3)e CéiddeSou/ta/nt PRIJZEN IN DE GATEN HOUDEN Veel bedrijven willen lange kerst Stijging Stoot wil hots Is meer een handje helpen (j.m vje|. procent Heftige betogingen in geheel Italië Van Lennep en Hissink ook naar Australië Confrontatie bedankt kardinaal Jongeman ging er met vliegtuig van door Petitie van Russische intellectuelen Vastgelopen kotter vlot PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV. Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) pw /I10. p. mnd. f 4.70, p. kwart. 14 10; fr p post t 16.95 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019 00 uur) WOENSDAG 4 DECEMBER 1968 WEINIG VERANDERING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI. geldüg tot morgenavond: KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.616 Voor bouwvakkers verplicht „snipperen" (Van een onzer verslaggevers) BREDA Tienduizenden werk nemers zullen aebt dagen extra vakantie gaan nemen. Met drie snip perdagen erbij zullen zjj dinsdag 24 december het werk neerleggen om pas weer op 2 januari aan de slag tc gaan. In de bouwvak-C.A.O. is deze regeling indertijd zelfs landelijk vastgelegd. Een steekproef bij een twintigtal ver schillende bedrijven leerde, dat ver uit het grootste gedeelte van de werk nemers de viijdag na Kerstmis een vrije dag zal zijn, al dan niet in de vorm van een verplichte snipperdag. Ambtenaren in dienst van rijk, pro vincie en gemeente zullen de 27ste december geen verplichte vrije dag hebben. Er zijn gemeenten die een afwijkende regeling hebben. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat de ge meenten autonoom zijn. Continubedrijven kennen ook be paalde afwijkende regelingen. De meeste leggen het produktieproces op de avond van de 24ste december stil, waarna op de avond van de tweede kerstdag de fabriek weer wordt ge start. Voor een aantal bedrijven is dat niet mogelijk (suikerfabrieken, krachtcentrales e.d.)deze werken normaal 24 uur per dag door. Grote bedrijven b.v. Philips, DAF, Etna, Hero, Tornado enz. zijn op vrijdag na Kerstmis gesloten. Voor de werknemer is bepaald, dat zij verplicht zijn een snipperdag op te nemen. Het zou dergelijke bedrijven teveel verloren uren opleveren als men vrijdagmorgen het produktieproces op gang moet brengen, terwijl het werk dezelfde avond weer moet worden beëindigd voor het weekeinde. BOMBAY (ANP) Aan het laatste deel van de autorallye Londen-Sydney zullen de beide Nederlandse equipes deelnemen. Er heeft lange lijd onzeker heid geheerst 'of Van Lennep en Hissink voor het traject door het meest onher bergzame deel van Australië zouden mogen starten, omdat zij als 71e equipe in Bombay aankwamen en de 70 eerst- gearriveerde wagens van Bombay naar Australië zouden worden vervoerd. Naast Van Lennep en Hissink starten voor het laatste deel ook Slotemaker en Janssen, die, volgens officieuze berich ten, de 25e plaats innemen. parlementaire redactie) DEN HAAG Als per 1 januari het nieuwe systeem van omzetbelasting (BTW) wordt ingevoerd, moeten de prijzen scherp in de gaten worden gehouden. Een actief prijsbeleid is nodig, zei o.m. drs. Van der Mei (CHU) gisteren bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken in de Tweede Kamer. Het zal grote inspanning vergen om volgend jaar de totale stijging van de consumptieprijzen tot vier procent te beperken. Slechts in het uiterste geval moet de overheid met een prij zenmaatregel ingrijpen. „Kant-en-klaar" maaltijd kan kosten drukken (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Tussen de ministeries van Economische Zaken en Financiën zijn vergevorderde besprekingen gaande over een herziening van de hotelkredielbc- schikking 1962. Als hot overleg succes heeft hetgeen waarschijnlijk is zal de Staat gaan deelnemen aan grote Nederlandse hotelprojeeten, dit om meer werk te bieden tegen de opmars van de grote buitenlandse