S)e CcidóeSoii/ïant IN GARDEROBES WORDEN AGENDA'S COMMISSARISSEN DOORGENOMEN" Rechter verbiedt Mertens (NKV) noemt namen numerus v 7 fixus Enorme aandelenvervalsing tijdig in Den Haag opgelost Rijnland boos op Schiphol Daar is de uitgang heren... Volgend jaar geen tweede postbestelling Autoriteiten moeten los van bedrijven Sydney door bosbrand omringd Duitse opdracht voor argeloze drukker Waarde van 100.000 stuks vijftig miljoen BRILJANT v. d. WATER Bonden: PTT'ers moeten ambtenaar blijven PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Banfe N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1 10, p. mnd, 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging te) 33839 (18 00—19.00 uur) DONDERDAG 28 NOVEMBER 1968 IETS KOUDER Droog weer met zonnige perioden, nutur in óm nacht en ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Vannacht temperaturen om het vriespunt, morgen overdag iets lagen temperaturen dan vandaag. KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17,611 Leidse studenten winnen hort geding AMSTERDAM (ANP) „Ik heb onlangs beweerd, dat de macht in ons land in handen is van een groep van circa 200 personen en ook nu neem ik daarvan geen woord terug. Meer dan 85 procent van de ongeveer 35.000 Nederlandse vennootschappen is besloten. Van deze besloten N.V.'s weten we niets, want deze macht is met veel geheimzinnigheid omgeven. Het is een absurde zaak, dat onze minister-president niet bereid blijkt te zijn aan de Kamer mee te delen, welke commissariaten de commissarise» der koningin, de burgemeesters en andere door de kroon benoemde personen als SER-leden e.d. in het bedrijfsleven bekleden." Dit betoogde vanmiddag de voorzitter van het NKV, de heer P. J. J. Mertens, tijdens een lunchbüeenkomst van het departement Amsterdam van Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij vroeg zich af waarom deze geheim zinnigheid nodig is. „Is men bevreesd, dat de door mü bedoelde personen zo hebben gecumuleerd, dat men zich er een beetje of misschien wel heel erg voor gaat schamen?", aldus de heer Mertens. Het zwijgen wekt volgens hem bü het Neder landse volk juist de indruk, dat alles toch niet volgens de regels gebeurt. De NKV-voorzitter noemde vervolgens een reeks voorbeelden. Zo is rar. Meynen president-curator van de vrije universiteit in Amsterdam en commissaris Elsevier. Graaf Van Lynden Sandenburg, de commissaris van koningin in de provincie Utrecht, presiendt-curator van de universiteit in Utrecht en commissaris van Elsevier, de Centrale Raiffeisenbank, het gemeenschappelijk bankkantoor Thomassen en Drijver, de heidemij, de steenkolenhandelaars vereniging en de Amstelbrouwerij Hij vroeg zich af welk verband er bestaat tussen de hoofdfunctie van laatstgenoemde als commissaris van de koningin en commissaris bij de Amstelbrouwerij. Naar zijn oordeel zal de heer Lynden van Sandenburg het antwoord van de minister-president op de aan hem schriftelijk" gestelde vragen uit de Kamer in hoge mate bemoeilijken, zo niet tot een farce maken. In dit verband, aldus de heer Mertens, heeft premier De Jong onlangs nog gezegd, dat door de regering benoemde personen, die een van haar onafhankelijke functie in het algemeen belang vervullen, niet zelden al dan niet bezoldigde nevenfuncties uitoefenen. Er werden door de heer Mertens nog meer voorbeelden genoemd: dr. Van den Brink is curator van de universiteit van Amsetrdam en directeur van Elsevier en mr: Meynen is president-commissaris van de AKU en commissaris van Albert Heyn. Maar, aldus de NKV-voorzitter, drs. De Vries, president-directeur van de Verenigde Bredero Bouwbedrijven in Utrecht, is ook commissaris van de AKU en van Albert Heyn. De voorzitter van de katholieke werkgeversvereniging, de heer Van Boven, tevens president-curator van de economische hogeschool van Tilburg, ontmoet regelmatig de SER- voorzitter drs. De Pous in het college van commissarissen van de Machine fabriek Breda. De heer De Pous, zo onthulde de heer Mertens, treft hier echter ook weer aan de Tweede-Kamervoorzitter Van Thiel. Samen bezoeken ze