Franse frank wordt m waarde verminderd IZJ a fa PERCENTAGE ONBEKEND 1 Franse pers is boos op regering Aanslag in centrum Jeruzalem: 10 doden Ook oog voor mens bij verhuizing van rijksdiensten EIGEN TITEL VOOR HTS'ERS w -Tsrjr a h/pjj<ï/4»4rJe»i J') De Gaulle geeft stuk van frank 1 j cadeau Eerste Nederlander in zeilboot rond wereld DANSEN AVIFAUNA Dubbele hart transplantatie in Houston Minister over tarieven van huisartsen DANSEN speculaas In BOERDERIJ MEERRUST LE BATEAU Panagoelis mag in leven blijven Mysterieuze vrouw achter koningshuis overleden Voorstellen aan minister PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR L. C J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1 10, p mnd 4 70, p, kwart 14.10; fr p post f 16.95 ADVERTENTIES 22 et p. mm Telefoontjes t 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) VRIJDAG 22 NOVEMBER 1968 KANS OP REGEN Veel bewolking met mangen plaatselijk enige regen, matige tot krachtige -rui del ij ke wind. On geveer dezelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN M EDEDELINGEN VOORBEURS NA .BEURS y (Van onze correspondent L. Kleijm PARIJS Generaal De Gaulle viert vandaag z'n achtenzeventigste verjaardag. Niet bepaald een plezierige. Wat hij voor verjaar dagscadeau krijgt, is niet bekend, maar wel weet het Franse volk sedert vanmorgen Zes uur wat het van De Gaulle gekregen heeft: een devaluatie van de franc, die op dragen. Voor de generaal is dat een harde slag, want de Fransen zullen zijn besluit met begrijpen. Nog geen week geleden verklaarde hij een devaluatie van de franc op dit ogenblik de grootste absurditeit zou zijn. Menigeen zal moeite hebben zulke rechtsomkeer binnen een paar dagen tb verwerken. Het principiële besluit om te devalueren viel in Bonn, nadat de Franse minister van Financiën Ortoli in genoemde stad telefonisch contact had opgenomen, eerst met minister-president Cotice de Murville en daarna met De Gaulle zelf. De Gaulle liet Ortoli een geheime boodschap overbrengen uia de Franse ambassade in Bonn waarvan de inhoud vanzelfsprekend niet bekend is gemaakt. De devaluatie voor Frankrijk betekent toenemende export voor industrie en landbouw en als gevolg daarvan naar men hoopt afnemende werkloosheid. Om maar een paar voorbeelden te noemen: Franse automobielen en Franse textiel worden buiten Frankrijk goedkoper, maar daar staat als nadeel tegenover, dat alle Franse importartikelen duurder worden, wat geldt voor alle grondstofev en uitrustingsartikelen, dié Frankrijk nodig heeft voor zijn investeringen. VLAARDINGEN (ANP) De bijna 62-jarige Vlaardinger E. T. M. Zijden- bos lioopt begin december met zijn zeilboot „Santa Maria" de haven van Durban in Zuid-Afrika te bereiken. Hij heeft dan driekwart afgelegd van een tocht om de wereld, waarvoor hU op 4 juli 1966 uit Ylaardingen is Vertrokken. Die tocht ging door het Kanaal en na een cruise door dc Middellandse Zee viaNoord-Afrika dwars over de Oceaan naar het Caraïbisch gebied. Vervolgens door het Panamakanaal en langs Tahiti naar Nieuw-Zeeland en Australië en vandaar naar de westkus van Afrika. Dezer dagen is de heer Zydenbos die een deel van de tocht met zijn zoon. maar grotendeels alleen maakte uit Mauritius vertrokken naar Durban. Hij hoopt daar zijn vrouw te ontmoeten, die hem nu al twee jaar niet heeft gezien. Volgend jaar augustus hoopt de heer Zijdenbos via de westkust van Afrika terug te zijn in Vlaardingen. Hij zal dan de eerste Nederlander zijn die zeilend een tocht rond de wereld maakte. BONN - PARIJS (Reuter - AFP - AP) De Franse franc wordt in waarde verminderd en in Parijs was men tegen de middag nog steeds in beraad hoe groot het percentage van die vermindering moet zijn. Men houdt rekening met zeven tot tien procent. Bovendien zal Frankrijk een krediet krijgen van twee tot drie miljard dollar, naargelang het devaluatiepercentage. Inmiddels