S>e CcidbeSoiiAant Wijzigingen in Ned. Katechismus In officieel orgaan van de Stoel Dwaling noch ketterij Dader van dubbele moord gepakt MISLUKTE BANKROOF TIJDENS TV-OVERVAL DANSEN DANSEN Oranjeboom en Drie Hoef ijzers weer in Nederlandse handen Unilever wil Allied Breweries Bosbrand in Australië bedreigt drie steden GOUD v. d. Water Duizenden douane agenten door BTW op straat Aandrang om verhoging van huur EUROPA-J MET SUCCES GELANCEERD Leidse numerus fixus ingetrokken Het Beste werkt niet meer samen met verkoop organisatie PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w l.io, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 32 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) ZATERDAG 30 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS KOUDER De weersverwachting, meegedeeld door 'helt KNMI, geldig tot morgenavond In het algemeen wei bewolking met pdoatsoliik enige regen of motregen. Matige, in het Wadden gebied af en toe krachtige wind tussen nooroost en oost. Iets lagere temperaturen don vandaag. 60e jaargang, no. 17.613 DE MEERN' (ANP) De directeur van de coöperatieve boerenleenbank „Ouden rijn" in De Meern, de 35-jarige J. C. W. Oostveen en zijn 34-jarige vrouw kre gen gisteravond om tien uur de schrik van hun leven, toen een t.v.-film werke lijkheid werd. Terwijl zy. naar de twee de aflevering van een politiefilm over een bankoverval zaten te kijken, ging de deur van hun woonkamer open en keken ze beiden recht in de loop van een geweer, dat een onbekende jonge man dreigend op hen hield gericht. Deze vroeg om geld. maar de heer Oostveen antwoordde: ..Ik heb geen geld bij me, alles is afgesloten". „Geef dan maar je geld uit je porte monnee", riep de overvaller. „Wacht even, dan ga ik het even ha len", repliceerde de directeur, die op stond en naar zijn kantoor liep. Tn plaats van de portemonnee te pakken belde hij direct de politie. De onbekende man be greep, dat de zaak mis was en nam snel de benen. „Ik was wel bang, toen het gebeurde", zei de heer Oostveen, „maar aan de vorm van het geweer kon ik zien dat het een oud model was. Ik vond het allemaal wat amateuristisch". De dader is nog niet gevonden. In Boxtel heeft een naar schatting 30-jarige onbekend gebleven man* gister avond getracht een roofoverval te ple gen eveneens in een filiaal van de boe renleenbank Hij deed dit met de be dreiging te gaan schieten, doch man moedig optreden van de 59-jarige kas sier P. van de Sane uit Boxtel weer hield hem ervan zijn woorden kracht bij te zetten. Op het ogenblik, dat de man binnentrad, bevonden zich iq, het kantoor de kassier en de 24-jarige lo- kettiste mevrouw C. K.-de B.. uit Liempde. Toen deze de bezoeker wilde gaan helpen en vroeg wat hij wenste, beef deze haar toe „poen". Daarop dreig de hij haar met een door een blauwe doek afgedekt voorwerp, dat hij in de rechterhand had. „Haal op. en vlug of ik schiet", zei hij. De lokettiste zag kans zich van het loket te verwijderen De kassier liet zich niet van zijn stuk brengen. Daarop keerde de man zich plotseling om en verliet het kantoor. (ADVERTENTIE) DE STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG FREE SOUND ADVERTENTIE Tijdens het winterseizoen IEDERE ZONDAGMIDDAG van 3—6 uur The Runaways in hotel ,,De Beurs" NOORDWIJK Entree ƒ2.— (Vu ■espondei ROTTERDAM Een dag nadat de overname van de Drie Hoefijzers doOr het Britse concern Allied Breweries zijn beslag heeft gekregen, zijn de raden van bestuur van Allied Brewe ries en Unilever met de mededeling gekomen, dat onderhandelingen wor den gevoerd tnet het doel een fusie tussen beide ondernemingen tot stand te brengen. In grote trekken zou een overeen stemming zijn bereikt. Waarschijn lijk zal Unilever een bod doen op de aandelen van Allied Breweries; de overnameprijs zou echter nog onder werp van bespreking zijn. Als de fusie doorgaat betekent dit, dat de Drie Hoefijzers en de in het voorjaai' van 1963 door Allied Breweries overgenomen Oranjeboom deel gaan uitmaken van weer een Nederlands/Brits wereldconcern. Ove rigens zal het eigen karakter van Ailed Breweries binnen de Unilever- groep bewaard blijven en zelfs wor den vei'sterkt, zo