S)e CeidóeSoiiAcmt INBREKERS BESCHIETEN POLITIE Na ontdekte inbraak bij Delftse juwelier Daders achter kassen gevlucht JAMIN Nooit te laat voor ja-woord Bekkersstichting wil geen geld van gekooide Hoogleraar in de ouderdom. WERKLOZEN NIET ARBEIDSSCHUW Misbruik Ontploffing op booreiland komt voor Zoeken naar Oostmeep wordt snel gestaakt gouden verlovingsringen Achterstand NA VO wordt ingelopen DANSEN Premier van Zuid-Vietnam neemt ontslag Stijlmeubelen BULTHUIS Met 14 jaar al op de brommer Kardinaal Bea stervende Oudenrijn lijkt wel racebaan zegt politie PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L, C J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. I 4.70, p. kwart, f 14.10; fr p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) VRIJDAG 15 NOVEMBER 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AANHOUDEND KOUD WeersverwacMtag. meegedeefld door het KNMI te De Bilt, geldig tot morgenavond. Over het algemeen veel bewolking met plaatse lijk lidhte sneeuw. Matige tot krachtige oostelijk» wind. Overwegend lichte vorst. 60e jaargang, no. 17.600 DELFT De Grote Markt te Delft is van nacht het toneel geweest van een wilde schietpartij en een achtervolging door de politie van twee inbrekers. Een politie patrouille constateerde om half vier een verbrijzelde ruit in de deur van de juwe lierszaak A. van Dijk. Een hoofdagent stapte uit de wagen en liep op de winkel toe. Plotseling sprong een man naar (Van een onzer verslag gevers) voren en schoot op de agent, die het schot nog juist kon ontwijken. Hierop zocht de agent dekking achter een naast de winkel gelegen pui. De in de wagen achtergeble ven politiemaii alarmeerde de overige patrouillewagens in Delft en zocht dekking achter zijn wagen, na zelf ook enige schoten gelost te hebben. De twee dieven slaagden erin door een zijruit van de juwe lierszaak naar buiten te springen en ver dwenen over de Oude Lange Dijk uit het oog van de politie. Zij zagen kans hun auto, die op de Markt geparkeerd stond, via een omweg te bereiken en verdwenen met grote snelheid over de Koepoortbrug naar de Miereveltlaan. Er volgde een wilde achtervolging, waarbij snelheden van 150 kilometer bereikt werden. (Van een onzer verslaggevers) NIEUW-NAMEN De 87-jarige Theodora Aleida Keiser uit Nieuw-Namen heeft voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Amsterdam haar ja-woord gegeven aan de 87-jarige Amster dammer Jacob Kuipeis. Voor beiden was het de vijfde keer, dat zij trouwden. Jacob Kuiper ver loor drie jaar geleden zijn vierde vrouw. Via een advertentie kwam hij in contact met Theodora Keiser, die kort doordien haar vierde man verloren had. De bruidegom heeft uit zijn huwelijken vijf kinderen gehad, de bruid is altijd kinder loos gebleven. Van een anzer verslaggevers BREDA Sinds afgelopen zaterdagmorgen twaalf uur zit in een glazen kooi in een café in Breda de 37-jarige Johnny Pietersen (zie foto) om op die manier geldi te verdienen voor de bisschop Bekkersstichting. De bisschop Bekkersstichting weet echter van niets en wil het geld niet, althans volgens de yice-voorzitter van de stichting, de heer E. Felix. De heer Felix: Ik ken de heer Pietersen niet, ik heb nog nooit van hem gehoord en ook geen geld van hem gezien. Eerlijk gezegd ben ik helemaal niet gediend van een dergelijke reclame. De man heeft tevoren helemaal geen contact met ons opgeno men, maar hij gebruikt wel onze naam om de mensen te bewegen geld te geven. Als de man bezig blijft onze naam in opspraak te brengen moeten we de politie inschakelen. Persoonlijk voel ik er niets voor om geld van hem aan te nemen". Johnny Pietersen blijft rustig in zijn glazen kooi zitten en gaat door met geld in casseren voor de stichting, die de zorg heeft voor het spastische kind in N-Brabant. Prins Clans kreeg gisteren, toen hij de „postfabriek" van Amsterdam opende, via de lopende band twee stevige PTT-auto's cadeau. Voor z'n zonen, alvast voor het heerlijk avondje DEN HAAG (ANP) Nederland heeft zijn eerste hoogleraar in de gerontologie, de wetenschap van de ouderdom. Het is dr. ,T. Th. R. Schreuder, hoofd van de afdeling geriatrie van het algemeen zie kenhuis „Zonnestraal" te Hilversum. Hij ia, met ingang van de dag waarop hij zijn ambt zal aanvaarden, benoemd tot bijzonder hoogleraar in de gerontologie