge vaar opleveren voor kinderen, die het wasmiddel voor snoep aan zien en het gevaarlijk spul con- (Van e •rslaggevei UTRECHT De zes maanden oude baby Hansje van der Hoeven uit Utrecht is gistermiddag tussen half vijf en drie minuten voor zeven zoek geweest. Nadat via politiezcnders en de radionicuws- dienst groot alarm was geslagen, vond rond het laatstgenoemde tijdstip de po litie de baby terug in gezelschap van twee meisjes van 7 en 11 jaar oud. De meisjes, die al eens in januari een der gelijke ontvoering van een baby op hun geweten hadden, waren met Hansje van der Hoeven door Utrecht op stap ge- De geschiedenis begon toen de oma van Hansje, de 45-jarige mevrouw E. W. Stork-den Boesterd uit Utrecht uit een winkel in baby-artikelen aan de Amsterdamsestraatweg kwam en tot haar schrik de kinderwagen met Hans je, die zij buiten had laten staan, miste. Zij belde direct de politie, die op haar beurt de radionieuwsdienst waarschuwde. De ontvoering van Hansje moet in 7 1 8 minuten zijn gebeurd. Door het be richt via de radionieuwsdienst lew amen al spoedig meldingen uit de Utrechtse burgerij binnen, dat het gemiste kind was gesignaleerd in gezelschap van twee meisjes. De eerste melding sprak van een fri- tezaak in Utrecht, waar de meisjes zich te goed deden aan snoepgoed en de ba by een schone luier aandeden, die in de kinderwagen heeft gelegen. Terwijl hoofdinspecteur C. van den Dorpe van de Utrechtse politie via de NCRV-radio- krant een en ander vertelde over de ont voering van de baby, kwam bij de mel- diiigspost van het hoofdbureau van po litie het bericht binnen, dat de baby en de meisjes opgespoord waren. Zij be vonden zich in een pannekoekenhuis op de werf van de Utrechtse Oude Gracht, waar zij de baby de fles gaven. Ze had den die fles met babyvoeding tevoren in een zaak gekocht. Het geld daarvoor en voor de patates-frites die zij in het cafetaria aten, vonden zij ln de porte- monee die ook in de kinderwagen lag. In de portemonnee zat 135 gulden. De meisjes zijn naar het hoofdbureau ge- brach waar de ouders hen in de loop de avond hebben opgehaald. Hansje weer terug bij moeder. Samen op de foto met twee van zijn redders de hoofdagenten P. A. Kloosterman en G J. Rijsman (rechts) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft gisteren met 77 tegen 47 stemmen een huurverhoging van 6 pet op 1 april aanvaard. Behalve drie KVP'ers, de heren Andriessen, Van Schaick en Wey- ters, waren tegen deze huurverhoging de Partij van de Arbeid, de PPR, PSP en de CPN. De Democraten '66 schaar den zich deze keer achter de voorstem- in de Kamer. (Van o e parlementaire redactie DEN HAAG Rijksambtenaren krij gen op 27 december geen vrij. Staats secretaris Van Veen (Binnenlandse Za ken) heeft dal meegedeeld aan het Twee de-Kamerlid Fievcz (KVP). De bewinds man gaf toe. dat veel gemeentepersoneel op die datum wel vrijaf krijgt. De staatssecretaris zette in zijn anW woord uiteen, dat de beslissing is geno men in overleg met de ambtenarenorga» nisaties. Reeds vorig jaar had de rege ring aangeboden om 27 december te be schouwen als een verplichte snipperdag. De ambtenarenorganisaties gaven ech ter te kennen niets voor deze regeling l« voelen. De regering liet toen nadrukke lijk weten, dat 27 december dan in lede» geval een normale werkdag zou zijn. In het algemeen rijksambtenarenregle ment is een artikel opgenomen waarin is bepaald, dat de minister in januari ai moet bepalen welke dag van het jaar de rijksdienst gesloten is. Gebeurt dit niet, zoals in dit geval, dan krijgen de ambtenaren een dag extra-vakantiever lof. Ook in 1968 is dus het normale va kantieverlof met een dag vermeerderd. (Van e verslaggevers) FRIESE STAART- EN STOELTJESKLOKKEN, ZAANSE- EN SCHIPPERTJESKLOKKEN DIV. ANTIEKE ST1JLKLOKKEN MODERNE SCHOORSTEEN- EN WANDKLOKKEN In ruime keuze en de beste merken HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 ALT IJ D VOORDELIG 's maandags gesloten UTRECHT Uit een in opdracht van het Neder lands Katholiek Vakverbond