S)e CcldóeSoiiAmit „VERKEER WEER EENS DE DUPE" JAMIN li Verhoging van wegenbelasting wekt storm van kritiek Tweedehands auto zakt in prijs Eerste Kamer niet enthousiast over minimumloonwet Verbetering moet komen uit overleg in bedrijven Sabotage in Zweden tegen commerciële kerstviering Overval wekt ook onrust bij Horeca(f) 'WREVEL IN KAMER OVER NAVO-GELD Vele vragen voor kabinet Belastingen door Kamer aanvaard Nog steeds tekort van 93.000 huizen Woningnood niet voor 1973 opgeheven HET STOXFAARDJE VAN DE SINT PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELTNG 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V„ Leiden DIR.: C. M DRABBE J F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN .ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post t 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) WOENSDAG 20 NOVEMBER 1968 WEINIG VERANDERING Zwaarbewolkt maar overwegend droog weer en aanvankelijk nog hier en daar mist. Zwakke tot martaige wind tussen oost en uuld. Dezelfde of tot» lagere temperaturen. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.604 (Van •erslaggev AMSTERDAM Iedereen, die de aankoop van een tweedehands auto overweegt, al dan niet met inruil van een andere gebruikte auto, kan dit beter NI' doen dan na 1 januari 1969. Dit advies geeft de RAI. na precies becijferd te hebben, wat de invoering van de BTlV-belasting voor de autobranche betekent. Bü de aanschaf van een nieuwe auto is er geen noemenswaardig prijsverschil. Maar de 50-000 inge ruilde auto's, die momenteel bij de dealers op ver koop wachten, zullen na 1 januari het volgende jaar waarschijnlijk 12% duurder worden tengevolge van de BTW, die dan van kracht wordt. Concreet gesteld betaalt fnen dan voor een gebruikte auto, die thans voor tweeduizend gulden op de markt is. tweehon derdveertig gulden meer. Een voordeel van de BTW is dat de geruchtmakende Duitse kneusjes zo niet geheel dan toch voor een groot deel zullen verdwij nen. Dank zij de nieuwe belasting wordt het impor teren ervan twaalfhonderd gulden per stuk duurder, zodat de handel niet meer interessant is. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG De aangekondigde verhoging van de motorrijtuigenbelasting heeft een storm van verontwaardiging opgewekt in de wereld van de wegvervoerders. De voorzitter van de i nationale organisatie van beroepsgoederenvervoerders (NOB) toonde aan dat de motorrijtuigen belasting als de voorgestelde verhoging per 1 januari 1969 wordt doorgevoerd binnen vijf jaar zal zijn verdrievoudigd. In 1963 is er aan deze belasting 213 miljoen gulden binnengekomen, in 1968 zal de fiscus 540 miljoen gulden innen. „We zullen uiteraard weer bezwaar maken tegen deze nieuwe verhoging, maar het zal wel weer niets uitmaken", aldus de heer F. van Haren van de N.O.B. 9? 99 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel de Eerste Kamer het wetsontwerp voor het minimumloon cn de minimum vakantie bijslag van minister Roolvink (Soc. Zaken) -biet op alle punten met groot enthousiasme heeft onthaald zal dit ont werp in de senaat dinsdag a.s. de eind streep toch wel halen. Dat bleek gisteren bij het debat over deze zaak in de Eerste Kamer, waarbij minister Roolvink be klemtoonde, dat de regeling een voor lopig karakter heeft cn dat er alle ruimte KRITIEK OP WIJZIGING IN NS-DIRECTIE UTRECHT (ANP). De voorzitter van de katholieke bond van vervoersperso- neei, de heer A. F. Jentjens. heeft in Utrecht op de bondsraadsvergadcring van de KBV kritiek geuit op de manier waar op voordracht voor een nieuwe directie bij de Ned. Spoorwegen tot stand is ge komen. Hij sprak de hoop uit, dat de daarbij gevolgde procedure geen teken aan de wand is voor het toekomstige sociale be leid bij NS: het personeel kreeg de direc- blijft voor het bedrijfsleven om deze materie in goed overleg tussen werk gevers en werknemers zelf te verbeteren. Zoals bekend geldt sedert 1 juli J.I. een minimumloon van 135 gulden. De wettelijke regeling geldt voor mannelijke en vrouwelijke werknemers van 24 jaar en ouder. Het gaat om enkele tienduizenden tot maximaal honderd duizend werknemers en voor wat betreft de mannen om één procent van de mannelijke, afhankelijke beroepsbevol king. Volgens het wetsvoorstel wordt het minimumloon gekoppeld aan de ge mengde index van de stijging van lonen en prijzen en niet alleen aan de loon index, zoals vele senatoren liever gezien