aan de rijksuniversiteit te Utrecht. De benoeming ls geschied door een col lege van curatoren, ingesteld door het bestuur van de Nederlandse vereniging voor gerontologie, die bij KB van 22 ju ni 1968 nr 8 bevoegd werd verklaard bij de geneeskundige faculteit aan de rijks universiteit te Utrecht een bijzondere leerstoel te vestigen voor het geven van onderwijs in de gerontologie. Minister Roolvink: (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het booreiland Hewett A aan de oostkust van Engeland ia hedenmorgen door de bemanning ver laten nadat er zich vanmorgen om half elf een gasontploffing had voorgedaan. Do mensen waren overgestapt op de Hector Gannett, een hulpvaartuig, dat echter kapseisde. Hiervan worden drie bemanningsleden vermist. Een ander vaartuig, dat in de buurt was, heeft toen de overlevenden opgepikt. De naam van het schip is Boston Hornet. De redding boot uit Cromer en hefschroefvliegtui- gen van de Britse luchtmacht zijn in actie gekomen. Er zijn tot dusverre tien "ran van het eiland in veiligheid. Naar verdere overlevenden wordt nog gezooht. Van ome parlementaire redactie) DEN HAAG „Naar mijn vaste over tuiging ls het aantal werklozen, dat niet bereid ls te werken, gering. En ook de wel eens gehoorde opmerking, dat men liever werkloosheidsuitkering krijgt dan voor een wat lioger bedrag te gaan wer ken, Is eveneens veel te generaliserend. vraagd, dat ook ervoor moet worden ge waakt, dat werkgevers geen misbruik maken van sociale regelingen. Want ook dan maakt men, dat de premies voor die regelingen oplopen. Hij zei dit naar aan leiding van een opmerking van de heer S. van der Ploeg (PvdA), die een geval signaleerde van een zuivelfabriek, die haar grondstoffen duur kon verkopen en het personeel daarom tijdelijk naar huis Anderzijds mag men ook de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Want als i men werklozen gaat bemiddelen naar aanvullende werken blijkt er (landelijk gemiddelde) twintig procent plotseling werk te hebben", Aldus minister B j Roolvink in de openbare vergadering van de commissie uit de Tweede Ka mer, die een voorbespreking "hield over de begroting van Sociale Zaken. Nu bleek uit de mededelingen van de minister, dat verschillende arbeidsbu- breaus de geregistreerde werkzoekenden regelmatig „doorlichten" en aldus af en toe bewerkstelligen, dat werkloosheids uitkeringen worden ingetrokken. De mi nister toonde zich bereid er bij alle ar beidsbureaus op aan te dringen, aldus te handelen. Overigens erkende de minister desge- Geen krant ontvangen? Bel tossen 6.00 en 7.00 nur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. BERGUM (ANP) Bij rederij Van der Schoot in Harlingen beslaat niet veel hoop meer, dat de nu al meer dan twee weken vermiste kustvaarder „Oostmeep" nog gevonden zal worden. Het begint te lang te duren, zo redeneert men. Er moet wel iets gebeurd zijn. Op de Brasserskade (2 kilometer van het centrum) doofden de mannen de lich ten van hun snel'e Chevrolet en ver dwenen in de richting Nootdorp. Daar reden zij, waarschijnlijk omdat zij niet op de hoogte waren van de plaatselijke situatie, de doodlopende Laakweg op, waar zij klemgereden werden. Zij zagen echter kans om uit hun wa gen te springen en tussen de tuinders- kassen te verdwijnen. In de wagen trof de politie de buit aan, bestaande uit sie raden en horloges ter waarde van dui zenden guldens. Het pistool, een parabel lum, waarmee de eerste schoten gelost waren, werd ook in de wagen aange troffen. Op dat moment was het hele Delftse politiekorps gealarmeerd, dat, tezamen met de rijkspolitie uit het district Den Haag, de gehele polder aan het uitkam- Tot dicht bij Pijnacker werden sporen aangetroffen. Alle wegen werden afge sloten en de auto's op inzittenden gecon troleerd. In de hertenkamp langs de Brasserskade werden speurhonden en schijnwerpers ingeschakeld. Tot acht uur vanmorgen hebben meer dan 40 politiemannen aan de klopjacht deelgenomen. Per telex en mobilofoon werden alle aangesloten politieposten op de hoogte gesteld en de grensposten ge waarschuwd. Om negen uur trof men in een Pijnackerse garage een met bloed be smeurde wagen aan. Men neemt aan, dat de ontsnapte dieven een poging hebben gedaan om deze wagen te stelen. De bloedsporen duiden erop dat minstens één van de daders