hotelclans. Dit werd gistermorgen bekendgemaakt op de persconferentie van de Horeca vakbeurs, die van 6 lot en met 9 januari in de Amsterdamse RAI wordt gehouden. De dertiende Horecava staat in*het teken van de convenience-foods (kant-en-Maar- maaltijden, waartegen ten onrechte, menen de organisatoren in vereringen nog steeds een ongêreofiitvaardigde afkeöf bestaat. Expert H. Tuinman uit Am sterdam hierover: „Bij de maaltijdbereiding maken de personeelskosten niet minder dan 55 procent van de omzet uiit. Het gevolg is. dat hel restaurant een amarginaal, zoail niet verliesgevend bedrijf is geworden. Door arbeidsbesparende technieken en mechanisatie moet worden gebracht de kostenfactor binnen redelijke grenzen terug te brengen. Dit kan ais men de industrieel voorbereide voedingswaren ge bruikt." De „Horecava" zal straks 350 exposanten tellen, die produkten uit 29 landen vertegenwoordigen. Daaronder zijn collectieve inzendingen uit West-Duitsland en de Verenigde Staten. Tijdens de expositie worden traditionele evenementen als de finale van de biertapwedstrijden en d'e strijd om de „Zilveren Koksmuts" gehouden. KATECHISMUSKWESTIE Overleg over wijzigingen in katechismus NIJMEGEN (KNP) Morgen zullen 1 pater C. Neven CSSP, directeur van het hoger kalechetiscli instituut en pater dr. W. Bless SJ, hoofd volwassenen kateche- se van hel HKI, een onderhoud hebben met kardinaal Alfrink over de wijzigin gen van dc Nederlandse katechismus, zoals die aangegeven zijn in het officiële (Van een onzer verslaggevers) licae Sedis. HEEMSTEDE De Confrontatie- groep heeft in een schrijven aan kar len pater Neven en dr. Bless een gesprek hebben met de overige auteurs van de katechismus en hun adviseurs. Het is^de dinaal Alfrink gezegd, zeer erkentelijk te zijn voor het feit, dat het episco paat aangekondigd heeft, een reeks wij zigingen op de Nieuwe Katcchismus gesprek met de auteurs een mededeling te doen aan de pei-s. Het is nog niet zeker wanneer het auteursoverleg zal plaats vinden. Het is wel de bedoeling, dat het op zeer korte termijn zal ge heert hieruit geconcludeerd, dat de schieden. achter de wijzigngen hebben gesteld, die de kardinalencommissie heeft gc- Vliegtuig naar Confrontatie beschouwt het geheel, Cuba gekaapt en de toegezegde publikatie van wijzi gingen, als „een goede tijding", aldus MIAMI (Reuter) Een met pistool en handgranaat gewapende man heeft gisteravond de piloot van een Boeing 727 de heer J. Asberg. „Wij vinden het een moedige beslissing van het episco- van de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij „National Airlines" op weg van legialiteit heeft hiermee de vuurproef doorstaan. Wij verwachten nu een pe New York naar Miami, gelast koers tc zetten naar Havanna. riode van rust en bezinning. Laten we het beschouwen als een incident, en Het toestel, dat 28 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord heeft, is in menstellers van de Nieuwe Katechis- Key West in het uiterste zuiden van Flo rida geland om brandstof in te nemen Asbei'g. In de brief aan kardinaal Al- voor de vlucht naar Cuba. Na de landing spoedden zich politie- willen onthouden van alle vormen van triomfalisme. cherche naar het vliegtuig. Zij konden echter niets doen omdat de man tijdens Ook drs. P. den Ottolander, mede opsteller van het smeekschrift, dat naar aanleiding van de Nieuwe Ka- techismus indertijd naai Rome is ge stuurd, wilde, hoewel hij over de ver klaring van de kardinalen „buiten gewoon te spreken is", van de term „overwinning" niets weten. Hij had niet de indruk, dat de Nederlandse bisschoppen zich reeds achter de be loofde wijzigingen hebben gesteld. Hij het innemen van de brandstof een re volver tegen het hoofd van de piloot hield. De man bleek de 33-jarige Cubaan Eddie Cateras te zijn. Na hel tanken vloog het toestel door naar Cuba. Cursus