luidt het in het officiële communiqué. Allied Brewe ries is met haar bieromzet van meer dan acht miljoen hectoliter per jaar en haar belangen in wijnen en niet- alcoholische danken de grootste drankorganisatie van Europa, zo niet van de wereld. Voor Unilever is de fusie met dit concern voor verscheidene redenen aantrek kelijk. In de eerste plaats wordt de mogelijkheid geopend om hiermee een aanzienlijke en winstgevende uit breiding te geven aan het pakket consumptieartikelen, die Unilever via haar eigen supermarkten in Engeland en elders direct aan de consument verkoopt. De fusie past dan ook in de plannen van Unilever om haar be langen in de sector bier, wijnen en niet-alcoholische di'anken uit te brei den. Bierbelangen heeft Unilever voornamelijk in tropische gebieden; wijn en frisdranken worden ook in Nederland geproduceerd en wel bij de dochteronderneming Calvé-De Betuwe. Verder hoopt Unilever dan de afzet van haar reeds bestaande artikelen te kunnen vergroten via de meer dan 10.000 slijterijen, cafés, restaurants en hotels, die Allied zelf of via dochtermaatschappijen ex ploiteert. Voor Alied ligt de aantrek kelijkheid van de fusie in de mogelijk heid om met behulp van de hulp bronnen van Unileverd, die vestigin gen heeft in ca. zeventig landen, haar overzeese ontwikkeling uit te breiden. In het telefonische effectenverkeer noteerde Unilever' gisteravond 133.50 (128.30). SYDNEY (AP) De Australisch stad Leura Wentworth Falla, ongeveer' i 120 km ten westen van Sydney, wacht j met angstige spanning af of de felle1 wind de omvangerijke bosbrand, die al j dagen lang woedt, haar kant uit zal De brand die reeds vijf doden geëist heeft en een schade veroorzaakt van dan 3,5 miljoen gulden is verder het westen geschoven. Er zijn on geveer 200 gewonden. Als de wind morgen uit het noorden aait, bestaat de vrees dat de brand ie nu hevig woedt in het beboste Grose dal zich zal verplaatsen naar Leura Wentworth Falls en de nabije steden Lawson, Blaclc-Heath en Katoomba. De brand heeft de Blue Mountains al achtergelaten als een ruïne van rokend struikgewas en volgens de officiële tel ling zijn tot nu toe 83 huizen verwoest. (ADVERTENTIE) Voor Juwelier HAARLEMMERSTRAAT 181 Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. De Nederlandse bisschoppen willen binnenkort een aanvulling publiceren op de Nieuwe Katechismus. Deze aanvulling zal de wijzigingen bevatten van de Romeins-Nederlandse kardinalen commissie. Het samenstellen van de aanvulling zal gebeuren in over leg met Rome. Dit blijkt uit een verklaring van het secretariaat van de Nederlandse bisschoppen. De letterlijke tekst luidt als volgt: Vandaag is in de Acta Apostolicae Sedis, bet officiële orgaan van de H. Stoel, een verklaring gepubli ceerd over de Nederlandse kate chismus voor volwassenen. De motivering, die bij de publikatie van deze verklaring gegeven wordt is, dat de niet-verbeterde tekst van de katechismus al in vier talen verspreid wordt en dat het nood zakelijk is een samenvatting te geven van het oordeel van de kardinalencommissie over de kate chismus, voordat eindelijk gewij zigde uitgaven en vertalingen er van kunnen verschijnen. De verklaring beslaat uit twee delen. Hel eerste deel zal afkomstig zijn van de congregatie van hel concilie, die 1 hans congregatie voor de clerus wordt genoemd. Deze congregatie heeft het onderzoek over de Nieuwe Katechismus geleid. In dit deel van de verklaring wordt een beknopte beschrijving gege ven van de besprekingen, die van 8 tot 10 april 1967 in Gazzada zijn gevoerd (ADVERTENTIE) Sinterklaaskapoentje'7 a.s. zondag 8 uur Ant. clubhuis Kaartverkoop vanaf 4 uur aan de zaal NIEUWE DANSKLUBS aanvang janu&ri a.: (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Zeer waarschijn lijk zullen begin volgend jaar lal werknemers van de aan landse grens werkende dous op straat komen te staan. n 1000- Nedcr- De 44-jarige Günther Oppermann is gisteren uit Seesen naar Oost-Duitsland vertrokken en heeft een bezoek gebracht aan zijn zestienjarige zoon, ook Günther geheten. Günther jr. liep vorige week uit een opvoedingsgesticht in Beieren weg en kwam bij een poging naar