S)e CeidieSoiiAcmt Praag: betog duizenden jongeren tegen de Russen en RUSSEN IN JEEP BEDREIGD Grotere druk op de pers NIXON GAAT NIET NAAR Z.-YIETNAM MAREL w OimIIJJ NAVO KOST NEDERLAND ZEKER 200 MLN MEER Grieks schip gezonken: 8 vermisten BULTHUIS DANSEN „The Star Brass" AVIFAUNA Uitnodiging Thieu Lichte sti jging misdrijven in het verkeer Nederland wacht een Mao-griep- epidemie Lijken van 2 vermiste schippers gevonden Rotterdam wil ook hoogovens PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11, TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.10, p. mnd. 4.70, p. kwart. 14.10; fr. p. post 16.95 ADVERTENTIES 22 ot. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) VRIJDAG 8 NOVEMBER 1968 NEVELIG WEER Nevelig weer met laaghangende bewolking en op de meeste plaatsen droog, In het zuiden van het land plaatselijk mist. Zwakke, maar in het noorden van het land aanvankelijk nog matig»» noordoostelijke wind. Dezelfde temperaturen els vandaag of iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 60e jaargang, no. 17.594 Na Tsjecho-SLowakije (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nederland heeft naar verluid in 1969 reeds 200 miljoen gul den meer nodig voor zijn bijdrage aan de NAVO. Dit zal volgende week in Brussel tijdens de ministerraad van de NAVO door minister Den Toom van Defensie bekendgemaakt worden. Van daag zal het kabinet hierover een vast omlijnd plan samenstellen. Een en an der is het gevolg van de gewijzigde situatie in Europa na de gebeurtenis sen in Tsjecho-Slowakije. Ieder lid van de NAVO komt vol gende week met aanbiedingen om zijr NAVO-bijdragen op peil te brengen. West-Duitsland heeft een tekort, duizenden officieren en onderofficieren. België heeft tanks nodig. Nederland wil zijn gevechtskracht ?an de NAVO-eenheden verhogen door onder meer de versnelde aankoop 415 Leopardtanks. Deze worden ii komende drie jaren afgeleverd en ten met munitie rond 600 miljoen gul den. Bovendien gaat de verkoop West-Duitsland van 20 Starfigliters niet door. Dit betekent, dat de 75 miljoen gulden, die hiervoor ontvangen zouden worden, van de rijksbegroting afgevoerd moeten worden. Bovendien moet de Ne derlandse luchtmacht nu ook de exploi tatiekosten van deze Starfighters blij ven betalen. Binnenkort zal de Tweede Kamer voor deze Starfighterpost suppletoire begroting ontvangen. LUNS OVER RIJNVAART- TARIEVEN ROTTERDAM (ANP) De voorstel len van de Duitse Bondsrepubliek on één binnen-Duits) tarief in te stellen het grensoverschrijdend Rijnver- dat van 't Duitse Rijntraject ge bruik maakt, ontmoet bij de Ned. re- jering geen enkel begrip. „De vormer un vrachtfixatie of voorgeschreven ta rieven met betrekking tot de Rijnvaart voor de Nederlandse minister on- iaavaardbaar". Dit zei gistermiddag de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mr. J. M. A. H. Luns in een te Rotterdam uit- gesproken herdenkingsrede ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan van de akte van Mannheim (een 100 jaar gele den gesloten overeenkomst waarin hei I internationale verkeer op de Rijn volken- j rechtelijk is geregeld). STAVANGER (AP) Acht beman ningsleden van het Griekse 1550 ton me tende schip Gerasimos 1, dat gisteravond voor de kust van Noorwegen in de Noordzee is gezonken, woeden vermist. Tien van de opvarenden van de Griek werden gered door het Finse schip Fin- leal en een werd opgepikt door het Noor- je schip Finno. Twee van de drenkelingen bleken te zijn overleden. Later vond men een redding boot van de Griek, die was gekapseisd. Volgens de woordvoerder zouden de men sen die in de reddingboot hebben geze ten het niet langer dan een paar uur in het ijskoude water uit hebben kunnen houden. ADVERTENTIE GECAPITONEERDE 2-ZITS BANK in prachtige DRALON bekleding uitgevoerd 1185.- in luxe BIEDERMEIERSTIJL 1575.