F Frankrijk moet zuinig aan doen Tot verrassing van gehele wereld: Franse Franc zal niet devalueren Smokkelaars van mensen in arrest na „tv-optreden De Gaulle beperkt uitvoer deviezen «4 Man stak vrouw in brand Zelfmoord in proces ramp Longarone mm Kleuter ging op zoek naar moeder Executie van Panagoelis opgeschort ROTJE IN BROEK VAN JONGEN (10) ONTPLOFT voor nuttige St. Nicolaasgeschenken Firma H. VAN VEEN Reddingsploeg vindt niets in rampmijn LONEN WORDEN BEVROREN Monsterrallye van start PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V.. Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. f 4.70, p. kwart. 14.10; t'r. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 et p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 0019.00 uur) MAANDAG 25 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VEEL BEWOLKING De weerwerwadhftirag, meegedeeld door bet KNMI, gefldiig tot morgenavond: Vrij veel bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. In dc nacht en ochtend hier en daar rrast Matige, aan de kust af en toe krachtige wind tussen zuid en zuidwest. In het algemeen iets hogere temperaturen. 60e jaargang, no. 17.608 PARIJS (Reuter) De Franse regering heeft vandaag hel bedrag aan deviezen dat Fransen op vakantie naar hel buitenland kunnen meenemen beperkt tot vijfhonderd franc (ongeveer 350 gulden) per persoon. Die maatregel maakt deel uit van de besnoeiingen die in een speciale editie van de staatscourant zü« bekendgemaakt en die ten doel hebben de afvloeiing van francs uit het land tegeu te gaan. Volgens andere maatregelen is voor alle betalingen of overdrachten van enigerlei soort door een Franse ingezetene hetzij naar het buitenland hetzij aan een niet-ingezetene in Frankrijk toestemming van het ministerie van Financiën nodig. Het besluit, dat de financiële betrekkingen met het buitenland regelt, verbiedt verder, behoudens toestemming van het ministerie, de invoer of de 'uitvoer van betalingsmiddelen, zoals bankbiljetten, cheques, effecten en verhandelbaar waardepapier. Het besluit, dat het deviezenbedrag beperkt dat naar het buitenland mag worden meegenomen, maakt onderscheid tussen toeristen en degenen die op zakenreis gaan. Iedereen kan tweehonderd fTanc in Franse valuta en het bepaalde bedrag aan buitenlandse valuta meenemen. Maar terwijl de limiet voor een toerist vijfhonderd franc bedraagt, krijgen zakenlieden een bijzondere toewijzing van ten hoogste tweehonderd franc per dag met een totaal van tweeduizend franc. Die toewijzing kan alleen worden ge geven in de vorm van reischeques, cheques, kredietbrieven of transfers. Reizigers die voor minder dan 24 uur het land uitgaan, zullen slechts vijftig franc mogen meenemen. Ook voor niet-ingezetenen die het land verlaten, word t het mee te nemen bedrag aan buitenlands bankpapier beperkt tot vijfhonderd franc. De uitvoer van meer dan vijfhonderd franc aan deviezen in de vorm van bankbiljetten kan alleen worden toegestaan indien de reiziger een formulier heeft ingevuld waarop hij het bedrag vermeldt, dat hg aan de viezen heeft ingevoerd. ROTTERDAM (ANP) De Rotter damse politie heeft een 26-jarige lood gieter uit de Maassstad gearresteerd om dat deze vrijdagmiddag in een huis aan de Fabrieksdwarsstraat een 45-jarige vrouw met olie had overgoten en daar na haar kleren in brand stak. De vrouw moest met brandwonden in een zieken huis worden opgenomen. De politie kon de loodgieter arreste ren nadat buren de vrouw gillend voor haar keukenraam hadden zien staan, ter wijl in het huis een kleine binnenbrand woedde. Terwijl de buren de brand blus ten kregen zij van de vrouw het-verhaal te horen dat de loodgieter haar met olie ovorgoten kleren in brand had gestoken, De vrouw slaagde er in de vlammen tijdig te doven waardoor zij geen al te ernstige brandwonden opliep. Over de achtergronden van deze zaak kon de politie nog niets meedelen. De loodgie ter is wegens poging tot mishandeling en brandstichting in bewaring gesteld. VENETIë (Renter) Een Italiaanse ingenieur die vandaag met acht anderen te