ingestelde enquête door het Instituut voor Toegepaste Sociologie in Nijmegen blijkt, dat een meerderheid van de ondervraagden voor het samengaan van de drie vakcentrales is. Haast alle ondervraagden spreken zich uit voor een I nauwere samenwerking tussen NVV, CNV en NKV. I Slechts een minderheid is voor het volledig samen- j gaan van de drie vakcentrales. Voor de ondervraagde leden en bestuurders weegt het confessionele karakter van de eigen organisatie kennelijk niet meer zo zwaar. De enquête van het Instituut voor Toegepaste Socio logie in Nijmegen had een beperkt doel. Het ging erom de meningen van leden en bestuurders te ver nemen over onderwerpen als de confessionaliteit van de vakbeweging, de beleving van de arbeid, de me dezeggenschap, de bezitsvorming en het onderwijs. Voor het opinieonderzoek, werden 5595 personen aan geschreven, 1492 bestuursleden en 4103 leden. Bruik bare antwoorden kwamen van 1106 bestuurders en 2597 leden. Bij voorbaat wordt gezegd, dat de doel stelling van het onderzoek, mede bedoeld voor het Nederlands pastoraal concilie, beperkt is en dat de globale resultaten wel een aanwijzing geven, maar niet voor een diepgaande analyse en interpretatie in aanmerking komen. Wat betreft de confessionaliteit van de eigen bewe ging spreekt zich 66 proccnl van dc leden en 58 pro cent van de ondervraagde bestuursleden voor een volledig samengaan van de vakcentrales uit. 21 pro eent van de leden en 34 procent van de bestuurders is er tegen. Os-erigens acht een groot deel van de ondervraagden het bestaan van een eigen katholieke vakorganisatie of noodzakelijk of wenselijk. De overgrote meerderheid vindt echter, dat het-ge loof niets mei het werk van de vakbeweging heeft te maken (71 procent van de leden en 60 procent, van de bestuurders). Vooral de jongeren twijfelen aan hel nut van een aparte katholieke vakorganisatie. De waarde van de arbeid wordt door de onder vraagden niet zo hoog aangeslagen. Het loon en de sociale voorzieningen worden het belangrijkste ge acht. De werksfeer eri de verhouding tot de „bazen" worden wel belangrijk geacht. Het werk zelf komt in de rangorde van de waardering nauwelijks ter sprake. De arbeid, aldus het rapport van het Instituut voor Toegepaste Sociologie, wordt niet zo zeer gezien als een waarde op zich, maar meer als een mogelijk heid om geld te verdienen. Volgens een kleine 70 procent van de leden en 84 procent van de bestuurder» wordt een grotere in spraak van de werknemers gewenst geacht. Maar uit het onderzoek blijkt, dat de ondervraagden vooral behoefte hebben aan inspraak op die punten ,die voor hen van direct en dagelijks belang zijn. Zaken die betrekking hebben op het inkomen worden bovenaan Uit het onderzoek blijkt, dat haast iedereen sparen gewenst acht, maar dat de meesten niet of slechts .;-fr een klein bedrag sparen. De overgrote meerderheid van de ondervraagden zet minder dan 500 gulden per jaar op de bank. Zeer gering is het aantal mensen, dat meer dan 1000 gulden naar de bank kan brengen. Overigens blijkt de animo voor het spaarloon niet zo groot. Een groot deel van de ondervraagden ls er ronduit tegen. Een groot deel van de ondervraagden acht voor de kinderen middelbaar onderwijs ideaal, maar vooral bij de lagere inkomens wordt de voorkeur aan lager beroepsonderwijs gegeven. Voor hun dochters heeft het merendeel liever huishoudschool dan gymnasium. Het ulo wordt door slechts weinigen als de ideale opleiding gezien. Overigens zegt ongeveer 45 procent te weinig te weten van de opleidingsmogelijkheden na het lager onderwijs. Een bijna even groot deel acht voor de vakbeweging ten aanzien van de voorlichting in deze geen taak weggelegd. (Zie ook paft. 1) Vrpe woenadagmiddag: Lekker even met de vriendje, kijken of het tl, in de parkvijver al iterk genoeg ie. Wee. nog niet. Het en! nog een paar nncht.ei moeten orteeen voor er uieer trehrnbbeld. hordoereden. .choonoereden en gezwierd zal kunnen uiorden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1