Oost-Duitsland uit te wijken in een mijnenveld terecht. Zwaar gewond lag hij enige uren in het mijnenveld voor de Oostduitse grenswachten hem konden bereiken. Aanvankelijk was gemeld, dat Günther jr. beide benen verloren had. Het blijkt thans, dat. alleen zijn rechterbeen onder de knie geampu teerd is. Hrj ligt in een ziekenhuis in Sonneburg. Op de fotovader Oppermann met foto's van zijn zoon. DEN HAAG (ANP) De minister van Volkshuisvesting, ir. W. F. Schut, heeft een dringend beroep op het parlement gedaan, het wetsontwerp dat beoogt de jaarlijkse huurverhogingen van 4 op 6 te brengen, voor het einde van het jaar goed te keuren. Indien dit niet gebeurt, kunnen de huren slecbts met 4 wor den verhoogd. Zoals bekend heeft premier De Jong enkele dagen geleden verklaard, dat de huurverhogingsoperatie van 1 januari a.s. at 1 april is verschoven. In antwoord op vragen van de Tweede-Kamercommissie voor Volkshuis vesting zegt minister Schut dat, uit gaande van een gemiddelde huurquote d.w.z de verhouding tussen huur en in komen van 10 door aanneming van het wetsontwerp de kosten van levens onderhoud de komende X jaar met in totaal Mi zullen stijgen. De minister gelooft niet, dut als gevolg van de stijging der huren met 30 meer dan thans het geval is (in een periode van 10 jaar) de kwaliteit der woningen zal verminderen. De thans geldende nor men zijn een waarborg, dat aan de kwa liteit niet zal worden getoornd. Dr Barnard, wereldvermaard hartchirurg en wereldreiziger, vertoeft momenteel in Parijs. Hij woont er een medisch congres bfj en (wellicht voor het familiealbum) werd op het hotelbalkon een foto gemaakt met op de achtergrond het toeristische visitekaartje van de lichtstad. lussen Romeinse en Nederlandse theolo gen, en van het beraad over de kate chismus door de daarvoor ingestelde commissie, waarin zitting hadden de kardinalen Frings, Lefèbvre, Jfiger, Florit, Browne en Journet. De publikatie van de Engelse, Frunse en Duitse vertaling van de katechismus wordt vermeld. Een belangrijk deel van dit historisch overzicht wordt in beslag genomen door de kritiek op het ove rigens niet; met name genoemde, maar alleen aangeduide witboek over de Nieu we Katechismus, dat enige maanden ge leden door Montadori in Milaan wricl uitgegeven. Daarin zijn verschillende geheime documenten over de katechis mus gepubliceerd. De kritiek van de verklaring op dit witboek gaat met name uit naar de uit voerige commentaren, die bij de gepubli ceerde documenten worden gegeven. Daarin worden aldus de verklaring aan de theologen afgevaardigd door de H. Stoel, opvattingen toegeschreven, die zij niet houden. Over verschillende onderdelen van de katechismus, die naar de opvatting van de kardinalencommis sie gewijzigd zouden moeten worden, wordt te licht geoordeeld. (Zie verder pag. 2, eerste kolom) ADVERTENTIEI PARIJS (AP) De Europese organi satie voor raketontwikkeling (KI,DO) heeft bekendgemaakt dat de Europa 1 met succes is gelanceerd van de basis Woomera in Adelaide. De lancering had 'en na middernacht plaats. De eerste trap van de raket, de Engelse Blue streak, ontbrandde zonder moeilijk heden; ook de tweede trap, de Franse Coralie, en de derde trap, die door West- Duitsland is ontwikkeld functioneerde goed. Het model van de Italiaanse satel liet, waarin 240 kg aan instrumenten was aangebracht, is in de berekende baan ge bracht. De lancering was een gezamen lijk project van ELDO en ESRO, de Euro pese organisatie voor ruimteonderzoek. (Van onze correspondent) ESSEN De Gclecnse politie is erin geslaagd de dader van een dubbele moard te arresteren. Het is de 33-jarige Ileinrich K. uit Essen. H(j wordt ervan beschul digd op 6 oktober in Oelde in Munsterland-Westfalcn twee vrouwen op beest achtige wyze te hebben vermoord. De verdachte wordt voorgeleid aan de officier van justitie, mr. W. A. G. Moors. Hij is immiddefls verhoord dn het politiebureau te Geleen en overgebracht naar het huis van bewaring te Maastricht, dn afwachting van zijn uitlevering aan West- Duitsfland. De Getteense politie wist de Essenaar op te sporen dn Geleen aan de hand van een tip, die zij van de Duiibse poflitie had gekregen. Na