het college van commissarissen van de Rijn-Schelde- combinatie. Mr. Van Thiel maakt op de Bredase bijeenkomst nog een afspraak met zijn collega-commissaris van de Bredase Machinefabriek prof. Gelissen. Ze zien elkaar spoedig daarna op de commissarissenvergadering van de Alge mene Bank Nederland. En tenslotte, aldus de heer Mertens die beweerde nog veel meer voorbeelden te kunnen geven ziet de heer De Pous dan in de garderobe nog even zijn collega- SYDNEY (Reuter) Aan drie kanten van de Australische stad Sydney woe den bosbranden die een ring dreigen te vormen om de stad. Radiostations roe pen de mannen uit de dicht bü het vuur gelegen gebieden op, hun werk te ver laten en naar huis terug te keren om het ▼uur te bestrijden en aan de strijd om het behoud van hun huizen mee te doen. Een winkelcentrum aan de rand van Sydney zou reeds verwoest zijn. ADVERTENTIE Wegens uitbreiding vanaf morgen 28 nov. radicale verbouwings opruiming i de Bredase Machine fabriek ir. Hupkes. Met hem neemt hij nog even de agenda door van de commissarissenvergadering van de Ne derlandse Kabelfabriek, waarin zij weer beiden zitting hebben. „En zo kan ik nog wel doorgaan", zo zei de heer Mertens. Voorts betoogde de heer Mertens, dal hij er bezwaar tegen heeft, dat me wille van de financiële aantrekkelijk heid van commissarissen ongelimiteerd cumuleert. Bovendien vindt hij het juist, dat personen, die een onafhanke ljjke functie dienen te vervullen i zodanig door de kroon worden bcnoemc een zakelijke en financiële geëngageerd heid hebben met tal van bedrijven. Wel iswaar heeft hij begrip voor het argu ment, dat dergelijke functionarissen hun deskundigheid moeten Inbrengen sociaal-economisch terrein en steriel den komen te staan als zü geen binding hadden me( het bedrijfsleven door mid del van een of ander commissariaat, m^ar ik vind het niet nodig, dat men zich vanuit een onafhankelijke functie als bij voorbeeld de SER ook nog eens verbindt met Philips, Ryn Schelde, Homburg, Ba taafse aannemingsmaatschappij, Neder landse Kabelfabriek of Grasso", aldus de NKV-voorzitter. HIJ releveerde, dat eind 1962 de open a.v.'s 395.000 en de besloten n.v.'s 6S7.000 werknemers telden. De omzet van de open n.v.'s was toen veertien miljard gulden, die van de besloten i negenti enmiljard gulden. Hij pleitte tenslotte voor een commissaris i' rtaden van commissarissen, die ove: ciale deskundigheid beschikt. „Er zou een representatie moeten zijn van de sociale faculteit naast de finan ciële, commerciële en economische facul teiten. En dat geldt ook voor de cura toria van onze universiteiten en hoge scholen", zo zei de heer Mertens, die tot de conclusie kwam, dat Ntederland nog steeds een patroon heeft, dat ook in de regententij d werd gehanteerd. 't Sprookje is uit: Diep teleur gesteld verlaten de ADO- spelers na de fikse nederlaag tegen FC Köln de grasmat. Ze hebben de volgende ronde niet gehaald Hoe het alles ging (FC Köln) en niet ging (ADO) vindt u op de sport pagina's. (Van e DEN HAAG P.T.T. is voor nemens reeds volgend jaar de tweede postbestelling af te schaffen. Het wachten is nog op ministeriële toestemming. De invoering zal niet opeens doch geleidelijk geschieden. Ter compensatie zal publiek de mogelijkheid om een postbus te huren worden uitgebreid. tweede bestelling wordt postwet wordt gewijzigd. Een slechts weinig post bezorgd, dergelijke wijziging is in voor- In de genoemde vier city's is bereiding, het rendement van de tweede De bovengenoemde bespa bestelling gunstiger. ringsmogelijkheden staan bij Hot moment, waarop men op P.T.T. reeds geruime tijd op In de „city" Rotterdam, Den Haag en Utrecht zal de tweede bestel ling worden gehandhaafd ten te plaatsen en het voor flat- efficlencybureaus, die Amsterdam, gebouwen wordt voorgeschre- doelmatigheidsonderzoek ven brievenbussen in het de postdienst instelden, portiek aan te brengen e en ander eveneens uit e Vtoaikarstoeg 14 Leiden - Tel. 42788 (Van r verslaggevers) DEN HAAG. De recherche heeft dinsdag een grootscheepse vervalsing van aandelen van de Volkswagenfabrieken stopgezet. Een