CeidbeGoti/fcci/nt VOOR NAVO 225 MILJOEN MEER NODIG JAMIN CAO van metaal muurvast Brand in Glasgow eist 21 slachtoffers ARKA eist voor ambtenaren 5 tot 7.5 pet meer salaris Offers gevraagd voor de defensie Wegenbelasting omhoog Belastingverlaging uitgesteld Accijnzen op drank stijgen Half miljoen betaalpassen uitgegeven Menselijk leed bij verhuizing diensten Algemene staking in Italië Italiaanse regering afgetreden Sombrero voor Ulbricht Deelneming Saigon aan besprekingen geregeld PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR L. C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w l .10, p. mnd f 4.70, p. kwart. 14.10; fr p post 16.95 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19 00 uur) IETS LAGERE TEMPERATUREN Zwaarbewolkt met plaatselijk wat regen of mot regen en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uait oostelijke richtingen. In het algemeen iets 'lagere temperaturen. DINSDAG 19 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 60e jnargang, no. 17.603 (ADVERTENTIE) morgen voordeel choc, menagerie melk en puur 110 gram van 109 voor 95 ^Fniet duur weI heerlijk Werknemers vragen 25 procent; werkgevers bieden 15,5 procent (Van o e partem ei redactie) DEN HAAG De onderhandelingen over een nieuwe metaal-CAO voo komende drie jaren zijn in een precaire situatie gekomen, nu de werknemersbon den het aanbod van de werkgevers op zich hebben laten inwerken. Tegenover »is van de vakbonden, die materieel neerkwamen op een CAO-loonkosten- stijging van 25 procent in 3 jaren, hebben de werkgevers een bod gesteld van 15,5 procent. De werkgevers hebben er bi.i gezegd, dat dit hun uiterste bod is. De vakbonden hebben het onaanvaardbaar genoemd. De bondsbesturen vergaderen door om i gaan wat er verder moet worden gedaan. Werkgeversvoorzitter ir. Van de Pols keft erkend, dat er op korte termijn geen ocereenstemming te verwachten is. De vakbonden hadden, zoals békend, een loonsverhoging gevraagd van 6 pro eent in 1969, 5 procent in 1970 en e eens 5 procent in 1971. Voorts wilden zij voor elk der jaren een extra-verhoging van 2 procent bij een bepaalde mate prijsstijging en volgens de prognoses de prijsstijging zullen die 2 procent elke keer uitgekeerd moeten worden bovendien verlangden zij een arbeids tijdverkorting en vakantieverlenging, die gelijk gesteld kan worden op een loon stijging met 3 procent. In totaal komt en aldus op 25 procent. De werkgeversorganisaties stelden hier *en veel lager bod tegenover. Zij offreer den een contractsverbetering van 4,5 procent in 1969, 5,5 procent in 1970 en eveneens 5,5 procent in 1971, tezamen dus 15,5 procent, waarbij inbegrepen de kosten van werktijdverkorting en va kantieverlenging en met opheffing dus van de zogenaamde bijsturingsclausule bij sterke prijsstijging. AMSTERDAM (ANP) Het toe nemend gebruik van door de banken gegarandeerde groene betaalcheques heeft het aantal aanvragen van betaal passen de laatste tijd sterk doen stijgen. De banken, aangesloten bij de stichting bevordering chequeverkeer, die is opge richt om in Nederland het gebruik van betaalpas en betaalcheques te verbrei den, hebben dezer dagen de 500 000ste betaalpas uitgegeven. 24 MILLE KWIJT OP TOILET ZÜRICH (Zwitserland) Een Neder landse toerist in Zwitserland is zijn ver geetachtigheid duur te staan gekomen. Hij liet maandag in een toilet van het station van de Zwitserse spoorwegen in Zürich zijn pasétui liggen, waarin be halve officiële papieren 20.000 gulden bankbiljetten was opgeborgen. Toen de Nederlander, wiens naam door de politie niet is bekendgemaakt, zijn ver gissing bemerkte en naar het toilet terugging, vond hij daar nog slechts het lege étui. SLACHTOFFERS RUKTEN GILLEND AAN TRALIES (Van onze correspondent) GLASGOW Tenminste 21 personen zyn omge komen in een brandend pakhuis van de Schotse stad Glasgow. De slachtoffers van deze ramp konden niet ontsnappen aan de rook en de vlammen, omdat voor de ramen van de verdieping waarop zy zich bevon den, zware ijzeren staven waren aangebracht, da terend uit de tyd, toen in het pakhuis nog een