Aqnila in Noordwest-Italië voor een rechtbank zou verschijnen in verband met een dambreuk in 1963, waarbij ze ker 1.900 mensen om het leven kwamen, heeft gisteren in Venetië een eind aan zijn leven gemaakt. De 56-jarige ir. Mario Pancini had steeds verklaard geen schuld te hebben aan het bezwijken van de Vajontdam op 9 oktober 1963 waardoor een reusach tige watermassa in enkele minuten het dorp Longarone wegvaagde. Verwacht wordt dat het proces, waarin meer dan 2.500 getuigen zullen worden gehoord, zes maanden tot een jaar zal duren. Volgens de tenlastelegging zouden twee maanden voor de ramp lichte trillingen al hebben aangekondigd dat de dam Vierjarige per trein van Amsterdam naar Hilversum Van verslaggevers ATHENE (Reuter) Volgens gewoon lijk betrouwbare kringen in Athene heeft de Griekse regering besloten, de execu tie van de ter dood veroordeelde Griek se soldaat Pagagoelis voor onbepaalde tijd op te schorten. Gezegd werd, dat een dergelijke bekendmaking vermoede lijk binnenkort door Griekse ambassa des in het buitenland zal worden uitge geven. De reden voor het niet doen van een officiële bekendmaking in Athene zou zijn, dat enkele leden van de Griek se regering van mening zijn, dat het zou worden opgevat als het buigen voor druk val) buitenaf. Na het vestigen van de uurrecords paalzitten, verdekt opstellen, plaatjes draaien blokjes omlopen en brieven openen, is er nu ook een wereldrecord keu-voeren op de lijst met merkwaardige topprestaties bijgeschreven. De heren Padje (links) en Jak (rechts) hebben maar liejst eenenvijftig uur en drie kwartier aan een stuk carambooltjes lopen maken. (Het waren er in die 51,75 uur in totaal 8575 .j. UTRECHT (ANP) Dc 10-jarige Hen drik den Uijl uit Utrecht is in het week einde met derde graads verbrandingen aan het linkerbeen in het militair hospi taal in Utrecht opgenomen, nadat een rotje in zijn broekzak was ontploft. In de broekzak bevond zich wat de politie noemt een waar vuurwerkdepot, dat tot ontploffing kwam nadat een door een vriendje afgestoken rotje daarin terecht was gekomen. Het gevaarlijke vuurwerkspel speelde zich zaterdagmidag af in Utrecht. De broek van het knaapje vloog in brand. Aan het ingrijpen van een passerende dagbladinspecteur, die de brandende broek meteen verwijderde, is het te dan ken dat het ventje niet ernstiger werd gewond. ADVERTENTIE Vanaf vanavond, maandag 25 nov.. l/m woensdag 4 december z(jn wij tot 's avonds 9.00 uur geopend waar U Uw mijter voor afneemt. Vindt U bij NOORDEINDE IT - ROELOFARENDSVEEN - TEL. 0171I-M04 (ADVERTENTIE) AMSTERDAM. Een Amster damse kleuter, de 4-jarige Peter van der Werff, is zondag de hele dag zoek geweest. De jongen liep weg van het huis van zijn vader en is per trein naar zijn moeder, vertrokken. De moeder verliet enige tijd geleden dc vader van Peter. De jongen ging zondagmorgen van huis weg ,.om te spelen", zoals hij tegen zijn vader vertelde. Hij liep echter regelrecht naar het Am sterdamse slation Muiderpoort, waar de jongen zonder kaartje Hilversum zijn moeder n Hilversum ia. Waar oma de trein stapte. Peter wist niet wat woonde. Hij ging op zoek naar zijn oi woonde wist Peter niet. „Bij een benzinepomp", vertelde hij later de politie, die de jongen in de middag in de buurt van het Hilversumse stal.Ln aantrof en hem even later bij zijn vader, de 32-jarige classificeerder J. van de Werff, terugbracht. (Van oruse correspondent L. Kleijn) PARIJS Na zaterdag de financiële en politieke wereld compleet in verrassing te hebben gebracht door de franc, tegen verwachting, niet te devalueren, heeft president De Gaulle van Frankrijk zijn medeburgers een pakket scherpe belastingpolitóek, valutatoezicht en begrotingsbeperkingen aangeboden. De monetaire des kundigen van Europa zijn in het algemeen nogal sceptisch gestemd over een terugkeer van het vertrouwen in de Franse franc. Sommigen van hen geloven, dat een devaluatie op langere termijn van de Franse franc tot de mogelijkheden blijft behoren. Do Gaulle sprak uitsluitend voor de radio slechts tien minuten en begon de