- exclusieve interieurs BOTERMARKT 23 Showroom Castle Furniture (handbewerkt eiken) NIEUWE RIJN 25 Showroom Binnenhuisarchitectuur RHIJNGEESTERSTRAATWEG 56 OEGSTGEEST (alleen na telef. afspraak: 20854 of 53490 (ADVERTENTIE) MORGENAVOND OM 8 UUR met medewerking van in de bovenzaal van het parkrestaurant, in georganiseerd door Flamingo Instuif PRAAG (A.F.P.). In Praag is het gisteren tot een groot scheepse anti-Russische demon stratie gekomen, waaraan enige duizenden jonger endeelnamen, die anti-Russische leuzen riepen, Rus sische vlaggen afrukten en in enkele gveallen deze verbrandden. De politie, die zich enige uren lang beperkt had tot de bescherming van gebouwen als dat. van het Centrale Partijcomité en de Sov jetambassade, trad tenslotte met kracht op. De demonstranten werden met behulp van wapen stokken, traangasgranaten en wa terkanonnen uiteengejaagd, waar bij het hier en daar tot felle gevechten kwam. Verscheidene mensen, zowel betogers als politie mannen, hepen verwondingen op, die over het algemeen niet ernstig waren. Er werden enige tientallen arrestaties verricht. Omstreeks elf uur 's avonds begon de rust. in het centrum van Praag geleide- li jfc terug te keren. De moeilijkheden- begonnen 's middags, toen arbeiders, die werkten aan het nieuwe parlementsgebouw, luidkeels de verwijdering eisten van de Russische vlaggen, die ter gelegenheid van de herdenking van de Otoberrevolutie van 1917 van het ministerie van Buitenlandse Handel waren uitgestoken. Na enige tijd haalde één van hen de grootste vlag omlaag, onder toejuichingen van een menigte, die zich inmiddels bij het ministerie had verzameld. Hierna trokken in hoofdzaak jeugdige betogers door de binnenstad, waarbij zij andere Russische vlaggen afrukten en ver- nelden. De inzittenden van Russische legervoertuigen werden uitgescholden en uitgefloten. Op een gegeven moment hielden de demonstranten een jeep met vier Sovjet militairen tegen. Zij bespuwden het voertuig en sloegen er met hun vuisten op. Eén van de bedreigde inzittenden, een. officier, sprong eruit en loste enige waarschuwingsschoten in de lucht. Door dat de menigte toen uiteenweek en de jeep verder kon rijden, had dit incident geen ernstige gevolgen. In tegenstelling tot de kleinere mani festatie op 28 oktober ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de republiek Tsjecho-Slowakije betuigden de betogers ditmaal vrijwel niet hun steun aan leiders als president Svoboda en partijsecretaris Dubcek. Politie mannen, die de betogers probeerden tegen te houden en enige arrestaties verrichtten, werden uitgemaakt voor Intussen waren gisteren ook pro- Russische elementen op de been. Onge veer duizend van hen betoogden in de ochtend tegen Dubcek, toen deze de onthulling van een gedenkteken voor gesneuvelde Russische militairen bij woonde. De partijsecretaris kreeg uit roepen te horen als „U bent geen echte communist", „Wanneer komt er orde'in het land en op de scholen?" en „Wat hebt u van het internationalisme ge maakt?" Deze demonstranten waren meest mensen van boven de vijftig. In de avond werd ook bij de Sovjet ambassade een pro-Russische betoging gehouden. De Tsjecho-Slowaakse autoriteiten hadden bijzonder weinig werk gemaakt de herdenking van de Russische Oktoberevolutie, kennelijk om botsingen tussen voor. en tegenstanders van het Sovjetoptreden van eind augustus te voorkomen. Inmiddels heeft de Tsjecho-Slowaakse regering haar goedkeuring gehecht aan „bepaalde voorzieningen om te ver zekeren dat de pers, radio en televisie beter de binnen- en buitenlandse politiek van de regering steunen", zo is in een communiqué bekendgemaakt. Naar men in bevoegde kringen meent te weten, zal het onder anderen journalisten ver boden worden met collega's in de andere socialistische landen te polemiseren of zelfs ook maar te reageren op beschul digingen van die kant. In dit verband wijst men er ook op, dat sinds twee dagen de televisie geen commentaren heeft uitgezonden op binnenlandse aan gelegenheden. BOGOTA (RTR) Volgens persbe richten zouden 2.000 Cuiba-indianen in de Columbiaanse provincie Arauca, dicht bij de Venezolaanse grens, de oorlog verklaard hebben aan blanke kolonisten. Een kolonist zou reeds gedood zijn en een gewond door vergiftigde pijlen. De Cuiba's zouden de dood willen wreken van 16 van hun stamleden, die vorig jaar door kolonisten zouden zijn vermoord. Harriman zal taak neerleggen Russische marinemannen, de bajo netten op het geweer, defileren hier voor de Russische minister van Defensie en de andere Russische leiders bij gelegenheid van de eenenvijftigste verjaardag van de Russische revolutie. In een bijzonder korte rede roerde minister Gretsjko geen concrete internationale vraag stukken aan, maar bepaalde zich tot de mededeling, dat. „onze vijan den niets te malcen hebben met de verwezenlijking van de opbouw van het communisme en de buitenlandse vredespolitiék van de Sovjet-Unie en de