op slagplaats voor whiskey was. Het vuur had maar dertig minuten nodig om de stoffeerderij van B. Stern and Co. aam de James Wiatt Street volledig te vernietigen. Terwijl het gehele gebouw in lichterlaaie stond, kon men op de bovenste verdieping een dozijn mensen zien. Gillend vam angst en pijn rukten ze aan en Ploegen met de Mote vuisten op de ijzeren staven, die van geen wijken wilden weten. Er zijn slechts vier overlevenden; twee jongens, werkzaam in de bergruimte, een vrouwelijke be diende en de chauffeur van een bestelwagen. Op straat stonden meisjes in paniek te 'huilen en' een vrouw jammerde: „Mijn man ds nog daarbinnen Tweemaal deed ze een poging om de vuuolhaa rd binnen te dringen, rnlaar ze werd tegengehouden ld van de rampzalige brand in Glasgow, die mensen het leven kostte- Binnen een half het drie verdiepingen hoge gebouw totaal uitgebrand. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Op 1 juli 196') gaan de motorrijtuigenbelasting en de accijnzen omhoog. Dit is volgens de regering noodzakelijk om de extra-N A VO-bijdragen, die gisteren op 225 miljoen gulden vastgesteld zijn, voor een deel te kunnen financieren. Deze 225 miljoen gulden wordt voor de NAVO uitgetrokken in de jaren tussen 1969 tot en met 1971. (Van onze parleme s redactie) Mevr. Onassis bezoekt haar kinderen NEW YORK (Reuter) Mevrouw Jacqueline Onassis is vannacht per vliegtuig uit Londen in New York aan- lekomen. Haar man, de scheeps- magnaat Aristotcles Onassis, is in En- leland gebleven. Hoewel zij weigerde de aanwezige verslaggevers te woord te staan, wordt aangenomen dat zij een bezoek brengt aan haar kinderen, Caroline en John jr., die zij na haar huwelijk van vo- 'igt maand niet meer heeft gezien. ROTTERDAM De ARKA (Algeme ne Katholieke Ambtenarenvereniging) eist per 1 januari voor het overheids personeel een dusdanige salarisverho ging, dat het reële inkomen van alle ambtenaren tenminste gehandhaafd blijft. Zij staat een verhoging in procenten voor wijst dus een verhoging in de vorm van een gelijk bedrag voor ieder een af en meent, dat die verhoging 5 a 7,5 procent moet bedragen. Algemeen voorzitter J. J. Loerakker heeft deze eis vanmorgen gesteld tijdens de openening van het ARKA-congres. Hij deelde ook mede, dat de aanbtenarenor- ganisaties nu zelf met een ziektekosten regeling van start zullen gaan, hopelijk reeds op 1 januari aanstaande In zijn congresrede sneed voorzitter Loerakker meteen het zogenaamde „cen tenprocenten" probleem aan. Hij be klemtoonde, dat de ARKA onlangs wel had meegewerkt aan het besluit om de „nacalculatie" uit te keren via een voor iedere ambtenaar gelijk bedrag, maar dat dit geschiedde omdat zijn organisa tie de eenheid in de katholieke centrale van overheidsorganisaties niet wilde beschadigen. Het besluit was des te ge makkelijker, omdat het hier ging om 'n incidenteel geval, dat geen verdere ge volgen had. Maar als algemene beleids idees hij loonsverhogingen door mid- ■an gelijke bedragen af. De ARKA vindt namelijk, dat door zo'n systeem de salarissen worden genivelleerd. Salaris verhoging in „centen" tast de structuur de geldende salarisregeling volledig Het systeem moet zeker worden afge- czen, aldus de heer Loerakker, als men het komende jaar een gelijk blijven m de bestedingsmogelijkheden beoogt. Dan moet men wel met het procenten- systeem doorgaan, omdat de hoger be taalden nu eenmaal zwaarder worden be- Scheepsramp in Philippijnen MANILLA (AFP) Bij een scheeps- ongeluk in de haven van de Philippijnse stad Cebu zijn maandag minstens zes mensen om het leven gekomen en meer dan vijftig vermist. Een PhiÜRpijns pas sagiersschip, de „Iruna" lag gemeerd toen het werd aangevaren door een Brits vrachtschip, de „Eastern Moon". De „Iruna", die meer dan honderd pas sagiers aan boord had, zonk binnen en kele minuten. Tot dusver zijn zes doden geborgen en 37 mensen gered. Het stoffelijk overschot van de in Bremen liggende Amsterdamse vrachtboot „Eemland" is gisteren van boord gehaald. Het lijk werd bij het aflossen van de wacht in de machinekamer aangetroffen. De