S)e C*2id6e6oti^cmt Rome wil geen uitstel meer van wijziging katechismus Perschef Valicaan deelt mee: Bestuurder negeert signaal Binnen drie dagen vijf gewapende overvallen CRUYFFIE SLOOT NIEUW CONTRACT Nederland wachtte te lang Lucas Jouwe Israëliërs vernielen doet beroep op zijn neef twee bruggen diep in Jordaans gebied Moeder zou ook gepoogd hebben haar vijf kinderen te vergiftigen KLEUTER GEDOOD BIJ AUTOBOTSING STOFFELIJKE RESTEN ONTDEKT VAN VERMISTE EXPEDITIE Aftapvrije telefoon voor Du beek PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS II, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetalirig) p w /MO, p. mnd 4.70, p, kwart 14.10; fr p post 10.95 ADVERTENTIES 22 et. p. mm Telefoontjes f 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) MAANDAG 2 DECEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ KOUD De weersverwadhtang, meegedeeld door het KNMI, cekhg tot morgenavond Overwegend droog weer met in de nacht en ochtend op vele plantaen mist of laaghangende I) -walking. Zwakke tot matige zuidoostelijke win<\ Vannacht temperaturen om het vriespunt, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. 60e jaargang, no. 17.614 ONVEILIG AMSTERDAM AMSTERDAM (ANP) Twee onge veer 20-jarige mannen hebben zaterdag avond, bij een gewapende overval op een 68-jarige mevrouw in haar sigarenwinkel in de Amsterdamse Marnixstraat. enke le tientallen guldens en een onbekend aantal pakjes sigaretten buit gemaakt. De overvallers stapten tegen zeven uur de winkel binnen. Een van hen liep direct door naar de, achter de zaak ge legen, woning van de vrouw. In de gang werd zij door de man, die met een pi stool was gewapend, hardhandig beetge pakt. Toen zij zich verzette, wilde de in dringer tweemaal achter elkaar vuren, maar het wapen weigerde. Hij gaf het slachtoffer toen met het pistool een klap in de nek en duwde haar de woonkamer binnen, waar zij kwam te vallen. Met een knie op de borst en onder bedreiging van het wapen hield hij de vrouw daar na in bedwang. Na korte tijd kreeg hij van de andere man, die inmiddels de winkel had doorzocht, een seintje waar na zij beiden snel verdwenen. Donderdagavond arresteerde de Am sterdamse politie een 22-jarige Frans man. Hij wordt verdacht in de Raad huisstraat een 66-jarige Duitse vrouw samen met een 24-jarige landgenoot van haar tas te hebben beroofd. Hij zou daarbij hebben gedreigd met een lucht drukpistool. Een van de Fransen is nog spoorloos. De tas, die een paar honderd gulden aan Duits en Nederlands geld bevatte, was door de aangehouden rover tijdens zijn vlucht weggegooid. Het was de vijfde maal binnen drie dagen dat de Amsterdamse politie met een roofoverval werd geconfronteerd. Donderdagavond deden twee mannen een mislukte overval op een sigarenzaak, waarbij de schoonzoon van de winkelier met een speelgoedpistool werd bedreigd. Dezelfde avond werd een 48-jarige kleer maker aangehouden die even tevoren een verkoopster onder bedreiging van een speelgoedpistool haar handtas afhan dig had gemaakt. Ity'de nacht van don derdag op vrijdag maakten twee met pistool en mes gewapende mannen, met nylonkousen over het hoofd, f 2000 buit bij een overval op de administratrateur van een café-restaurant op het Roelof Hartplein. ROME. Op een zaterdag gehouden persconferentie heeft dc officiële woord voerder van het Vaticaan. mgr. Fausto Vallainc, het rapport van dc kardinalen commissie over dc Nieuwe Katechismus toegelicht. IIü legde nadruk op de lof, die dc commissie bet bock toezwaaide om zün pastoraal, liturgisch cn bijbels karakter. Verder zei hij, dat de verkla ring van de kardinalen geen veroordeling inhoudt, maar alleen aangeeft waar de katechismus onduidelijk, onvolledig of gebruiken Het Vaticaan beeft nu ook de namen onthuld van de theologen, die de kardi- j nalen bij hun onderzoeksarbeid hebben bijgestaan Het waren de Belg Dhanis SJ, de Nederlander Lemeer O.P., de Spanjaard Alvaro, de Duitser Ratzinger, de Italiaan Colombo, de Fransman De Lubac en de Ier Doolan. Zij waren una niem in hun advies aati de kardinalen