hadden. Ook minister Roolvink zei liever ter stond de koppeling aan de loonindex te hebben gewild, maar zulks op dit mo ment toch niet verantwoord te achten. Hij wees erop, dat dan het minimumloon een hoogte zou bereiken, die het gevaar oplevert, dat velen van de laagst betaalden „uit de arbeidsmarkt geprijsd zouden worden". Mede met het oog op de nog altijd zorgelijke stand van de (structurele) werkloosheid wilde hij dat risico niet lopen. De heer Kloos (P.v.d.A.) zej, dat de regeling de minimumloners een stuk welvaartsstijging onthoudt. Hij vreest, dat in drie jaar tijds een achterstand zal groeien van zeven acht procent, met als gevolg, dat het minimumloon afzakt naar een peil, waarop het geen functie meer vervult. (Zie ook pap. 5) In Rome kwam het tot hevige botsingen tussen demonstranten en politie bij de Griekse ambassade. De betogers demonstreerden tegen het doodvonnis van Panagoulis. (Zie ook elders in dit blad STOCKHOLM (AP) Onder het motto „Stop Kerstmis" voeren saboteurs aanvallen uit op de grote warenhuizen, die met Kerstmis goede zaken doen. Steeds meer vertoornde winkeliers bel len de politie op en klagen dat schade wordt aangericht door aanplakbiljetten en pamfletten. De „kerstmissaboteurs" gebruiken een speciale lijm, die door sommigen van hun slachtoffers wordt verkocht, om hun aanplakbiljetten op winkelruiten te plak ken. Hierdoor wordt het bijzonder moei lijk de affiches later weer te verwijde ren. In sommige gevallen moesten zelfs winkelruiten worden vervangen. Op een van de affiches staat een hand die de kerstman het masker afrukt en zo een grijnzend doodshoofd laat zien, met dollartekens in de oogkassen. De tekst onder de tekening luidt: „Stop de kerstterreur". De demonstranten ver spreiden ook pamfletten in hun strijd tegen wat zij noemen „het walgelijke commerciële feest van de zakenlieden, die mensen trachten te verlokken zich te ruïneren door de aankoop van allerlei luxe artikelen". Het grote bezwaar van de vertegen woordigers is, dat hun bedrijfsmiddelen vrachtauto of autobus de klap moe ten opvangen. De heer Van Haren: „Dit wordt langzamerhand je reinste concur rentievervalsing. Waarom worden de spoorwegen en de binnenvaart niet op gelijke wijze aangeslagen? Ook ten aan zien van het buitenlandse wegvervoer komen we in een hopeloze positie. Waar om zo'n afzijdige afwenteling op het weg vervoer? Dat het volk moet offeren, ak koord, maar waarom moeten wij daar voor opdraaien"? Mr. D. van Setten uit Breda, voorzitter van de Kon.'Ned. Vereniging van Trans sportondernemingen (KNVTO)„Dit wordt werkelijk funest. Weer is de weg van de minste weerstand gevolgd. Ik hoop dat er uitzondering voor bedrijfs auto's wordt gemaakt." A.N.W.B. matig De ANWB is vrij matig in zijn kritiek. „We hebben onder de huidige omstan digheden begrip voor het feit, dat de regering het noodzakelijk vindt de de fensie-uitgaven te vergroten. De ANWB vraagt zich af of de middelen die daar voor zijn gekozen wel de juiste zijn. De voorzitter van de algemene laders- en eigenvervoerdersorganisatie (EVO), de heer Van Schaik, benaderde in zijn kri tiek de toch al moeilijke positie van de vervoerders. „En weer is het wegverkeer het kind van de rekening. Een aantal jaren geleden al werd de bezineprijs ver hoogd met drie cent per liter. Dat werd toen gebracht als een tijdelijke heffing. Het is nooit verdwenen". Drankprijzen In de Horecawereld is het bericht van de komende verhoging van de drank- prijzen met weinig enthousiasme ontvan gen. „Er is een grens van verhoging van prijzen", stelt mr. K. A. M. Bastiansen uit Breda, voorzitter van het produkt- schap voor 'gedistilleerd. „Het is triest, dat we gedwongen zijn in zo'n enorm tempo de prijzen te verhogen. Je kunt ertegen protesteren, maar of het zal helpen? Men blijft maar wringen, het gevolg, ontwrichting van concurrentie positie". De reactie van de Horecaf was uiterst kort, maar veelzeggend: „We zuchten op het ogenblik nog onder de BTW. Deze nieuwe overval hebben we nog'niet ver- DEN HAAG (ANP). De Tweede Kamer is vanmorgen akkoord gegaan met i dc belastingvoorstellen onder meer be trekking hebbend op een verhoging van de accijns op sigaretten en kerftabak. De prijs van een pakje sigaretten komt daar- I door van 1.50 op 1.75 en de prjjs van een pakje pUp- of shagtabak van vijftig gram stijgt daardoor van 1.20 tot 1.45. I De nu aangenomen en reeds in de troonrede