zijn in Bonn, waar tot het principe van de devaluatie werd besloten, de besprekingen van de ministers van Financiën en de presidenten van de nationale banken vanmorgen weer begonnen. Ze waren in de loop van de nacht afgebroken. (ADVERTENTIE) MORGENAVOND OM 8 UUR „DE VROLIJKE VRIJBUITERS" ihet pankresliaiuranit georganiseerd door Flamingo-Instuif' HOUSTON (Reuter) In het Sint- Lucasziekenhuis van Houston heeft don derdag de 47-jarige accountant Everett Thomas, die zeven maanden gelegen ccn harttransplantatie onderging, opuieuw I een nieuw hart gekregen. De operatie werd uitgevoerd door een chirurgenteam onder leiding van dr. Denton Cooley. Thomas' derde hart is dat van een 47-jarige vrouw. Op 3 mei ontving hij het hart van een 15-jarig meisje, maar medici achtte vervanging nodig nadat gebleken was dat het lichaam het overgeplante orgaan wilde afstoten. Gisteren kreeg in het medisch cen trum van de Stanforduniversiteit in Californië de voormalige piloot Darell Hammarley in 11 uur tijds een nieuw hart. Elders in de wereld zijn weer nieuwe harttransplantaties uitgevoerd. In Turkije kreeg een vrouw van veertig jaar het hart van een 18-jarige bakkei-sknecht en in Chili een 30-jarige man dat van een jongen van veertien jaar. Geen algemene verhoging DEN HAAG (ANP) In slechts enkele gevallen is sprake van een verhoging van de huisartsentaricven voor particu lieren met ongeveer 25 procent. Minister De Block (Economische Zaken) heeft dit de Tweede Kamer meegedeeld. Naar zijn mening is er geen sprake van een min of meer algemene verhoging van de huisartsentarieven. Overigens wijst de minister erop, dat noch de stijging van de praktijkkosten noch de algemene ontwikkeling van de inkomens een zo grote verhoging moti veren. Een en ander blijkt uit het ant woord van minister De Block op de schriftelijke vragen van de Tweede-Ka merleden Lamberts en Van Lier (beiden P.v.d.A.). De vraag of de nodige maat regelen zullen worden getroffen wan neer de tariefsverhogingen wel boven deze trend uitgaan wordt door minister De Block bevestigend beantwoord. de „onbekende" AMSTERDAM. De procureur ran de Franciscaanse Missiebond. Walerlooplein Amsterdam, heeft op de girorekening van de gemeen te Sociale pienst een bedrag van van 400 gulden laten overmaken met de aantekening: „Namens N.N., gewetensgeld wegens te veel ge noten steun". ADVERTENTIE NKJB - Hoogmade ZATERDAG 23 NOVEMBER THE UMBRELLA'S Op de Westduitse wisselmarkt is de franc pnieuw sterk gedaald. Voor 100 franc betaalde men 69 Mark tegen 73 gisteren. Sedert vanmorgen kunnen reizigers op het Franse vliegveld Orly geen geld meer inwisselen. Het wissel kantoor heeft zijn werkzaamheden vol ledig gestaakt. De wisselkantoren in Genève beperkten zich tot 500 francs per persoon. De Parijse pers loont zich geïrriteerd. Zij zijn kwaad op de regering, kwaad op De Gaulle, die vandaag zijn achten- zeventigste verjaardag viert. Les Echos schrijft: „Het gaat om onze gehele inter- natioale positie, die in twijfel is getrok ken door de monetaire crisis. Het drama dat zich in Frankrijk aan het voltrekken is, is het drama van zijn staatshoofd, dat in juni een massaal vertrouwensvotum heeft gekregen." Het doel van de devaluatie is een einde te maken aan de kapitaalvlucht uit Frankrijk. Daarmee gepaard gaan andere maatregelen, die het vertrouwen van de Franse zakenman in zijn munt moet ver groten, na de ongeregeldheden, stakin gen en loonsverhogingen van dit jaar. Voor De Gaulle met het een ietwat zuur idee zijn, dat ook Engeland zal deel- BLOEDBAD NA EXPLOSIE JERUZALEM (AP) Een ontploffing heeft vanmorgen op de markt in de oude stad van Jeruzalem een bloedbad aangericht. Volgens de eerste opgave van het ziekenhuis zijn er tien doden en 49 gewonden. Een deel van de Agrippastraat aan de Mahaneh Jehoedamarkt werd vernield. Naar schatting bevonden zich een drieduizend