politie vermoedde aanvankelijk, dat er sprake was van moord, omdat ernstige verwondingen aan het hoofd daarop schenen te duiden. Na een uitgebreid onderzoek van de politie van Bremen is echter vastgesteld, dat de machinist de hand aan zich zelf heeft geslagen. last met inhoudingen. Als men al met een „centensysteem" wil werken, zou het afgestemd moeten worden op die hoger betaalden. De heer Loerakker zei, dat het vraag stuk van de centen en procenten dan ook veel meer een sociaal vraagstuk is, omdat verhoging in de vorm van vaste bedragen in feite betekent een her verdeling van de inkomens. Maar dan is het niet duidelijk, waarom de ambtenaren in zo'n ontwikkeling het voortouw moe- De heer Loerakker verklaarde, dat de ARKA wel bereid is eraan mede te werken, dat de salarissen der lagere en middelbare ambtenaren worden verbe terd, maar dan buiten de „ruimte" om Voorts is de ARKA van mening, dat do miniumbezoldiging te laag is gesteld en dat deze in zijn jaarlijkse aanpassing niet moet worden gekoppeld aan het ge middelde van de loon- en prijsindex, maar alleen aan de loonindex. De ARKA-voorzitter sprak er voorts zijn teleurstelling over uit, dat de Twee de Kamer een speciale ziektekostenrege ling voor ambtenaren had verworpen. Toen bleek, dat staatsecretaris v. Veen niet van plan was op korte termijn met een ander voorstel te komen, zijn de ambtenarenorganisaties zelf aan de slag gegaan om een voorziening te. treffen. Zij hebben een iegen verezkeringsinsti- tuut uit de grond gestampt, dat waar schijnlijk op 1 januari gaat draaien. De deelname is vrijwillig en met name be doeld voor degenen, die boven de loon grens zitten, al zal men mensen, die nog in een ziekenfonds kunnen, niet weren. De nieuwe regeling zal zowel voor actie ven als gepensioneerden openstaan. Het verstrekkingenpakket komt overeen met wat men nu kan krijgen via bestaande regelingen (IZ en IZR). Over de premie hoogte bestaat nog geen duidelijkheid, omdat men de honoraria in het nieuwe jaar nog niet kent. Ook niet-georgani- seerde ambtenaren kunnen deelnemen. Sprekende over de verplaatsing van rijksdiensten laakte de heer Loerakker de gebrekkige voorlichting van dc zijde van de regering, waardoor veel onge rust ontstaat. „Wij hebben er begrip voor, dat de overheid terwille van de vraagstuken van ruimtelijke ordening en de regionale werkgelegenheid het mid del van het verplaatsen van rijksdien sten aanwendt, doch zij dient daarbij het menselijk leed heus, dit woord is Miljoen sc hade bij fabrieksbrand ROME (Reuter) Het Italiaanse treinverkeer is gisteravond om 21.00 uur tot stilstand gekomcu aan het begin van een grootscheepse nationale staking die het land de komende 24 uur dreigt te verlammen. Er vertrokken geen treinen meer uit hoofdstations en die onderweg waren, moesten by het eerstkomende station blijven staan. Slechts op de voornaamste trajecten zou tot dinsdagavond 9 uur de dienst nog met enkele treinen worden onder houden. Daarnaast worden bussen inge schakeld. De directie van de spoorwegen heeft de hulp van militairen ingeroepen om althans nog enig vervoer in stand te houden. Men schat dat tussen de 1 en 2 mil joen mensen het werk hebben neer gelegd. Getroffen zijn met name ook de PTT, de staatszout- en tabaksbedrijven en ten dele de ministeries en scholen. Op het laatste ogenblik heeft het personeel van de energiebedrijven van de staking afgezien. De stroo valt dus niet uit. ROME (AP) De minderheidsregering van premier Giovanni Leone heeft van middag haar ontslag ingediend om de weg vry te maken voor een nieuwe coalitieregering van christendemocraten, socialisten en republikeinen. Het kabinet heeft besloten de volgende maatregelen te treffen om de 225 miljoen gulden te kun nen finaneieren: O Verhoging van de motorrijtui genbelasting en de accijnzen reeds op 1 juli 1969 in plaats van op 1 januari 1970. Hier onder vallen niet de tabaks accijnzen, zoals minister Witteveen van Financiën vorige week reeds in de Tweede Kamer meegedeeld heeft. Wel zullen naar alle waarschijnlijkheid ver hoogd worden de dranken, de