publiciteit voor bisschoppen QUEBEC (KNP) 24 Canadese bis- tige houding" een „ongehoord schan daal". Het is te verwachten, dat de Roy van Quebec hebben in een cursus van enkele dagen geleerd hoe zij pers bisschoppen zich eerst in hun komende maandelijkse vergadering, die volgende week dinsdag in Rotterdam wordt ge conferenties moeten houden, verklarin gen voor pers, radio en tv en hoe zij het best hun meningen aan de mensen houden, zullen beraden over een dui delijke standpuntbepaling ten aanzien van de jongste ontwikkelingen rond de kalechismus. kenbaar kunnen maken. Na theoretische lessen door vakmensen van radio en tv moesten de bisschoppen het geleerde in praktijk brengen. Ook de VVD 'er Portheine erkende, dat rondom de prijzen onrust ontstaat, maar hij was het helemaal niet eens met de heer De Goede (D '66), dat bij voorbaat de prijzen met een algemene beschikking van de overheid in de hand moeten worden gehouden. Hij vreesde, dat hiervan juist een prijsverhogende werking zou uitgaan, wat de heer De Goede betwistte. „De consument is er beslist niet mee gediend als naast iedere ondernemer een controleur wordt geplaatst", aldus mr. Portheine. De heer De Goede was ongerust over het verloop van de prij-. die al vooruitlopend op de btw zou den worden verhoogd. „Nu al", zei hij, „wordt de prijs van textielprodukten met vijf tot tien per cent verhoogd. Met controle alleen komt niet. De consumenten weten trouwens helemaal niet, waar zij met de prijzen aan toe zijn", zei de heer De Wat betreft de broodprijs drong de KVP 'er Krosse aan op een minimum regeling. waarmee stuntprijzen kunnen worden bestreden. Zo'n wettelijke mini mumprijs moet worden afgestemd op de produktie- en distribuliekosten in een goed geleid bedrijf. De AR sprak zelfs over het indienen van een initiatiefwet. Mevrouw Brautigam (PvdA) zei te verwachten, dat vele artikelen in prijs veel sterker zullen stijgen dan thans te verwachten is. Zij vond daarom dat aan een algemene prij zenmaatregel van de regering per 1 januari niet is te ontko men. Ten aanzien van de broodprijs ver wachtte zij van staatssecretaris Van Son een duidelijk antwoord. De drie medici die gisteren in 'liet gemeenteziekenhuis te Arnhem bijzonderheden gaven over de transplantatie van een lever waarscliijnlijk afkomstig van een Nijmeegse donar op een 2-jarig jongetje uit Den Helder. De toe stand van het patiëntje wordt bevredigend genoemd. Van links naar rechts: dr. S. Sluis (chirurg), dr. M. N. v. d. Heyde (chirurg) en de grote leverdeskundige, dr. L. Schalm internist SAN FRANCISCO Gevecht tussen studenten en politie SAN FRANCISCO (Reuter) Bij een vechtpartij tussen de politie en de stakende studenten op de terreinen van de universiteit van San Fx-ancisco zijn dinsdag tientallen mensen gewond ge raakt en 20 gearresteerd. De studenten gooiden met stenen en flessen naar de politie die verscheidene charges met de wapenstok uitvoerde. De universiteit heetf te kampen met moeilijkheden als gevolg van rassentegenstellingen. Aanleiding: poli tieoptreden op Sicilië ROME (Reuter) Een golf van protestdemonstraties overspoelde giste ren Italië naar aanleiding van de dood van twee landarbeiders, die op Sici lië door de politie zijn neergeschoten. In Genua gebruikte de politie traangas tegen 3.000 studenten en arbeiders die onder het roepen van „moordenaars" het hoofdbureau en het plaatselijk re geringsgebouw bestormden. De betogers, die spandoeken mee voerden en leuzen schreeuwden als „arbeiders en studenten één", versper den later een straat met autobus sen om de oprukkende politie tegen te houden. Ook in Milaan probeerden betogers het hoofdbureau van politie te bestor men. Een menigte van 2.000 personen bekogelde de afzetting voor het ge bouw met stenen, knikkers en potten rode verf. Ook hier gooide de politie traangasgranaten. Er werd een