mensen op de markt om hun sahbathinkopen te doen. Zeker zes auto's en verscheidene winkels zijn geheel uitgebrand. De politie neemt aan dat de ontploffing veroorzaakt is door een geparkeerde auto die geladen met springstoffen was. Het is het ergste bloedbad uit de twintig jaar strijd tegen dc slaat Israël. Het was de derde bomaanslag in de stad in de laatste maanden, Bij een eerdere aanslag werden negen Israëliërs gewond. De meeste sabotage-aanvallen binnen Israël hebben geleid tot vergeldingsmaatregelen van de joodse bevolking tegen de arabieren. Politie en militairen hebben de markt afge-wl uit vrees dat nog meer bommen of springladingen zijn aangebracht. Het oostelijke Arabische deel van Jeruzalem is ook voor het verkeer gesloten Transplantatie met Europese samenwerking BRUSSEL (A.N.P.) Dank zij een ge slaagde internationale samenwerking heeft men in het academisch ziekenhuis te Leuven met goed gevolg een nier over geplant op een Duitse patiëpt, die voor de operatie uit Keulen naar Leuven werd overgebracht. Bij deze internationale ope ratie was ook het academisch ziekenhuis te Leiden betrokken, waar het nnderzoek voor de weefseltypering werd uitgevoerd. Tussen het opsturen van een bloedmon ster naar Leiden en de feitelijke operatie verlijiep slechts vierentwintig uur, aldus dit bericht. (ADVERTENTIE) morgen voordeel 250 gram van 59 voor 49 Wat zeg je? Nee maar, daar sla ik steil van achterover (met telefooncel en al). nemen aan het krediet dat Frankrijk op de been moet helpen. Zwitserland, hoe wel niet behorend tot de „groep van tien" zal zijn deel bijdragen. Zegslieden in Bonn gaven de volgende verdeling: West- Duitsland plm. 600 miljoen dollar, Italië plm. 200 miljoen dollar, dq Verenigde Staten plm. 500 miljoen dollar en Enge land plm. 100 miljoen dollar. Het reste rende deel zal afkomstig zijn van Zwit serland, Japan, Canada, Zweden en Bel gië. Nederland werd in Bonn niet ge noemd. (ADVERTENTIE) iedere vrijdag disco-dancing DORPSSTRAAT 5 WARMOND m.m.v. DISC-JOCKEY mr. ED VRIJ ENTREE CONSUMPTIES 1.P.S. Een pater in Maxi tussen meisjes in Mini. Dat was gisteren te zien in Amsterdam, waar fotograaf Hans Dukkers een boek over het fotomodelwezen lanceerde. Pater Leopold Verhagen hield het boek ten doop (dat is tenslotte 2 ijn vak), de modellen wapen model aanwezig en fotograaf-sa men steil er Hans Dukkers vond het allemaal prachtig om te zien. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In de centrale commis sie voor georganiseerd overleg hebben de ambtenarenorganisalies met staatssecre taris mr. C. van Veen overeenstemming bereikt over een betere procedure voor de behandeling van de personeelsproble men, die verbonden zijn aan de spreiding van rijksdiensten. Tot nu toe was de klacht, dat de bij een verplaatsing betrokken ambtenaar en hun organisaties te laat en onvolledig werden ingelicht over de komende ge beurtenissen. Thans is de volgende gedragslijn afge sproken: nadat de ministerraad over de spreidingsverplaatsing van een dienst een «■beslissing heeft genomen, stelt de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken de centrale commissie hiervan vertrou welijk in kennis, met vermelding van de motivering. Daarna kunnen in de com missie de personeelsaspecten worden be sproken. Wanneer deze besprekingen hem daartoe aanleiding geven, zal de staats secretaris van Binnenlandse Zaken de zaak ter nadere beslissing aan de minis terraad voorleggen. De minister, onder wie de bij de sprei ding betrokken dienst ressorteert stelt het betrokken diensthoofd op de hoogte, waarna het personeel zal worden inge licht en de concrete personeelsaspecten in de betrokken dienstcommissie, met bijstand van het centraal bureau sprei ding rijksdiensten, kunnen worden be handeld. ATHENE (A.P.) In kringen, die In nauw contact staan met de Griekse re gering. is gisteravond vernomen