chocolade en suikerwerken en wellicht ook de benzine. Dit betekent negentig miljoen gulden in een half jaar. De overheidsinvesteringen wor den voor een bedrag van 45 miljoen gulden naar later ver schoven. De verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, die op 1 januari 1970 volgens de ideeën van de regering zou ingaan, wordt voor negentig miljoen gulden uitgesteld tot 1 januari 1971. Geen reactie op gratieverzoeken voor Panagoelis ATHENE (AP) liet Griekse ko lonelsbewind heeft niet gereageerd op de verzoeken uit dc gehele wereld om de terechtstelling van Alexander Pana goelis niet te laten doorgaan. Pana goelis is door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens een po ging om de Griekse premier te ver moorden. Het kolonelsbewind heeft tot dusver re bekendgemaakt dat uit drie landen Italië, Zweden en Denemarken verzoek is ontvangen om Pana goelis niet terecht te stellen. Italië heeft zelfs tot tweemaal toe een be roep op de Griekse regering gedaan om de terechtstelling te vermijden. Het kolonelsbewind heeft de buitenland se regeringen gezegd zich niet te be moeien met de Griekse binnenlandse aangelegenheden. Vui EINDHOVEN Meer dan een miljoen schade is aangericht door een brand, die het pand van Ideaal Wonen te Eindho ven in de as legde. Gistermorgen om half v(Jf kwam de melding van brand. In de opslagplaatsen en de toonkamers was door onbekende oorzaak brand uit gebroken. Hoewel de brandweer, die behalve een waterkanon ook zes stralen had ingezet, om acht uur reeds het sein „brand meester" kon geven, brandde het gehele pand uit. Aan de inboedel ging voor 800.000 gulden verloren, aan het gebouw werd voo» A7&000 gulden sohade aan gericht. Leerlingen van dc Amsterdamse h.t.s dujgen gebroken Zestien duivers estafettevorm een afstand afgelegd i hebben het wereldrecord kinderwagen hebben met vier kinderwagens in in 330 km. Dal was juichen geblazen. De Oostduitse leider Walter Ulbricht kreeg van de Oostduitsers, die aan de Olympische Spelen hebben deel genomen een Mexicaanse sombrero. SAIGON (A.F.P.). Van welinge lichte zyde in Saigon is vernomen dat Amerikaanse en Zuldvietnamese deskun digen het eens zijn geworden over een formule die de Zuldvietnamese regering in staat zou stellen binnenkort aan het vredesoverleg In ParUs deel te nemen. Volgens dezelfde zegslieden zal binnan enkele dagen, uiterlijk aan het eind van de maand, een Zuidvietnamesa onder handelingsdelegatie naar Parijs vertrek ken. De Zuidvietnumezen zouden in de overeenkomst volledig hun zin hebben gekregen wat betreft het aantal partijen dat aan het overleg deelneemt, namelijk Volgens de zegslieden zal Saigon de onderhandelingen voor de geallieerden leiden, terwijl de Amerikaanse delegatie niet in de Zuidvietnamese wordt opge nomen. De tegenpartij Hanoi, dat door Saigon en Washington als enige gesprekspartner wordt erkend krijgt het recht zijn onderhandelingsdelegatie naar believen in te richten. Rapport gereed over achtste med. faculteit (Van DEN HAAG. De coramlssle-Van Walsum, die minister Vering» van advies moet dienen over de plaatsen van vesti ging van de achtste medische faculteit, heeft haar rapport vorige week vastge steld. Het rapport wordt momenteel in zijn definitieve versie bewerkt en cal donderdag of vrUdag aan minister Ve- rlnga worden aangeboden. Dc verwach ting is dat de minister het na bespreking in de ministerraad zo snel mogelUk aal Zoals wij reeds berichtten is de com- miseie-Van Walsum niet tot een eens luidend advies omtrent de meest wense lijke plaats van vestiging van de achtste medische faculteit kunnen komen. Naar verluidt behoren zowel Brabant (Eind hoven/Tilburg) als Limburg (Maastricht) en Twente tot de kandidaat-vestigings plaatsen, die aanhang in de commlssie- Van Walsum hebben gekregen. Men ver wacht, dat minister Veringa. die in doze materie het laatste en beslissende woord moet spreken, op korte termijn na ont vangst van het rapport zijn besluiten ten aanzien van de achtste medische faculteit kenbaar zal maken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1