groot aantal arrestaties verricht. Op Sicilië zelf legde een woedende bevolking het werk neer. Winkels, fa brieken en kantoren bleven zes uur dicht en er werden protestmarsen ge houden. De twee landarbeiders kwa men om het leven tijdens een hevig ge vecht tussen circa 600 landarbeiders en de politie bij een versperring, die de betogers hadden opgericht op de weg Syracuse-Ragusa. De politie was in het nauw gedreven en had in paniek geschoten. De minister van Bin nenlandse Zaken, Franco Restivo, heeft de commissaris van. politie in Syracuse direct geschorst en een on derzoek gelast. NEW YORK (Reuter) Een jonge man van negentien heelt gisteren op het vliegveld van Lakewood in de Ameri kaanse staat New Jersey een eenmoto- rig vliegtuig gestolen waarmee hij, na urenlang boven New York te hebben ge vlogen, in de Atlantische Oceaan is ge doken. De verkeerstoren van Kennedy Airport heeft tot viermaal toe getracht de on ervaren vlieger te bewegen op het vlieg veld te landen, maar elke keer als hij boven de landingsbaan kwam, scheen hij niet te durven en trok hij het toestel weer op. Tenslotte zette hij koers naar zee, gevolgd door een vliegtuig van de kustwacht. Het gestolen toestel, raakte boven de Oceaan zonder brandstof. De piloot van de kustwacht gaf per radio instructies voor een noodlanding op zee. De jonge- kon met een helikopter gered wor- Geurige Tilly (Van een onzer verslaggevers) RHENEN Een bloemenkweker uit Rhenen heeft een nieuwe mauve- purperkleurige dahlia genoemd naar de atlete Tilly van der Made. De kweker, die zes jaar geleden ook al een dahlia naar (toen nog) Tilly van der Zwaard noemde, wilde de atlete met de nieuwe bloem eren voor haar prestaties in het afgelopen seizoen en het feit. dat zij voor de tweede maal heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen. MOSKOU (AFP) Vijfennegentig Russische intellectuelen hebben de par lementen van de Sovjet-Unie en de Rus sische federatie een petitie gezonden ten gunste van het vijftal, dat op 11 ok tober wegens een protestdemonstratie op het Rode Plein tegen de inval in Tsjeoho-Slowakjjc tot enkele jaren ver banning of gevangenisstraf werd veroor deeld. De petitie, die is ondertekend door o.a. de schrijver Victor Nekrassov (Stalinprijs 1947), de wiskundige Esse- nin-VoIpin en de pianiste Maria Joedina, is in sommige kringen te Moskou ver spreid. De ondertekenaars verklaarden, dat mevrouw Lax'issa Daniel, Pavel Lit- vinov en de drie anderen in strijd met de wet zijn veroordeeld. „De Russische grondwet", zeggen zij, „erkent vrijheid van denken, woord en meningsuiting en geeft iedereen het recht zijn mening op de openbare weg kenbaar te ma- Lawine vragen gesteld aan minister Klompé (Van redactie) DEN HAAG De vaste commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk uit de Tweede Kamer heeft een record gebroken door in het voor lopig verslag oved de begroting voor C., R. en M. aan minister Klompé 461 schrif telijke vragen tc stellen. Bij de vragen over radio, televisie en pers wordt een veel bediscussieerde kwestie aan de orde gesteld. Er wordt gesteld dat na de zendtijduitbreiding voor de t.v. per 1 oktober j.I., waarbij de grote omroeporganisaties ieder een half uur per week meer kregen, er toch sprake is van een procentuele achteruit gang van de zendtijd der grote omroepen in vergelijking tot 1964. Dit geldt ook voor alle omroeporganisaties tezamen (inclusief dus de kleinere). De commis sie wil weten wat het oordeel van minister Klompé over deze ontwikke ling is. (Van t verslaggevers) TER HEYDE De Stellendam 21 heeft gistermiddag omstreeks half drie de onder Ter Heyde op een strekdam vastgelopen kotter OD 9 vlot getrokken. De schade bleef beperkt tot een verbogen schrocfbeugel. De kotter is op eigen kracht naar Schcveningcn gevaren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1