andere socialistische landen". KEY BISCANE (AP) De gekozen president Richard M. Nixon is niet vai plan naar Saigon of enige andere bui tenlandse hoofdstad te gaan vóór zijn in wijding, tenzij president Johnson dergelijke reis voorstelt, aldus heeft woordvoerder gisteravond meegedeeld. Rom Ziegler, de reizende perschef v Nixon, zei dat Nixon een gelukstelegram had ontvangen van president Ngoeyen an Thieu van Zuid-Vietnam, waarbij deze Nixon uitnodigt naar dat land te ko men. Ziegler zei, dat de gekozen presi dent verheugd was over de goede sen van Thieu maar geen plannen heeft voor buitenlandse reizen „tenzij de president die voorstelt en zegt dat zij zouden bijdragen tot bevordering van de onderhandelingen voor vrede". Ziegler deelde verder mee, dat Nixon geen beslissingen zal nemen Inzake zijn kabinet voor 5 december. Nixoi meent met het oog op de onrust in de steden de onzekerheid over de buitenlandse politiek, de tijd moet worden genomen in staat te zijn de beste personen te kiezen voor de beschikbare federale (ADVERTENTIE) Enorme sortering voordelige auto occasions WASSENAAR Tel. 01751-2545 DEN HAAG (ANP) In de eerste helft van dit jaar bedroeg het aantal onherroepelijke veroordelingen wegens verkeersmisdrijven in ons land rond 6450 tegen 6300 in de eerste helft van vorig jaar. Wegens rijden onder drankinvloed werden rond 2050 veroordelingen on herroepelijk. Het totaalcijfer voor de veroordelingen van dronken bestuur ders van voertuigen bleef vrijwel con stant: rond 3150. Voor doorrijden na een ongeval liep het cijfer iets op: 1738 tegen 1705 in 1967, eveneens voor het veroorzaken van dood of licha melijk letsel, waarbij de schuldige niet onder drankinvloed was: 429 tegen 397. Het veroorzaken van dood of licha melijk letsel waarbij de schuldige dron ken was, leidde tot een geringer 'aan tal vonnissen: 38 tegen 58. Het aantal veroordelingen wegens joyriding nam met ruim 80 toe tot 540. Bij de Amerikaanse delegatie naa vredesbesprekingen in Parijs was ingenomen met de uitnodiging van Thieu. Men is van mening dat Nixon een desmissie beter naar Saigon dan Parijs kan ondernemen voordat hij op 20 januari wordt beëdigd. Het hoofd van de Amerikaanse dele gatie Averell Harriman en zijn plaats vervanger Cyrus Vance verwachten evenwel niet onder Nixon verder de derhandelingen met 'Noord-Vietnam te voeren. De 76 jaar oude Harriman is verstokte Democraat en Vance behoort tot de vertrouwelingen van Johnson. Ni xon heeft reeds te verstaan gegeven dat hij „vermoeide" diplomaten wil vervan- Bij de Amerikaanse delegatie bestaat de indruk dat, als president Thieu mening is dat hij beter met Nixon dan met Johnson kan opschieten, het waar schijnlijk wel tot na 20 januari zal du ren voordat de uitgebreide vredesbe sprekingen zullen beginnen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordl u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zün gevestigd, wende men zich tot de agent. SERUM NOG NIET GEREED r verslaggevv DEN HAAG De medische wereld in Nederland maakt zich gereed om een eventuele griepepidemie op te vangen. Philips Duphar is in op dracht van het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid bezig met de ont wikkeling van een serum tegen een nieuw soort influenza: de Maogrlcp. De peilstations van het Staatstoe zicht voor de Volksgezondheid zijn etxra geattendeerd om gevallen van griep onmiddellijk door te geven. De Maogriep is een influenza, die enkele maanden geleden voor het eerst in China werd geconstateerd. De wereldgezondheidsorganisatie seinde kort daarna naar alle aangesloten landen een alarm, dat deze griep zich van China naar Europa voortbe weegt. De verwachting is dat in de komende week ook Nederland ge troffen wordt. De Maogriep lijkt op de A-2 griep, die vorig jaar ook talrijke Neder landers aan bed kluisterde. Deskun digen hebben de aard van de griep nog niet kunnen vaststellen. Hier door is het ook niet mogelijk binnen korte tijd met een serum tegen deze ziekte te komen. De mogelijkheid be staat, dat volgende week de epidemie uitbreekt en dat pas vier maanden later een serum is gevonen. De Maogriep is voor gezonde men sen niet gevaarlijk. Wel moet men enkele dagen in bed blijven. Alleen de zogenaamde kwestbare groepen, zoals kraamvrouwen, astmapatiënten, ouden van dagen en leiders aan hart en vaatziekten lopen na besmetting groot risico op in verband met de aantasting van de luchtwegen. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond heid zei te verwachten, dat, wan neer een serum gereed is de „kwest bare groep" het eerst aan de beurt is voor vaccinatie. Het ligt niet in de bedoeling vaccinatie verplicht te stel len, aldus Sociale Zaken en Volks gezondheid. De verspreidingshaarden voor de Maogriep zijn de vliegvelden en ha vens. Het is dan ook te verwachten, dat de eerste zielen vallen onder de havenarbeiders en luchthavenperso- (Van onze correspondent) RILLAND-BATH De rijkspolitie te water in Wemeldinge heeft gisteren de stoffelijke overschotten geborgen van twee Belgische sportvissers die sinds maandagmorgen op de Oosterschelde werden vermist. Het waren de 45-jarige J. E. Verschalen en de 30-jarige H. E. Verbaenen, beiden uit Antwerpen. De derde sportvisser, de 60-jarige F. Ver- schaeren uit Antwerpen wordt nog ver mist. ADVERTENTIE morgen voordcel melk en puur krokantjes O gram van 99 v. »r 89 ROTTERDAM (ANP) Het streven van de gemeente Rotterdam blijft erop gericht om naast petrochemische bedrij ven ook Hoogovens- en staalbedrijven cn metallurgische industrieën aan te trekken. Burgemeester Thomassen van Rotterdam schrijft dit in zijn gisteren verschenen havennota. Het intrekken van hoogovens- en staalbcdrijben en van metallurgische industrieën zal volgens burgemeester Thomassen de nationale werkgelegenheid bevorderen cn een ge schakeerd kader naar ons land tfek- In dit verband wordt in de nota opge merkt dut Rotterdam bij de uitgifte van terreinen in Botlek en Europoort een se lectief beleid voert en dat een dergelijk beleid ook bij de uitgifte van terreinen op de Maasvlakte zal worden gevolgd. Ha venindustrieterreinen worden volgens burgemeester Thomassen slechts toege wezen aan bedrijven die met 't oog op aan- en afvoer van hun produkten het diepstekende schip voor de wal moeten kunnen krijgen en voorts aan bedrijven, die voor de afzet van hun grondstoffen aangewezen zijn op een vestiging in de omgeving van een raffinaderij. Bruce Reynolds, brein achter de treinroof, gepakt LONDEN (AP) Bruce Reynolds, verdacht van het organiseren van de grote Engelse treinroof van vyf jaar geleden, is vandaag gearresteerd. Re chercheurs van Scotland Yard hadden hem ontdekt in Torquay, de luxe bad plaats aan de Engelse zuidkust. Reynolds was volgens de politie het brein achter de treinroof, die op 8 augustus 1963 een buit van 25 miljoen gulden opleverde. Sleahts ongeveer 3,5 miljoen gulden is daarvan door de politie achterhaald. Reynolds wacht een vangenisatraf van zeloer dertig jaar. Thans is alleen Ronald Biggs, niet een van de zwaarst gestraften, nog op vrije voeten. Biggs is in 1965 uit de gevangenis ontsnapt. Naar Reynolds is in de hele wereld gezooht en op verschillende tijdstippen zou hij zijn gezien in ver van elkaar gelegen streken als Australië, de Franse Rilviera en Texas. Eens is ee.. hoofd inspecteur van Scotland Yard naar Tanger gevlogen naar aanleiding van een trijp, dat Reynolds daar was gezien in gietzelsahap van een blonde vrouw. De arrestatie van Reynolds was de tweede belangrijke vangst van de politie tn de zaak van de treinroof in de loop van dit jaar. In januari hebben recher cheurs van Scotland Yard en de konink lijke bereden politie van Canada de 37- jarige Charles Wilson gevat. Deze werd kort na de roof gearresteerd, maar ont snapte in 1964 uit de gevangenis. Hij werd gegrepen In een schuilplaats ln de provincie Quebec en teruggebradht naar een Britse gevangenis om de rest van zijn vonnis van dertig jaar uit te zitten Reynolds was het enige lid van de bende, die veilig had weten te ontkomen en nooit ls berecht. Voor Thomas Butler, hoofd van de vliegende brigade van Scotland Yard, betekent zijn arrestatie dat hU nu met pensioen kan gaan. De legendarische speurder van Scotland Yard had in juli 1967 zijn pensionering uitgesteld tot het ;lnde van dit jaar om het speuren naar Reynolds voort te zetten- Hjj werkte 14 uur per dag en zeven dagen van de Met mond-op-mondbeademing probeert brandweerman William Carrol het leven te redden van een vier maanden oud. baby: Angelinc Harper. Het meisje Is tijdens de brand in Boston bedwelmd geraakt, net ais haar wat oudere broertje die door een andere brandweerman geholpen werd. De kinderen «ouden het thans goed maken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1