gewond is, mogelijk door een pistoolschot van de politie of door het glas van de vernielde etalage- Naderhand is komen vast te staan, dat de twee manen een andere wagen heb ben gestolen, een donkergroene Chevro let, kenteken MH 3664. Een onderzoek naar de eigenaar van de eerste auto, die de mannen in Delft gebruikten tijdens de inbraak, wees uiit dat deze eigendom is van een Hagenaar, die drie weken gel leden de huur van zijn woning in Den Haag had opgezegd en had verklaard naar München te willen vertrekken- Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van de twee juwelendieven. (ADVERTENTIE I Constant - Love - Anjer - Desiree Martinshof ook met briljant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kosten verhoging. ALTIJD VOORDELIG '8 Maandags gesloten. De achttienjarige Australische Penelope Plummer telefoneert in Londen naar haar moeder in Smithtown, N.-Z.-Wales, om haar te vertellendat zij gekozen was tot Miss World. Tweede werd Miss Israël en derde Miss Engeland. Geen uitbreiding troepensterkte (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL. De ministerraad van de NAVO wil zelfs de schijn van een bewa peningswedloop vermijden. Daarom geen uitbreiding van de troepensterkte maar alleen moet de achterstand binnen de NAVO ingehaald Worden. Daarbij moet de politiek van ontspanning tussen Oost en West. die bij dc inval in Tsjecho- Slowakije zo'n schok gekregen heeft, hervat worden. Oost en West moeten met elkaar blijven praten. Dit ls de ministerraad van de NAVO in Brussel overeengekomen. Een aantal landen heeft daarbij concreet aange geven hoe men zijn achterstand tegen over de NAVO in de komende drie jaar wil inhalen. Minister Den Toom, de Ne derlandse minister van Defensie, moest het concrete antwoord schuldig blijven. Hij liet de ministerraad weten dat het Nederlandse kabinet maandag pas een definitieve beslissing kan nemen over de maatregelen en de kosten ervan. Des ondanks verluidde het ook in Brussel, dat Nederland in de komende drie jaar maatregelen wil nemen tot een bedrag van 200 tot 250 miljoen gulden. Dit bedrag komt in percentages overeen met d« bijdragen van een aantal andere landen. Een aantal oonarete maatregelen binnen de NAVO ls nu al zeker. Amerika houdt reeds in januari of kele radiostations in Griekenland Italië blijven nog omroepen, maar lloyds heeft over het algemeen zijn activitei ten gestaakt. zijn nu acht dagen ver lopen met onafgebroken speuren zonder dat iets van het vermiste schip ls ver nomen. De heer C. van der Schoot meende gisteravond dat het moment niet ver meer af is, waarop het zoeken aal worden gestaakt (ADVERTENTIE) HEDEN VRIJDAG 15 NOVEMBER PATRONAATSGEBOUW Oegstgeest GOLDEN EARRINGS AANVANG I VUB SAIGON (AP) De Zuidvietnaniesc premier, Tran Van Huong heeft zijn ont slag ingediend bU premier Nguyen Van- thieu als gevolg van meningsverschil voor een deel voortkomend uit de vast gelopen Parijse besprekingen. Het ontslag werd ingediend in het ka der van een kabinetscrisis waarbij pre mier Huong weer aan het hoofd zou ko men van een sterkere regering of vol ledig uitgeschakeld worden. Er zijn aanwijzingen dat bij het ont slag een wijziging in de boycott van Zuid-Vietnam van de Parijse bespre kingen betrokken is. Wat dit precies kan zijn is niet bekend en van de zijde van d» regering wilde men geen februari in plaats van in het na-voorjaar zijn grote militaire luchtbrugoefeningen tussen Amerika en Europa. Het zal ook zijn troepen in Europa niet verder be perken. Door een nieuwe methode van aflossingen voor deze troepen wordt de sterkte in Wesl-Duitsland iets verhoogd. Canada zal de Canadese brigade in West-Duitsland op een beter peil bren- West-Dultsland zal volgend jaar ruim 600 miljoen gulden méér voor de NAVO vragen. Verder schaft West-Duitsland een groot aantal vliegtuigen en helikop ters aan. Noorwegen wil drie jaar lang vijftig miljoen gulden per jaar méér aai defensie besteden. Denemarken is plan de begroting met 13 procent te verhogen. Italië denkt eraan zijn defensiebegro ting met 7 procent te verhogen. (ADVERTENTIE) ROMANTISCHE SCHOONHEID Wij adviseren U gaarne vakkundig en naar de eisen, die U aan uw interieur stelit. BINNENHUISKUNST BOTERMARKT 23 Showroom Nieuwe RUn 25 RAI stelt voor: (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Verlaging