aangekondigde belastingmaat regelen hebben voorts betrekking op een beperkte verhoging van de belastingvrije Ook ging de Kamer akkoord mot de voorgestelde verlenging met de jaren 1969 en 1970 van de aftrckregeling van ziektekosten als buitengewone lasten. Deze aftrekregeling houdt in, dat nu vijf pet. van het inkomen met een maximum van 750 niet mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De voorgestelde verhoging van de ta baksaccijns en van de accijns op siga retten werd eveneens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De fracties van de PSP en CPN stemden tegen, evenals de meerderheid van de fractie van D '86 Ook de groep Koekoek sprak zich uit tegen dit wetsontwerp, evenals de KVP- 'ers drs. E. Westerterp en W. P. G. Aas- De fracties van D '86, PSP en CPN stemden tenslotte tegen het ontwerp van wet inzake de buitengewone lasten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Lang niet alle Tweede- Kamerfracties stellen zicb achter het fi nancieel dekingsplan van dc regering om de NAVO-bijdragen met 225 miljoen gulden te verbogen. Dc vraag is echter, of dc Kamer er vandaag en morgen a een beslissing over zal nemen. Verschil lende fracties (waaronder de KVP. de CHU en de VVD) staan op het stand punt. dat de debatten alleen over d« NAVO-bijdragen moeten gaan en dal pfcs beslist kan worden over de finan ciële dekking, wanneer de belasting plannen besproken worden. Zeker is echter ai, dat de PvdA, '66 en de ARP zullen spreken zowel over de 225 miljoen gulden als over de daarvoor noodzakelijk geachte verho ging van de indirecte belastingen en van een gedeeltelijk uitstel van de be lastingverlaging in de directe sfeer. Bo vendien willen deze fracties nu reeds een duidelijk antwoord krijgen op de Boete in België voor Nederlander in toekomst geen lachertje meer (Van een onzer verslaggevers) BREDA Een boete van de Belgische justitie is voor de Nederlander een lachertje. De Nederlander hoeft deze boete niet te betalen, want dc Neder landse justitie bemoeit aich niet met uitspraken van Belgische collega's. Zo lang de beboete Nederlander niet in België komt. gaat hij vrijuit. Hierin komt verandering. België, Nederland en Luxemburg hebben on langs een verdrag gesloten, waarin o.a. tot samenwerking op het gebied van boete-inning is besloten. In het verdrag belooft men elkaar ook hulp bij het ten uitvoer leggen van ontzeggingen (van rijbevoegdheid) en van vrijheidsstraffen. In de toekomst ziet de Nederlandse justitie erop toe, dat een boete van de Belgische justitie wordt betaald. vraag, welke overheidsinvesteringen tot een bedrag van 45 miljoen gulden ver sohoven worden. Vragen, die de regering te verwerken krijgt, zijn onder meer: waarom wel een verschuiving van de belasting ten behoeve van de extra- NAVO-bijdragen en niet voor andere uit gaven werkgelegenheid, onderwijs, structuurplannen die een aantal fracties even noodzakelijk vinden? wordt de regionale werkgelegenheid bedreigd door het verschuiven van een aantal overheidsinvesteringen? waarom deze financiële dekking, die rechtstreeks het budget raakt van iede re Nederlander cn niet gezocht naar andere mogelijkheden? Kan de 228 miljoen gulden niet ge dekt worden door het verschuiven van •en nog groter deel van dc belasting verlaging naar 1 januari 1971? Dick Gregory: Nixons probleem is in leven blijven EDMONTON (Reuter) De Ameri kaanse negerkomiek Dick Gregory heeft op een bijeenkomst van een tweeduizend studenten in Edmonton gezegd, dat het grootste probleem van Nixon op het o- genblik is, in leven te blijven tot hij als president van de V.S. geïnstalleerd wordt. „Ik hoop, dat het hem lukt. Maar ik geloof, dat dezelfde samenzwering, die al de anderen uit de weg ruimde, ook hem zal doden". Gregory meent, dat de samenzweerders, die andere Ame rikaanse leiders hadden gedood, in 1964 heben uitgemaakt, dat do V.S. hun laatste president hebben gekozen. Vol gens Gregory zijn de V.S. het krankzin nigste en moreel meest verworden land ter wereld. ADVERTENTIE telex te hor en er is geen enkele ;n ook heeft overwogen, et een bepaalde inspraak i het personeel mogelijk liewijziging de heer Jentjei aanwijzing of n of bij de keuze r van de kant va Het besluit van ir. J. Lohmann om vol gend jaar maart heen le gaan als presi dent-directeur van N.S., noemde de heer Jentjens een moeilijk, maar ook een moe dig besluit. Volgens hem heeft de heer Lohmann in de tien jaar waarin hij zijn functie bekleedde, een moeilijke taak ge had. Als positieve resultaten uit de perio- de-Lohmann noemde hij de overeenstem ming over het rapport-Van de Dussen (het inhalen van de achterstand in ar beidsvoorwaarden) en de koppeling van de N.S.