kleine drukker in de bin nenstad van Den Haag had van 2 Duitsers opdracht gekregen om honderdduizend aandelen van honderd gulden te vervaar digen. BH verkoop tegen de huidige koers zou dit pakket ongeveer 50 miljoen gul den opleveren. Binnen zeven uur nam de recherche 2500 proefdrukken en 680 ..aandelen" in beslag en arresteerde eeu :iü-jarigc Delftse drukker, een 30-jarige lithograaf en een 31-jarige employé. Bovendien lichtte men in een hotelletje bjj het Hollands Spoor de Duitse op drachtgevers van hun bed. Dinsdagmiddag kreeg de Haagse re cherche van de Volkswagenfabrieken be richt, dat er in Den Haag valse aandelen gedrukt zouden worden. De autofabriek zelf had al een vals aandeel in zijn bezit. Omstreeks half zes deed de Haagse po litie een inval bij een reproduktie- en handelsonderneming, die pas kort be staat. Men vond er een paar honderd min of meer fraaie afdrukken en de benodig- Prinses Irene naar Perzië MADRID (A.P.) Prins Charles Hugo en prinses Irene zijn vandaag per vlieg tuig naar Genève vertrokken op weg naar Teheran op uitnodiging van de sjah van Perzië en keizerin Farah Diba. de apparatuur. In het werkplaatsje was een drukker. De rechercheurs zochten het' originele aandeel, dat als voorbeeld diende en kwamen elders in de binnen stad terecht. Twee uur later was men in het bezit van 2500 andere proefdrukken en de voorraad papier, die nodig was voor de honderdduizend exemplaren. Men arresteerde de lithograaf en zijn medewerker. Het blijkt, dat de Duitsers de eigenaar van de reproduktie- en han delsonderneming een weinig ervaren man enige tijd geleden hebben bena derd voor een goede drukorder. Zij ver telden, dat zij in het kader van de EEG een organisatie aan het oprichten waren, die ,.de gewone man" moest interesseren voor „investmentspapieren" De drukker die niet wist, dat het Duitse „aktie" aan deel betekent, kreeg te horen, dat de papieren met een reclamefolder ver spreid zouden worden. De pas beginnende drukker accepteer de de order. Later waa hü echter niet in staat om het drukwerk zelf uit te voe ren. zodat hjj enkele relaties en collega's inschakelde. De drukkers werkten niet in het geheim en veronderstelden, dat het geoorloofd was. Het eindprodukt was nauwelijks te onderscheiden van een echt aandeel. Zaterdag kwam een van de Duitsers 780 exemplaren afhalen Het staat vast, dat de man terug is gereisd naar Duits land, waar hij honderd aandelen bij een bank in Hamburg in open bewaring gaf. Vermoedelijk dinsdagmorgen is de man in gezelschap van zijn vriend naar Den Haag gekomen. Toen zij 's avonds om streeks twaalf uur werden gearresteerd, lagen de overgebleven 680 aandelen op een nachtkastje. De Duitsers en de 30- jarige Delftse drukker zullen morgen voor de officier van justitie worden ge leid. De buitenlanders, die ai eerder we- gens valsheid in geschrifte in aanraking I met politie en justitie zijn geweest, blij ven volhouden, dat hun order voor recla- medoeleinden was. Het is overigens niet mogelijk om aandelen zonder couponblad te verhandelen. Wel kan men voor het opnemen van een lening aandelen als pand afgeven. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN/SCHIPHOL Het hoog heemraadschap Rünlancf heeft in een brief aan de directie van de N.V. Lucht haven Schiphol laten weten bijzonder ontstemd te zijn over de houding van de luchthaven. Op 17 oktober kwam er door een fout van het galvanisch bedrijf van de K.L.M. een hoeveelheid natriumcyanide in de ringvaart van de Haarlemmermeer. Rijn land nam snel maatregelen en voerde het vergiftigde water door stopzetting van het gemaal te Katwijk af In de richting Halfweg. Hoewel Schiphol officieel ver antwoordelijk is voor de stoffen, die de op haar terrein gevestigde bedrijven op de Ringvaart lozen, werd door het Hoogheemraadschap tot op heden nim mer iets van de luchthavendirectie ver- Rijnland verwacht nu dat luchthaven maatregelen zal nemen en vóór 1 janu ari over een deugdelijke waterzuivering beschikt. Direct na de lozing van het giftige water deelde de K.L.M. mede, dat reeds gewerkt wordt aan een