commissie. Vaticaanse waarnemers menen uit het feit, dat de verklaring in de Acta Apos- tolicae Sedis is gepubliceerd, te moeten I opmaken, dat de Heilige Stoel, ondanks olie uitingen van lof. de behandeling van vele punten in de katechismus streng afkeurt. In brede krirrgefrtl werd de publikatie beschouwd als een indirect 1 ultimatum. Mgr. Vallainc wees er in zijn persconferentie op, dat de reden van de publikatie gelegen was in het feit. dat geen veranderingen in de katechismus waren aangebracht ondanks de voorstel len die de Paus deed in april 1967 en er sindsdien verschillende vertalingen in ongewijzigde vorm zijn verschenen. „Deze publikaties", aldus Vallainc, „hadden op verschillende wijzen ten doel het plan van de H. Stoel, om in overleg met de hoge Nederlandse geestelijkheid een probleem op te lossen dat van groot belang is voor het volk Gods. te ver ijdelen". Hij benadrukte, dat de verkla- Het is dan eindelijk zover gekomen. Johan Cruyff, oftewel het populaire voetbalidool Cruyffie, sloot vanmorgen in de hoofdstad een nieuw contract. Hij trad op deze mistige decemberdag in het huwelijk met Danny Coster. Het gelukkige paar tegen het schiderachtige decorum van Amsterdamse grachtenhuizen. DJAKARTA (ANP) Het uit West- Irian afkomstige parlementslid Lucas Jouwe (43) heeft zondag in de Indone sische hoofdstad op zijn in Nederland verblijvende neef. Nicolaas Jouwe, een beroep gedaan naar zijn vaderland te rug te keren om zich te wijden aan dc ontwikkeling van West-Irian. Lucas Jouwe zei dat zijn neef, die ageert tegen aansluiting van West-Irian bij Indonesië, geen recht heeft namens de bevolking van West-Irian te spreken, omdat hij het land verlaten heeft. Zaterdag had Lucas Jouwe een ge sprek over de kwestie West-Irian met de Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Adam Malik. Gisteren zei Jouwe dat hij West-Irian in augustus voor het laatst had bezocht. De bevol king was toen vastbesloten bij Indone sië te blijven, maar teleurgesteld over de mate van economische ontwikkeling aldus Jouwe Moordzaak Schijndel (Van c r correspondent (ADVERTENTIE) bel 30797* VOOR GRATIS HUISORGAAN, WAARIN: KANTOORMEUBELEN BRANDKASTEN, KLUIZEN OIEBA-SYSTEMEN KANTINE-INRICHTING ORGANISATIE MIDDELEN DIRECTIE KAMERS WRAAK VOOR ACTIES VAN EL FATAH TEL AVIV (Reuter). Een Israëlische commando-eenheid is gisteravond diep op Jordaans gebied doorgedrongen en heeft ongeveer 60 kilometer ten oosten van de Dode Zee een verkeersbrug en een spoorbrug opgeblazen. Naar een een Israëlische woordvoerder in Tel Aviv meedeelt, vormde dc actie een repre saille „voor de voortdurende sabotage acties van Jordaanse zijde". In een andere bekendmaking is gezegd dat de Israëlische artillerie gisteravond de Jordaanse stad Irbid heeft beschoten tijdens een vuurduel dat volgde oadat twee Israëlische dorpen door de Jorda- niïrs onder vuur waren genomen. Later werd nog een Israëlisch dorp ten zuiden van het Meer van Galilea beschoten In de mededelingen over de commando acties worden twee sabotagedaden van Jordaans gebied af met name genoemd. Benzine duurder in Frankrijk PARIJS (DPA) De benzine is in de nacht van zaterdag op zondag in Frankrijk twee tot drie centimes per liter duurder geworden. Gewone benzine kost nu in Parijs 1,1 franc (was 0.99) en super 1,10 franc (ruim 80 cent). namelijk de beschieting met vijftien raketten vrijdag van Israëlische potas- bedrijven in Sodom en de beschieting van twee dorpen. De verkeersbrug die werd opgeblazen ligt in de weg van Amman naar het zuiden De Arabische verzetsgroep El Fatah deelde gisteren mee de bc-schieting van de potasbedrij- ven te hebben uitgevoerd. De Israëliërs lieten voorts nog weten dat de Jordaanse autoriteiten de Ara bische commandogroepen steunen uit hoofd van een omstreeks half november gesloten akkoord. Overval op twee bejaarde broers NIEUW BEERTA. (AN.Pl In Nieuw Beerta is zondagmorgen een over val gepleegd op twee bejaarde broers. De 74-jarige E Jager en de 64-jarige H. Jagei bewonen een groot herenhuis. Zondagmorgen werd de jongste broer wakker door het