-lonen aan die van de overheid. De twee directeuren, mr. M. G. de Bruin en ir. P. H. Bosboom, zullen zich in de toekomst beiden met het sociale aspect van het beleid belasten. De heer Jenstjens mist bij hen achter een duide lijke achtergrond van waaruit ze dit voornemen kunnen waarmaken. pa riem DEN HAAG Het woningtekort zal later zijn in gelopen dan een paar jaar geleden werd aangenomen. Verwacht wordt, dat het woningtekort voor het hele land pas in 1973 globaal zal zijn opgeheven. Begin van dit jaar bedroeg het tekort 93.000 woningen. Tot en mei 1973 zullen per jaar 80.000 huizen moeten worden gebouwd om de te verwachten bevolkings aanwas cn de gezinsverdunning op te vangen. Dc rest van de jaarlijkse bouwprodiiktie van 125.000 woningen dient ter vervanging van krotten. Dit deelt minister Schut (Volkshuisvesting) mee in een nota aan de Tweede Kamer, waarin een herziene raming van de woningbehoefte is opgenomen. In de nota zijn de gegevens verwerkt van het onderzoek naar de woningbehoefte, dat hel CBS eind oktober 1967 heeft ingesteld. Dat de woningbehoefte sterker is toegenomen dan aanvankelijk was geraamd, is o.m. het gevolg van het jonger trouwen en van de grotere drang naar een zelfstandige woning, zowel bij gezinnen als alleen staanden. Werden er in de periode 1960 tot en met 1964 per jaar gemiddeld 87.500 huwelijken gesloten, in de jaren 1965 tot en met 1967 was dat gemiddeld 104.500. Het aantal vrijwillige aamenwoningan bnp terug van 82 400 in 1964 tot 63.700 in 1967. Tijdens het onderzoek bleek, dat 70 procent van de inwonende gezinnen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is te vinden. In deze provincies, met 45 procent, van alle huishoudens in ons land, blijkt het aantal gedwongen samenvvoningen in de laatste zeven jaar te zijn toegenomen Ook de gedwongen inwoning van alleenstaanden blijkt in de randstad veel sterkei dan elders in het land. Overigens neemt het aantal gedwongen samenwoniri- gen als gevolg van de woningnood steeds verder af van 140.900 in mei 1960 tot 66.200 in oktober 1967 Doordat op jeugdiger leeftijd wordt getrouwd, is het duidelijk dat de last van de woningnood het zwaarst drukt op jonge gezinnen Tussen 1964 en 1967 nam het aantal huishoudens in de leeftijdsgroep beneden 25 jaar met bijna de helft toe. terwijl het totaal aan tal huishoudens met niet meer dai. ongeveer zes per cent groeide. 3.5 MILJOEN WONINGEN Oktober vorig jaar waren er bijna 3,5 miljoen wo ningen in ons land, waarvan er 56.600 op het moment van onderzoek leegstonden. „Tweede woningen" zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Door de ruimere woningmarkt is het aantal leegstaande huizen in dc laatste jaren gestegen Bovendien blijven onaantrekkelijke uoningen steeds langer leegstaan De kwaliteit van da woningen wordt steeds beter. In 1961 had 59 percc beid cn 9 percent 72 en 16 percent. it van de huizen een badgclegen- uentrale verwarming, in 1967 resp. HUREN In elke buut-klasse blijken de inkomens sterk uiteen te lopen. 43 percent verwoont minder dan tien per cent van het beschikbare inkomen van het hoofd van het gezin. 45 percent verwoont tien tot twintig percent en twaalf percent verwoont 20 percent ol meer. Voornamelijk bij de laagste inkomensgroepen moet ln verhouding het meest aan de huur worden besteed. Het aantal gezinnen, dat van huisvesting wil veranderen, bleek vorig jaar oktober belangrijk klei ner dan een paar jaar terug. De belangstelling voor wat duurdere en betere wo ningen wordt groter. Ook stijgt de interesse voor de kleine woning. Van de vorig jaar gereedgekomen wo ningen had 54 percent vijf vertrekken en zes percent drie vertrekken of minder. Een grotere verscheiden heid in de woningbouw met name in de richting van de kleine woning verdient naar de mening van minister Schut aandacht. Uit het onderzoek is verder gebleken, dat ln 1966 300.000 gezinnen en alleenstaanden een andere wo ning hebben betrokken tegen 220.000 in 1964 De stij ging van het aantal verhuizingen la het resultaat van da grotere nieuwe bouw. GROOT 100 gram 85 LUXE 200 gram 165

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1