dat het kolonelsbewind „heeft besloten om Alexander Panagoelis niet terecht te stellen". Panagoelis werd zondag door een krijgsraad ter dood veroordeeld. Van dezelfde zUde werd vernomen dat Pana goelis onder zware bewaking was over gebracht naar dc gevangenis op het eiland Aegina, 25 km uit de kust bij Blijkbaar heeft het Uolonelsbewind zich neergelegd bij de veraoeken utt de gehele wereld oni het leven van Pana goelis te sparen. Premier George Papa- dopoelos, die van het begin af aan tegen de techtstelling van Panagoelis zou zijn geweest, zou tegen hoge legeroffiqjeren hebben gezegd, dat de executie onher stelbare schade zou berokkenen aan het aanzien van het bewind. Men neemt aan dat de 30-jarige sol daat, die op 13 augustus getracht heeft premier Papadopoelos te doden, nu le venslang krijgt in de gevangenis van het eiland Aegina, Greet Hofmans (73) (Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM In alle stilte is don derdagmorgen op de Amsterdamse be graafplaats Zorgvliet Greet Hofman» begraven. Z(j ies zaterdag overleden. In de vijftiger jaren heeft ze voor veel on rust gezorgd, toen aan het licht kwam. dat zij als gebedsgenezerin een vertrou welijke positie aan de zijde van koningin Juliana bekleedde. Haar invloed in hofkringen was zeer groot. Bij de crisis, die volgde, werd be middeld door een college van drie wijze mannen. Greet Hofmans werd de toe gang tot het paleis ontzegd en de parti culier secretaris van de koningin, W. J. baron Van Heeckeren van Molencaten werd ontslagen. De koningin was bij Greet Hofmans hulp gaan zoeken uit verdriet over de toen ongeneeslijk lijkende oogafwijkingen van prinses Christina. De gebedsgenezerin is 73 jaar geworden. Tot voor kort hield 2ij nog steeds bijeenkomsten in Baarn, waar veel vroegere intimi van het hof werden gezien. Op 12-jarige .leeftijd ging Greet Hofmans op een textielfabriek werken. Toen ze 51 was, werd ze zich bewust van haar „roeping". Aanvankelijk werk te ze als gebedsgenezerin in Hattum en Amsterdam. Door koningin Juliana werd ze naar Baarn gehaaia. DEN HAAG Verbind aan het diplo ma h.t.s. de kwalificatie ingenieurs-h.tj)., met de afkorting „ing." achter dc naam; Verbind aan de inschrijving in hel ing.-register de kwalificatie register- ingenieur, aangeduid met „reg.-ing." achter de naam: Handhaaf de bestaande kwalificatie bacalaureus technische wetenschappen, met de afkorting b.Lw. achter de naam; Verbind aan het doctoraal examen in de technische wetenschappen de oplei- dingstitel ingenieur technische weten schappen. afgekort met „ir." voor de Dit la de inhoud de titulatuur voor h.t.s. ers, dat de stu- decoipmissie TWO-HTÖ heeft uitgebracht aan minister Veringa (O. en W.). De adviescommissie dringt er bij de minister op aan om overeenkomstig haar adviezen te beslissen en liefst met spoed de nodige wettelijke maatregelen voor te bereiden. Dit laatste vooral met het oog op de reeds geruime tijd aan de gang zijnde besprekingen in de E.E.G. De adviescommissie met voorzitter prof. dr. ir. W. M. J. Schlosser zegt, dat de toekenning van de opleldlngstitula- tuur wettelijk moet worden geregeld en beschermd, evenals dit voor dc docto randus en de baccalaureus In de tech nische v. etensehappen reeds het geval is. Daartoe moet de bestaande wettelijke regeling gewijzigd worden. Een regeling, die vla een bescherming van de beroeps benaming de uitoefening van het beroep zou beschermen, ls volgens de commis sie niet opportuun. Wel verdient het overweging om het voeren van een iu het buitenland verkregen titel te binden aan de tocwtemmlng van de overheid. De adviescommissie merkt nog op zich niet competent te achten een oordeel uit te spreken over de wenselijkheid of noodzakelijkheid de afgestudeerden van de hogere landbouwscholen in de gead viseerde regeling te betrekken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1