gifvang- installatic. Of deze Installatie nog bin nen de door Rijnland gestelde termijn gereed kan komen men heeft onlangs wat vertraging gehad bij de bouw is nog niet bekend. De luchthavendirectie kon ons hedenmorgen nog geen commen taar geven op de brief van het hoog heemraadschap. Vandaag zal over deze zaak een bespreking worden gehouden. (ADVERTENTIE) Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 Van verslaggevers) DEN HAAG. De medische faculteit vun de rUksunverslteit In Leiden moet uiterlijk 3 december de maatregelen in trekken, die bedoeld waren om een stu dentenstop mogelUk tc maken, omdat de opleidingscapaciteit ontoereikend sou zijn. Er mag bij het propadcutisch exa men in de medic(|nen alleen geselecteerd worden naar een objectieve vorm van geschiktheid tot verdere studie. De eerstejaar medicijnen moet het in trekken van de bedoelde regel vóór 4 december worden meegedeeld. Hierop komt het vonnis neer, dat de president van de Haagse rechtbank, jhr. mr. G. Witsen Elias, vanmorgen heeft uitge sproken in het kort geding dat hierover door studenten en studentenorganisaties was aangespannen. Vorige week was het geding onder overgrote belangstelling behandeld. Mr. A. J. van der Marei uit Amsterdam trad op voor de eisers: 3 eerstejaars studen ten in de medicijnen, de Algemene Leid se Studenten Vereniging (ALSV) en de Nederlandse Studentenraad (NSR), Jhr. mr. P. J. M. de Brauw uit Den Haag was de raadsman van de gedaagde rijks universiteit van Lelden, icc. de presi dent-curator dr. E. J. Reerink, en het algemeen bestuur van de medische fa culteit Protest tegen vermindering P.T.T.-service (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Algemene Bond van Ambtenaren (A.B.V.A.) kant zich heftig tegen besparingen b(j de posterijen, die een verminde ring van dienstbetoon ten gevolge hebben. Met name verzet de A.B.V.A. zich tegen opheffing van de tweede postbestelling omdat „een dusdanige ingreep niet past in de doelstelling van een dienst verlenend staatsbedrijf'. Ook uit een oogpunt van werkge legenheid moet volgens deze vuk- bond de tweede bestelling gehand haafd blijven. Een staatsbedrijf behoort mee te spelen in het werk gelegenheidsbeleid van de rege ring, aldus de A.B.V.A. Deze bond ls eveneens tegen het verlenen van een andere status aan P.T.T. (bij voorbeeld de N.V.-vorm) waar de bedrijfsleiding en ook de efficlen cybureaus sterk voor pleiten. De A.B.V.A. wil het P.T.T.-personeel de ambtenarenstatus niet ontno- Deze vakbond wijst er voorts op, dat het efftelencyrapport snel en aan de hand van steekproeven is opgesteld. Hij kent er dan ook niet zo n grote waarde aan toe en ziet de aanbevolen reorganisaties nog niet uitgevoerd worden. Los van de beperkte technische uitvoer baarheid zullen de opvattingen van P.T.T., publiek en personeel hun remmende uitwerking niet missen, aldus de A.B.V.A in een extra-P.T.T.-nummer van zijn bondsorgaan De voorzitter van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel, de heer A. C. M. Weyters schreef in de Kabelpost eveneens, dat de uit voering van gesuggereerde maat regelen niet alleen door efficiency overwegingen wordt bepaald, want regering en parlement spreken ook mee. Hij stelt in dit verband, dat doorvoering van de suggestie-s ver mindering van het aantal arbeids plaatsen tot gevolg zou hebben. Juist omdat nog niet kan worden gezegd ln hoeverre de aanbevelin gen worden gerealiseerd kan over de personeelsgevolgen nog weinig worden gezegd. En evenmin in welk tempo die gevolgen merk baar worden. Er zijn nog zoveel onzekerheden, dat ook de vakbon den nog geen beleid kunnen uit stippelen, aldus de heer Weyters, die het voor mogelijk houdt, dat er door normale afvloeiingen geen ontslag.-n nodig zullen zijn, echter wel Interne verschuivingen en overplaatsingen. De K.A.B.O. stelt voorts, dat de bedrijfsleiding zich nog niet heeft uitgesproken over alle sugg. .Ucs van de efficiency- bureaus. Om onrust ln het bedrijf te voorkom, ii moet er wel spoedig duidelijkheid komen, zo vindt men. t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1