kreunen van zijn oud ste broer. Toen hij uit bed wilde gaan ging plotseling de slaapkamerdeur open en werd hij met een felle lamp in het gezicht geschenen. Met een hard voor werp kreeg hij enkele klappen op het hoofd. Hij bleef echter bij bewustzijn en via een raam en de dakgoot wist hij de begane grond te bereiken. Hij rende in nachtkleding naar een wachtmeester van de rijkspolitie. De overvaller had intussen de benen genomen. Dc oudste broer moest ernstig gewond in het ziekenhuis worden opgenomen. SCHIJNDEL Op het gerechtelijk laboratorium in Den Haag wordt momen teel een onderzoek ingesteld naar de urine van de vijf kinderen van Maria S.-H. uit Schündel. die ervan wordt ver dacht haar vader en haar eerste man te hebben vergiftigd. De officier van jus titie vermoedt namelijk dat de vrouw ook een poging heeft gedaan haar kin deren rattenkruit te geven. Bekend is dat zij met haar oudste zoon (18) in onmin leefde. De vrouw heeft tijdens nieuwe verhoren in het afgelopen weekeinde bekend meermalen haar man rattenkruit in de koffie te heb ben gegeven. De man zelf verklaarde, dat hij de laatste weken voor haar ar restatie op 15 november, verschillende keren de door zijn vrouw klaar gemaakte koffie en soep heeft weggegooid, omdat er een muffe smaak aan was. De man is momenteel onder doktersbehandeling. Gisteravond heeft de vrouw bekend dat zij twee dagen voor haai arrestatie tot zes maal toe met een rose poeder (waar van de werking nog onderzocht moet worden) in de soep haar tweede man heeft trachten te vergiftigen. Wrak van de volkomen vernielde melkwagen. De bestuurder had de rode knipperlichten waarschijnlijk niet opgemerkt. mus voor dit tijdstip was herzien door de Nederlanders. Nederlandse reacties op de recente ont wikkelingen zijn nog uitermate schaars. In een zaterdag gehouden vraaggesprek met een verslaggever van de KRO- rubriek Echo, zei pater G. Mulders, één van de auteurs van de Nieuwe Katechis mus, de gevonden oplossing (publikatie van een losse aanvulling op de Nieuwe Katechismus) wel gelukkig te vinden: nu kan iedereen van de wijzigingen kennis nemen, terwijl de Katechismus zelf ongeschonden blijft. Wat met eventuele volgende edities van de katechismus zal gebeuren is nog niet bekend, evenmin wat men doen zal met de buitenlandse vertalingen. Wel staat vast dat het Hoger Katechetisch Instituut binnenkort een witboek zal uitgeven, waarin alle documenten rond de Nieuwe Katechismus zullen worden gepubliceerd. Uit Oostenrijk komt het bericht, dat op aanbeveling van de Oostenrijkse bis schoppen een eigen uitgave van de Ne derlandse katechismus wordt voorbereid. In deze uitgave zullen bij die passages, waartegen in Rome bezwaren bestaan, aanvullende commentaren worden toege voegd. Meisje gestikt door gas uit geiser BOSSCHEHOOFD De 13-jarige Beppie van Batenburg is zaterdag op het toilet in de ouderlijke woning te Bossche- hoofd om het leven gekomen. Het meis je is, naar wordt aangenomen, gestikt door gas, dat uit een gasgeyser ont snapte die in een hokje naast het toilet hing. Slachtoffer van benzinegebrek :rslaggei gie. Zijn vrouw, twee zonen en een vriend moesten vrij ernstig gewond naar een ziekenhuis worden vervoerd. Bij ver keersongevallen verloren verder nog een vader en zoon het leven tijdens een de- monatratierit bij Lichtenvoorde, een 19 jaar oude Utrechter bij Renkum, een 08- larige man bij het oversteken van een IITIOCVVA AO n I straat in Amsterdam, een 52-jarige inwo- WASSENAAR. - D, vim de autoweg. een «7 Jam oud. mm I nor uit Werkendam bij het oversteken bij een frontale botsing in Son. In Am stelveen slipte een auto met vier inzit tenden en botste tegen een bus, een per soon werd gedood. Een bestelauto reed vanmorgen m de Vaartse Rijn bij Jut- phaa», de 26-jarige berfuurder verdronk Garattini uit de Vecnkade gisteravond in de Ursulakliniek te Wi .srnaar bezweken aan de verwondingen, die hU gistermiddag b(j een ongeval op rijksweg 13 te Rijswijk had opgelopen. B(j dit ongeval werden nog zeven personen De jongen zat in de auto van zijn vader. Toen da wagen