onlusten van mei-juni en de speculanten verantwoordelijk te stellen voor de crisis. Devaluatie vond hij geen remedie, maar een aderlating en een premie voor de speculanten. In plaats daarvan bood bij aan: een verlaging van de lasten, die de concurrentie op de buitenlandse markten in de weg staan, handhaving van prijzen en open bare tarieven, terugbrengen van het begrotingstekort van 11,5 miljard tot 6,5 miljard, verlaging van de civiele, universitaire en militaire uitgaven en onverbiddelijke inning van de belastingen. Dave Eisenhower en Julie Nixon huwen 22 dec. NEW YORK (Reuter) Julie Nixon, de jongste dochter van de gekozen Ame rikaanse president, Richard Nixon, zal op 22 december in het huwelijk treden met David Eisenhower, een kleinzoon van de voormalige Amerikaanse presi dent Wwight Eisenhower. MANNINGTON (AP) Twee red dingsploegen zijn ruim 3 km diep door gedrongen in de kolenmijn bij Man- nington, die verleden week door brand geteisterd werd. Over het lot van de 78 ingesloten mijnwerkers is evenwel nog niets bekend. Een poging om de vermiste mijnwer kers te bereiken door een 245 meter diep gat te boren naar het hart van de mijn is ten gevolge van een versleten voor kop 30 cm boven het dak van de mijn gang gestaakt. De boorkop is vervangen. Een van de reddingsploegen meldde niets ongewoons bij de eerste korte ver kenning in de mijn. De tweede ploeg drong de mijn bijna vier km diep bin nen. Beide ploegen troffen vrij zuivere lucht en spoten van ontploffingen aai Het besluit om de franc niet te devalueren heeft De Gaulle zaterdag middag persoonlijk genomen, na een omvangrijke kabinetszitting. Zelfs de betrokken ministers, met uitzondering dan van Couve de Murville, waren niet op de hoogte. President Johnson heeft telegrafisch zijn steun aangeboden en een soortgelijke steuntoezegging kwam van de Westduitse minister van Finan ciën Strauss. De Duitse Mark zal, on danks de nieuwe ontwikkelingen niet revalueren; Bonn acht de verhoging van de export- en de verlaging van de importbelasting voldoende. Goede kans De aandacht in en buiten Frankrijk is er nu op gevestigd of De Gaulle de franc zonder devaluatie zal kunnen redden. De vakbonden en linkse politieke par tijen zijn pessimistisch, maar vele Fran sen geven het gaullisme een goede kans. Als eerste maatregel is vanmorgen af gekondigd, dat Fransen en vreemdelin gen maar een beperkt bedrag uit het land mogen meenemen (zie elders op deze pagina). De verwachting bestaat verdei', dat een deel van het naar het buitenland „gevluchte" Franse kapitaal weer naar Frankrijk terugkomt. Voor zijn Marken krijgt de Franse speculant maar 4 rente, waar hij in Frankrijk door het verhoogde disconto 6 krijgt Van een parlementaire commissie van onderzoek, wat de speculanten gedaan hebben met de van de staat gekregen goedkope kre dieten, komt niets terecht. Verwacht wordt, dat de grote massa consumenten de rekening gepresenteerd krijgt Men voorspelde vanmorgen reeds dat door de bezuinigingen op de begroting voor 1969 de tarieven voor trein, metro, bussen, telefoon, gas en PTT met 15 tot 20 zullen stijgen. Arbeiders en ambtenaren behoeven in het komende voorjaar niet te rekenen op enige loonsverhoging. Mocht dit aanleiding geven tot stakingen en onrust dan, zo heeft De Gaulle be loofd, staat de politie klaar om iedere betoging op straat, iedere demonstratie op scholen of universiteiten en iedere oploop van boeren, met geweld te onder drukken. Prijzen prijzen. Iedere winkelier is om zo te zeggen vrij te vragen wat hij wil. Veel is thans afhankelijk hoe de Fransen zul len reageren op het zo straf aanhalen van de buikriem. De Figaro van vanmor gen schrijft dat de Fransen liever ster ven op het slagveld of op de barricaden dan dat men aan hun portefeuille komt. Maar daar staat, volgens dezelfde Figaro, tegenover, het feit bestaan, dat er in Frankrijk geen linkse oppositie is, die op kan tegen De Gaulle. Dat is in handen van de president een sterke troef. De Russische arts Alexei Sjapovalov heeft medische geschiedenis gemaakt. Tijdens een tocht