van de minimumleeftijd om op een briomfiets te rijden van zestien tot veertien jaar. Dat is het voorstel van de RAI. in een rapport over het bezit en gebruik van de bromfiets in Nederland. De RAI vindt, dat net als in andere lan den. zoals Italië. Frankrijk en Zwitser land Nederland niet moet achterblij ven met een verlaging van de minimumleeftijd. Volgens het onderzoek van de RAI maken veel jongeren, beneden de zestien al gebruik van de bromfiets. Het rapport noemt het vroeg opdoen van rijervaring een van de belang rijkste voordelen voor het verlagen van de minimumleeftijd. De RAI her innert aan een conclusie van de stich ting wetenschappelijk onderzoek ver keersveiligheid (SWOV), dat niet de leeftijd, maar de mate van rij-ervaring bepalend is voor de ongevalsvatbaar heid voor bromfietsberijders. In het rapport wordt voorts een lans gebroken voor verkeersonderricht op -niddelbare scholen met bromfietsen, versnelde aanleg van tweewieler- paden, meer parkeervoorzieningen voor bromfietsen en uniforme inter nationale voorschriften voor brom- nationale voorschriften voor brom fietsen. Nederland „bromt" nu twintig Jaar, Sinds 1948 stijgt het aantal brommers in Nederland met 10,000 stuks. Er zijn er nu ruim 1.825.000, of bijna 2 per 10 Nederlanders. Volgens de RAI zul len er in 1970 twee miljoen brommers in Nederland rondrijden. Uit het onderzoek blijkt, dat het bromfletsbezit de laatste tijd relatief snel toeneemt bij de jongens onder de twintig jaar en bij de jonge vrouwen van 20 lot 24 jaar. Van alle jongens in de leeftijd van 16 tot 19 Jaar heeft nu 61 procent een bromfiets. Bij de meisjes in deze leeftijdsgroep is dit percentage 36. 31 Procent van de bromfietsen is in het bezit van vrou wen en meisjes (in 1966 bij het vorig» RAI-onderzoek 25 pet.). De bromfiets wordt voornamelijk „zakelijk" gebruikt: voor het rijden van huis naar werk (46 procent), voor het rijden van huis naar school (10 pet.) en in het dagelijkse werk (10)pct.). Van de jongeren van 19 tot 19? jaar gebruikt 40 proeent de bromfiets om van huis naar wei'k of van huis naar school te gaan, 35 procent de fiets, 10 procent het openbaar vervoer en 3 procent de auto. Volgens het RAI- onderzoek is hier vaak sprake van noodzakelijk gebruik, o.m. omdat de helft van de groep bromfietsers, die dit vervoermiddel benut om naar werk of school te gaan, geen gebrtilk kan maken van het openbaar ver voer. Met name op het platteland en in de stadsuitbreidingen komt de2e utuatie veelvuldig voor. (ADVERTENTIE) morgen voordcel St. Nicolaasbonbons 150 gram van 89 voor 79 niot duur wol heerlijk ROME (KNP) Dc gezondheidstoe stand van de 87-jarige kardinaal Bra, hoofd van hel secretariaat voor de een heid, is sinds gisteren aanzienlijk ver slechterd. Dc behandelende geneesheren vrezen voor het leven van de patiënt. Kardinaal Bea werd vorige week met. een zware griep in het ziekenhuis Villa Stuart opgenomen. Sinds gisteren ls de koorts gestegen. De artsen constateerden bovendien dat het hart verzwakte. Van ochtend heeft Paus Paulus een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. In gezel schap van mgr. dr. J. Willebrunds, se cretaris van het secretariaat voor d» eenheid, en van dr. S. Schmidt S.J. bracht hij een kort bezoek aan het ziek bed van de kardinaal. MAN DOOR VRACHTAUTO GEDOOD UTRECHT (ANP) Een dag na de opening van het klaverblad OudenrUn la het eerste dodelUkc ongeluk gebeurd. Het slachtoffer was de 5»-Jari*e afwerker F. Duistcrhof uit Buren (Gelderland), die bezig was dc afzethekken langs rijksweg 26 (Amsterdam-Den Bosch) op te ruimen. Op onverklaarbare wU«e Is de man hlerbU onder een passerende vrachtwagen, bestuurd door de 38-Jarige chauffeur R.P.G.E. uit Swalmen, terecht gekomen. Het slachtoffer werd vrilwel op slag gedood. De Utrechtse gemeentepolitie is over de verwerking van het verkeer op het klaver blad Oudenrijn bijzonder te spreken. Er deden zich ook tijdens da ochtend- en avondspils geen moeilijkheden voor en het verkeer kon vlot worden afgewerkt Voor de politie is het echter ook wennen op Oudenrijn, want in tegenstelling tot de stiuver-situatie worden de hoofdrijbanen nu met grota snelheid bereden. .Het -m racebaan", aldus één van d» surveillerende agenten. UJkt y

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1