op de linkerrij strook reed, verloor de auto plotseling .snelheid omdat de benzinetank leeg was Een achterop komende auto, die werd be stuurd door de 35-jarige N.T. uLt Glezen- burg, kon een aanrijding niet meer voor komen. De driejarige jongen bleek van d«' acht inzeittenden van de twee auto's hel zwaarst te zijn gewond. Met ernstig her senletsel werd hij in de Ursulakliniek opgenomen, waar hij in de loop van zon- i dagavond is overleden. De andere gewon- j den konden na behandeling naar huis. Op een met automatische knipperllch- j ten beveiligde overweg in de Voorveldse polder bij Utrecht werd zaterdag een meikauto. die zonder vaart te minderen ondanks het rode licht de overweg op- reed. door een trein gegrepen. De auto werd opgeveer driehonderd meter mee gesleurd en volkomen vernield. De 47 jaar oude bestuurder kwam leven. Met hun armen zwaaiend konden de machinist en hoofdconducteur nog juist op tijd een sneltrein tot staan bi gen. Een 44-jarige Maastrichtenaar wi gedood bij een inhaalmanoeuvre in B Limonade tegen A-griep BRUSSEL (ANP) -- Een groep Vlaamse studenten heeft gisteren in Leuren vele stadgenoten en medestudenten bij de neut ge nomen met een roorbehoedmiddel tegen a-grirp Honderden mensen hebben geduldig in de ry gestaan by een geleende Rode-Kruistent. die de studenten op een nan de pleinen hadden opgeslagen en waar :\j de liefhebbers een le peltje limonadesiroop toedienden. Dolfijneiibassin leeggelopen BRUSSEL (ANP) Ongeveer 600 mensen, die gistermiddag in hel sportpaleis van Luik een optraden drie dolfijnen uit een koude kermis bijwoonden v: Florida, zijn thuisgekomen. Tijdens de show ontstond een scheur in het bassin en stroomde 400.000 liter water op de toeschouwers af. Er ontstond zo n gedrang naar de uitgangen, dat enkele mensen verwondingen opliepen. De drie dolfijnen werden in hangmatten gelegd, waar ze met brandspuiten worden nat gehouden tot ze naar een ander bassin overgebracht werden. Zuidvietnami ■t mogelijk is L«- Thi Than is met haar tweejarig dochtertje 'i Het kind moet een hartoperatie ondergaan, die in ere Amerikaanse militairen stelden haar in -.laat Verenigde Staten te reizen. RIO 1)E JANEIRO (Reuter) Leden van de Braziliaanse luchtmacht hebben de schedels en andere stoffelijke resten gevonden van leden van de expeditie in het oerwoud van het Amazonegebied, die al een maand worden vermist, /o heeft de Braziliaanse radio gemeld. De stoffelijke resten lazen in een moeras bU een huit. de post van waaruit men •en maand geleden voor hel laatst Iets heeft gehoord van de tien man sterke expeditie De reddingsploeg van de Atroari, de Indianenstam die in dit gebied op rond 250 km ten noorden van Manaun leeft. De expeditie, onder leiding van de priester Joao Calleri. vertrok in oktober met de be doeling de Atroari tot een vreedzame houding te bewegen, opdat er een verkeersweg door hnn stamgebied kan worden aangelegd. Eén lid van de expeditie wordt nog vermist. Een ander vluchtte op 31 oktober uit het gebied van de Atroari. toen hij de lijken van twee expeditieleden had zien liggen bij i Indiai PRAAG (AP) Dc T.sjecho-Slowaakso partijleider Alexander Dubcek krijgt in de komende dagen een telefoon, dis niet kan worden afgetapt, zo bericht het blad Mladü Fronta Het blad schrijft dat president Svoboda, premier Cernlk en het staatsplanbureau reeds over deze nieuwe Tsjechische telefoons met 25 drukknoppen cn voorzieningen om aftapping onmogelijk Ie maken, in gebruik hebben. Aanslag op hoofdkwartier Zwarte Panter NEWARK (AFP-Reuter) In Newark in de Amerikaanse staat New Jersey is gisteren een bom geworpen naar het hoofdkwartier van de negerorganisatie „Zwarte Panters". Drie leden van dc organisatie werden gewond. Volgens hen werd dc bom geworpen uit een auto waarin twee blanken zaten, die uniformen droegen. Vrijdagavond werd vanuit een auto een politiebureau beschoten met een automatisch wapen. Dc politie zei toen te vermoeden dat de aanslag was gepleegd door leden v an de „Zwart» Panter'-organisati*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1