in de Russische onderzeeboot heeft liij diep onder ivater zichzelf verlost van een ontstoken blindedarm. Daarbij kreeg hü hulp vau luitenant Borisov (links), die optrad als assistent en een matroos, die de rol van operatlezuster vervulde. Dokter Sjapovalov (rechts) is weer normaal in dienst. Paspoortenhandel als bijverdienste AMSTERDAM (ANP) Dc 37-jarige Amsterdammer Jan H. (pas op dc tele visie geweest en toen openlik zijn duis ter werk toegegeven) en x(jn assistent in de mensensmokkelaffairc van vluch telingen uit Oost-Europa naur het wes ten. z(jn 17-jarige stadgenoot Gcrrit H. K., zijn dit weekeinde door de recherche verhoord. Beide mannen, die vrijdag avond in hun woning in de hoofdstad werden gearresteerd, worden verdacht van uitlokking tot verduistering van pas poorten (staatseigendom). H. heeft toegegeven, dat hij 1966 LONDEN (ANP) Achtennegentig auto's zijn gisteren in een Londense buitenwijk gestart voor de uiar&thonrallye LondenSydney over meer dan 1G.000 km. Dc eerste wagen die door Desmond Plummcr, voorzitter van dc raad van Groot-Londen, met hulp van wereldkam pioen Graham Hill, werd weggeschoten was een Ford Cortina van de Brit Biol Bcngry. De overige deelnemers volgden met tussen pozen van één minuut. De ondernemende cou reurs werden uitgeleide gedaan dooi' tien duizenden Londen aren. Onder hen bevond zich Penelope Plummer. De onlangs tot het mooiste meisje van de wereld uitgeroepen Australische verklaarde met een pruillipje: „Ik had graag meegedaan als passagiere, maar niemand heeft me uitgenodigd". De komende tien dogen zullen de 98 deel nemers, die afkomstig zijn uit veertien landen, dwars dooi' Europa trekken, over met sneeuw bedekte passen, door de woestijnen von Iron, chvars door India naar Bombay. Daar zullen auto's en inzittenden worden ingescheept voor een negendaagse reis naar Fremamtle, start plaats voor de 5600 gruwelijke kilometers door het hort van het zesde continent. Op de foto het team Silotanaker-Jtaoissen aan de start In hun DAF 55. zijn medewerking heeft verleend bij het met Nederlandse paspoorten over de grens brengen van vluchtelingen uit Hongarije naar Oostenrijk door een ze kere M., diens vrouw en nog een derde persoon. Hij heeft hun destijds voorge steld hun paspoorten voor dit doel tegen betaling af te staan. Het geld om hem te betalen, zegt H. van anderen daarvoor te hebben ontvangen. Deze M. zit in Noord-Frankrijk een gevangenisstraf uit voor het smokkelen van Nederlandse si garen naar Andorra en het reizen op een vals paspoort. Dit is een in 1967 in Nederland verdwenen paspoort. NI. zegt deze pas van H. te hebben gekre gen. doch deze ontkent dit, maar zegt wel de pa# enige jaren geleden korte tijd als onderpand voor een lening in zijn bezit te hebben gehad. Verder orrtkent H. /dat hij een aandeel heeft gehad voorzover het de paspoor ten betreft in de zaak van de twee Am sterdamse jongelui Lood van Bennekom en Ruud Sternau, die in Oost-Berlijn tot twee jaar en negen maanden werden veroordeeld. Hij heeft ln West-Berlijn als tolk gefungeerd tussen het tweetal en de grote man van de Duitse organi satie van de mensensmokkel Wolfgang; L. in Oost-Berlijn zouden de jongens hun passen aan K. afgeven, hetgeen deze bij zijn verhoor echter heeft ontkend. HIJ is indertijd wel met beiden in Oost-Berlijn geweest, maar werd bang en keerde Van de op 1 november jj. in Ooat- Berlijn gearresteerde Amsterdammer H. H. Beugel zegt H. niets te weten. Wat het geval met het Santpoortse fotomodel Marion Blom betreft, die kortgeleden in Boedapest tot zes maanden werd veroor deeld. heeft H, verklaard, dat het Initia tief van het meisje is uitgegaan. Zij was bij hem gekomen met de vraag, of er niet wat te verdienen viel met dc men sensmokkel. H. organiseerde dat zij met een student per auto naar Wenen reisde waar zij in contact zouden treden met Wolfgang L. De student keerde met een Hongaars meisje, zeer vermoedelijk op het paspoort van Marton, uit Hongarije in Oostenrijk terug, maar Marton werd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1