zjjin ar restate heeft de Mord- kommdssion onder 'leiding van commissaris Wilds uit Munster een bezoek aan Gelden gebracht om de arrestant te verhoren. De verdachte drong op de avond van 6 oktober het huis van de twee alleen wonende vrouwen in Oelde binnen. De 67-jarige moeder en haar 39-jarige dochter werden door K met zijden dameskousen op bedden vastgebonden. Met een tafel lade sloeg hij de oude vrouw de scheded in, terwijl hij de dochter met een stuk ijzer doodsloeg. Na zijn afgrijselijke daad doorzocht hij het huis en ontdekte 2000 Mark, die hij meenam. Sindsdien was hij spoorloos, totdat de politie er lucht van kreeg, dat hij zich in Geleen moest ophouden. Dank zij de prettige samenwerking met de Gefleense politie kon K. toen spoedig worden aangehouden. Voor de Neder landse justitie is de arrestant een onbekende. In Duiteland waa hij echte» reeds eerder veroordeeld. :elsledei zullet Deze 1000 pe voorhoede zijn van een nog grotere groep werknemers. Insiders voorspellen een massale afvloeiing van 4 tot 5000 man. Het zullen de gevolgen zijn van de verdwijning van een aantal grens- aetlviteiten bij de overgang van de nieu we omzetbelasting, de BTW, en het ge leidelijk verdwijnen van alle grens- obstakels. De Nederlandse expediteurs, de klan ten waarvoor de doi verwarren met de dot allerlei formaliteiten ingang van het niern tal produkten, de doi vastgesteld hele >dig hebben. De werknemers, die op straat zuller worden gezel, omdat hun bazen geer werk meer voor hen hebben, zijn specia listen. Zij kennen de tot 31 decembet geldende belastingregeling op hur duimpje. Helaas is hun specialisme op 1 januari 1969 bijzonder weinig meer waard. De mogelijkheid om hun beroep elders uit le oefenen is klein. De eigenaars zijn er niet veel betei aan toe. Zij hebben bedrijven, die enkele jaren geleden veel geld waard waren Nu, ze zeggen het met pijn in het hart „geeft niemand ook maar een cent voor mijn zaak". De eerste slachtofferszullen na 1 januari 1969 vallen. Alle andere douane agenten (behalve die op de havens en op de vliegvelden werken) zullen volgen tn een periode van 2 a 3 jaaq, President Johnson ordent hel door eenge waaide haar van kleinzoon Patrick Lyndon alvorens de hele familie zich opstelt o-n familiefoto. De kleine Patrick brengt met zijn moeder Luci een korte vakantie door op de ranch wan zijn bnam wan sijn vaden, grootvader na de terugkeer LEIDEN (ANP) Ingevolge het vonnis dat dc president van de arron dissementsrechtbank in Den Haag op donderdag 28 november heeft gewezen in de korte gedingen van de heren J. A. LUltogt. P. A. GordUn en J. van der Marei en van de Nederlandse Studenten raad algemene Leidse Studentenvereni ging tegen de Leidse universiteit en de bestuursleden van de faculteit der geneeskunde, heeft de faculteit haar regeling van 23 september inzake het propedeutisch examen in de ourauc 1968/1969 ingetrokken. De faculteit zegt het te betreuren, dat het door het vonnis een middel om het niveau van het onderwijs te handhaven niet mag worden gehanteerd. Zij hoopt, dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen, na advies van dc- com missie onder voorzitterschap van prol. mr. P. J. Verdam, adequate maatregelen zal vinden, die invoering mogelijk maken van het nieuwe curriculum, dat op 8 oktober in het staatsblad is bekend gemaakt en dat intensivering en ver betering van het medisch onderwijs en verkorting van de gemiddelde studie duur beoogt. De faculteit heeft de eerstejaars studenten in de geneeskunde in kennis gesteld van de intrekking van de regeling van 23 september. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Nederlandse editie van Readers Digest, Het Beste, mag niet meer worden verkocht door de organisa tie Classic Literary Guild. Het opzeggen van de samenwerking door Het Beste gebeurt vanwege de wijze van acquisitie. Bij de verkoop van Het Beste werden iiêfdadigheldsargumenten gebruikt als verkoopwapen Op de eer ste pagina van Finale, vandaag, wordt do gang van zaken rond het Classio Literary Guild en andere verkooporgani saties van tijdschriften uit de doeken gedaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1